Waddinxveen heeft reeks voornemens Achttien vervuilde bodemlokaties in W’veen Coenecoop loop op 6 oktober Vakmanschap is (burge)meesterschap Bredeweg met fietspad A^«±n De Sperwer Be Fair B-l oefent tegen Feijenoord Informatie- caravan Keser Spruitenprimeur op Veiling Gouda RTW-programma over Waddinxveense camping DANSSCHOOL WADDINXVEEN DE NIEUWE CURSUSSEN STARTEN OP 16 SEPTEMBER W' Prijzen Lucht Geluid Gevaar Diversen Afval Officieel Hinder Water Bodem - *07 ONDER LEIDING VAN JOSÉ BRUÊNS-VAN RIJN Clubs voor beginners en gevorderden op elk niveau: Ballroom Latin Oude dansen APARTE CLUBS VOOR JONGEREN EN PAREN Inlichtingen of inschrijven per telefoon. Aan de dansschool van maandag Üm vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur. GEBOUW DE STARING - STARINGLAAN 19 WADDINXVEEN - TELEFOON 01828-16000 GrontmO- Holland Mncie^ uniiand N v. Zuid y' A Start «itzaamheden25 Juni 1990 Pagina 9 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 8 augustus 1990 De aanleg van het fietspad langs de Bredeweg, gezien vanaf de Piasweg. (Foto: Bert Woudenberg). Behalve dat er langs de kant van de Bredeweg een fietspad wordt aange legd zal ook de Bredeweg zelf worden gereconstrueerd. Met de op maandag De verwachting is dat er dit seizoen kwalitatief zeer goede spruiten verhan deld zullen gaan worden. WADDINXVEEN - Terwijl buiten de zon voor tropische temperaturen zorg de, zijn woensdag 1 augustus op Vei ling Gouda te Waddinxveen de eerste spruiten van de nieuwe oogst aange voerd. De kerkdienst, een vast onderdeel van de uitzending, zal dit keer een kamp dienst zijn geleid door de heer Takken van de stichting Moslims en evangelie. Andere onderdelen van de uitzending: verschillende interviews met bezoe kers, campinggasten en medewerkers aan activiteiten. Tot slot: een zelfbedacht, geschreven, gemusiceerd en gezongen optreden door koffiebar de Schaapskooi uit Waddinxveen, Dit zijn de Waddinxveense voorne mens op een rijtje: Een uitgekiend trainings/oefenpro- gramma moet de B-jeugd optimaal op scherp hebben gebracht, als op zater dag 8 september de competitie weer losbarst. Be Fair heeft niet geschroomd zware tegenstanders in haar oefenprogramma op te nemen. Zo wordt op 25 augustus tegen Quick Boys gespeeld, verder speelt de B-jeugd tegen Alphense Boys, F.C. Lisse en D.S.O., maar de interessantste tegenstander is onge twijfeld Feijenoord, waar de reeks mee wordt begonnen. Op woensdag 15 augustus, aanvang 19.00 uur, zal deze wedstrijd aan het Warnaarplantsoen worden gespeeld. •r Mede dank zij het aantrekken van de hoofdsponsors, de Pater Makelaardij B.V., Volvo-Bedrijfswagens, Satcom International BV en drukkerij A-twee, wordt de organisatie in staat gesteld be kende atleten aan te trekken en een prijzengeld van maar liefst 2.500 gul den beschikbaar te stellen. Uitslagen: N. Hoogerdijk 1,13,25,28, 39, 45, 48, 49, 52, 53, 57, 60, 80, 93, 110, 112; F. Rio2, 43, 79,105,121; H. Metselaar 3,6, 69,71,76,82; P. Steen- land 4,51,77,83,94; M. Verbeek 5,19, 40,63,109; D. Heeren 7,2127,64; E. van Beek 8, 9, 11, 35, 38, 50, 73; D. Boere 10,14,15,18,26,30,31M. Tol lenaar 12, 33, 34, 86; R.A. van der Made 16,17,36,47,117,120; R.M. van der Made 20, 56, 75, 101, 106, 119; J. Verbakel 22, 29, 37, 42, 44, 54, 62,65, 68,70, 74,81,84,85,89,90, 103, 111; J. Jansen Zn. 23,24,55,61; G.C. van Kleef 32; F. Middelkoop 41, 102; P. van der Made 46, 92, 95, 98, 108; N.J. van Tol 58; A.H. Kivits 59, 78; W. Breedijk 66,99,114; Mw. G. Twigt 67, 88,97,116; J.W. Sekeris72; J. Toor87, 100, 104; C.A. Bode 91, 107, 113, 115; H. Vink 96; T.H. Twigt Zn. 118. WADDINXVEEN - Afgelopen maan dag begon de training weer voor de B- jeugd van c.v.v. Be Fair. De B-jeugd, bestaande uit ca. 33 jongens, staat dit seizoen onder supervisie van C. van Triet, al jarenlang pupillentrainer en daarvoor trainer van de Be Fair C- jeugd. Zelf speelde hij vele jaren in de hoofdmacht van Be Fair. Uit de buurgemeenten kunnen de leer lingen langs veiliger routes de samen werkingsschool voor HAVO-Athe- neum en de christelijke scholenge meenschap voor MAVO/LTO/LHNO De Wadde bereiken. Om 9 uur begint als vanouds het kin derprogramma. Dit keer estra lang vanwege de vakantietijd. Op het menu staat een kindermusical, geheten ”Het bospadavontuur”. Daarna een inter view met enkele kinderen van de cam ping over hun avonturen op de Wad dinxveense camping. Iets voor de klok van 10 uur volgt een interview met enkele leden van het ’’stalkam”, een groep enthousiaste jonge Waddinxveners die ’s zomers ie der weekend op de camping allerlei ac tiviteiten op poten zetten. WADDINXVEEN - Zondag 12 augus tus zal in een 3 uur durende uitzending aandacht geschonken worden aan de camping van mevr. Breedijk aan de Henegouwerweg in Waddinxveen. Het programma, dat wordt uitgezon den via de lokale omroep RTW, is ge maakt door een werkgroep van de Cen trale Hervormde Gemeente. WADDINXVEEN - Vrijdag was de vierde en laatste keer dat er een infor- matie-caravan van Keser Uitzendbu reau plaats had gekozen bij het winkel centrum de Passage. Waddinxveners kregen op die manier de gelegenheid kennis te maken met tijdelijke functies van dit uitzendbu reau en kennis te maken met de uit- zendbranche. Keser Uitzendbureau is een onderdeel van de internationale Adia-organisatie (1.300 vestigingen in 20 landen). Met bijna 100 vestigingen is Keser in Nederland één van de grootste bureau ketens. 25 juni begonnen werkzaamheden zal nog het volledige tweede halfjaar van 1990 gemoeid zijn. De kosten van het gehele project wor den geraamd op 3,7 miljoen guldenDe provincie betaalt hiervan 2,6 miljoen gulden. Zevenhuizen legt de reste rende 10 procent op tafel, Waddinx veen 20 procent en Moerkapelle 70 procent. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De opmerkingen van Waddinxveens oud-burgemeester mr. A.G. Smallenbroek in het weekblad De Tijd, welk geruchtmakend interview ook in het Weekblad voor Waddinxveen is ge publiceerd, dat een burgemeester zonder een politieke portefeuille te weinig te doen zou hebben zijn ook Boskoops oud-burgemeester J.H. Reinders in het verkeerde keelgat geschoten. De aanleg van het fietspad is een lang durige wens van de drie gemeentebe sturen, maar ook van scholen voor voortgezet onderwijs in Waddinxveen. WADDINXVEEN - De Waddinxveense schaatsvereniging De Gouwe Streek houdt zaterdag 6 oktober voor de tweede keer de Coenecooploop op het gelijknamige bedrijventerrein in Waddinxveen-Zuid. De aanvoerder van deze spruiten was de heer A. van de Voorn uit Woubrug- ge. Van een perceel vroege spruiten bracht hij 40 kisten spruiten van een uitstekende kwaliteit. De firma Mos selman gevestigd op het veilingterrein kocht de eerste kist spruiten voor 1,44 per kg. - stringent hinderwetbeleid ter voor koming van luchtverontreiniging; - de vestiging of uitbreiding van be paalde vormen van veehouderijen bij voorschriften in bestemmingsplannen buitengebieden aan banden leggen; - bevordering gebruik fiets en open baar vervoer door snelle, veilige ver bindingen, goede stallingsmogelijkhe- den etc; - oversteekfaciliteiten voor fiets- en voetgangersverkeer; - verbetering doorstroming openbaar vervoer (bussluizen, voorrang bij kruispunten); - bevorderen opname verbod puzzel en oriëntatieritten voor motorvoertui gen binnen en buiten de bebouwde kom in de Algemene Politie Verorde ning; - bevordering milieuvriendelijke au to’s in gemeentelijk wagenpark - bevordering van aanleg carpool- plaatsen in de gemeente; - periodieke berekening luchtveront reiniging ten gevolge van het wegver keer; - rapportage over milieu-effecten ver keerscirculatieplan; - opstellen en uitvoeren van een ge meentelijk energiebesparingsplan; De eerste Coenecooploop, die vorig jaar werd gehouden, was al meteen een succes. Er kwamen maar liefst 524 op de goed georganiseerde prestatieloop af. Alhoewel toen het weer tegen zat, met windstoten tot kracht 9, was ieder een te spreken over het mooie parcors en de gezellige sfeer. Uit een telefonische enquete die ach teraf onder 50 van de deelnemende at leten is gehouden bleek dat men zeer goed was te spreken over het blessure arme parcours. Dit was ook te merken bij de EHBO-post. Geen enkele atleet had zich hoeven melden voor een bles sure behandeling. Iets dat maar zelden voorkomt bij een dergelijk evenement met zoveel deelnemers. Ook de tijdregistratie, die door Spor tief Algemeen met speciale computers werd uitgevoerd, liep perfect. Alle voorinschrijvers en atleten die daar prijs op stelden konden hierdoor een uitslagenlijst worden toegezonden. - actief bestrijden van het geluid aan de bron via het instrument van de Hin derwet en de APV - uitvoering van geluidmeet- en bere- keningstaken o.a. voortvloeiend uit de Wet Geluidhinder; - jaarlijkse planning van noodzakelijk geachte maatregelen, mede ten be hoeve van het ministerie van VROM; - uitvoering van akoestisch onder zoek; - vaststelling van geluidzones rond in dustrieterreinen; - beoordeling van bouwplannen met betrekking tot de vereiste geluidsisola tie; - begeleiding en toezicht op de uitvoe ring van geluidssaneringsprojecten; - controle op ten aanzien van geluid in APV of Hinderwet gestelde voorschrif ten; - aandacht besteden aan geluidshinde- raspecten van het verkeerscirculatie plan; - aandacht besteden aan geluidarme types wegverharding op doorgaande wegen. Begonnen is met de aanleg van een fietspad langs de Bredeweg tussen de Beijerincklaan en de Piasweg, terwijl ook de Bredeweg zelf zal worden gereconstrueerd. (Foto: Bert Woudenberg). - in bestemmingsplannen op daarvoor geschikte lokaties de mogelijkheid op nemen tot het plaatsen van windmo lens; - bevordering aftap en hergebruik van freon uit oude koelkasten In een brief aan de redactie van het dagblad Trouw, die vorige week don derdag op de opiniepagina van deze krant werd gepubliceerd, maakte hij duidelijk dat vakmanschap (bur- gejmeesterschap is. Zijn ontboeze ming kende de volgende inhoud: ”Het ambt van burgemeester is een vak. En een vak moet je leren, net zoals een ander vak. Theoretisch en prak tisch. Theoretisch door je te verdiepen in onze staatsrechtelijke structuur met zijn wetten en verordeningen, en prak tisch door daarin op welke wijze dan ook bezig te zijn geweest. Ook enige ervaring in het leiden van vergaderin gen, niet uit boekje, maar aan den lij vebehoedt voor ongevallen. De eerste taak van een burgemeester is het voorzitten van de vergaderingen van de raad en van het college van bur gemeester en wethouders. Daarin ma nifesteert zich zijn ambt, zijn over wicht, zijn talenten om iets tot een goed einde te brengen. Kennis is macht. Geen kennis is on macht. En dat is dan spijtig, omdat het zich genadeloos openbaart. Naast de theoretische kennis behoort de burge meester zeker ook kennis te hebben van datgene wat zich dagelijks aan de gemeente voordoet. Hij behoort dus alle ingekomen post te zien en niet al leen zijn eigen (kabinets)post. Hij behoort te weten waar de wethou ders zich mee bezig houdenanders kan hij er met hen ook niet over praten. Zonder de bestuurlijk-politieke ver antwoordelijkheid met hen te delen be hoort hij wel te weten wat er in de ge meente, dus in het gemeentehuis om gaat. Daar moet hij ook tijd voor heb ben en die tijd moet hij er zonodig voor vrijmaken. De meeste bestuurlijke zaken bevin den zich in meer dan een portefeuille. Een voorbeeld? Wanneer men een school wil bouwen, lijkt dat eerstens een onderwerp van onderwijskundige aard, en dat is het ook. Maar het moet ook in een bestem mingsplan staan, bouwtechnisch moet het aan de bouwverordening voldoen, er moet ook geld voor zijn en het moet aan de eisen van veiligheid voldoen. Het bouwen van een school bevindt yich, zo gezien, dus al in vier portefeuil les, beheerd door vier leden van het college. Het is de taak van de burgemeester in die vier portefeuilles de processen van ontwikkeling gelijk op te laten lopen, opdat de school op tijd kan worden ge opend en onderlinge frustaties worden vermeden. Daartoe heeft hij het diensthoofden- overleg en het overleg binnen het col lege en de besluitvorming in de raad. Uiteraard kan dit voorbeeld met vele worden uitgebreid. Is deze taakvervul ling al een stuk werk waardoor veel burgemeesters, vooral die in middel grote gemeenten, ’s avonds veel stuk ken mee naar huis nemen omdat ze voor het lezen overdag te weinig tijd hebben, ze behartigen ook de organisa tie van brandweer en politie. Loopt dat goed dan is daar weinig werk aan, zijn er formatieproblemen, of klachten over taakuitoefening, dan kunnen er voor de burgemeester periodes zijn dat er veel tijd gaat zitten in overleg, zowel intern als extern. WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft niet alleen een strategie in het Milieubeleidsplan op papier gezet voor een schone bodem, maar ook voor schone lucht, schoon water, minder geluid, minder afval en minder ge vaar. - actief gemeentelijke beleid inzake routering gevaarlijke stoffen; - politiecontrole op het volgen van de voorgeschreven route; - overleg met Gouwe-gemeenten in zake eventuele aanleg van een pijplei ding voor transport gevaarlijke stoffen (in plaats van per binnenschip); - door middel van zonering in bestem mingsplannen nieuwe bedrijven waar aan veiligheidsrisico’s verbonden zijn slechts toelaten op ruime afstand van de woonbebouwing; - actief uitvoeren van de Hinderwet, ook op het punt van controle; - toezicht op de vuurwerkbepalingen; - het betrekken van milieu-aspecten bij het opstellen van rampbestrijdings- plannen; - voortzetting van de organisatie van het natuureducatieprogramma ten be hoeve van de basisscholen, in samen werking met de pas gevormde groep vrijwilligers; - uitbreiding van het aan scholen aan te bieden pakket aan lesmaterialen/ wandelroutes; - regelmatig voorlichting geven over diverse milieuzaken in de gemeente, gecombineerd met het scheppen van faciliteiten ter bevordering van milieu vriendelijk gedrag (papierbakken, op halen klein chemisch afval, e.d.); sa menstellen en verspreiden van voor lichtingsmateriaal; - voortzetting van de klachtenbehan deling op tenminste het huidige niveau; - verdere intensivering van de handha ving van milieuvoorschriften; - hieraan gekoppeld: een actief ver gunningenbeleid ter wille van een ef fectief handhavingsbeleid. Daarnaast is er uiteraard de presentatie van de gemeente. De presentatie naar buiten, maar ook naar binnen waarin zijn echtgenote ook een rol kan vervul len, zo zij wil. De ingezetenen stellen dat vaak wel op prijs. De burgemeester is in de eerste plaats de man van zijn gemeente. De mandie, met een zekere vrijheid, zelf vorm kan geven aan zijn creativiteit. Dat is één van de charmes van het ambt. Dat kan ook met zich brengen, vooral in grotere gemeenten, dat hij een boodschap, bij voorbeeld hoe wij een gemeentelijk de mocratisch bestuur invullen, uitdraagt naar landen waar men daar nieuwsgie rig naar is. Tenslotte: Vooral in middelgrote en kleinere plaatsen, waar men elkaar kent, wordt naar de burgemeester en zijn gezin gekeken omdat men daarin graag een voorbeeld ziet. Noblesse oblige”. WADDINXVEEN - In Waddinxveen bestaan volgens de dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland de volgende 18 vervuilde bodemlokaties: - Zuidkade 207/208 - verffabriek Wilhelminakade 83 - vm gasfabriek, Kromme Esse - Alpherbrink 3-17 - Mercuriusweg 21 - Staringlaan - Middelburgseweg - Le Feber, Henegouwerweg - Henegouwerweg - Langs Bloemendaalseweg, Bloemendaalseweg 29 - Kromme Esse - Henegouwerweg 6 - Koot Waddinxveen, Henegouwerweg 6 - C. Bos, Kromme Esse - Wilhelminakade 48-50 - Hoogeveenseweg - Brugcentrum, Jan Dorrekenskade-oost 104 - Kleikade, langs Kleikade/Dorpstraat - intensieve, planmatige controle op de naleving van de Wet Chemische Af valstoffen en van andere (onder meer hinderwetvoorschriften ter zake van af val; - vermindering van de afvalberg door het aktief stimuleren van scheiding en hergebruik zowel bij de huishoudens als bij het bedrijfsleven c.q. de instel lingen; - verdere uitvoering van de in het ge meentelijk rapport ’’Afval, houd het apart” opgenomen activiteiten t.a.v. compostvaten, glasbakken, oud pa pier; - plaatsing van meerdere ’’kringloop- haltes”; - bevordering aparte inzameling van klein chemisch afval bij particulieren en, bedrijven; instandhouding depot Noordkade; uit voeren haalsysteem met chemocar; - streven naar gescheiden inzameling groente-, fruit- en tuinafval; in samen hang daarmee en ter verhoging van de effeciency voorstellen voorbereiden tot invoering van de minicontainer; - bevordering van het hergebruik van kunststoffen; - planmatige, geregelde voorlichting aan particulieren, bedrijven en scholen over het belang van scheiding van af valstoffen en het verantwoord omgaan met afval; - het aanwijzen van een inleverterrein voor autowrakken; - bevordering van selectief slopen door opnemen bepalingen in sloopbe- stekken. Waren er vorig jaar 5 prestatielopen over 1.8, 3.7, 10, 15 en 21.1 km. Dit jaar wordt dit uitgebreid met een pres tatieloop over 7.4 km en een officiële wegwedstrijd van 10 km. Met de uitbreiding van een 7.4 km-loop wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel beginnende sporters die de af stand van 10 km net teveel vinden en 3.7 te kort. Met de toevoeging van een officieel on der auspiciën van de KNAU georgani seerde 10 km wegwedstrijd zal de Coe necooploop nationaal in de belangstel ling komen te staan. De schaatsvereniging ”De, Gouwe Streek”, die zich met meerdere sport disciplines gaat bezighouden, is hier voor op uitnodiging van de KNAU spe ciaal buitengewoon lid geworden van KNAU. Het wordt nu mogelijk atleten aan te trekken die nationale en internationale bekendheid genieten. De Coenecoop loop is hiermee ook opgenomen in de KNAU wedstrijdkalender. - aanpak vervuiling aan de bron; - een actief en stringent gemeentelijk beleid uitvoering Hinderwet; - het versneld inhalen van achterstan den; - prioriteit leggen bij bedrijven met de zwaarste milieubelasting; - intensivering handhaving en contro le; - intensivering van uitoefening milieu hygiënische taken, waaronder de Hin derwet, met behulp van de toekomstige gelden van de rijksbijdrageregeling; - alert zijn op korte proceduretijd bij vergunningverlening; - weloverwogen toepassing van zone ring in bestemmingsplannen; - coördinatie bouwvergunningaanvra- gen en hinderwetsaspecten bij bedrijfs vestigingen of -uitbreidingen. - het opstellen van een totaal beheers plan voor aanleg; onderhoud en reno vatie van de riolering; - op basis van dit beheersplan planma tig aanleggen c.q. vernieuwen van de gemeentelijke rioleringen; - actief uitvoeren Lozingsverordening riolering 1988; planmatige controle, geïntrigeerd met het overige milieutoe zicht; - bestrijding van waterverontreiniging ten gevolge van zwerfvuil; regelmatige verwijdering, voorlichting; - het (in voorkomende gevallen) bepa len van het zuurstofgehalte en de zuur graad van het oppervlaktewater. WADDINXVEEN - De Waddinx veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Peronne. Weersgesteldheid: zuiden wind (zeer warm). Afstand 266 km. In concours 483 duiven. Gelost om 9.00 uur. Aankomst eerste duif 12.01 uur. Laatste duif 12.41 uur. Snelheid eerste duif 1458 m.p.m. Opdrachtgever van het karwei is de ge meente Moerkapelle in samenwerking met Schieland. De aannemer Gebr. Van Delft BV uit Capelle aan den IJs- sel voert het werk uit naar een ontwerp van de grontmij NV Zuid-Holland van de Limaweg in Waddinxveen. - alert beleid ten aanzien van moge lijke bodemverontreinigingen; - uitvoeren van bodemonderzoek op mogelijke verontreinigingen; - sanering van verontreinigde grond; - actief begeleiden omwonenden en andere bij bodemverontreiniging be trokkenen; - versterking preventief beleid door intensivering controle op diverse mi lieuvoorschriften inzake bodembe scherming; - voorbereiden en uitvoeren van een aktie Tankslag (ondergrondse opslag tanks); - uitgangspunt bij leveranties: een schone grond-verklaring; - streven naar het achterwege laten van toepassing van chemische onkruid bestrijdingsmiddelen in gemeentelijke plantsoenen; nader onderzoek naar de thans gebruikte middelen. Overscha kelen op mechanische bestrijdingsme- thoden op bestratingen, paden e.d. - selectief gebruik van glasheidsbe- strij dingsmiddellen - bevordering van gebruik van andere materialen dan tropisch hardhout WADDINXVEEN - Na de bouwvak- vakantie wordt langs de Bredeweg aan de zuid-westgrens van Waddinxveen doorgegaan met de aanleg van een vrij- liggend fietspad. De kosten van dit pad worden opgebracht door de gemeenten Moerkapelle, Zevenhuizen en Wad dinxveen, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schie land. Een beeld van de eerste Coenecooploop, die in 1989 op het bedrijvente, rein werd gehouden. (Foto: De Oouwe Streek) W' Hgnz **- w»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 9