ANBO-middag over ouderenhuisvesting Bermbrand geblust v. <J. linde Nieuw produkt Bibliotheek op zondag geopend? Ongeval meisje op andere baan Receptie mevrouw A.J. Vreugdenhil De Rooy en Intercolor willen gaan samenwerken Bebouwingssuggestie komt ditmaal van Apron Nieuwsblad Onafhankelijk ÏBpemmer L- Bremmer Hoofdredacteur op vakantie HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Kenmerken ZOMER- OPRUIMINGBIJ l'HARWA" f tapijt CDA Broedende kip Impasse Praktisch Inleiders VVD SCHOENEN OLYMPIA^UITZENDBURO’S wij v3egen nog voor u. Hhh P - INTERIEURVERZORGING O 0 WADDINXVEEN - Hartje zomer is er op het bureau van burgemeester C.M. van der Linden in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein een nieuw plan voor een winkelhart op het Be Fair-voetbalcomplex in het Warnaarplantsoen gepresen teerd. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING MIDDENSTAND 9 mnd. BASISKENNIS BOEKHOUDEN 4 mnd. PD - BOEKHOUDEN 13 mnd. KBK OPLEIDINGEN óók in Berkel, Ommoord, Capelle, Pijnacker, Schiebroek, Hoogvliet en Ridderkerk. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ t 4 i y I I K I eekblad voor Waddinxveen Woensdag 8 augustus 1990 46e Jaargang - No. 2194 heden. Hij zal het voornamelijk heb- L Nieuw bouwplan voor winkelhart door BERT WOUDENBERG WADDINXVEEN - De twee fo- tospeciaalzaken in het Brugcen- trum van Waddinxveen, Foto De Rooy aan de Nesse en Intercolor Fototechniek aan de Kerkweg- Oost, zijn besprekingen begonnen over een volledige samenwerking. Dat heeft fotograaf Hans Scholtes zaterdag meegedeeld. Gouwenaar Hans Scholtes is eigenaar van de uit 1924 stammende fotozaak De Rooy, die hij in 1979 overnam. De 40-jarige Hans Scholtes voert de fusie besprekingen met de Voorburger Wim Tollenaar en de Waddinxvener Henk van Houten van Intercolor Fototech niek. Het initiatief om tot samenwer king te komen is afkomstig van Interco lor, Waddinxveens nieuwste fotozaak. ben over de landelijke aanpak en de ontwikkeling van het denken over ou derenhuisvesting. "Werken en wonen in Waddinxveen” bespreekt PCW-wethouder J. Neele. De heer Neele is vanaf 1 mei wethou der van onder mee ouderenbeleid. In zijn inleiding gaat hij in op de voorzie ningen die in Waddinxveen ter beschik king staan van ouderen. Na een pauze is er een forumdiscussie, waarin de inleiders vragen uit de zaal zullen beantwoorden en met elkaar èn de zaal van gedachten wisselen over ou- derenhuisvesting. De bijeenkomst zal om circa 16.30 uur worden beëindigd. De belangrijkste kenmerken van het Apron-bouwplan voor de voetbalvel den tussen de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en de Kanaaldijk zijn: - 17.500 vierkante meter winkelruim te; - 200 luxe woningen in de vorm van 6 woontorentjes; - 840 parkeerplaatsen, rondom het complex en op het winkeldak; - weekmarkt op een deel van het win keldak. De bebouwingssuggestie van project ontwikkelaar Apron komt op een mo ment dat het maar niet lukt alle eindjes voor een nieuw winkelcentrum aan el kaar te knopen. Nadat werd vastge steld dat het Brugcentrum en de Pas sage niet aan elkaar gekoppeld zouden moeten worden, dat geen uitbreiding gezocht kon worden in de richting van de bejaardenwoningen aan de Prins Bernhardlaan en dat de fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV een te groot obstakel zou blijven werd eind vorig jaar in het geheim uitgewe ken naar het Be Fair-voetbalcompex. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 M.i.v. september één avond per week in het Trefpunt in WADDINXVEEN. INFO: 010-4.22.24.29 - 010-4.22.00.34 NIMA-A, MBA en COMPUTER- BOEKHOUDEN alléén in Ommoord. gordijnen vinyl M zonwering matrassen t, Bedtextiel Groensvoorte 12 - nXXBuWW Tal. 01828-16119 WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Algemene Neder landse Bond van Ouderen (ANBO) houdt maandagmiddag 20 augustus om twee uur in het Anne Frank-centrum een voorlichtingsmiddag over ouderenhuisvesting. De toegang is voor ANBO-leden gratis en voor niet- ANBO-leden 4,-. WADDINXVEEN - Onze hoofdre dacteur is met vakantie. Voor contact met de redactie kunt u op werkdagen tijdens kantooruren bellen met 01828- 14788. Het redactieadres in deze we ken is Oranjelaan 9, Waddinxveen. krijgen? Wie betaalt dat? De ANBO heeft een gezelschap van deskundigen uitgenodigd., dat antwoord op deze en andere vragen kan geven. winkelhart op de voetbalvelden van Be Fair. ”Een broedende kip wil ik niet storen”, maar die plannen moeten er nu wel gauw komen”, zei hij over de hoofden van de VVD-leden tot zijn collega’s burgemeester C.M. van der Linden (ruimtelijke ordening) en wethouder P.F.J. van Schie (economische zaken). Uit de ledenvergadering van de VVD bleek dat de overname van de fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV aan de Passage door de Neder landse Unilever Bedrijven BV in Rot terdam - de in april aangekondigde overname is een feit geworden - nieuwe kansen biedt voor Passage-West. De Nederlandse Unilever directie heeft al met het gemeentebestuur over legd over de toekomst van het bedrijfs- complex, dat weg moet wil er ooit een winkelhart komen. Volgens de ANBO hebben meer vrije tijd en inkrimping van het gezin hun in vloed op de woonwensen. Heb je nog zoveel aardigheid in de Waddinx- veense tuin als je toch het grootste deel van de zomer op de camping zit? Ouderen krijgen een veranderd en af wisselend levenspatroon dat vaak moeilijk past in de eengezinswoning of de flat die een onderdak vormde voor een gezin met schoolgaande kinderen en/of voor twee werkende partners. Wat zijn de mogelijkheden in en buiten Waddinxveen? Wat is nou "ouderen huisvesting”? Wat is een ’’aanleunwo ning”? Kun je een stoellift in je huis Het pand van Intercolor Fototechniek aan de Kerkweg-Oost. Foto: De Rooy!Hans Scholtes). Een verstoring van de zondagsrust wil Van Sprundel het experiment niet noe men. ’’Andere instellingen zoals het zwembad zijn ook op zondag geopend: Hier hoeft de bibliotheek geen uitzon dering op te zijn. Voordat we het plan bij de gemeente indienden, hebben we eerst de CDA-fractie gepolst. Die had gelukkig geen bezwaar. Anders had den we ons wel twee keer bedacht”. Het Nederlands Bibliotheek en Lec tuur Centrum (NBLC) in Den Haag juicht het initiatief toe. "Eigenlijk zou den alle bibliotheken op zondag open moeten”, vindt een woorvoèrder, ’’al leen hebben ze daar het geld niet voor”. Het experiment in Leiden loopt tot de paasvakantie van 1991. i .v v ,,4*4 WADDINXVEEN - Brandjes hebben zich in het droge Nederland vorige week aan de kust voorgedaan en in het bosgebied elders in ons land, maar ook in Waddinxveen. ”Van zelfstandig wonen tot aanleu nen” is de bijdrage van mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester. Naast an dere maatschappelijke functies is me vrouw Oosterbroek voorzitter van de Stichting Waddinxveense Bejaarden huisvesting. Vanuit haar diverse func ties is zij goed bekend met de mogelijk- heden en onmogelijkheden van oude renhuisvesting. Zij zal het hebben over knelpunten tussen de woonwensen van ouderen en datgene wat verkrijgbaar is op de woningmarkt. WADDINXVEEN - Nomafa in Wad dinxveen presenteert een nieuw pro dukt: de Nomafa Rapid Roll-deuren. Nomafa is dochter van de multinational Albany Int. Corp. De nieuwe roldeur is bestemd voor industrieel gebruik. Hij gaat vele malen sneller open en dicht dan een traditionele aluminium deur en biedt veel besparing van stook kosten. Ook zijn de onderhoudskosten minimaal, aldus Nomafa. Wethouder Karei van Soest, die voor de WD weer deel uitmaakt van het nieuwe college, gaf in juli te kennen dat er binnen B. en W. geen plannen, teke ningen en berekeningen op tafel waren geweest met betrekking tot een nieuw WADDINXVEEN - Vrijdag 21 sep tember is er ter gelegenheid van het 25- jarig jubileum als kleuterleidster/ad- junct-directrice van mevrouw A.J. Vreugdenhil een receptie in de Willem van Oranjeschool aan de Oranjelaan. De receptie vindt plaats tussen 18.30 en 20.30 uur. Oud-collega’s, oud-leerlin- gen en hun ouders zijn voor deze recep tie uitgenodigd. Wie de receptie wil bezoeken en/of bij dragen wil aan een gezamenlijk ca deau, wordt verzocht vóór 17 septem ber contact op te nemen met mevr. N. Benders (tel. 01828-19122) of mevr. G. de Keyzer (tel. 01828-18066). werd na tientallen jaren discussie het nieuwe gedeelte aan de noordkant in gebruik genomen, Het is deze Passage die dit najaar het derde lustrum gaat vieren. Een jaar geleden verklaarde burge meester C.M. van der Linden in de ge meenteraad dat het winkelcentrum moeilijk lag, maar dat daarover voor het einde van 1989 duidelijkheid zou komen. Die kwam niet. In maart lekten plannen uit voor bebouwing van het Be Fair-voetbalcomplex. veen voorbijgegaan zoals overalOp de hete uren werd minder gewerkt, de Gouwe deed weer dienst als ’’zwem bad” (bij de hefbrug werd het zwem men zoveel mogelijk tegengegaan) en heel veel Waddinxveners zochten ver koeling in de Reeuwijkse Plassen en in de Zevenhuizerplas/Rottemeren. De temperatuur in het centrum van Waddinxveen steeg zaterdagmiddag tot ruim 34-graden. Dat was ruim twee graden lager dan de warmste plek in Nederland, Stramproy in Noord-Lim- burg. Daar werd bijna 37 graden Cel sius gemeten. WADDINXVEEN - De gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven laat weten dat zich op de skate-board- baan aan de Dreef geen ongelukken hebben voorgedaan. Het 14-jarige meisje dat een beenbreuk opliep, waarover het Weekblad voor Waddinxveen een bericht had, liep haar verwondingen op op de privé skate-boardbaan aan de Tuinbouw- weg. Binnenkort zullen er bij de skate- boardbaan aan de Dreef weer waar schuwingsborden worden geplaatst. Deze waren al geplaatst, maar zijn door vandalen verwijderd. Maar een goede financiële onderbou wing van de plannen daar kregen de Passage-plannenmakers, projectont wikkelaar MAB BV en het Bedrijfs pensioenfonds voor de Metaalindus trie niet goed voor elkaar. Dat had ook te maken met de verplaatsing en de af braak van het huidige winkelcentrum aan de Passage. Daarom is er een al maandenlang durende impasse ont staan. Over de realisatie van een nieuw winkelhart wordt al sinds het begin van de jaren tachtig gesproken. In 1975 Aan de samenwerking, die dit jaar haar beslag moet krijgen, ligt een aantal praktische motieven ten grondslag. Beide zaken zeggen samen sterk te zijn en uit de willen groeien tot Waddinx veens grootste fotozaak. Dat kan door sterkste punten bij elkaar te brengen. Zo beschikt Intercolor Fototechniek over moderne en snelle afdrukappara tuur en moet Foto De Rooy veel foto werk uitbesteden. Foto De Rooy be schikt over een goedlopende fotogra- fiehandel, die aan Intercolor Fototech niek zou kunnen worden toegevoegd. Voorts is het pand van Intercolor Foto techniek aan de Kerkweg-Oost veel doelmatiger dan dat van Foto De Rooy aan de Nesse. De samenwerking voorziet er in dat het pand aan de Kerkweg-Oost zal worden uitgebreid met Foto De Rooy. Daartoe zal het pand aan de Nesse worden ver laten. In de fotobranche is het bepaald uniek te noemen dat twee concurrenten be sprekingen voor samenwerking begin nen en samen sterk willen zijn om alle nieuwe technische ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Langs de oostkant van de Gouwe, bij het Shell-pompstation aan 'de Hene- gouwerweg, ontstond een bermbrand. De vrijwillige brandweer van Wad dinxveen was snel ter plaatse om het vuur te doven. Ook de rijkspolitie hielp een handje bij de regeling van het ver keer. Voor de rest is de hittegolf in Waddinx- "Rijksbeleid en de uitwerking op de ouderenhuisvesting” is het onderwerp van de heer C.P. Voorberg, rayon hoofd voor de Nationale Woningraad, de landelijke organisatie van een groot aantal woningbouwverenigingen. Van uit zijn functie is hij goed bekend met de regelgeving en de subsidiemogelijk- WADDINXVEEN - In Waddinxveen bestaan geen plannen om de openbare bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan, waar onlangs een schoonmaakbeurt van het tapijt nogal voor wat geluidsoverlast bij de buren zorgde, ook op zondag open te laten zijn. Die plannen zijn er ook nooit geweest. Maar misschien worden ze actueel nu bekend is geworden dat de openbare bibliotheek in Leiden vanaf de herfst vakantie als eerste in Nederland op zondag open gaat. Het Leidse gemeen tebestuur heeft voor het experiment een subsidie van 25.000 gulden toege kend. Alleen de hoofdvestiging van de Leidse openbare bibliotheek zal van twaalf tot vier uur geopend zijn. Er zullen extra activiteiten worden georganiseerd om het publiek te trekken. Gedacht wordt aan lezingen van schrijvers en thema middagen. Voorlopig worden zo’n vierhonderd zondagse bezoekers ver wacht. Volgens directeur E. van Sprundel is de uitbreiding van de openingstijden een principe-kwestie. Hij vindt dat de bi bliotheek alle dagen van de week toe gankelijk moet zijn voor het publiek. In het verleden was het lenen van boe ken - in heel Nederland - alleen moge lijk op de autoloze zondagen tijdens de oliecrisis in 1973. Het personeel van de Leidse openbare bibliotheek wordt niet verplicht op zondag te werken. Tot nu toe heeft één medewerker laten weten die dag vrij te Willen houden voor andere activiteiten. Een medewerkster van een andere bi bliotheek heeft juist gesolliciteerd, om dat zij graag op zondag wil werken. Het college van Burgemeester en Wet houders moet zich nog over de ideeën van projectontwikkelaar Apron uit spreken. Gemeenteraadsleden, mid denstanders en andere betrokkenen weten verder nog van niets. Het nieuwe plan dat Waddinxveen aan een winkelhart moet helpen is gemaakt door Apron, de projectontwikkelaar die onder het motto ’’Eerst denken, dan bouwen” aan de Hoogeveenseweg in Boskoop ’s wereld grootste handels- centrum in sierteeltprodukten, het In ternational Trade Center Boskoop/Ha- zerswoude realiseert. Dat gebeurt onder meer in samenwer king met de Stichting Boomkwekerij- belangen Sierteeltprodukten (Stibos), van welke stichting burgemeester Van der Linden namens Waddinxveen deel uitmaakt. VVD-raadslid Jaap van den Berg wil dat het college van Burgemeester en Wethouders weer alle energie moet steken in de ontwikkeling van Passage- West, de daar gedachte uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum met winkels en woningen. ’’Over de realiseerbaarheid van de Be Fair-voetballokatie heb ik grote twij fels. Die is te hoog gegrepen”, aldus de liberaal op de in Partyhome aan de Pas sage gehouden openbare ledenverga dering van de VVD. Fractievoorzitter Koos de Vogel stelde vast dat de gemeenteraad over het toe komstige winkelhart in Waddinxveen maar één besluit had genomen en dat stamt van 23 september 1987. Toen besloot de gemeenteraad - met de PCW tegen - op basis van een gedegen en complete vergelijking van de voor- en nadelen tussen de uitbreidingen Pas- sage-Oost en Passage-West voor Pas- sage-West te kiezen. ’’Over de Be Fair-lokatie heb ik geen mening en kan ik ook geen mening heb ben, want ik heb nog geen enkel plan voor een nieuw winkelhart daar van 16.000 vierkante meter gezien”, zei Koos de Vogel. ”De. Be Fair-lokatie is voorbarig”, sloof oud-fractievoorzitter Maria Wientjens-van der Velden zich bij hem aan, al noemde zij de kansen voor Pas sage-West wel uiterst gering, ’’tenzij er andere ontwikkelingen zijn”. Zij betoogde dat de VVD-fractie er wel voor zal waken geconfronteerd te wor den met een alternatief winkelhart in een vergevorderd stadium, terwijl vol doende vooroverleg met alle betrokke nen zou ontbreken. SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 ■X De plannenmakerij voor de bouw van een winkelcentrum op het Be Fair-voetbalcomplex aan de Sniepweg blijft doorgaan. (Foto: Bert Woudenberg). Het pand van Foto De Rooy aan de Nesse. (Foto: De Rooy/Hans Scholtes). Het blussen van de bermbrand aan de oostkant van de Gouwe. Foto: De Rooy/Hans Scholtes). ■jg&s- 'S'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1