Zweed opent nieuw pand van Volvo BV ERVARING? JAN KOK Z'N GROOTVADER HEEFT NOG T-FORDJES GEMAAKT. SMENSENS Gemeente stelt voor bezwaarschriften af te wijzen Officiële ingebruikname was een besloten feest wij verzekeren U voor de v.d. linde DANSLES? Explosie verwondt man (50) GEZELLIGE BEURS VOOR HET HELE GEZIN 5 (D Nieuwsblad Onafhankelijk f Ifrenimer IK Jll ALLES VOOR UW zee- en zoetwater AQUARIUM visseplanten, lagere dieren, steen, benodigdheden SIERVISHANDEL HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Nieuwbouw SCHOENEN We schrijven 1901't Rollend materieel in Boschkoop drie T-Fordjes. Trouwe klanten van Beginners jongeren 18.45 uur. 2ejaarsjongeren20.15uur. incl.:huisarts, specialist, genees middelen, ziekenhuis, etc. OOK OP DE GEZINSBEURS LET OP DE SPECIALE BEURS-AANBIEDING dat kan in Boskoop! in de Rozenburcht op woensdagavond! WE ZIJN REEDS BEGONNEN MAAR U KUNT ER NU NOG BIJ. Inschrijven: voor aanvang van de les of telefonisch op onderstaand nummer 071 -414042/143705 NIEUWENHUIZEN-VISSER j'HARWA" 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. bestond uit één Spijker (die zilveren van dokter Jansma) en drie T-Fordjes. Trouwe klanten van Opa Kok. 't Bord op zijn deur vermeldde; Mootor repareren 21/? cents. Tijden zijn veranderd, 't Vakman schap is gebleven. Dus u kunt uw auto met een "geruscht" hart aan kleinzoon Jan toevertrouwen. VAN DER LOO VERZEKERINGEN HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ metOQ- W mode- sportflitsen energie- milieuplein veel wooninformatie 13+14+ 15 SEPTEMBER TENNISHAL "SNIEPWEG" Woensdag 12 september 1990 46e Jaargang - No. 2200 De Zweedse Volvo-topman Tommy Rengman opende Volvo Bedrijfswagens BV samen met president Jan van ivo Waddinxveen (naast zwembad) i IJ AuroRuse-ooi AUTQRU SOI OOI i k J i I VII Entreeprijzen: t/m 4 jaar t/m 12 jaar vanaf 12 jaar Tot beleidsmedewerkster bestuursza ken op de afdeling Algemeen Zaken ter gemeentesecretarie is mevrouw M. van Ulden benoemd. Aan de heer J. Broer, medewerkers bij de buitendienst van de dienst van Openbare Werken en Bedrijven, is in gaande 1 september 1990 op eigen ver zoek eervol ontslag verleend. Aan de heer M.T.E. Verlaan, werk zaam op de afdeling Sociale Zaken ter gemeentesecretarie, is op eigen ver zoek met ingang van 1 september eer vol ontslag verleend. Aan de heer C.C. Bos, werkzaam ter gemeentesecretarie, afdeling Alge mene Zaken, is met ingang van 1 sep tember wegens benoeming elders eer vol ontslag verleend. Tot medewerkster op de secretarie-af- deling Financiën is ingaande 1 septem ber mevrouw C. Verhoeven benoemd. Aan mevrouw A. Elberse, werkzaam op de afdeling Sociale Zaken van de ge meentesecretarie is op haar verzoek, per 1 novemb.er eervol ontslag ver leend. De heer M. Don, is per 10 november benoemd als beleidsmedewerker op de afdeling Financiën der gemeentesecre tarie. De heer dr. R. Neij, is per 1 september benoemd tot interim-manager van de afdelingen Welzijn en Onderwijs en Sociale Zaken. grote beperkingen wordt geconfron teerd. B. en W. vinden van niet, want ze zeggen ook aan de belangen van de Weidezoom-bewoners te willen den ken. □at kan U dus werkelijk per jaar honderden guldens besparing geven! overeenkomt met de huidige opvattin gen over bedrijfsterreinlokaties. drijfswagens BV wil daar helemaal klaar voor zijn. Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen meer informatie over Volvo Be drijfswagens BV op het bedrijvenpark Coenecoop in Waddinxveen. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V.Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Noordeinde 351, Boskoop, tel. 01727- 15569 ‘s maandags de gehele dag en 's woensdagsmorgens gesloten Kerkweg-Oost177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 I I F tapijt gordijnen vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoonk 12 l^iaddinxvMn Tal 01828-18119 GEEN EIGEN RISICO! U betaalt; de hele premie alleen over het jaar waarin U claimt. INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 gratis ƒ2,50 ƒ5,- Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 -in het nieuws- eekblad voor Waddinxveen 1 Doe-het-zelfmatenalen Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating 10 oi8se-i2S9e l m K luiitanii. van Nederland. Voor de verkoop en service beschikt ze over een netwerk van zo’n vijftig dealers en steunpunten, verspreid over heel Nederland. Met de ingebruikname kwam een einde aan een jarenlange periode van besluit vorming, plannen maken, bouwen en verhuizen. Na zo’n dertig jaar in Den Haag gevestigd te zijn geweest werd in 1987 voor Waddinxveen gekozen, waar 50.000 vierkante meter bouwgrond werd aangekocht. De nieuwe pjek bood de mogelijkheid bedrijfsactiviteiten op diverse lokaties te bundelen. Bij Volvo Waddinxveen werken in totaal zo’n 200 mensen. De bouw startte in juni 1989. Een kleine drie maanden geleden vond de verhui zing plaats. Van het huidige perso neelsbestand wöbnt al zo’n 15 mensen in Waddinxveen. De nieuwe behuizing van Volvo (Latijn voor ”ik rol”) in Coenecoop speelt ook helemaal in op 1992. Dan vallen de handelsgrenzen in Europa weg. De be drijfswagenimporteurs verwachten dan een verscherping van de concurrentie. De rivaliteit op het gebied van service, onderdelenvoorziening, noodhulp, fi nanciële diensten en wat dies meer zij wordt dan een stuk groter en Volvo Be- Ongelijk voor Waddinxveners Met ingang van 1 september is de heer J.J. Speelman te Waddinxveen, werk zaam op het bureau Burgerzaken, eer vol ontslag verleend wegens benoe ming bij de gemeente Leidschendam. Sjon Speelman, hoofdredacteur van het gemeentelijk personeelsblad Mo- zaiek werkte 7 jaar in dit Gouwedorp. De 21-jarige Groninger Jan van der Land is hem in die functie opgevolgd. Daarvoor moet tot aan de Zuidelijke Dwarsweg grond beschikbaar komen. De bezwaren kwamen neer op beper king van het woongenot, verlies van uitzicht op agrarisch gebied, een druk kere Kanaaldijk en Zuidelijke Dwars weg, het belemmeren van de ontwikke ling van bestaande agrarische bedrij ven en het feit dat Coenecoop II niet Als ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis is de 27-jarige Waddinxvener JJ. Speelman opge volgd door de 36-jarige H.J.B.C. Maas, geboren in Tilburg en chef van de afdeling Algemene Zaken. Setten. (Foto: Don van der Vaart). De nieuwbouw van Volvo Bedrijfswa gens BV en het pand van NEBIM Wad dinxveen BV werden ontworpen <joor het architectenbureau Brabo-Rienks te Breda en gebouwd onder leiding van Bouwbedrijf Korteweg uit Breda. Volvo Bedrijfswagens BV heeft in Waddinxveen de beschikking over een terrein met een oppervlakte van maar liefst 50.000 m2. Daarvan is 2.500 m2 bebouwd ten behoeve van Volvo Be drijfswagens BV, terwijl 2.050 m2 is bebouwd voor NEBIM Waddinxveen BV. Van de resterende ruimte wordt onge veer 25.000 m2 gebruikt als verhard op- slagterrein voor chassis. De beide kan- toorvleugels van het pand van Volvo Bedrijfswagens BV hebben een lengte van 42 meter en tellen elk vier verdie pingen. De glazen schelp heeft een op pervlakte van zo’n 900 vierkante me ter. Het totale glasoppervlak van het pand bedraagt ongeveer 2000 vierkante meter. Met een verkoop van meer dan 2250 chassis per jaar hoort Volvo Bedrijfs wagens BV, een volle dochter van Volvo Truck Corporation, tot de be langrijkste bedrijfswagenlevefanciers B. en W. wijzen ook hun bezwaar schriften van de hand. Hoewel de pro testerende Waddinxveners bezwaren aantekenen tegn het rondwegkarakter dat de Zuidelijke Dwarsweg gaat krij gen en het feit dat de nieuwe weg parti culiere eigendommen gaat doorsnijden zegt het college daar een andere kijk op te hebben. Bestreden wordt dat Coenecoop II niet noodzakelijk zou zijn en moeilijk haal baar, omdat de betreffende gronden in handen zouden zijn van financiers en projectontwikkelaars. Volgens de ge meente is er veel belangstelling voor Coenecoop II en moet een verbindings weg voorkomen dat het verkeer in de bebouwde kom verstopt gaat raken. VDGELLAAN SB, 3771 KC BOSKOOP, TEL.: OT7B7 - 1371B. Van de ledenvergadering van de LOTA (Lagere Overheden Tegen Apartheid) is wethouder Paul van Schie (CDA) lid geworden. Zijn plaatsvervanger is wethouder Karei van Soest VVD)Waddinxveen maakt geen deel meer uit van het dagelijks be stuur van de LOTA nadat PvdA-raads- lid Bep Vermeij eruit vertrok. Haar plaatsvervanger was in de afgelopen raadsperiode Jan Hielema (CDA). WADDINXVEEN - Maandagochtend 10 september vond op het pompeiland bij Autobedrijf Van Leeuwen BV aan de Piasweg een gasontploffing plaats in een personenauto op het moment dat een 50-jarige Waddinxvener nog achter het stuur zat. De .man had het weekeinde gebruikt om zelf een gastank in te bouwen. Maandag besloot hij bij Van Leeuwen LPG te tanken. In de auto stak de man vervolgens een sigaret aan, waarna de explosie zich voordeed. De Waddinxvener is met brandwonden aan gezicht en bovenlichaam via een Gouds ziekenhuis overgebracht naar het brandwondencentrum van het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam. De auto wordt onderworpen aan een technisch politie-onderzoek. Aan de Rijksuniversiteit van Utrecht slaagde voor het doctoraal examen ge neeskunde Anne-Maij J. Barth. VVD-raadslid Maria Wientjens-van der Velden is lid geworden van het be stuur van de Stichting Gouwe College. Ingaande l oktober is de heer H.E.G. Boreel te Waddinxveen benoemd tot medewerker op de afdeling Personeel en Organisatie. Lid van de gemeentelijke marktcom- missie zullen worden namens de inwo- nersJ.A.M. Dicker (Van Mecklenburg Schwerinlaan 21), H. Huizer (Brugweg 55) en mevrouw M. Fondse-Vlasboom (Van Mecklenburg Schwerinlaan 13), op voordracht van het CNV-Waddinx- veen Wordt dat mevrouw A. Molenaar- van Rooijen (Klaverveld 1) en op voor dracht van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel de heren W. Jonas (Strijen), P.J.J. Sterk (Bodegra ven) en J. Wagenaar (Dordrecht). De plaatsvervangers van de marktkooplie den zijn J. Hatzman (Maarssen), J.P. Hoogendoom (Nieuwerkerk aan den Ussel) en C. Wehrmann (Rotterdam). Tegen het bestemmingsplan Recreatie gebied Gouwebos zijn drie bezwaar schriften ingediend met 19 handteke ningen. De heer W.B. van Wel en zijn echtgenote krijgen gelijk voor wat be treft hun bezwaren rond de overgangs bepalingen van een bestaande garage/ berging. Zij willen een regeling gegarandeerd zien om in verband met de vrije be roepsuitoefening de mogelijkheid te hebben een kantoor aan huis te realise ren. En dat kan in voldoende mate. Een beetje gelijk krijgen de familie W.B. van Well en 15 mede-onderteke- naars tegen het recreatiegebied Gou webos. Zij hebben zich namelijk verzet tegen een horecabedrijf in het Gouwe bos, in welke vorm dan ook. Om de pijn bij de Noordeinde-bewoners wat te verzachten hebben B. en W.-‘laten weten dat slechts wordt gedacht aan een paviljoen-achtige horeca. Gere geld is dat alleen bepaalde vormen van horeca worden toegelaten. De heer A.L. Oudijk heeft bij de ge meente geen gehoor gekregen voor zijn bezwaar tegen de planbepalingen in de wijzigingsbevoegdheid. Hij vindt dat zijn perceel aan het Noordeinde met te WADDINXVEEN - Een reeks Waddinxveners gaat ongelijk krijgen van het Waddinxveens gemeentebestuur. Dat betekent dat ze tevergeefs heb ben geprotesteerd tegen besluiten die door B. en W. zijn genomen. Een enkeling heeft op onderdelen nog zijn recht weten te behalen, maar in de meeste gevallen is aan het Raadhuisplein vastgesteld dat de plannen ge woon moeten doorgaan, zo is de gemeenteraad meegedeeld. Het bestemmingsplan Landelijk Ge bied, derde herziening, dat de ge meente heeft gemaakt om een weg tus sen de Tweede Bloksweg/Beijerinck- laan en de Zuidelijke Dwarsweg te kunnen aanleggen leverde twee be zwaarschriften op van boomkwekerij Van der Starre en de families Captein sr. en jr. Aan mevrouw A. van Hees, werkzaam op de afdeling Financiën ter gemeente secretarie is naar aanleiding van haar verzoek om per 1 december gebruik te maken van de regeling vervroegde vrij willige uittreding eervol ontslag ver leend. Tegen het bestemmingsplan Bedrij venpark Coenecoop II zijn 11 bezwaar schriften ingediend, die door de ge meente allemaal ongegrond worden verklaard. B. en W. vinden het van be lang dat er voldoende bedrijven bij kunnen komen in Waddinxveen-Zuid. WADDINXVEEN - Vorige week donderdag heeft Volvo Bedrijfswa gens BV op het Waddinxveense bedrijvenpark Coenecoop de nieuwe be drijfsvestiging officieel in gebruik genomen. De Zweedse bedrijfswagen- fabrikant deed dat in besloten Volvokring. Uit Waddinxveen sloeg alleen Het Succes van Volvo op de Neder- burgemeester C.M. van der Linden de openingshandeling van vice-presi- landse markt is gebaseerd op een een- dent Tommy Rengman van Volvo Truck Corporation en van president voudige filosofie: proberen in alle op- Jan van Setten van Volvo Bedrijfswagens BV gade. zichten de beste te zijn. De produktei- genschappen, service, onderdelen voorziening, noodhulp, adviezen en fi nanciële dienstverlening moeten de be drijfswagengebruiker precies datgene bieden wat hij verwacht. Behalve de Volvo truckchassis levert Volvo Bedrijfswagens BV ook de bu- schassis van Volvo Bus Corporation. Op de Nederlandse markt heeft Volvo Bus een uiterst succesvol jaar achter de rug, in 1989 werden er ruim 200 bu- schassis verkocht, wat neerkomt op een marktaandeel van 24 procent. HALVE MAANOPREMIE PER PERS.: IS t/m 39 jaar f 58,= 40t/m 54 - - 74,= kind tot 1B - - 89,= of - 37,= Openingstijden donderdag 13/9 14.00 - 21.00 uur vrijdag 14/9 14.00 - 21.00 uur zaterdag 15/9 10.00 - 17.00 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1