Rijk komt jaarlijks met over de brug Schooldirecteur Kunst vertrok Overname C.P. Broer is een feit Australische welp bezocht Waddinxveen 150.000, PI In Waddinxveense kinderopvang gaat steeds meer geld om Na een onderwijsloopbaan van 40 jaar Afscheid Geslaagd Koningin Julianaschool Ontwerpen van Openbare Werken Cursussen zakenlieden van Kamer BRUIDSBOETIEK ANGELA Conclusie Passage Vierjarigen Afscheid Kostenaspect Gastouderopvang St. Paulusschool Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 25 juli 1990 Pagina 9 duktie zal worden voortgezet. WADDINXVEEN - De Waddinxveense Pieter Maritz-scoutinggroep heeft bezoek gehad van de Australische welp Paul Leeson. De welpen horde uit dit Gouwedorp kreeg van het 9-jarige lid van de Armerdale- groep uit West-Australië een groepsdas en een aantal insignes aangebo den. hoek. Ouders en leerlingen bereidden hem en zijn vrouw een hartelijk afscheid. (Foto: Sjaak Noteboom). 1 x gedragen bruidskleding voor bruid en bruidegom WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV aan de Passage is definitief in handen gekomen van de Nederlandse Unilever Bedrijven BV in Rotterdam. De overeenstemming over deze overname, die dit voorjaar was aangekondigd, is definitief geworden. De nu in Rotterdam zetelende directie van het in grondstoffen voor de ban ketbakkerij gespecialiseerde bedrijf gaat na op welke wijze precies en (ge-' let op de discussies over het Waddinxveense winkelhart) ook waar de pro- WADDINXVEEN - In de Waddinxveense kinderopvang gaat steeds meer geld rond. Waddinxveen verwacht voor 1990-1993 jaarlijks zo’n an derhalve ton in de plaatselijke kinderopvang te kunnen steken. Door de groei van Waddinxveen loopt dit bedrag op tot 155.000,- per jaar. WADDINXVEEN - Voor de tweede ronde van het examen zijn aan de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO de volgende kandidaten alsnog geslaagd: Fatma Akgöz, Sander Otten, Mehmet Tunc en Ron Visschers, allen uit Waddinxveen. Van de in totaal 83 kandidaten zijn er 4 afgewezen. ”7992” Na een onderwijsloopbaan van 40 jaar vertrok de directeur van de hervormde Rehobothschool aan de Sperwer- feestelijk werd uitgeluid. Het bestuur van de Nederlands Her vormde Schoolvereniging, voorgeze ten door de heer J. Bos, besteedde veel aandacht aan het vertrek van de school directeur, die ook door de leerlingen in totaal plm. 90.000,- over 1990, zo dat nog (een derde) voorschot van 30.000,- in 1990 nodig zal zijn. Voorlopige conclusies ten aanzien van het Gastouderproject: - Het Gastouderproject blijkt duide lijk in een grote behoefte te voorzien, en voorzover thans bekend, voldoet het project ook geheel aan de voor waarden voor toepassing van de rijks- stimuleringsregeling. - Omdat het Gastouderproject een lo pende organisatie is, ligt het voor de hand om door verhoging van de subsi die over 1990 (en volgende jaren) te be reiken, dat deze vorm van kinderop vang aan de gestegen vraag zal kunnen tegemoetkomen. - Verwacht mag worden dat als exploi tatiesubsidie voor 1991, 1992 en 1993 plm. 90.000,-/jaar beschikbaar is, en ten behoeve van het retributiefonds plm. 30.000,-/jaar. - Door het invoeren van andere vor men van kinderopvang (halve en hele dagopvang) zou terugloop mogelijk zijn. - Nadere eisen door het rijk aan de or ganisatie te stellen, zullen worden uit gewerkt in de verordening. Deze kun nen een kostenverhogend effect heb ben, waardoor eveneens het aantal koppelingen kan dalen. 4... .....X..,.;.. Daar vindt u een schitterende kollektie Alleen op afspraak Boskoop, tel 01727-18300 overgebleven voor 8 groepen. De basisscholen zijn afgelopen vrijdag allemaal begonnen aan de zomer vakantie. De schooldeuren zullen pas maandag 3 september weer opengaan. In het najaar worden nieuwe besluiten genomen over de Waddinxveense kin deropvang, waarin de gemeente Wad dinxveen als het even kan nauwelijks ’’eigen” geld wil steken. In ieder geval steekt vooralsnog het Gastouderpro ject (opvang van kinderen in de thuissi tuatie) met kop en schouders uit boven de plaatselijke mogelijkheden voor kinderopvang. Het meeste geld zit hierin. Naast de anderhalve ton rijkssubsidie per jaar is in de gemeentebegroting voor 1990 van de gemeente Waddinx veen ook nog een structureel bedrag van 45.000,- per jaar opgenomen. Omdat bij het opstellen van de begro ting 1990 nog niet duidelijk was welke rijksuitkeringen zouden worden ont vangen, is daarenboven gesteld dat zonodig uit de ’’algemene stelpost” van 100.000,- een deel voor kinderopvang zou kunnen worden aangewend. Dit bedrag ad 47.000,-/jaar willen B. en W. vooralsnog voor de structurele situatie 1993 en later buiten beschou wing laten, omdat ook voor buiten schoolse opvang nog gelden nodig zul len zijn. Derhalve kan in de structurele situatie Met de overname door Nederlandse Unilever Bedrijven BV bereikt C.P. Broer BV dat de weg van schaalvergro ting wordt ingegaan en dat beter kan worden ingespeeld op het wegvallen van de Europese handelsgrenzen na 1992. Medewerkers, het gemeentebe stuur en collega-ondernemers hebben de overname als begrijpelijk omschre ven. Grondlegger van C.P. Broer BV in 1920 is Comelis Peter Broer, een brood- en banketbakker uit Maassluis, van een Waddinxveense die 70 jaar geleden naar zijn geboorte plaats aan de Gouwe terugkeerde na dat hij had besloten zijn zaak onder de rook van Rotterdam te verkopen. Er werd aan de Noordkade een pand gekocht, dat bestond uit een woonhuis en een werkplaats, die overigens niet groter was dan een flinke woonkamer. Begonnen werd met de produktie van amandelspijs en koekjesspijssoorten. De Stichter van het bedrijf - een ’’dui zendpoot” - deed toen alles zelf. De verkoop ging per motorfiets. Het succes van toen dankte de onder nemende Waddinxvener in de jaren twintig aan het feit dan de Nederlandse bakkers toen al gingen inzien dat een zekere specialisatie in produktie voor delen bood en dat de artikelen, die fa brieksmatig geproduceerd werden, vaak beter van kwaliteit en goed te ver werken waren. Bovendien wist C.P. Broer als ex-bak- ker heel goed waar de problemen bij de bakkerij lagen en als zodanig kon hij menigeen van advies dienen. Tot zolang blijven de leerlingen van de groepen 1 en 2 op vrijdag geen school hebben. In het nieuwe cursusjaar komt er een andere regeling, waaróver de scholen op gemeentelijk niveau over leg zullen plegen. WADDINXVEEN - De gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrij ven van Waddinxveen werkt in op dracht van het gemeentebestuur aan twee ontwerpen. Het gaat om het bedrijvenpark Coene- coop 2, een vervolg op Coenecoop 1 en om de aanleg van een verbindings weg tussen Zuidelijke Dwarsweg en Beijerincklaan. Al snel werd het pand te klein om aan de toenemende vraag te voldoen en een nieuw pand aan de Kerkweg - nu Pas sage - met voldoende uitbreidingsmo gelijkheden werd aangekocht en be trokken. Dag en nacht werd er gewerkt om het pand zo modern mogelijk in te richten. Hygiëne, ruimte en licht waren al normen waar ernstig rekening mee werd gehouden. De eerste tentoonstelling in het bedrijf werd druk bezocht. De onderneming stond meer en meer nationaal zeer goed aangeschreven. Alleen kwam tij dens de Tweede Wereldoorlog het be drijf langzamerhand door gebrek aan grondstoffen stil te liggen. Stil althans voor wat betreft de produktie van bak kerijgrondstoffen. Men richtte er zoge naamde gaarkeukens in en kon op deze manier de hongerlijdende bevolking nog een goede dienst bewijzen. Aan het einde van de oorlog besloot C.P. Broer zich terug te trekken uit het bedrijf. De scepter werd toen overge nomen door K. Broer, B.F. Boonstop- pel en J. van Vljet. WADDINXVEEN - Met een drukbe zochte bijeenkomst in de hervormde Rehobothschool aan de Sperwerhoek is vorige week dinsdagavond afscheid genomen van schooldirecteur A. Kunst. Voorlopig verandert er niets. Als direc teuren blijven in Waddinxveen functio neren B.F. Boonstoppel, A. Broer en J.I.M. van Vliet. Elke beslissing die ze nemen zullen ze nu moeten overleggen met het moederbedrijf in de Maasstad. C.P. Broer, opgericht in 1920, telt circa 40 werknemers en beschikt voor spijs- produkten en voor gebakpoeders over twee afzonderlijke produktie-eenhe- den. De afzet vindt plaats in binnen- en bui tenland. Het bedrijf blijft onder de ei gen naam en het bestaande manage ment opereren. Tot de Nederlandse Unilever-organisa- tie behoort reeds vele jaren het bakke- rijgrondstoffenbedrijf Bakkerol te Rotterdam. Vorig jaar kocht Unilever Jantje de Goede Banket te Mijdrecht, leveran cier van banketproducten voor banket bakkerijen, horecabedrijven en instel lingen. Ook door deze nieuwe acquisitie wordt het asoortiment verder verbreed en daarmee de marktpositie versterkt. De bakkerijgrondstoffen die C.P. Broer Broer BV maakt betreffen amandelspijs, banketspijzen, marse pein, koekjesspijssoorten, gebakpoe ders en mixen voor cake, kapsel en de gen en kant-en-klaar-mixen voor ban ketbakkersroom. Gehandeld wordt er voorts in vruch- tenconserven, nootprodukten, jams en gelei, chocoladefiguren en decoratiear- tikelen, zuidvruchten, halffabrikaten, kruiden, smaakstoffen en marsepeinfi- guren. In het nieuwe schoojaar zal ook de vier- jarigen-maatregel zijn afgeschaft. De vierjarige kleuters tellen weer voor vol mee en dat zal in de formatie vanaf het schoojaar 1991-1992 te merken zijn. Paul Leeson was vorige week woens dag in Waddinxveen. Hij is met zijn ou ders en zijn broertje zes weken in Ne derland met vakantie. Zijn moeder komt uit Waddinxveen. De Pieter Maritzgroep bestaat uit wel pen (7-11 jaar), verkenners (11-15 jaar), rowans (15-18 jaar) en een stem (jongens en meisjes van 18 jaar en ou der). In het najaar is het 45 jaar geleden dat de Pieter Maritzgroep, die nieuwe leden altijd kan gebruiken (tel. 13892), werd opgericht. De Waddinxveense welpen stelden de ontmoeting met Paul Leeson erg op prijs. Vlak voor het begin van het zo merkamp maakten ze er een feestelijk gebeuren van. Voorde ontmoetingwas een extra opkomst nodig. Normaal Voor 1991 mag een subsidie-aanvraag van 120.Ü00,- voor het Gastouderpro ject worden verwacht, waarvan 30.000,- voor retributie. Nagegaan zal worden in hoeverre de Stichting Gas touderproject werkt voor ’’breng- en gastouders” buiten Waddinxveen. Voor die gevallen zal verwezen worden naar (subsidie-aanvragen in te dienen bij) de betrokken gemeenten. Voorde jaren 1992 en 1993 dient voors hands een totaalbedrag als exploitatie bijdrage plus retributie van 120.000,- als maximum te worden aangehouden, zo meldt de gemeente. GOUDA - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland houdt in samenwerking met het Goudse Educatief College (beroepsge richte opleidingen voor volwassenen) cursussen Engels, Frans, Duits en Ne derlands, onder de noemer ’’situatio nele gesprekstechniek en correspon dentie”. Aan de hand van met name zakelijke correspondentie wordt door middel van praktijksimulatie de spreekvaar digheid en de handelingsvaardigheid in praktijk-situaties in het bedrijfsleven vergroot. Omdat in de communicatie ook de pre sentatie van schriftelijke informatie van belang is, krijgen deelnemers daar naast (bij)-scholing in het efficient en helder overdragen van mededelingen in correspondentie. De cursussen zijn bestemd voor het middenkader personeel van bedrijven dat betrokken is bij handel, industrie, verzekering en het bankwezen. Deelnemers zijn met name werkzaam als inkoper, verkoper, logistiek mede werker, bureaumanager, baliemede werker, secretaris/secretaresse, admi nistratief medewerker. De cursustijden zijn voor Frans maan dag 1 oktober t/m 10 december (m.u.v. 14 oktober), voor Duits op donderdag 4 oktober t/m 17 december (m.u.v. 17 oktober), voor Engels op woensdag 3 oktober t/m 23 december (m.u.v. 16 oktober en 5 december) en voor Neder lands op woensdag 3 oktober t/m 31 ok tober en dinsdag 6 november t/m 11 de cember steeds van 16.30 - 18.00 uur. Het gebouw van de Kamer van Koop handel aan de Burgemeester van Ree- nensingel 101 in Gouda geldt als cur susplaats. De cursusprijs is 665,- per deelnemer, inclusief lesmateriaal, excl. BTW. Het lesmateriaal wordt de eerste les van de cursus verstrekt door de do cent. Op diverse scholen in Waddinxveen is in de afgelopen week afscheid geno men van leerkrachten. De openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan zag bijvoorbeeld lera res Coby van Kreel na 12 jaar vertrek ken om zich bij haar man in het Lim burgse Geulen te gaan voegen. Ze be loofde de contacten met ’’haar” school zoveel mogelijk in tact te houden. Ook de daling van het aantal kinderen op de scholen zorgde soms voor terug gang in de formatie. Zo liep de protes- tants-christelijke De Savornin Loh- manschool licht terug van 200 naar 187 kinderen, zodat er 6 hele banen zijn Tot heden blijkt de methode van kinde ropvang via het Gastouderproject uit oogpunt van de subsidiënt een goed kope voorziening. De verwachting bestaat echter dat de kosten per opvanguur zullen toene men, wanneer via een verordening ho gere eisen worden gesteld aan de inzet van beroepskrachten ten behoeve van het ’’onderhoud” en de ’’controle” van reeds lopende contacten tussen breng en gastouders. B. en W. kunnen hierover thans niets met zekerheid berichten, omdat rele vante normen nog ontbreken. Het be leidsprogramma geeft aan dat de rijks- voorschriften terzake zullen worden gevolgd. Ten behoeve van 1990 heeft de raad in middels 60.000,- voorschotsubsidie verstrekt. B. en W. worden echter ge confronteerd met het verzoek van de Stichting Gastouderopvang om, gezien de enorme toename van vraag en aan bod, per 1 juli 1990 over te mogen gaan töt de gesubsidieerde aanstelling van een tweede part-time coördinator en een uitbreiding van storting in het retri butiefonds. Op 30 oktober 1989 diende de stichting een tweetal alternatieve begrotingen in. Alternatief 1 gaat uit van één part time beroepskracht en 15.000,- retri butie, hetgeen overeenkomt met een stabilisering van de omvang van vraag en aanbod 1989. Hieruit zou een subsi die over 1990 resulteren van plm. 69.000,-. Alternatief 2 gaat uit van een verdub beling zoals deze zich met ingang van het 2e halfjaar 1990 laat aanzien, resul terend in een subsidie op jaarbasis van plm. 118.000,-. Wanneer de raad conform het beleids programma ’90-’94 het Gastouderpro ject steun wil blijven geven om aan de gebleken behoefte te blijven voldoen, moet gerekend worden op een totaal- subsisidie over 1990 van 69.000,- (le halfjaar) en 118.000,- (2e halfjaar) of Pieter Maritzgroep gegeven, eveneens met een aantal insignes. Die zal hij in Australië aan zijn groep geven. Paul zelf kreeg een speldje van scouty, de mascotte die ter gelegenheid van 75 jaar Scouting in Nederland is ontwor pen. draait de horde, dat is de groep welpen met jongens van 7 tot 11 jaar, op zater dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De speciale opkomst werd op de ge wone manier begonnen met de ope ningsceremonie. Hierna hebben de jongelui een levend ganzenbord in het thema van scouting in verschillende landen gedaan. Vervolgens kregen ze van Paul Leeson de groepsdas en de in signes en hebben ze hem een das van de De cördinator van het Gastouderpro ject heeft tot heden kantoor gehouden in de voormalige kleuterschool Prins Willem Alexander aan de Peter Zuid- laan 4. Eventueel nog te verrichten ver- bouw/aanpassing kan ten laste van ”de investeringssubsidie” worden gedecla reerd bij het ministerie. De heer Kunst heeft het onderwijs vaarwel gezegd na hierin 40 jaar werk zaam te zijn geweest. Op de afscheids receptie ontmoette de scheidende on derwijsman ouders, oud-leerlingen, oud-collega’s en verdere belangstellen den. ::93 en later gerekend worden op een beschikbare bijdrage van overheids- zijde van plm. 200.000,- per jaar 155.000,- ƒ45.000,-). Deze financiële opzet is gebaseerd op de landelijke beschikbaarheid van 130 miljoen per jaar ten behoeve van de stimuleringsmaatregel kinderop vang. Via de VNG bereikten Waddinxveen berichten dat een rijksbeleid wordt voorbereid, waarbij in de loop van ’91- ’94 de betreffende bedragen wellicht zouden kunnen worden verdubbeld (tot 290 miljoen in 1994), waardoor wellicht te zijner tijd de gemeentelijke eigen bijdrage kan worden afgebouwd. Als hieromtrent meer zekerheid be staat, zal in een vervolg-notitie hieraan aandacht worden besteed. Voor Waddinxveen mag verwacht wor den dat er drie vormen van financiële steun ten behoeve van kinderopvang zullen worden gevraagd: investerings subsidies, exploitatiesubsidies en retri- butiebedragen voor minder draag- krachtigen. De investeringssubsidies zullen ge schieden ten laste van de voor Wad dinxveen beschikbaar gestelde investe ringssubsidies van het rijk (in 1990 te besteden). Het uitgangspunt voor exploitatiesub sidies dient te zijn dat in de structurele situatie de voor de exploitatie beno digde bedragen geheel gedekt worden door de rijksbijdragen ten behoeve van exploitatie. Voor de retributiesubsidie kan voors hands een beroep worden gedaan op de reeds op de begroting van de gemeente gevoteerde post kinderopvang voor zover de rijkssubsidie hiervoor onvol doende zou blijken. Gezien het feit dat de rijksmiddelen slechts geleidelijk in vier jaar op het ni veau van 155.000,- per jaar komen, zal in 1991 en 1992 nog een ’’meng vorm” nodig zijn, die enige extra bij drage uit de gemeentelijke middelen. Door het rijk wordt beschikbaar ge steld een bedrag van 180.000,- aan in- vesterings-subsidies, mits voorzienin gen worden getroffen voor 18 kind plaatsen. Hiermede kan naar verwach ting verbouw en inrichting van het ge bouw van de voormalige Prins Willem Alexanderschool worden gefinan- cieerd, zodat dat gebouw geschikt is voor kindplaatsen halve dagopvang en eventueel kindplaatsen hele dagop vang (totaal 18 kindplaatsen). Het resterende bedrag kan worden ge bruikt voor afboeking deel boek waarde van het gebouw Peter Zuidlaan 4, of als bijdrage in exploitatie 1990. (Boekwaarde bedraagt per 31 decem ber 1990: 59.000,- voor de grond en 166.000,- voor de opstal). In 1986 is opgericht de Stichting Gas touderproject Waddinxveen en Om streken, die aanvankelijk met een be scheiden subsidie van de gemeente Waddinxveen van 10.000,- per jaar beperkte activiteiten ontplooide. Daarna viel het project (met 13 andere gastouderprojecten in den lande) on der een experimenten-regeling van het ministerie van WVC, waardoor in 1988 een subsidie van 40.000,- per jaar werd ontvangen. Door de daarbij behorende inzet van een beroepskracht (op parttime basis) steeg de omvang van vraag en aanbod zeer snel, zodat in 1989 een subsidie van 60.000,- benodigd was (van WVC en gemeente tezamen). Uit het jaarverslag van 1989 van het Gastouderproject blijkt dat de activi teiten in 1989 hebben geleid tot 100.000 opvanguren, waarvan 50.000 als gevolg van reeds vóór 1989 gelegde koppelin gen en 50.000 ten gevolge van nieuwe koppelingen. Het totaal aantal ingeschreven gast- en brengouders was per 31 december 1989: 280, terwijl het aantal betrokken kinderen 180 bedroeg (leeftijden 0 tot 12 jaar). Inmiddels is voor 1990 door de ge meenteraad ook voor 1990 al een voor schotsubsidie van 60.000,- verstrekt. Uit recente mededelingen van het be stuur van de Stichting Gastouderpro ject blijkt dat de toename van de be langstelling zodanig is dat een extra coördinator moet worden aangesteld. Het aantal opvanguren (op jaarbasis gerekend), zal in de loop van 1990 kun nen stijgen tot 200.000 opvanguren. Het opstarten van andere vormen van kinderopvang zal evenwel van invloed kunnen zijn, en de gastouderopvang kunnen doen dalen. Vermeid zij dat de ’’afrekening” tussen ’’brengouders” en ’’gastouders” buiten de boeken van de stichting blijft. De ouders rekenen rechtstreeks af tegen een bedrag van 3,- per gastuur/kind. De stichting heeft evenwel een retribu tiefonds ingesteld, waaruit brengou ders een tegemoetkoming kunnen ont vangen van 0,75 tot 2,50 per kind per uur. Over 1989 is plm. 12.000,- aan retri butie uitbetaald aan 12 ouders. Ten op zichte van de ’’afrekeningsbedragen tussen de breng- en gastouders” be droeg het beroep op het retributiefonds plm. 6%. Dit percentage zal echter bij een breder gebruik zeer waarschijnlijk stijgen. Analyse van de gegevens van de Stich ting Gastouderproject leert dat met de activiteiten van de stichting, na aftrek van niet meetellende uren (ouder dan 4 jaar, niet uit Waddinxveen, te geringe urendeelname etc.) in 1990 een equiva lent van 40 a 50 volle opvangplaatsen worden bereikt. Het einde van het schooljaar stond op de rooms-katholieke St. Paulusschool aan de J. Catslaan helemaal in het te ken van afscheid nemen. Op de eerste plaats van de leerlingen van groep 8. Een fijne gezellige groep die de school zeker zal missen. Dan ging ook logopediste Lieke van Schijndel de school verlaten omdat zij gaat werken aan de lerarenopleiding. En tenslotte zag de St. Paulusschool met lede ogen drie kleuterleidsters ver trekken. Zowel juffrouw Nancy, Mar- lène als Petra verlieten om privé rede nen de school. De St. Paulusschool zal hen missen, maar men is heel blij dat juffrouw Petra v. Steen en juffrouw Yvonne Smit bij de St. Paulusschool komen. Op dinsdag 17 juli namen de kinderen op hun manier afscheid van de ’’juf fen”. Verkleed als sprookjesfiguren gingen de kinderen onder leiding van even eens verklede ouders door de wijk op zoek naar enkel zoek geraakte sprook jesfiguren. De tocht eindigde weer op schoolwaar de kinderen een traktatie kregen en het feest werd voortgezet. De Westaustralische welp Paul Leeson, zoon moeder, heeft vorige week een bezoek gebracht aan de welpenhorde van de Pieter Maritz-scoutinggroep. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De zomervakan tie is vrijdag ook voor het Waddinx veense basisonderwijs aangebroken. Op elke school hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen. Zingend en swingend heeft groep 8 van de Koningin Julianaschool aan de Peter Zuidlaan het schooljaar uitgeluid met de milieumusical ”D’r op of d’r onder” en daarbij tevens gezorgd voor een wervelende afsluiting van haar school tijd op de Koningin Julianaschool. Na een late start in 1989, leek er geen einde te komen aan het schooljaar in 1990. De musical, die door de stichting ’’Peace Child” (opgericht door Ria Lubbers en Fred Matser) is uitge bracht, laat een positief geluid horen en laat vooral zien, dat kinderen de ver antwoordelijkheid op zich nemen voor het maken van de toekomst van de we reld, waarin zij zullen leven. Door de leerlingen en de kluscommis- sie is met veel enthousiasme en inventi viteit gewerkt aan de benodigde attri buten en het decor. ’s Middags werd, voor enkele klassen van de school, de generale repetitie ge houden, teneinde de musical op de af scheidsavond, waarvoor ouders, broer tjes en zusjes, (oud) personeel, mede zeggenschapsraad en bestuur uitgeno digd waren, met een minimum aan plankenkoorts ten tonele te kunnen voeren. De leerlingen voerden hierna nog een aantal toneelstukjes op, waarbij de leerkrachten niet ontzien werden. Niet alleen de avond, maar de hele dag stond in het teken van het afscheid, ’s Morgens werd er geroeid op ”’t Weeg- je” en ’s avonds werd er in een zeer feestelijk ingericht lokaal van de school een Chinese maaltijd genuttigd. Aan het eind van de afscheidsavond be dankten de ouders de leerkrachten en boden kados aan. Vervolgens vond de uitreiking plaats van de schoolbijbel, het laatste rapport en een fotoboek van de klas. Voor elke leerling werd een treffend gedicht voorgedragen, wat te vens in het fotoboek vermeld staat. Daarna werd, op hun verzoek, in kleine kring afscheid genomen van me vrouw Glasbeek en de heer Hornes, die beiden de schooi zullen verlaten. De Koningin Julianaschool kan terug zien op een zeer geslaagde afscheids- dag, die iedereen nog lang in zijn herin nering zal bewaren. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 9