KBK OPLEIDINGEN Boekhandel Veldwijk wordt Bruna-Cazemier GELOOF HR OF NIET: DE PATER GEEFT VOLGENDE WEEK EEN FEESTJE! OPENINGSINSTUIF 1 SEPTEMBER AANVANG: 20.30-23.30 UUR GRATIS TOEGANG. STARINGLAAN 19 l]l fe o X o o Jonge bankrover (18) moet cel in BIJ JAN KOK VERDIENEN ZE GEWOON EEN ECHTE STER. Schitterend complex Volvo centrale ruimten. Van Noort BV naar Coenecoop gi S Rechtzaak achter gesloten deuren Ov.d.liftde DANSLES Drieling in W’veen Cursussen basiseducatie ■i Nieuwsblad Onafhankelijk DANSSCHOOL WADDINXVEEN GEZELLIGE BEURS VOOR HET HELE GEZIN Ydo BV, W’veen 5U/T f 17^6 Assortiment Brommer MIDDENSTAND 9 mnd. BASISKENNIS BOEKHOUDEN 4 mnd. PD-BOEKHOUDEN 13 mnd. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN l'HARWA" F tapijt gordijnen fBremmer orf SCHOENEN Bewezen Eerste paal Volvo Bedrijfswagens op Coenecoop is een complex met twee grote panden. Dit pand bevindt zich wat verder op het terrein, achter de glazen kwadrant aan de voorzijde. (Foto: Sjaak Noteboom). maar door. 46e Jaargang - No. 2198 Beginners jongeren 18.45 uur. 2e jaars jongeren 20.15 uur. Beginners paren wordt nader vastgesteld. M.i.v. september één avond per week in het Trefpunt in WADDINXVEEN. dat kan in Boskoop! in de Rozenburcht op woensdagavond! Uw televisiedokter S. ATTEMA NIMA-A, MBA en COMPUTERBOEKHOUDEN alléén in Ommoord. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Tel 01828-16119 óók in Berkel, Ommoord, Capelle, Pijnacker, Schiebroek, Hoogvliet en Ridderkerk. INFO010-4.22.24.29 - 010-4.22.00.34 Start woensdag 5 september Inschrijven: 30 minuten voor aanvang van de eerste les of telefonisch op onderstaand nummer 071 -414042/143705 NIEUWENHUIZEN-VISSER INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. met o.o. V mode- sportflitsen energie- milieuplein veel wooninformatie WADDINXVEEN - Boekhandel Veldwijk BV in het winkelcentrum ”de Passage” wordt met ingang van maandag 3 september overgenomen door de heer H. Cazemier, eigenaar van Bruna-Cazemier in Leiden. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ WADDINXVEEN - Een inmiddels 18 jaar geworden Waddinxvener is vorige week donderdag veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar plus ver plicht toezicht van de reclassering. Die straf deelde de Rotetrdamse poli tierechter aan hem uit, omdat hij vrijdagmiddag 27 april om tien minuten over twee een gewapende overval had gepleegd op de ABN-Bank aan de Kerkweg-Oost. Woensdag 29 augustus 1990 Waarvoor? De monteurs voor hun vakmanschap. De receptioniste voor haar vriendelijkheid. De verkopers voor hun kennis van zaken. En Jan Kok zelf? Voor z'n betrokkenheid. Voor z'n prima aanbiedingen. Voor ehh.. zijn mooie stropdas. En ga zo Kom snel 'ns kennismaken. Want dit sterrenteam wil ook voor u schitteren! 13+14+ 15 SEPTEMBER TENNISHAL "SNIEPWEG", Een schets van de op het bedrijfsterrein Coenecoop te bouwen bedrijfshal voor Van Noort Transporten BV en Van Noort Verhuizingen BV van de Tuinbouwweg. (Tekening: Ontwerp- en tekenburo F. Leenen). foj '1 eekblad voor addinxveen 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 (naast zwembad) [r WADDINXVEEN - Organisatieadvi seurs Ydo BV, Waddinxveen heeft A. Berkouwer uit Reeuwijk benoemd tot commissaris. Dat meldt het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoonie 12 Waddinxveen Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 gratis ƒ2,50 ƒ5,- Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 Entreeprijzen: t/m 4 jaar t/m 12 jaar vanaf 12 jaar De toen nog 17-jarige jongen had daar bij een zwarte bivakmuts op zijn hoofd gezet, beschikte naar later bleek over een geladen vuistvuurwapen waarmee twee baliemedewerksters werden be dreigd, sprak de Engelse woorden ’’Give me the money” en nam 50.000 gulden aan bankbiljetten mee. Omdat het vijf maanden geleden alle maal niet zo vlug ging graaide hij ook zelf in de geldbak en stopte bankbiljet ten in diverse zakken van zijn kleding. Bij het snel verlaten van het bankge bouw, het oversteken van de zeer drukke Kerkweg-Oost en het passeren van De Bonkelaar verloor de jongen weer veel van het geld, dat her en der op straat achterbleef. Ook het vuurwa pen bleef op het trottoir achter. Aanvankelijk werd de zaak tegen de Waddinxvener, die steun had gekregen van anderen, achter gesloten deuren behandeld. Hij was toen nog minderja rig. De Rotterdamse rechtbank vond de strafbare feiten op de dagvaarding echter zo ernstig, dat de bankoverval door de meervoudige kamer in het WADDINXVEEN - Het nieuwe com plex van Volvo Bedrijfswagens BV staat te schitteren op het Waddinx- veense bedrijvenpark Coenecoop. In het complex hebben zich Volvo Be drijfswagens BV, NEBIM Waddinx veen BV, Nordica Bedrijfsfinanciering WADDINXVEEN - In het Gouwe College aan de Prinses Beatrixlaan - de dag school voor volwassenen - wordt maandagavond 3 september van half acht tot tien uur door de Stichting Vol wasseneneducatie Roosje Vos uit Gouda een bijeenkomst gehouden voor buitenlandse mannen. Eenzelfde bijeenkomst voor buiten landse vrouwen is gepland op donder dag 6 september van negen uur tot half twaalf in buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan. Tijdens beide bijeenkomsten kan men informatie krijgen over de cursussen voor buitenlandse mannen en vrou wen, die door ’’Roosje Vos” in Wad dinxveen gegeven worden. BV en Action Service Europa geves tigd. Op precies vijf hectare bouwgrond heeft ingenieurs- en architectenbureau Brabo-Rienks BV uit Breda een aan dacht trekkend glazen kwadrant gerea liseerd met kantoren, showrooms en Na-de overval was de politie er in ge slaagd de Waddinxvener op 10 mei in Amsterdam aan te houden. Dat ge beurde toen door de hoofdstedelijke gemeentepolitie op verzoek van de Waddinxveense rijkspolitie. De jongen bleek al eerder met de politie in aanra king te zijn geweest. Kort na de overval was al een 19-jarige Waddinxvener als medeplichtige (geen overvaller) aange houden. WADDINXVEEN/GOUDA - In het Goudse St. Jozef Ziekenhuis is de Waddinxveense Bep Bontenbal- Zandee (30) van de Henegouwer- weg bevallen van een gezonde drie ling. In aanwezigheid van haar man, de arts in opleiding Peter Bontenbal (29), zagen vorige week woensdag middag achtereenvolgens het dag licht Helene (2.550 gram), Jan Pe ter (2.450 gram) en Hanneke (2.240). Ze werden om negen mi nuten over half een en in de minuut daarna geboren. De moeder en de twee meisjes en ene jongen maken het goed. De ba bies zijn gezond en met Bep Bon- tenbal-Zandee gaat het steeds be ter. Bij de bevalling in het Goudse zie kenhuis waren drie artsen betrok ken. Peter Bontenbal is er uiter aard bij gebleven en spreekt van een emotionele gebeurtenis. Ko mend weekeinde komt zijn vrouw met de drie kinderen naar huis. openbaar werd afgedaan. Het was op die manier ook mogelijk om het vol- ontwikkeling was gekomen - het be stemmingsplan voor dat doel te wijzi gen, maar ”Den Haag” bleef tegen. De directie van Van Noort heeft nu de knoop doorgehakt en besloten uit te wijken naar Coenecoop waar een door ontwerp- en tekenburo F. Leenen uit Waddinxveen ontworpen bedrijfshal zal worden neergezet. De loods van 3.300 m2 en met een in houd van 35.000 kubieke meter wordt gebouwd in opdracht van Van Noort Bedrijfsmiddelen BV. Van Noort Bedrijfsmiddelen BV is de houdstermaatschappij van alle roe rende en onroerende goederen en staat voor de volle 100% ten dienste van Van Noort Transporten BV en Van Noort Verhuizingen BV. wassen strafrecht toe te passen. ”Je hebt met wat je gedaan hebt voor grote onrust en angst gezorgd onder het bankpersoneel”, stelde de Rotter damse politierechter mevrouw mr. A. Lensink-Bosman. ”Bij onderzoek is gebleken dat je voldoende tekenen van volwassenheid vertoont. De rechtbank acht uaarom een volwassen straf op zijn plaats”. Twee weken voor de uitspraak had de jonge bankovervaller nog een celstraf tegen zich horen eisen van 20 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. Dat werden dus 18 maanden cel en 6 maanden voor waardelijk. Zijn raadsman mr. J.W. de Haij had er al rekening mee gehouden dat het vol wassenstrafrecht op zijn cliënt zou wor den toegepast. Te meer omdat de rechtbank het voldoende bewezen achtte dat de Waddinxvener de ban koverval had gepleegd. De boekhandel is sinds 1931 een activi teit geweest van Veldwijk BV. De win kel was eerst op twee plaatsen aan de Oranjelaan gevestigd en verhuisde een kwart eeuw geleden naar de Kerkweg, de plek die 15 jaar geleden in het voet gangersgebied ”de Passage” werd ver anderd. Vddwijk BV heeft besloten zich veel meer te gaan concentreren op de druk kerij- en uitgeverij-activiteiten van het in 1926 opgerichte bedrijf. De eerste paal voor de nieuwe loods is vanmiddag (woensdag 29 augustus) ge slagen door de 82-jarige A. van Noort. De eigenaarswisseling betekent dat het assortiment van de boekhandel in de Passage zal worden aangepast. De boe- kenvoorraad zal een uiterst actueel ka rakter dragen. Het aanbod tijdschrif ten zal zo mogelijk nog worden ver groot en er zullen tal van leuke mo dieuze schoolartikelen te koop zijn. Daarnaast zullen er verbruiksartikelen voor het kantoor in het assortiment worden opgenomen. Om de noodzakelijke aanpassingen in het assortiment te kunnen aanbrengen zal de winkel van dinsdag 11 t/m don derdag 13 september gesloten zin. Vanaf vrijdag 14 september kan men weer op de gebruikelijke openingstij den terecht. Bruna-Cazemier verandert dus het as sortiment. En er komt een andere naam om de gevel. Vooralsnog blijft mevrouw A. Veldwijk en haar team de klanten helpen. Zij zullen iedereen uit F Doe-bet-zelfmaienalen I Keukens - Kasten Wand- en vloertegels k Tuinhout Sierbestrating K J T« 01B2B- 12596 X m h I Waddinxveen Waddinxveen en omgeving en alle rela ties met eveneel plezier van dienst blij ven. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Hij begon het bedrijf op 14 maart 1931. Bij het Waddinxveense verhuis- en transportbedrijf werken 40 mensen. Men heeft de beschikking over 26 trek kende eenheden, waaronder 4 verhuis wagens en 3 trailers. Van Noort BV be schikt al over vestigingen aan de Tuin- bouwweg (blijft bestaan), Gouda, Woerden en Nieuwerkerk aan den IJs- sel. Na de officiële handeling op het bedrij venterrein Coenecoop kwamen de ge nodigden voor een hapje en een drankje bijeen in het nieuwe restaurant Bibelot aan de Limaweg. Openingstijden donderdag 13/9 14.00 - 21.00 uur vrijdag 14/9 14.00 - 21.00 uur zaterdag 15/9 10.00 - 17.00 uur Tussen twee haaks staande gebouwen is een gebogen segment gemaakt voor het tentoonstellen van de produkten van Volvo Bedrijfswagens BV. Het nieuwe complex heeft een investering gekost van 15 miljoen gulden, exclusief grondaankoop. WADDINXVEEN - Na jarenlang ge probeerd te hebben uit te breiden aan de Tuinbouwweg heeft transport- en verhuisbedrijf Van Noort BV besloten een nieuwe op- en overslagloods te gaan bouwen op het bedrijvenpark Coenecoop. Daar is inmiddels een stuk grond van de gemeente gekocht. Het Waddinxveense bedrijf had graag op de bestaande lokatie in het Lande lijk Gebied West gebouwd, maar daar voor stak het provinciaal bestuur steeds een stokje. Het gemeentebestuur was telkens bereid - omdat het bedrijf nu eenmaal toch in het landelijk gebied tot ■- i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1