GEMEENTE WADDINXVEEN Ondernemers letten G. v.d. Veen opent nieuw ’’Bibelot” op wensen van gezin n Gemeenteambtenaar H.J. B. C. Maas over vestigingskeuze 99 99 Verbouwing apotheek Plantarium ’90 in Boskoop eind augustus TERINZA GELEGGING ONTWERP-BESCHIKKINGEN Ondernemersprijs SPREEKUREN Contactpersoon Winkelcentrum Fusie BOUWVERGUNNINGEN Job Creation CHEMO-CAR IN WADDINXVEEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN Overlegorgaan WADDINXVEEN - ’’Ondernemers kiezen in eerste instantie voor een gemeente als woonplaats. Ze houden rekening met de wensen van het ge zin. Pas op de tweede plaats komt of de gemeente als vestigingsplaats voor het bedrijf gunstig is”. het bereiken van hei hoogste punt. Tweede van links Teus Ververs sr. (Foto: Archief). WADDINXVEEN - Het nieuwe restaurant Bibelot van Caroline en Ton Ververs wordt maandagmiddag 3 september om vier uur officieel ge opend door voorzitter G. van der Veen van Horecaf Nederland. Voor de opening van het eethuisje aan de Limaweg wordt een grote tent neerge zet. De officiële ingebruikname wordt gevolgd door een receptie tussen zes en negen uur. 4 1 Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 8 augustus 1990 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 1. C. Huygenslaan 10 Het oprichten van een woonhuis met garage. De Visserhoeve 1 Bredeweg 15 en 16 Rechts het horecapaar Ton en Caroline Ververs op het dak van Bibelot bij In het belang van een schoon milieu wordt ook dit keer weer op u gerekend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. de firma J. Rooker Zn. voor een sierplantenkwekerij op het per ceel Abraham Kroesweg 6-12. de heer T.J. de Vreede voor een tuinbouwbedrijf op het perceel Abraham Kroesweg 40; de firma H. Hoogerbrugge voor een tuinbouwbedrijf op het perceel Abraham Kroesweg 15. de heer W.J. de Vreede voor een tuinbouwbedrijf op het perceel Abraham Kroesweg 32; de firma Gebr. van der Lans voor een tuinbouwbedrijf op het per ceel Tuinbouwweg 2B/5; de heer G.J.B. v.d. Berg voor een rozenkwekerij op het perceel Abraham Kroesweg 42; de firma De Bruin voor een tuinbouwbedrijf op het perceel Bloe- mendaalseweg 13a; ontwikkeling van Coenecoop II, een nieuw terrein van circa 14 hectare. Maas: ”We verwachten dat de grond van dit nieuwe terrein ook niet lang braak zal blijven liggen. bevoegdheid en de verantwoordelijk heid liggen bij het gemeentebestuur”. Onlangs presenteerde het Waddinx- veense bedrijfsleven en de gemeente zich gezamenlijk op een bedrijven- beurs. Ook alweer een bewijs dat het contact tussen de bedrijven en de ge meente uitstekend verloopt. Maas: ”We stonden daar met de leuze: Waddinxveen, een Gouwe Keuze. En daar staan we echt achter!”. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, TER INZAGE met ingang van 9 augustus 1990 gedurende 14 dagen, tij dens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Open bare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Het gedeeltelijk veranderen en vergroten vaneen bedrijfspand. Het oprichten van 2 woonhuizen met garages (ter vervanging van de bestaande nrs. 15 en 16) 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-14044 17613 01820-28011 14433 14433 Milieudienst Midden-Holland, nrs. 239/90, 535/90, 558/90, 708/90, 707/90, 1491/90 en 500/90. Een bedrijfsvriendelijk klimaat is na tuurlijk prima, maar je mag dat als ge meente ook wel eens laten zien, vond men in Waddinxveen. Daarom werd de Waddinxveense on- dermersprijs ingesteld. Met deze prijs, bestaande uit een trofee en een oor konde, wil de gemeente haar waarde ring voor goed ondernemerschap tot uitdrukking brengen. GEDURENDE DEZE TERMIJN kunnen TEGEN het voorne men om VRIJSTELLING te verlenen door een ieder SCHRIFTE- LIJK BEZWAREN worden ingediend bij BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van WADDINXVEEN, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Voor het inleveren van de schadelijke stoffen kan gebruik gemaakt worden van de door de gemeente eerder verstrekte gele K.C.A.- tas. De chemo-car komt dit jaar verder nog op de volgende data: 12 ok tober en 14 december. Nadere informatie wordt desgevraagd graag verstrekt door de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433, toestel 297. WADDINXVEEN - De apotheek van D.C. van Doorn aan de Prins Bern- hardlaan 3-5 wordt verbouwd. Het tijdelijke adres is thans Prins Bern- hardlaan 65. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak met de secre taresse. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen tot 23 augustus 1990 schriftelijk bij hun college worden ingediend door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen de verzoeken om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijs niet (tijdig) in staat zijn geweest. Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 9 augustus tot 23 augustus 1990 ter inzage in het gemeentehuis bij de Dienst Openbare Werken en Be drijven, afdeling Ruimte en Bouw in het gemeentehuis alhier, elke werkdag vanaf 8.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandag avonden gedurende drie uren. De nieuwe start van Bibelot, dat. met Partyhome eerder gevestigd was aan de Passage, betekent voorts dat tot het einde van dit jaar een ’’feestmenu” van vijf gangen wordt geserveerd naast de gerechten die op de kaart staan. De vaste gasten krijgen bij dit ”feest-me- nu” het wijnarrangement aangeboden. Februari Met de bouw van Bibelot aan de Lima- weg werd maandag 19 februari begon nen. De eerste paal werd toen geslagen door T. Ververs sr. Het hoogste punt werd bereikt op vrijdag 18 mei. Aan de bouw is een periode van vier jaar voor bijgegaan voor het zoeken van een goede lokatie. Plekken aan de Gouwe en de Petteplas vielen om allerlei rede nen af. Bibelot is sinds 1977 met Partyhome aan de Passage gevestigd. Deze bouw- vakvakantie wordt gebruikt voor de verhuizing en de inrichting van het nieuwe restaurant, dat de naam Bibelot - Frans voor snuisterijen - heeft behou den, evenals het huidige telefoonnum mer. Architecte Judith Barth van het Wad dinxveense architectenbureau Treffers en Polgar BV aan de Middelburgseweg Verleende bouwvergunningen BOUWPERCEEL: AARD VAN HET BOUWPLAN: Staringlaan4 2. Sniepwegl3d (zwembadcomplex) 3. Sniepwegl3d (zwembadcomplex) 4. Henegouwerweg95a Het vergroten van een woonhuis met een achtergevelaanbouw; Het oprichten van een hoogspanningsstation; Het oprichten van een warmtekrachtstation Het oprichten van een garage annex berging. WADDINXVEEN/BOSKOOP - In Boskoop zullen donderdagmiddag om drie uur in Hotel Neuf nadere gegevens worden bekend gemaakt over de dit jaar te houden Plantarium ’90 van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwe kerij. Deze jaarlijkse vakbeurs voor de boomkwekerij wordt voor de 8e keer gehouden. Het is voor het eerst dat Plantarium nu ook is opengesteld voor internationale deelname. Plantarium ’90 is in de eerste plaats be doeld om iedereen die in het binnen- en beroepshalve met het ’’groenvak” te maken heeft, een indruk te geven van het rijke sortiment boomkwekerijpro- dukten dat in pot wordt geteeld. De particuliere bezoeker is echter ook van harte welkom op deze, ook voor haar en hem zeer informatieve ten toonstelling. Plantarium ’90 wordt tra ditiegetrouw gehouden in Boskoop. Ditmaal van 23 t/m 26 augustus. De voorzitter van de Stichting Vak beurs voor de Boomkwekerij, dr. Tj. Reitsma, zal donderdag namens de or ganisatiecommissie ingaan op de di verse aspecten van Plantarium ’90. Het vaktechnisch voorlichtingsthema van Plantarium ’90 ’’Meer met minder” wordt behandeld door ing. P. de Jong, voorlichter van het Informatie en ken niscentrum (IKC) voor de Boomteelt, van het Ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij. Kuipplanten voor terras en balkon zijn ”in”. De bekende groenpubliciste Julia Voskuil zal dit voor de consument inte ressante onderwerp belichten. Waddinxveen hecht belang aan een goed contact met het bedrijfsleven. De gemeente heeft daarom een speciale bedrijfscontactfunctionaris voor het bedrijfsleven in dienst. Zij verwijst be drijven naar de juiste persoon of in stantie in de gemeente-organisatie, verstrekt informatie en onderneemt ac tie bij eventuele klachten. De heer Maas: ”Het functioneren van een gemeente is voor een ondernemer vaak ondoorzichtig. Om een goed con tact met de gemeente te krijgen, moet er iemand zijn die herkenbaar en aan spreekbaar is voor het bedrijfsleven. Iemand die zich bezighoudt met bemid deling voor en serviceverlening aan de ondernemers. Deze aanpak werkt goed, men is er zeer tevreden over”. De huidige contactpersoon, mevrouw Van der Zouw, gaat de gemeente op korte termijn verlaten. Er wordt inmid dels naar een opvolger gezocht. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is'samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Er is in Waddinxveen heel wat onder zoek verricht naar de winkelvoorzie ningen. Een groot deel van de koop kracht vloeit weg naar de grotere ste den als Den Haag, Rotterdam en Gou da. Hoe komt dat? Maas: ”In het verleden heeft de ge meente het principe gehuldigd: waar woningen staan, moeten ook winkels in de buurt zijn. Zo komt het dat Wad dinxveen een aantal buurtwinkelcentra heeft. De bestaande winkelcentra zijn aan de kleine kant. Dit brengt met zich mee dat mensen die ’’specialty goods” willen aanschaffen, liever in de stad gaan winkelen. Om een voorbeeld te geven: Waddinxveen heeft geen He- ma, terwijl veel plaatsen van een derge lijke omvang die wel hebben”. Inmiddels heeft de gemeente samen met de plaatselijke KNOV-afdeling be sloten actie te ondernemen ter verbete ring van de winkelvoorzieningen. Aan vankelijk bestond het plan om het be staande winkelcentrum ”de Passage” heeft er naar gestreefd een pand te ont werpen met een mooie representatieve vorm. De bouw van het complex was in handen van het bouwbedrijf Marcel Muyres West BV uit Bodegraven. Veel Waddinxveense toeleveringsbedrijven hebben in de realisering van het restau rant hun aandeel gehad. De opening door Gerard van der Veen vindt,op een cruciaal moment plaats, want de door hem voorgezeten horeca- organisatie Horecaf is in verregaande fusiebesprekingen met de andere hore- caorganisatie Horeca Nederland. Horecaf in Den Haag is een onderne mersorganisatie met ruim 1.800 aange sloten bedrijven en richt zich met name op de grotere bedrijven en ketens van bedrijven. De organisatie kent leden uit alle be- drijfscategoriën in de horeca. Als taak stelt Horecaf zich het adviseren en be geleiden van de leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, juridische zaken en financieel economische vraagstuk ken. Ook belangenbehartiging bij de centrale en lokale overheid is een taak. Horeca Nederland en Horecaf werken samen in de Horeca Federatie. Op in- Eveneens is het college voornemens positief te beschikken onder oplegging van voorschriften ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving op een aanvraag om een nieuwe, de ge hele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet van: Doorbreken aanhoudingsplicht De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet en gebruikmaking van de zogeheten al gemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bouwvergunningen te verlenen ten behoeve van de percelen: Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrij stelling te verlenen, genoemde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouw vergunningen te verlenen. De standplaatsen van de Chemo-Car zijn: - 08.30 - 09.15 uur Wijk Zuidplas, Zuidplashof, kringloophalte; - 09.15 -10.00 uur Wijk Zuidplas, cirkelflats; - 10.00 - 10.45 uur Bomenwijk, Winkelcentrum leplaan; - 10.45 - 11.30 uur St. Victorwijk, wijkgebouw Zonnig Zuid; - 11.30-12.15 uur Oostpolderwijk, Overtoom; - 12.45 - 13.30 uur Centrum, Passage ingang Stationszijde; - 13.30 -14.15 uur Vondelwijk, Winkelcentrum Luifelbaan; - 14.15 -15.00 uur Groenswaard, Winkelcentrum Groensvoorde; - 15.00 - 16.00 uur Willem de Zwijgerlaan, bij de markt. uit te breiden in noordelijke, dan wel in westelijke richting. Om verschillende redenen (onder an dere verkeersproblemen, economische haalbaarheid) konden deze alternatie ven geen doorgang vinden. Nu wordt de mogelijkheid onderzocht om een ge heel nieuw winkelcentrum te bouwen. Hiervoor zouden enkele voetbalvelden in de gemeente moeten wijken. ”De Waddinxveense middenstand is het erover eens dat er iets moet gebeu ren om de koopkracht vast te houden”, aldus de heer Maas. ;’We onderzoeken nu of een nieuw winkelcentrum een reëel alternatief is”. De plaatselijke afdeling van het KNOV wordt door de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Naar aanleiding van de uitkomst van het on derzoek zal straks een beslissing moe ten worden genomen: wel of geen nieuw winkelcentrum. Een belangrijke beslissing, vindt Maas: ”Een aantrek kelijk winkelcentrum is heel belangrijk voor Waddinxveen”. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn op de aanvragen om vergunningen ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van de volgende bedrijven posi tief te beschikken onder oplegging van voorschriften ter voorko ming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving: De gemeente werkt aan het scheppen van een bedrijfsvriendelijk klimaat. Zo zijn onlangs allerlei vergunningenpro cedures, die doorgaans nogal wat tijd vergen, vereenvoudigd. Maas: ”We streven naar een snelle af handeling van vergunningsaanvragen. Vroeger moest een aanvraag voor bij voorbeeld een bouwvergunning een -langdurig procedure doorlopen. Elke aanvraag moest door het college van B W beoordeeld worden. Tegenwoor dig hebben ook ambtenaren de be voegdheid om de aanvragen te beoor delen. Zo gaat het allemaal veel snel ler, en daar is het bedrijfsleven bij ge baat”. Naar aanleiding van klachten nog het volgende: - u dient het klein chemisch afval persoonlijk aan de chauffeur van de chemo-car te gevenIndien dit niet mogelijk is, mag u het che misch afvai absoluut i.iet vooraf bij de halteplaats zetten, omdat dan eventueel kinderen ermee kunnen gaan spelen. - u kunt wèl: het chemisch afval bezwaren tot de volgende inzameling; uw buren of kennissen vragen om het klein chemisch afval af te geven; u kunt het ook op werkdagen brengen naar de gemeentewerf, Noordkade 48 (openingstijden 08.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur). Op Coenecoop vestigen zich met name de wat grotere bedrijven. Maar ook voor het Midden- en Kleinbedrijf is in Waddinxveen volop plaats. Voor de huisvesting van startende be drijven en kleine uitbreidende bedrij ven zijn twee bedrijfshallen gebouwd, die nu nog door de gemeente worden geëploiteerd. De gemeente vindt overigens dat de ex ploitatie in de toekomst bij particulie ren moet worden ondergebracht. Men sen die een eigen bedrijf willen begin nen of een bestaande onderneming wil len uitbreiden, kunnen terecht bij het Waddinxveense Job Creation Project voor gratis advies en ondersteuning. Het Job Creation Team helpt onder an dere met het opstellen van onderne- mersplannen, het vinden van geschikte bedrijfsruimte en het voorbereiden van krediet- en subsidie-aanvragen. Begin nende ondernemers worden tot 2 jaar na de start begeleid. Een flinke steun in de rug voor het Midden- en Kleinbe drijf dus. Op vrijdag 10 augustus 1990 zal de Chemo-Car voor de vierde keer dit jaar in de gemeente Waddinxveen het klein chemisch afval op halen. De Chemo-Car is een speciaal ingerichte auto voor ontvangst en vervoer van schadelijke stoffen zoals batterijen, oude medicijnen, afgewerkte olie, verfresten, bestrijdingsmiddelen, fotochemicaliën e.d. De Chemo-Car stopt op negen plaatsen in de gemeente. Voordat de Chemo-Car op elke standplaats komt, rijdt hij in de buurt rond terwijl een geluidssignaal weerklinkt. Daarna is hij op zijn stand plaats te vinden, herkenbaar aan een haltebord. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd. Die mening ventileert de pas ge trouwde chef van de afdeling algemene zaken op het gemeentehuis, H.J.B.C. Maas, in een vraaggesprek met het nieuwe Magazine Midden-Holland van het district Midden-Holland (Gouda en omgeving) van het Koninklijk Neder lands Ondernemers Verbond (KNOV). In dit driemaandelijks tijd schrift wordt Waddinxveen drie pagi na’s lang als ondernemende gemeente gepresenteerd. Volgens het KNOV-magazine Midden- Holland timmert de gemeente Wad dinxveen aan de weg als het gaat om een gezond bedrijfsleven. Een actieve houding van het gemeentebestuur, een goed contact tussen gemeente en on dernemersorganisaties, het gunstig ge legen bedrijfsterrein Coenecoop; dit alles maakt Waddinxveen tot een aan trekkelijke vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Verder wordt hier hard gewerkt aan een verbetering van de winkelvoorzieningen. ’’Waddinxveen is een levendige ge meente met een flink aanbod van so- ciaal-culturele activiteiten. Sportver enigingen hebben de beschikking over prima accommodaties. Van buurt- en clubhuizen wordt door alle bevolkings groepen goed gebruik gemaakt. Er is een bloeiend verenigingsleven. Het voorzieningenniveau ligt op een hoog peil”. Zo luidt de tekst van de brochure over Waddinxveen die speciaal bedoeld is om ondernemers te bewegen zich in deze plaats te vestigen. ’’Ondernemers kiezen in eerste instan tie voor een gemeente als woonplaats”, verduidelijkt de heer Maas, chef afde ling Algemene Zaken van de gemeen te. ”Ze houden rekening met de wensen van het gezin. Pas op de tweede plaats komt of de gemeente als vestigings plaats voor het bedrijf gunstig is”. Dit laatste is zeker het geval. In 1984 is begonnen met de realisering van het bedrijvenpark Coenecoop, gelegen in het zuid-westelijk deel van de gemeen te. De uitgifte van het terrein is zeer voorspoedig verlopen. Momenteel zijn nog slechts enkele snippers van het ge bied beschikbaar. Maas: ’’Coenecoop is een aantrekke lijk gebied. We noemen het geen be drijfsterrein, maar een bedrijvenpark. Tussen het terrein en de weg ligt name lijk een brede, groene zone”. Op dit moment wordt gewerkt aan de Elk bedrijf, ongeacht aard of omvang, kan meedingen naar de prijs. Dit jaar werd de Waddinxveense ondernemers prijs gewonnen door een bedrijf dat on der andere yucca’s kweekt. Maas: ’’Voor veel mensen was dat een verrassende keuze. Maar het was een prima gerund bedrijf. De jury kijkt naar de kwaliteit van het ondernemer schap, dus bijvoorbeeld: wordt er een goed produkt gemaakt en hoe is het personeelsbeleid”. Wanneer voor een perceel een voorbereidingsbesluit geldt of een bestemmingsplan in procedure is gebracht, bepaalt de Woningwet (art. 50, lid 2) dat burgemeester en wethouders hun beslissing over bouwaanvragen moeten aanhouden tot de dag waarop dat voorbe reidingsbesluit vervalt, of waarop het nieuwe plan van kracht wordt. Het is mogelijk deze aanhoudingsplicht te doorbreken. Artikel 50, lid 8, van de Woningwet stelt als voorwaarde dat een bouwplan in overeenstemming moet zijn met zowel het geldende bestemmingsplan als met het toekomstige plan. Aan die voorwaarde voldoen de bovenstaande bouwplannen. De bouwplannen liggen met ingang van 9 augustus 1990 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ie der TER INZAGE in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuis plein 1 te Waddinxveen. GEDURENDE DEZE TERMIJN kunnen door een ieder SCHR1FTEL1JK BEZWAREN worden ingediend bij BURGE MEESTER EN WETHOUDERS van WADDINXVEEN, Raad huisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Verzoek om vrijstelling De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: - een perceel, gelegen tussen de Nesse en de Gouwe-oever, tegen over Nesse 32: het oprichten van een zogenoemd ontmoetingsge- bouwtje (voor ouderen). Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrij stelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening, aangezien het bouwplan in strijd is met de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan - Regeling Kom bij de Brug, en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Wo ningwet. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. ternationaal niveau zijn Horeca Neder land en Horecaf in federatief verband aangesloten bij Hotrec, de internatio nale horeca-organisatie binnen EEG- verband. Daarnaast is Horeca Nederland inter nationaal vertegenwoordigd in de mon diale organisatie International Hc.Re.Ca. en Horecaf in de Interna tional Hotel Association. Horeca Nederland in Nieuwegein is een ondernemersorganisatie met bijna 10.000 aangesloten bedrijven in 200 af delingen en 36 kringen. Het is de groot ste vereniging van zelfstandige onder nemers in de horecabedrijfstak en kent leden uit alle bedrijfscategoriën. Horeca Nederland richt zich met name op de wat kleinere ondernemingen en kent de secties Hotel-Restaurants, Ca- fé’s, Cafetaria’s, Discotheken en Chi- nees-Indische bedrijven. Waddinxveen is ook actief als het gaat om werkgelegenheid. In het ’’Overleg orgaan Werkgelegenheid” bespreken gemeente, vakbonden en onderne mersorganisatie de problemen op het gebied van economie en werkgelegen heid. Een mooi voorbeeld van triparti- sering van de arbeidsvoorziening op plaatselijk niveau”. ’’Door gezamenlijk overleg komen vaak knelpunten naar boven waar de gemeente op in kan spelen”, aldus Maas. ’’Stel: een ondernemer heeft moeite met het vinden van het juiste personeel. Hij heeft het Arbeidsbu reau geraadpleegd, maar vindt dat men daar niet genoeg voor hem doet. Op zo’n moment gaat de gemeente uitzoe ken wat er aan de hand is, kijken hoe het probleem opgelost kan worden”. Binnen het Overlegorgaan werkt men ook aan het creëren van opleidingsmo gelijkheden voor werklozen. Daar naast wordt er met andere gemeenten samengewerkt om de werkloosheid te rug te dringen. ’’Door het Overlegorgaan is de betrok kenheid van het KNOV bij de werkge- legenheidsproblematiek toegeno men”, aldus Maas. ”Het KNOV wil zelfs meer betrokken worden, wil zelf ook meebeslissen. Het gemeentebestuur vindt dat prima, maar we vinden wel dat het KNOV voor die beslissingen ook zelf verant woordelijkheid moet dragen. Op dit moment is dat niet het geval: het KNOV geeft binnen het Overlegor gaan zijn mening, maar de beslissings-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 3