Goud voor Ververs KBK OPLEIDINGEN Pand Verbakel Mode BV en oud raadhuis wachten sloop Veertig jaar horecaman Ov.d.llnde programma DANSLES Paddestoel heeft druk Grond- transacties Waddinxveen GEZELLIGE BEURS VOOR HET HELE GEZIN Modeshow van ICI Drs. Martin Kraaijestein op FNV- conferentie, ”In Zuidplas wil ik niet gaan wonen” Onafhankelijk Nieuwsblad Tlfremmer Bremmer MIDDENSTAND 9 mnd. BASISKENNIS BOEKHOUDEN 4 mnd. PD-BOEKHOUDEN 13 mnd. l'HARWA" HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN WA-tunnel Noorlander Verbakel BV SCHOENEN Cafetaria Oud raadhuis Bejaardenreis i TI; «lO""1 Beginners jongeren 18.45 uur. 2e jaars jongeren 20.15 uur. Beginners paren wordt nader vastgesteld. M.i.v. 11 september één avond per week in het Trefpunt in WADDINXVEEN. NIMA-A, MBA en COMPUTERBOEKHOUDEN alléén in Ommoord. dat kan in Boskoop! in de Rozenburcht op woensdagavond! OOK OP DE GEZINSBEURS LET OP DE SPECIALE BEURS-AANBIEDING Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 óók in Berkel, Ommoord, Capelle, Pijnacker, Schiebroek, Hoogvliet en Ridderkerk. INFO: 010-4.22.24.29 - 010-4.22.00.34 Start woensdag 5 september Inschrijven: 30 minuten voor aanvang van de eerste les of telefonisch op onderstaand nummer 071 - 414042/143705 NIEUWENHUIZEN-VISSER WADDINXVEEN - Het Waddinxveense Brugcentrum staat nu aan de vooravond van een grootscheepse oppoetsbeurt, die in twee jaar uitgevoerd moet zijn. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ energie- milieuplein veel wooninformatie Woningen 13 14 15 SEPTEMBER TENNISHAL "SNIEPWEG" ■a 1^' i eekblad voor Waddinxveen Woensdag 5 september 1990 46e Jaargang - No. 2199 Oppoetsbeurt Brugcentrum den al onder de slopershamer gevallen. 'ii (naast zwembad) AUTORUSCMOCX AUTOBUSCHOOI WIL WATERREUS-DE VRIES (CDA) Koninklijk goud voor T. Ververs sr op de revers gespeld door burgemeester C. M. vrouw AVervers-Kool. (Foto: Sjaak Noteboom). t V tapijt r gordijnen vinyl to zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoonta 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* gratis ƒ2,50 ƒ5,- INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Entreeprijzen: t/m 4 jaar t/m 12 jaar vanaf 12 jaar l Doe-het-z elfmatenalen i I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tet 01828-12596 -- WV h IWadtfirunreen CDA-raadslid Wil Waterreus vroeg in de commissie aandacht voor het vol gens haar levensgevaarlijke karakter van de betonnen voetgangersbrug ten westen van de Willem-Alexandertun- nel over de Beethovenlaan. De trappen zitten los en het beton is be groeid, zodat deze route voor wande laars vrijwel onbegaanbaar is gewor den. Vooralsnog wordt deze route nog het meest gebruikt door spelende kin deren. De gemeente zoekt uit wie het onder houd moet gaan uitvoeren: de Neder landse Spoorwegen of de gemeente lijke dienst Openbare Werken en Be drijven. WADDINXVEEN - Met een nieuw activiteitenprogramma 1990-1991 is ook voor de wijk- en speeltuinvereni ging De Paddestoel aan de Lijsterbes straat het nieuwe seizoen van start ge gaan. Het voorlopige programma vermeldt voor elke dag van de week evenemen ten. Hierbij gaat het om instuiven voor volwassenen, meisjesclubs, aerobic, een handwerkclub, jeugdinstuiven, jeugdbingo’s, danslessen, bewegen voor ouderen, een naaicursus, klaver jassen en jokeren, bingo-avonden, disco en stijldansen, ruilbeurzen, thea- termiddagen en allerlei andere festivi teiten. van der Linden. Rechts me- Teun Ververs kreeg de koninklijke on derscheiding omdat hij dit jaar 40 jaar actief is als zelfstandig horeca-onderne- mer en voor zin talrijke maatschappe lijke activiteiten op het gebied van de horeca, de middenstand, de politiek en het verenigingsleven. WADDINXVEEN - lei Mode van de Passage houdt woensdag 19 september weer een modeshow van de najaars- en wintermode 1990-1991. De altijd weer spectaculaire en goed verzorgde show wordt om acht uur ’s avonds gegeven in het Anne Frank- centrum aan het Jan van Bijnenpad. De toegangskaarten van 25,- per stuk zijn verkrijgbaar bij de Ici-modezaken aan de Passage in Waddinxveen en aan de Korte Groenendaal in Gouda. WADDINXVEEN - Particulieren en bedrijven hebben weer grond gekocht van de gemeente Waddinxveen. De HDB-Groep in Coenecoop koopt 1.224 vierkante meter grond voor 165.240,- naast het pand dat vijf jaar geleden is neergezet door de toenma lige Coöperatieve Vereniging Keur- groep ’70, welke inmiddels is samenge voegd met Houtland, Doeland en Big Boss per 1 januari 1989. Burgemeester C.M. van der Linden heeft de grondverkoop van HDB rond gemaakt met directeur R. Deuster. Noorlander Bouw BV in Leiderdorp koopt in de wijk Zuidplas 4 percelen van in totaal 13.600 vierkante meter voor 2.643.000,-. Op deze gronden langs de IJserman- weg worden 70 woningen gebouwd: 23 premie A, 11 premie C, 36 ongesubsi dieerde vrije sectorwoningen, 8 twee onder één kap en nog eens 12 twee on der één kap-extra. De grondprijs van de huizen is gemiddel 72.500,-. De rente gaat voor Noorlander pas in per 1 januari 1991. A. J. Olie van de Koningin Wilhelmina- singel koopt naast zijn huis een groen strook van 25 vierkante meter voor 2.500,-. Tot voor kort huurde hij het strookje voor vijf gulden per jaar van de gemeente. J. Broer van de Jan Luykenstraat koopt in de woonwijk Zuidplas 318 vierkante meter grond voor 87.450,-. C.D. de Hek van de Oranjelaan is voor 123.200,- eigenaar geworden van 448 vierkante meter grond in de wijk Zuid plas. Dit kaveltje kon de Waddinxve- ner aanschaffen omdat bouwkandidaat E. van Leuven van de Bonenakker er van heeft afgezien. Het pand van verbakel Mode BV aan de Zuidkade wordt gesloopt om plaats te maken voor een geheel nieuw en eens zo groot complex. Blijkens teke ningen van het architectenbureau Stuurman Partners BV gaat het hierbij om 24 of 25 woningen31 overdekte en open parkeerplaatsen, 1.800 vierkante meter winkel- en horecaruimte. Vastgelegd is dat Verbakel Mode BV in het vier lagen tellende complex het eerste recht van huur krijgt voor 800 vierkante meter winkelruimte (inclu sief 150 vierkante meter magazijnruim te) voor maximaal 200,- per jaar per vierkante meter. De ..nieuwbouw, met parkeren in de kelderverdieping (waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande hoogte verschillen), winkels en horeca op de begane grond en woningen op de eerste en tweede verdieping, omvat als ver rassing een horecaruimte. Die is gepland aan de voorzijde. Res taurateur Maarten van Velzen van De Gouwe Dis heeft er belangstelling voor ook daar een koffieshop-op-niveau te vestigen met overheerlijke patisserie. De beslissing daarover is nog niet ge vallen. v Vwwwwwwww* vorming aan de Kerkstraat. Behoud van dit karakteristieke pand als appar tementengebouw is onhaalbaar geble ken Architect Bob van Beek uit Oegst- geest heeft voor het Leiderdorpse bouwbedrijf Noorlander BV plannen gemaakt, die voorzien in kantoor ruimte in een replica. De bedoeling is dat de voorgevel van het oude raadhuis en het bijbehorende torentje zoveel mogelijk gehandhaafd zullen wordenOp die manier kan wor den getracht de bijzondere Gouwe-oe- ver zoveel mogelijk in tact te houden. Zo blijft de gevel bestaan en wordt de achterliggende ruimte, die wordt door getrokken tot het nieuw in te richten Raadhuisplein, geheel gevuld met kan toorruimte )1.100 m2 en 26 overdekte parkeerplaatsen). Met de sloop van het oude raadhuis en het realiseren van een replica komt er een einde aan een jarenlange discussie over de toekomst van dit in 1978 door WADDINXVEEN - In één van de za len van de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde houdt de FNV-afdeling Waddinxveen en omgeving donderdag avond 13 september om acht uur een werkconferentie. Doel van deze avond, waarvoor be langstellenden van harte welkom zijn, is de richting van het lokale FNV-be- leid te bepalen voor de komende tijd. Hoofdaandachtspunten liggen op het terrein van milieu en ruimtelijke orde ning, werkgelegenheidsontwikkeling en sociale zaken. Drs. M. Kraaijenstein - ex-wethouder voor de PvdA in Waddinxveen - ver zorgt een inleiding. Daarna zal de te kiezen inzet be^nroken worden. WADDINXVEEN - ”Wat heb je toch met de wijk Zuidplas”, vroeg PCW- raadslid Henk de Bas zich vorige week woensdagavond plotseling af in de ver gadering van de raadscommissie voor Openbare Werken en Verkeer. Het viel hem steeds vaker op dat CDA- raadslid Wil Waterreus-de Vries tel kens weer pleit voor voorzieningen die het wonen en leven in de wijk Zuidplas plezieriger moeten maken. In die wijk pleitte ze eerst al voor mini- skateboardbanen en bij de discussie over een mogelijke verplaatsing van de leilindes bij het oude raadhuis was er over verheugd dat deze in de Zuidplas een plaats zouden kunnen krijgen. CDA-raadslid Wil Waterreus-de Vries antwoordde haar PCW-collega: "Niets. Ik niets met de Zuidplas, ik zou er helemaal niet willen wonen, maar ik vind het gewoon leuk me voor die wijk in te spannen”. PCW-raadslid Henk de Bas bracht de Zuidplas nog in ander verband ter spra ke. Hem was opgevallen dat in deze wijk maar liefst 21 van de 52 speeltoe stellen voor de jeugd staan die Wad dinxveen kent. Hij vond dat een ver keerde verhouding, omdat er in de Groenswaarden maar 16 speeltoestel len staan, in de Oranje- en Vondelwijk 7 en in de overige wijken 8. "Dat is een scheve verhouding, waar van ik hoop dat die te zijner tijd kan worden rechtgetrokken”, aldus Henk de Bas. Zijn opmerkingen werden door Open bare Werken-directeur ing. S. van. Houten gepareerd door te stellen dat de ene wijk 2 kerken heeft, terwijl in de Zuidplas geen enkele kerk staat. Dat blijkt uit plannen van de gemeente die na lang wikken en wegen zijn opge steld. Terwijl het ene na het andere be- bouwingsvoorstel het college van B. en W. passeerde lijkt er nu eensgezind heid te bestaan over de omvang van de resterende sloopwerkzaamheden en de aard en het karakter van de ten oosten van het gemeentehuis te bouwen wo ningen. Wat direct opvalt in de Brugcentrum- plannen is dat wordt uitgegaan van sloop van het oude raadhuis, het met de grond gelijk maken van het pand van Verbakel Mode BV, het realiseren van extra winkel- en kantoorruimte, de ver schillende mogelijkheden van parke ren en de gevarieerde woningbouw. De in 1927 in Oegstgeest geboren Wad- dinxvener kwam in 1930 naar Wad dinxveen, waar zijn vader lid werd van de gemeenteraad voor de PvdA en Ge meentebelangen. Zijn middelbare school doorliep hij in Gouda. De mili taire dienstplicht vervulde hij bij de Lichte Luchtdoelartillerie van de Ko ninklijke Landmacht, waar hij als wachtmeester afzwaaide. Voorts be haalde hij verschillende vakdiploma’s. In Waddinxveen trouwde de onder scheiden plaatsgenoot, die drie kinde ren kreeg. In 1950 begon Teun Ververs een cafe taria aan de Dorpstraat. Met café-res- taurant Royal aan het Koningin Wil- helminaplein ging hij in 1960 van start. Dat bedrijf werd in 1974 omgezet in bar-bodega Royal Inn. In 1977 werd overgestapt naar het winkelcentrum de Passage waar begonnen werd met bi- stro-restaurant Bibelot en partycen trum Partyhome. Intussen exploiteerde de Waddinxve- ner ook enkele andere horeca-activitei- ten in het gemeentelijk zwembadcom- plex aan de Sniepweg (toko), in het pand van de Stichting Bouwvoorlich- ting Midden-Holland aan de Staring- laan (koffieshop) en in het winkelcen trum de Passage (koffieshop De Pijpe- la). Al die activiteiten vonden onder dak in de vennootschap onder firma Horeca All In, die werk biedt aan ze- ven vaste werknemers. Openingstijden donderdag 13/9 14.00 - 21.00 uur vrijdag 14/9 14.00 - 21.00 uur zaterdag 15/9 10.00 - 17.00 uur De plannen - die in feite vier lokaties omvatten (oud raadhuis, Verbakel Mode BV, aan de Zuidkade tussen P. Baan en kapper C. van Es en de plek bij het gemeentehuis tot aan de Jan Dorre- kenskade-Oost) - voorzien voor het ge hele Brugcentrum in totaal in 30 appar tementen (6 plus 24 of 25), 10 eenge zinswoningen en tenminste 37 over dekte en open parkeerplaatsen (4 plus 2 plus 22 plus 9). De gemeente spreekt over een kwalita tief hoogwaardige planinvulling op ar chitectonisch- en stedebouwkundig ni veau. Voor de realisering zal een bouw team worden gevormd. Er is een inten tieverklaring opgesteld (in de vorm van een bouwprijsvraag met boeteclausules en diverse verplichtingen) om de uit voering van het geheel op basis van één visie in één hand te krijgen. Deze maand zal het gemeentebestuur een keuze maken uit de bouwgegadig- den Noorlander Beheer Nederland BV uit Leiderdorp en Bouwbedrijf Van der Waal v.o.f. uit Vlaardingen, waarmee burgemeester C.M. van der Linden de intentieverklaring heeft gesloten. In competitie zal moeten worden uitge maakt wie aan de slag kan gaan met de door de architectenbureaus Stuurman Partners BV en B. van Beek gemaakte ontwerpen en de bijdragen aan de ver dere invulling door de dienst Openbare Werken en Bedrijven en de stede- bouwkundige ir. W. Wissing uit Baren- drecht. De grondkosten voor de vier inbrei- dingslokaties bedragen zo’n 2.670.000,-, exclusief btw. Allerlei aan- legkosten op infrastructureel gebied komen voor rekening van de gemeente (keerwanden, rioleringen, verplaatsing leilindes, zandaanvullingen, groenaan- leg, verlichting), terwijl de resterende kosten voor het uitvoerende bouwbe drijf zijn. oprichter van het Samenwerkingsver band Waddinxveense restaurants. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden bekleedt en bekleedde Teun Ververs meerdere functies in het maatschappe lijk leven. Zo is hij sinds 1950 lid van het plaatstelijke Comité Bejaarden reis, aanvankelijk functionerend als onderdeel van de Middenstandsvereni- ging Waddinxveen en sinds de jaren ze ventig zelfstandig functionerend onder de naam Comité Seniorenreis Wad dinxveen. Sinds 1961 is hij bestuurslid van de af deling Waddinxveen van het KNOV. Sedert 1976 is hij secretaris van het be stuur. Deze functie bekleedt Teun Ver vers tot op heden. Namens het KNOV heeft hij deel uit gemaakt van verschillende gemeente lijke brancheverdelingscommissies, waaronder die voor het winkelcentrum ”de Passage” (in 1975) en het winkel centrum ’’Zuidplas” (in 1989). Sinds 1 januari 1988 is Teun Ververs lid van de Regionale Commissie Bijstand Zelfstandigen. Voorts was hij van 1982 tot 1986 lid van het bestuur van de afde ling Waddinxveen van de VVD. Voorts is de koninklijk onderscheiden Waddinxvener jaarlijks betrokken bij de organisatie van de intocht van Sint Nicolaas, is hij lid van de Werkgroep VW-Waddinxveen en is hij bestuurs lid van de loterijvereniging ’’Fortuna” in Waddinxveen. Horecaechtpaar Ton en Caroline Ververs met links voorzitter G. van der Veen van Horecaf en het echtpaar T. Vervtrs-Kool. (Foto: Sjaak Note- boom). ,/ADDINXVEEN - Horeca-ondernemer T. Ververs sr. (63) van de Beethovenlaan is maandagmiddag koninklijk onderscheiden met de gou den eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De bij dit schouderklopje behorende versierselen zijn de Waddinxvener op de re vers gespeld door burgemeester C.M. van der Linden tijdens de officiële opening van het nieuwe restaurant en partycentrum Bibelot aan de Lima- weg van Ton en Caroline Ververs. In grote lijnen komt de grootscheepse poetsbeurt voor Waddinxveen op één na oudste centrum: Sloop van het oude raadhuis, dat door het gemeentebestuur verlaten oude de streekmuziekschool wordt verlaten pand. Veel van dergelijke panden langs voor het centrum voor kunstzinnige de Kerkweg-Oost zijn in de loop der tij- Sinds 1977 zit Teun Ververs namens de afdeling Den Haag van Horecaf in de paracommerciële commissie van de Kamer van Koophandel én Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda. In 1989 was hij initiatiefnemer en mede- ir/' -- V'''

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1