Cursussen voor ouders 1BEDRIJVENI ^BEDRIJVEN! SCMH“ BASTIAAN op school Gouwebos compleet HA VO-Atheneum gaat ermee door Fase 2 van deelplan West is uitgevoerd Nederlandse Kankerbestrijding Zilveren Groen van Prinsterer v.d. linde DANSLES Landelijke collecte AUTOTELEFOON AUDIO/VIDEO SERVICE Waddinxveen op 14e plaats dure gemeenten Cursus voor honden en eigenaren Nieuwsblad Onafhankelijk A.F. van Weele BV Hoeve 1620 Westnederland BV Westnederland Lifeline BV W.J. de Vreede BV Alcapharm BV Truckcenter BV’s Hoofdredacteur op vakantie Roggeveen BV O Banden ZOMER- OPRUIMING BIJ l'HARWA" F tapijt HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN OPTIEK Tekenen Groot succes Op school PENSIOENBREIJK Financiën Woensdag 22 augustus 1990 46e Jaargang - No. 2196 in het nieuwe deel van het Gouwebos tussen de spoorlijn Gouda-Alphen B. GLASER dat kan in Boskoop! in de Rozenburcht op woensdagavond! Start woensdag 8 september NIEUWENHUIZEN-VISSER KBK OPLEIDINGEN óók in Berkel, Ommoord, Capelle, Pijnacker, Schiebroek, Hoogvliet en Ridderkerk. Tel. 01 828-17552 Coenecoop 1 19D - Waddinxveen WADDINXVEEN - In het nieuwe schooljaar wil de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg weer cursussen voor ou ders gaan geven. Het gaat hier om een cursus in een der Slavische talen (Russisch of Tsjechisch) en om een portret- en modelcursus. Het ministe rie van Onderwijs en Wetenschappen en het gemeentebestuur maken deze vormen van ’’contractonderwijs” mogelijk en juicht ze zelfs toe. Waddinxveen en Boskoop is nu nagenoeg compleet. (Foto: Bert Woudenberg) aan den Rijn en het Noordeinde zijn voetgangers en fietsers toegestaan. Rui ters mogen er niet komen. VAN DER LOQ VERZEKERINGEN WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het Gouwebos, dat zich voorbe reid op het 15-jarig bestaan, is compleet. Met de inrichting van fase 2 van het deelplan West - het gebied tussen de spoorlijn Gouda- Alphen aan den Rijn en het Noordeinde - is aan beide zijden van de spoorbaan een groene long ontstaan waar het heerlijk wande len, fietsen en toeven is. flxfi mi-ErA Grontmiji Weekblad voor addinxveen De aanleg van fase 2 van het deelplan West van het Gouwebos heeft zijn beslag gekregen. De groene long tussen i Beginners jongeren 18.45 uur. 2e jaars jongeren 20.15 uur. Beginners paren wordt nader vastgesteld. WADDINXVEEN - Bij Roggeveen Pensioen BV, WaddinXveen, wordt de directie gevoerd door W. Reijerkerk, Amsterdam en J. in ’t Hol, WaddinX veen. Dat blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland. WADDINXVEEN - In het handelsre gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holloand is nieuw ingeschreven W.J. de Vreede BV. Omschrijving bedrijf: tuinbouw bedrijf (aubergineteelt). Maatschappe lijk kapitaal 500.000,- waarvan ge- plaatst/gestort 126.000,-. Bestuurder: W.J. de Vreede, Waddinxveen. WADDINXVEEN - Onze hoofdre dacteur is met vakantie. Voor contact met de redactie kunt u op werkdagen tijdens kantooruren bellen met 01828- 14788. Het redactieadres in deze we ken is Oranjelaan 9, Waddinxveen. MOERKAPELLE - De liquidatie van BV Hoeve 1620 in Moerkapelle is geëindigd, aldus de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland Ook de inschrijving van deze rechtspersoon is vervallen. Gezien de belangstelling voor de cursus Russisch voor beginners is de school bereid in het schooljaar 1990/1991 de cursus te continueren en zelfs uit te breiden. De cursus van de Goudse tekenleraar M.P. Verlaan is bedoeld zowel voor mensen die weinig ervaring hebben met tekenen en schilderen, als ook voor mensen die hun vaardigheden op dit gebied verder willen ontwikkelen. Bij voldoende belangstelling (maxi maal 15 deelnemers) vindt de cursus plaats in het tekenlokaal van de samen werkingsschool en bestaat uit 12 lessen van 2 uur. De kosten bedragen 155,- per deelnemer. De cursus start na de zomervakantie en wordt gehouden op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste cursus avond is op 2 oktober 1990. Naast wetenschappelijk onderzoek is ook het geven van voorlichting een belangrijk onderdeel van de kankerbestrijding. Denkt u maar eens een informatie over het voor komen en de vroege ontdekking van kanker. Voor onderwijs en op leiding en voor de steun aan vereni gingen van kankerpatiënten is geld nodig. De vraag is dus: doe weer mee. Maak meer mogelijk. Geef! Helaas moeten nog altijd vele sub- sidie-aanvragen worden afgewe zen, omdat er meer aanvragen zijn dan er aan geld beschikbaar is. Onderzoeken naar nieuwe behan delingsmethoden heeft de kans op herstel verbeterd. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de bege leiding van kankerpatiënten. Het voortzetten van lopend onderzoek en andere activiteiten vergt veel geld. Voor de reünie is ook landelijke aan dacht verkregen om zoveel mogelijk belangstelling voor de reünie te krij gen. Tsjechisch wordt aangeboden omdat er het naar uitziet dat er tussen Waddinx veen en Tsjechoslowakije speciale ban den aan het ontstaan zijn. Dit jaar is namelijk wederom een groep leerlingen uit 5 HAVO en 5 Atheneum in het kader van een projectreis naar Tsjechoslowakije geweest. Ook deze keer waren zij te gast in het gymnasium van het stadje Pelhrimov. WADDINXVEEN - Ook dit jaar zetten meer dan 90.000 collectan ten zich in voor de kankerbestrij ding in Nederland. Tussen 27 au gustus en 8 september kunt u een collectant(e) van de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wil helmina Fonds) verwachten. De collectant is uiteraard in het bezit van een machtigingskaart. U kunt hiernaar vragen alvorens u uw bij drage aan de collectant meegeeft. De kankerbestrijding gaat gelukkig goed vooruit. Over kanker wordt tegenwoordig gemakkelijk gespro ken, terwijl je het risico op kanker zelf kunt beperken. Vroege ont dekking bevordert de kans op gene zing. Inschrijven: 30 minuten voor aanvang van de eerste les of •telefonisch op onderstaand nummer 071 -414042/143705 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KE^iDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 -in het nieuws MIDDENSTAND 9 mnd. BASISKENNIS BOEKHOUDEN 4 mnd. PD - BOEKHOUDEN 13 mnd. M.i.v. september één avond per week in het Trefpunt in WADDINXVEEN. INFO: 010-4.22.24.29 - 010-4.22.00.34 NIMA-A, MBA en COMPUTER- BOEKHOUDEN alléén in Ommoord. in het nieuws- gordijnen vinyl h zonwering matrassen j, Bedtextiel Groensvoorta 12 IRI -J-T-- - VvauuMiXvWl Tel. 01828-16119 SERVICE CENTRUM MIDDEN HOLLAND I Doe-het-zetfmatenalen I Keukens Kasten j Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tei 01828-12596 --Moortante 76a l aa wi h. Waddfcinreen De ouders kunnen cursussen kiezen uit de voorgaande drie mogelijkheden: 1. Russisch voor beginners, 2. Russisch voor gevorderden (voor tweedejaars) en 3. Tsjechisch voor beginners. Het hangt van de aanmelding af welke door zullen gaan. Bij voldoende deel name zal Daniela Macikova deze cur sussen verzorgen. Zij is docente Slavi sche Talen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. WADDINXVEEN - Bij Bedrijfswa gens Service Westnederland BV in Waddinxveen is R.C.C. Verhuist uit Zoetermeer benoemd tot Hoofd Tech niek Dat meldt het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-30240 WADDINXVEEN - Studio Lifeline BV in Gouda heeft de statutaire zetel gewijzigd in Waddinxveen. De han dels- en vennootschapsnaam van de BV in Arko Pensioen BV. De om schrijving van het bedrijf is nu dan ook het doen van pensioenuitkeringen, zo meldt het handelsregister van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Dit najaar gaat er ook weer een por tret- en modelcursus van start in de sa menwerkingsschool voor HAVO- Atheneum. In deze cursus zullen ver schillende modellen poseren en zal er met diverse materialen worden ge werkt, zoals conté, pen en inkt, aqua rel, Siberisch krijt, acrylverf, enz. WADDINXVEEN Waddinxve- ners betalen in 1990 gemiddeld voor onroerend goedbelasting, rioolrechten en reinigingsrechten gezamenlijk zo’n 719 gulden per jaar. Dat heeft de Consumentenbond uitgerekend. Ter vergelijking: in Gouda kosten deze drie tarieven totaal 657,- per jaar, een positief verschil van 62 gulden. Volgens de Consumentenbond staat Waddinxveen met deze tarie ven bij 183 gemeenten boven de 20.000 inwoners op de 14e plaats van ’’dure” gemeenten. Gouda staat op de 25e plaats. Zaanstad is met 868,- voor de drie tarieven de duurste en Katwijk met 226,- de goedkoopste gemeente. De Waddinxveners moeten dit jaar 158,- voor de reinigingsrechten op tafel leggen. De rioolrechten be dragen 135,- per jaar. Enkele andere tarieven: het hou den van een hond in Waddinxveen kost 70,- per jaar, het trouwen in het gemeentehuis kost 125,- en het begraven 750,-. WADDINXVEEN - Waddinxvener J. Tofield en Alcapharm Beheer BV zijn uitgetreden als directeur van Julin Eu rope BV te Waddinxveen. Dat meldt het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland. In Waddinxveen is de collecte altijd een groot succes. Vorig jaar werd in ons dorp een kleine 25.000,- op gehaald. Op 30 april werd tijdens een collecte in de Ontmoetingskerk tijdens het Koninginnedag-concert van ”De Gouwestem” en ”Vox Ju- bilans” nog eens 5.000,- opge haald. Hopelijk stelt u ons ook deze keer niet teleur en geeft u gul! een hele cursus bedragen 380,-. Hierin zijn niet begrepen de kosten van een boek, stencilwerk en eventueel an der lesmateriaal. WADDINXVEEN - De Waddinxve ner A.F. van Weele is procuratiehou der geworden bij het Instituut voor Funde- ringscontrole - Ifco BV in Gouda. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsre gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Elke Tsjech mag per jaar voor 2000 kronen (een gemiddeld loon over 2 a 3 weken) buitenlandse valuta opnemen. Hij krijgt daar ongeveer 100,- voor. Het is niet uitgesloten dat er Tsjechisch leerlingen naar Waddinxveen komen die dit bedrag daadwerkelijk bij zich hebben met de bedoeling er misschien iets voor te kopen wat in hun land niet of schaars aanwezig is. WADDINXVEEN - Rond de inschrij ving van Pullman Expres/Amova NV in Den Haag, met als plaats van vestiging Waddinxveen, heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan.. De volledige handelsnaam is Westne derland Pullman Expres BV geworden. Bovendien vond omzetting van NV naar BV plaats. Het statutaire zetel werd gewijzigd in Waddinxveen en het maatschappelijk kapitaal werd ge bracht op 250.000,-. De bedrijfsomschrijving luidt: de uit oefening van het bedrijf van personen vervoer, het verhuren van automobie len, alsmede het uitoefenen van het be drijf van reisbureau. Een gevolmachtigde functie bij het be drijf kreeg H.P.F. van Haren uit Rot terdam. Er werden lessen bijgewoond, onder linge sportwedstrijden gehouden en tij dens een gezellige avond was er ruim schoots gelegenheid op informele wijze met Tsjechische leeftijdgenoten kennis te maken. Zoals bekend is de politieke situatie in het land radicaal gewijzigd. Voor de Tsjechen is de mogelijkheid naar het buitenland te reizen, wat de formalitei ten betreft, aanzienlijk vergemakke lijkt. Vandaar dat het HAVO-Atheneum een uitnodiging naar Pelhrimov ge stuurd heeft voor een tegenbezoek aan de samenwerkingsschool in de laatste week van september 1990. Door de economische omstandighe den, waarin de ’’Oostbloklanden” mo menteel verkeren, is dit bezoek alleen realiseerbaar indien de Tsjechen gedu rende een week ondergebracht kunnen worden in gastgezinnen. Een verblijf in wat voor accommodatie ook is voor hen onbetaalbaar. Niet alleen ouders, verzorgers, leerlin gen en personeelsleden van de school kunnen de Slavische taallessen volgen, ook belangstellenden die geen binding met de school hebben, kunnen zich aanmelden. De cursus wordt op woensdagavond in de school gegeven. Ze bestaat uit 30 lessen van 90 minuten. De kosten voor ZEVENHUIZEN - De bouw en inge bruikname van Truckcentrum Zeven huizen betekende een zestal nieuwe in schrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. Nieuw zijn bij Truckcenter Zevenhui zen de BV’s voor de spuiterij, de scha- dereparatie, de carrosserie, de handel en de internationale telecommunicatie (Satelite Communications). Verder is opgericht de TZ Holding BV, geleid door G. Schaap uit Lelystad, die over de vijf Truckcenter Zevenhuizen- BV’s de directie voert. WADDINXVEEN - De Kynologen- club ’’Gouda en Omstreken” organi seert een nieuwe serie lessen in gedrag en gehoorzaamheid voor honden. Het doel van deze cursus is om eigena ren van honden te leren hoe men met een hond moet omgaan en hoe men moet leren dat de hond zich goed ge draagt ten opzichte van soortgenoten en mensen. Er zijn drie categorieën waarvoor men zich kan inschrijven: 1. Puppy training (voor honden van 3 tot 6 maanden), 2. jonge honden trai ning (voor honden van 6 tot 9 maan den), 3. Elementaire gehoorzaam- heidstraining (voor honden ouder dan 9 maanden). Er wordt een voorlichtingsavond gege ven over deze cursussen. Voor de cate gorie puppies en jonge honden is dit op maandag 27 augustus en voor de hon den ouder dan 9 maanden op woensdag 29 augustus. Plaats: Gebouw ’t Tref punt, Stationsstraat 18, Waddinxveen. Aanvang op beide avonden: 20.00 uur. Toegang is gratis. Inlichtingen zijn vooraf ook telefonisch in te winnen bij: mevrouw P. van Ma- strigt-Pels, Telefoon 01828-12621 en mevrouw W. Bakker, telefoon 01826- 668. Oie kunnen wij perfect voor U helen. Neem eens contact; met ons op. Wij geven vakkundig advies m.b.t. het voorkomen van de gevolgen. Hoe eerder U maatregels treft hoe beter en voordeliger! Uiteraard geldt dat evenzeer voor een te geringe of een ontbrekende oudedagsvoorziening. VDGELLAAN 33, 3771 KC BOSKOOP, TEL.: 01737 -13715. In opdracht van het recreatieschap Bospark, dat inmiddels het naatuur- en recreatieschap Gouwebos is geworden, i< de inrichting van de laatste fase tot een goed einde gebracht. Dat gebeurde onder directie van de Grontmij. NV door de Moordrechtse aannemer DJ. v.d. Broek. De inrichting van het laatste deel van het Gouwebos werd financieel moge lijk gemaakt door bijdragen van het mi nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de dienst Ruimte en Groen van de provincie Zuid-Holland. Het natuur- en recreatieschap Gouwe bos is een samenwerkingsverband van de gemeenten Waddinxveen en Bos koop. Bij de activiteiten is het provin ciaal bestuur steeds intensief betrok ken geweest. Het Gouwebos is zowel vanuit Wad dinxveen als vanuit Boskoop goed be reikbaar. Er zijn waar mogelijk par keerplaatsen voor auto’s. Alleen bij Boskoop is er een onderdoorgang van de spoorlijn, zodat van het ene in het andere gebied gekomen kan worden. Het maken van een onderdoorgang aan Waddinxveense kant wordt vooralsnog te kostbaar gevonden. Berekend is wel eens dat hiermee n miljoen gulden ge moeid zou zijn. Pogingen om in de Vondel wijk bij de De Genestetlaan/Jan Campertlaan een nieuwe toegang tot het Gouwebos te maken zijn voorlopig in de ijskast ge zet, gelet op de vele bezwaren van om wonenden. Dit pad zou achter de be graafplaats aan de Alberdingk Thijm- laan komen te lopen. Een andere mogelijkheid is om deze wandelroute langs de spoorlijn te laten lopen en deze bij de Busken Huëtlaan in de buurt van de Noordtunnel te laten beginnen. Het laatste woord is daar over nog niet gesproken. Na de zomer zal een folder bij de Wad dinxveners en Boskopers extra aan dacht gaan vragen voor het Gouwebos. Deze uitgave van het natuur- en recrea tieschap is mogelijk geworden dank zij een financiële bijdrage van het nu op het bedrijvenpark Coenecoop geves tigde autobedrijf van Volvo-dealer Hooftman BV. WADDINXVEEN - In het nieuwe schooljaar gaat de protestants-christe- lijke Groen van Prinstererschool aan de Tollenslaan het 25-jarig bestaan vie ren. Dat gebeurt onder meer zaterdagmid dag 29 september met een reünie van 14.00-17.30 uur voor oud-leerlingen, leerkrachten en allen die in de periode 1965-1990 iets met de school in Wad- dinxveen-Noord te maken hadden. ix z t föJiMïc th GkOEN I» V i z i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1