Van Waddinxveners Stichting gaat uit van zijn er 4.000 55 jaar en ouder IBIOSCOPENf ■COLOPHON! -Weekblad voor- Stichting Welzijn Ouderen opgericht KFRK zelfstandigheid ouderen Exploitatieverlies AF-centrum moet f 170.000,- minder Chaos in Gemiddelde leeftijd bestuursleden 55 jaar garage Weekenddienst dierenarts: Arcade Bioscopen Dagelijks 2, 7 en 9.30 uur: BACK TO THE FUTURE DEEL III. Filmhuis Gouda Platform Vrijwilligerswerk Indikatie Voorlichting Aanbevelingen In de Waddinxveense bruidsvilla prachtige collectie NIEUWE bruidsjaponnen. TEVENS ALLE TOEBEHOREN. Bel vrijblijvend voor een afspraak. Mevr. J. de Vries - Brugweg 90 - Waddinxveen - Tel. 01828-15953 i\mIIÏ\ dien sten 3, Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 25 juli 1990 De oprichting van de Stichting Welzijn Ouderen trok behoorlijk wat belangstelling. Op de foto voert voorzitter Overleden: Degenhardt wv Kleijn, Klazina, oud 80 jaar. ZONDAG 29 JULI 1990 Geboren: Charlène Rosanne, d.v. A.P. van Belle en P.M. Kusse; Tjardo, z.v. A. van der Zijden en H. Driesse; Zjoske, d.v. T. W.M. van den Boogaard en P.J. W. van Lokven; Mohamed, z.v. A. War- same Abdi en K. Ibrahim Jibril; Hendrika Maria, d.v. R. Kok en M.C. Sonneveld. Ondertrouwd:R.T.J. Wisse en J.M.S. van Leeuwen; K. Smidt en M.C. Habben Jansen. Gehuwd: M.A. Post en A.J. Dankers; P. Appel en B.F.P.N. van Vliet; C.L. Bruijn en W.M. van der Laan. Dienstdoende verloskundige J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: B. Glaser. Souburghlaan 13/15, tel. 14100. Dienstdoende apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162. A. Both het woord. (Foto: Sjaak Noteboom). Een gezamelijke signalering door de betrokkenen voorkomt het tussen de wal en het schip vallen van ouderen. De coördinator ouderenzorg kan een cen trale rol spelen inzake doorverwijzen. van waaruit afstemming plaatsvindt. Het kan hierbij gaan om de afstemming van werkzaamheden, het uitwisselen van gegevens enz. Dagelijks 2, 7 en 9.30 uur: BIRD ON A WIRE. Dagelijks 7 en 9.30 uur: SHE’S OUT OF CONTROL. Dagelijks 2 uur: OOK HONDEN GAAN NAAR DE HEMEL. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur kand. C.B. Stam, Houten 17.00 uur kand. L.M. Jongejan, Waddinxveen De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. A. van Brummelen, Huizen Bethelkerk: 9.30 uur ds. B. Oosterom, Kampen 17.00 uur ds. J. v.d. Velden, Woerden Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur geen dienst Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. A.W. de Bruin, Reeuwijk 19.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur geen dienst 17.00 uur ds. J. Korf, Rotterdam Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum ZATERDAG 28 JULI 1990 EN ZONDAG 29 JULI 1990 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: T.S. Wilms, Joke Smithoeve 30, tel. 18613. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. M.W. Nieuwenhuijze, Mijdrecht 17.00 uur ds. M.W. Nieuwenhuijze, Mijdrecht GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uurds. L.S.K. Hoogendoorn Vr. en Za. 9 uur: LOLA. De snelle vergrijzing en het rijksbeleid ten aanzien van voorzieningen voor ou deren veroorzaakt problemen op vele plaatsen in het voorzieningenstelsel. Een voortdurehd zoeken naar alterna tieven en oplossingen is derhalve nood zakelijk. -Gouda- Waddinxveen Uitgeverij: VETAB.V.~“ Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.30-17.30 uur Vrijdag: 8.30-12.30 uur Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 33,- per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,49 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Met betrekking tot wachtlijsten, signa- lering van probleemsituaties en verwij zing bestaan diverse overlegsituaties tussen de (lokale) instellingen. Naar de mening van Waddinxven zou het de inzichtelijkheid en efficiëntie ten goede komen als de diverse indicatie- en verwijzingssystemen onderlinge sa menhang gaan vertonen door samen werking. WADDINXVEEN - In het gemeentehuis is zaterdagmorgen de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen officieel opgericht. WADDINXVEEN - Waddinxvee'n telt ruim 4.000 55-plussers. Het aantal Waddinxveners van 60 jaar en ouder is zo’n 3.000. Ongeveer 2.000 inwo ners zijn 65 jaar en ouder. De nieuwe stichting, waarvan het werkapparaat voorlopig wordt ge vormd door de gemeentelijke coördi nator voor het ouderenbeleid R.A.C. Vunderink, is een direct gevolg van de vorig jaar september door toenmalig wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) uitgebrachte Nota Ouderenbe leid Waddinxveen ”Hoe zo, oud?”. De daarin gemaakte afspraken, die unaniem door de gemeenteraad zijn ondersteunt, worden nu onder leiding van PCW-wethouder J. Neele in de praktijk gebracht. gangspunt van de nota zal zijn dat ou deren daadwerkelijk bij het beleid be trokken zullen worden. Daarnaast zal als uitgangspunt gehanteerd worden het streven ouderen zoveel en zolang mogelijk zelfstandig te laten zijn”. Ouderenbeleid heeft betrekking op een grote groep mensen. In de nota wordt uitgegaan van de groep, die ou der is dan 65 jaar. Dit houdt in dat de groep ouderen zeer divers is. In het ge meentelijk beleid wordt daar zo goed mogelijk rekening mee gehouden. De leeftijdsgrens van 65 jaar stelt de gemeente overigens niet strikt. Dit heeft te maken met het feit dat bijvoor beeld pensionering soms op vroegere leeftijd mogelijk is. Zo wordt in de nota afgesproken voer 50+ woningen. De activiteiten van de diverse vrijwilli gersorganisaties die zich op ouderen richten (Stichting ’’Ouderen Onder ling” Sociëteit) dienen vanuit de Stich ting Welzijn Ouderen te worden ge- koördineerd. De Stichting Welzijn Ouderen dient zich actief te richten op de werving en inzet van vrijwilligers op de terreinen van zorg en het sociaal-kultureel en ^MEDISCHE. ■BURGERLIJKE.^ OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Bij de Stichting Welzijn Ouderen Wad dinxveen zijn diverse taken onderge bracht op het gebied van overleg, coör dinatie, samenwerking, woningtoewij zing, voorlichting, planning, vrijwilli gerswerk en preventie. komst, waarbij een groot aantal raads leden aanwezig was. Ook waren tal van mensen aanwezig die op verschillende terreinen motief zijn in het ouderen werk. De wethouder benadrukte in zijn ope ningswoord dat hij blij was dat de nieuwe stichting gestalte gaat krijgen door het ondertekenen van de stich- tingsacte ten overstaan van notaris In ’t Hol. Door de aanvaarding van de gemeente lijke Nota Ouderenbeleid wordt het mogelijk het ouderenbeleid op een bre dere basis aan te pakken. Ook bracht hij dank aan de Stichting Dienstverle- ningscentrum Waddinxveen die 20 jaar deze werkzaamheden heeft verricht. Voorzitter Both van de nieuwe Stich ting Welzijn Ouderen Waddinxveen vertelde overeenkomstig het gestelde in de Nota Ouderenbeleid wat van de nieuwe stichting wordt verwacht. Hij noemde een aantal zaken op die in deze nota zijn vermeld. Hij bracht allereerst dank aan de leden van de binnenkort op te heffen Stich ting Dienstverleningscentrum. ’’Jullie zijn al 20 jaar actief geweest en jullie hebben voor ons het pad opengesteld en de nieuwe stichting zal zeker voort gaan op de ingeslagen weg. Er zal echt niet veel veranderen”, aldus de voor zitter. ’’Maar er zullen taken bijkomen. Uit voering hiervan is alleen mogelijk met de hulp van een groot aantal enthou siaste vrijwilligers”. Daarom zei de voorzitter onomwonden dat juist dege nen die in de afgelopen jaren een grote ervaring in het ouderenwerk hebben opgedaan zeker bij de nieuwe opzet en de nieuwe organisatie zullen worden betrokken. Aandachtsgebieden zijn de exploitatie van het Anne Frank-centrum, de maal- tijdvoorzieningen, huisvesting en wo nen, het flankerend ouderenbeleid, so- ciaal-culturele activiteiten, voorlich ting, contacten met de ouderenbon den, educatieve vorming, vrijwilligers werk, emancipatie, zorg van gehandi capte ouderen. Dit is nog maar een greep uit de vele ta ken die het bestuur te wachten staat. Hoe een en ander gestalte zal krijgen al nog verder worden uitgewerkt. Er zul len voor elk aandachtsgebied waar schijnlijk commissies worden ingesteld die dan gaan werken onder verant woordelijkheid van het bestuur. In het nieuwe bestuur zijn de drie oude renbonden ook vertegenwoordigd. De voorzitter is hierover erg verheugd. Juist de ouderenbonden weten wat er leeft onder de ouderen en ook zij kun nen een groot aandeel leveren in de op zet van het nieuwe ouderenbeleid. De voorzitter zei verder nog dat de mensen niet moeten ’’roddelen of gis sen”. ”Kom naar het bestuur toe of naar bestuursleden om te vragen wat er aan de hand is. U krijgt dan een af doend antwoord en op die manier wor denroddels uit de wereld geholpen”, zei de heer Both tot de ouderen. De personeelsleden zullen, aldus de voorzitter, met de grootste zorgvuldig heid worden behandeld en het perso neel zal zeker bij de gesprekken wor den betrokken, alvorens beslissingen worden genomen. Er dient voor indikatiestelling en toe wijzing van bejaardenwoningen te wor den gestreefd maar samenhang en sa menwerking tussen de instellingen en organisatie op het gebied van de oude renzorg. Een aanzet in deze richting is reeds gemaakt, aangezien de Indicatie- commissie die indiceert voor verzor gingstehuizen dat nu ook doet voor ver pleeghuizen (’’Souburgh”, de Indicatie Commissie, RIAGG, Madi ”Zuid- plas” en de Kruisvereniging ’’Midden- Holland”). WADDINXVEEN - Zo’n 30.000 gul den schade hebben inbrekers veroor zaakt bij Subaru-dealer Bvan der Sluis aan de Staringlaan. De schade werd toegebracht aan en kele nieuwe en gebruikte auto’s en aan deuren, die werden geforceerd. Ook werden drie gebruikte auto’s, een ra- dio-cassetterecorder en een draagbare televisie gestolen. De dieven, die het pand aan de achter zijde binnenkwamen door een ruit te breken, lieten twee van de drie gesto len wagens zonder benzine achter in Waddinxveen en in Gouda. De politie vond ze daar terug. De Stichting Welzijn Ouderen dient ook voorlichting te geven over voorzie ningen die niet onder de lokale indica tie vallen en over allerlei andere zaken die voor ouderen van belang zijn. Voor veel ouderen is het geheel van re gelingen, aktiviteiten en voorzieningen een onoverzichtelijk geheel. De stich ting dient een lokale wegwijzer op dit terrein te worden. B. en W. denken hierbij onder andere aan een gids voor ouderen een informatielijn, voorlich- tingsprojekten en spreekuren. Het flankerend ouderenbeleid dient binnen de Stichting Welzijn Ouderen te worden geïntegreerd. Flankerend Ouderenbeleid en Gekoördineerd Ou derenwerk hebben een gelijksoortige doelstelling zodat met integratie een meerwaarde kan worden bereikt. De voorzieningen van het flankerend beleid dienen te worden uitgebreid met initiatieven vanuit de Stichting. De Stichting Welzijn Ouderen dient als platform van betrokkenen het voorzie ningenstelsel te overzien, knelpunten te signaleren, oplossingen aan te dra gen en te stimuleren dat met gezamen lijke inzet hieraan uitvoering wordt ge geven. In het verlengde van dit alles ligt het ge ven van adviezen aan instellingen en organisaties ten aanzien van de ontwik kelingen en de gewenste richting van het beleid. In de Stichting Welzijn Ouderen kun nen de afzonderlijke beleidsprocessen met elkaar geconfronteerd en aan el kaar en aan de maatschappelijke ont wikkelingen wordeng getoetst. De Stichting Welzijn Ouderen is een con centratiepunt van informatie die voor de vorming van het beleid van belang is. Overleg, koördinatie en samenwerking tussen de bestaande voorzieningen. De stichting dient als koepelorgaan van plaatselijke instellingen en organisaties een platform te zijn waar de lokale vraag en aanbod overzien worden en Die 2.000 65-plussers maken 8,2 pro cent uit van het 25.000 inwoners tel lende Waddinxveen. Dit cijfer ligt on der het landelijk gemiddelde van 12%. Echter, in het jaar 1998 zal naar ver wachting het aantal 65+ers ruim 2.600 bedragen, hetgeen betekent dat 10% van de Waddinxveense bevolking dan tot de groep ’’ouderen” behoort. Om te voorzien in de diverse vraag van ouderen, naar bijvoorbeeld specifieke ouderenwoningen, ontspanning en cul tuur, zijn er volgens de gemeente in stellingen, organisaties en vooral een groot aantal vrijwilligers werkzaam. De gemeente heeft grote waardering voor de werkzaamheden en inzet van deze vrijwilligers. Waddinxveen acht het in de jaren ne gentig noodzakelijk om te komen tot vernieuwend en actief beleid, omdat ondermeer: - De vergrijzing toeneemt; - De werkvorm ’’gecoördineerd oude renwerk”, 17 jaar geleden gestart door de Stichting Dienstverleningscentrum, dringend aan vernieuwing toe is; - De afstemming en samenwerking tussen organisaties, die in een vraag van ouderen voorzien, beter kan en be ter moet; - De gemeente nieuw beleid moet vormgeven met minder van Rijkswege ter beschikking gestelde middelen; - De veranderende inzichten en be hoeften binnen de ouderenzorg tot een herschikking van financiële middelen moeten leiden; - Op diverse beleidsonderdelen een beleidsintensivering noodzakelijk is; - Met name de zorgvraag van ouderen toeneemt en bij ongewijzigd beleid niet voldoende kan worden beantwoord. Reeds geruime tijd worden in Wad dinxveen allerlei activiteiten op het ter rein van het ouderenbeleid vormgege ven en uitgevoerd. In de lange rij van gemeentelijke activiteiten vallen direct op het flankerend ouderenbeleid, de woningbouwactiviteiten en de subsi diëring van verschillende organisaties. Het is echter een goede zaak op zijn tijd ”pas op de plaats te maken”, terug te blikken en nieuwe lijnen te trekken naar de toekomst. Een eerste stap heb ben Ben W. op die weg gezet door het opstellen en bespreken, in de Commis sie voor Welzijnszaken, van een nota (inventarisatienota ten behoeve van de nota ’’Ouderenbeleid” - Gemeente Waddinxveen 1987) met een sterk in ventariserend karakter. Daarnaast is door Moret Advies een onderzoek verricht naar het functione ren van de Stichting Dienstverlenings centrum. De Nota Ouderenbeleid van vorig jaar werd aangekondigd in het beleidspro gramma voor de raadsperiode 1986- 1990. In het beleidsprogramma is hier over opgenomen: ’’Deze nota zal inte graal van karakter zijn en alle beleids- sektoren omvatten. Een belangrijk uit- Ten overstaan van notaris J. in ’t Hol werd in de raadzaal de stichtingsacte door de bestuursleden ondertekend. Het nieuwe bestuur bestaat uit A. Both (voorzitter), M.J.Th. Joziasse (secreta ris), M.A. Hofenk (penningmeester), W. van Baarle (vice-voorzitter), me vrouw G.C. Pijnacker (tweede secreta ris), mevrouw J.M.E. Kouwenhoven- Steijger, A.L.M. Boer, D. Wester- duin, H. Huizer (namens de P.C.O.B.), Vrolijk (A.N.B.O.) en Rippert (K.O.B.). Na het ondertekenen van de stichtings akte bracht voorzitter A. Both aller eerst dank aan notaris In ’t Hol en kan- didaat-notaris Kok voor het vele werk dat zij hebben verricht. Ook werd de juridisch adviseur van de gemeente Waddinxveen, de heer Meindert, hier bij betrokken. Ter verduidelijking deelde de voorzit ter mede dat 7 bestuursleden 55 jaar of ouder zijn en 3 bestuursleden onder de 55 jaar zijn. De gemiddelde leeftijd van de 11 bestuursleden is 55 jaar. De voor zitter wilde hiermee aantonen dat het gemaakte verwijt dat in het bestuur te veel jonge mensen zitting hadden, weg nemen. De heer D. Westerduin voorzitter van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen was verheugd met de nieuwe stichting en dankte allen voor hetgeen in het belang van de bejaarden al is verricht. Wethouder J. Neele dankte iedereen voor het welslagen van de bijeenkomst. Het was een zeer geanimeerde bijeen- WADDINXVEEN - De nieuwe Stichting Welzijn Ouderen Waddinx veen, voorgezeten door de oud-personeelschef van de gemeente Wad dinxveen, Arie Both, zet het werk voort van de Stichting Dienstverle ningscentrum Waddinxveen. Daarbij gaat het onder meer om het ad viseren over het Waddinxveense oude renbeleid, de organisatie van sociaal- culturele, recreatieve en educatieve ac tiviteiten voor de Waddinxveense 55- plussers en een goedkopere exploitatie van het 19-jarige Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Een centrum met een overigens jaar lijks exploitatie verlies van 370.000,dat jaarlijks met 170.000,moet worden terugge bracht. Met dit ’’bespaarde” geld kan nieuw ouderenbeleid worden gerealiseerd, al dus het Waddinxveense gemeentebe stuur dat ouderen zoveel en zolang mo gelijk zelfstandig wil laten zijn. Omdat het gemeentebestuur het een plicht vindt ouderenzorg en voorzie ningen van hoge kwaliteit te bieden zal het Anne Frank-centrum in de vorm van een ouderensociëteit gehandhaafd blijven. Vormen van aanvullend dienstverlening (maaltijdvoorziening, alarmering) zijn terecht gekomen bij de Stichting Welzijn Ouderen Wad dinxveen, in welke stichting ook de functies van het Gecoördineerd Oude renwerk zijn ondergebracht. In de Waddinxveense Nota Ouderen beleid van 1989 worden aanbevelingen, ten behoeve van het ’’vernieuwend” ouderenbeleid, gedaan die betrekking hebben op wonen en woonomgeving, zorg, sociaal-kultureel-edukatief werk, organisatie en financiën. Aanbevelingen met betrekking tot wo nen en woonomgeving zijn onder meer: 1. Het onderzoeken van de woningbe hoefte van ouderen. 2. Het ondersteunen van alternatieven in de huisvestingssfeer (bijvoorbeeld alarmering, maaltijdvoorzieningen) 3. Het in overweging nemen een ver huiskostenregeling voor ouderen in het leven te roepen. 4. Het verzorgen van extra voorlichting op het gebied van wonen. 5. Het meer geschikt maken van de wo ningvoorraad voor bewoning door ou deren (bijvoorbeeld door het plaatsen van liften). 6. Het spreiden van ouderenwoningen over de gehele gemeente ter bevorde ring van de integratie van ouderen. 7. Het in overweging nemen de Stich ting Bejaardenhuisvesting op te laten gaan in één van de woningbouwvereni gingen. Aanbevelingen met betrekking tot zorg zijn onder meer: 1Het streven naar een geïntegreerde aanpak van zorg op het terrein van het gekoördineerd ouderenwerk en flanke rend ouderenbeleid. 2. Het ondersteunen van initiatieven, vanuit het partikulier initiatief met be trekking tot zorg voor ouderen. 3. Het kontinueren van projekten flan kerend ouderenbeleid. 4. Het streven naar uitbreiding van de lokale verzorgingskapaciteit. Aanbevelingen met betrekking tot so ciaal-kultureel-edukatief werk zijn on der meer: 1. Het handhaven van het Anne Frank- centrum in de vorm van een ouderenso- .ciëteit, waar rekreatieve aktiviteiten worden georganiseerd. 2. Het onderbrengen van aanvullende dienstverlening bij de (nieuwe) Stich ting Welzijn Ouderen (bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningalarmering) 3. Het vormen van een Stichting Wel zijn Ouderen, waar de functies van het Gecoördineerd Ouderenwerk worden ondergebracht. 4. Het ondersteunen van ouderen en ouderenorganisaties bij het organise ren van sociaal-cultureel en educatieve acitiveiten. 5. Het ondersteunen en stimuleren van het particulier initiatief inzake het or ganiseren van sociaal-cultureel en edu catieve aktiviteiten. Aanbeveling met betrekking tot de or ganisatie van het lokale ouderenbeleid is: Het oprichten van een Stichting Wel zijn Ouderen. Deze Stichting zal taken uitvoeren op het gebied van voorzie ningen (sociaal-cultureel-educatieve voorzieningen) en ouderenzorg (instel- lingen/organisaties die zorg verlenen aan ouderen). Vooruitlopend hierop was de coördinator ouderenzorg en ou derenvoorzieningen door het college van Burgemeester en Wethouders be noemd. edukatief werk. Ook de mogelijkheden van ouderen als vrijwilliger dienen bre der te worden benut. Preventie aktiviteiten als gezondheids voorlichting, bezoeken aan (hoog) be jaarden, woningaanpassing en derge lijke dienen vanuit de Stichting Welzijn Ouderen te worden gekoördineerd. B. en W. streven naar een jaarlijks pro gramma ten aanzien van preventieve aktiviteiten. ff,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 5