Politie moet weer op sterkte V.D. PLUYM lei Mode toont modethema’s Andere accenten FEEST VOOR IEDER BEEST 4 OKTOBER SÉ Afscheidsreceptie voor gemeentesecretaris J. Meuleman GELOOF HET Of NIET: DE PATER GEEFT VOLGENDE WEEK EEN FEESTJE! 9 DANSAVOND Opknappen van twee oude basisscholen onderhoud groen DUIZENDEN GULDENS AAN PRIJZEN Vanaf 2 oktober bij iedere 25,- een kanskaart Uw dorpskernwinkelier laat u in de prijzen vallen! Herbezinning brandweer Theo Thijssen en Eben Haëzerschool Chemische onkruidbestreiding wordt gestopt v.d. linde &U/T Nieuwsblad Onafhankelijk HOODIE schoenen i -JLi. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Brandweer Klaas de Vries Politieverordening WEEKMARKT WADDINXVEEN van 79,95 voor BIJ UW DIERENSPECIAALZAAK DANSSCHOLEN boskoop Bremmer 1 Op donderdag 27 september 1990, aanvang 16.30 uur, wordt er in de raadzaal van het Gemeentehuis een afscheidsreceptie gegeven voor Gemeentesecretaris J. Meuleman. Iedereen is van harte welkom. Uw televisiedokter S. ATTEMA BEHANG NODIG? NU 20-50% k KORTING NU BUCK LEDEREN SCHOEN VAN EVE ADAM maten 28 t/m 417 verschillende modellen l’HARWA" F tapijt gordijnen ALLEEN DEZE WEEK Zondag 30 september IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR boskoop y ï[]remmer HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ f a 1 r Bw tl 1 e w Weekblad voor Waddinxveen i Een beeld van de modeshow van lei Mode in het Anne Frank-centrum. (Foto: Sjaak Noteboom). 7 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Woensdag 26 september 1990 nieuwe mode, waarin een heel belang rijke plaats is voor wol. In de nieuwe wintergarderobe zijn truien een must. Ici Mode van Harmke van Vliet-Ver- vers, die zelf in Parijs rechtstreeks alles inkoopt, liet gedurende de avond zien hoe de nieuwe mode-ideeën in haar winkeltjes de trendy modethema’s op de voet volgen. Daarin passen ook de skibroeken en vesten. Ook voor: video, radio, wasmach.; koelkast enz. De nog dit jaar geplande vervanging van een van de brandweerwagens, als- Kerkweg-Oost177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788’ In 1991 (vóór 1 oktober) zullen er door de raad ook beslissingen dienen te wor den genomen met betrekking tot het voortbestaan van de openbare Klaas de Vriesschool. Mede in overleg met het bijzonder on derwijs zullen B.en W. trachten in standhouding van deze school te be werkstelligen. Het overleg hierover is inmiddels aangevangen. B. en W. reali seren zich evenwel dat het hier gaat om vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groenswocda 12 Waddinxveen Tai. 01828-18119 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Dorpstraat 80 - Waddinxveen Telefoon 01828-17596 46e Jaargang - No. 2202 Doe-het-zeifmatenalen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tel 0182S-12S96 wm Voorshands zullen de scholen in Zuid- plas voor de extra te huisvesten groe pen aangewezen zijn op tijdelijke huis vesting. Met het oog hierop is verplaat sing van het naast de Jan Ligthart- school staande noodlokaal naar het complex noodlokalen Zuidplashof 9 gewenst. Zr graag f tot uw dienst 'X SS De huidige sterkte van het rayon Wad dinxveen van de Rijkspolitie is van dien aard, dat alle beschikbare menskracht ingezet dient te worden om de basis po litiezorg te garanderen. Voor het op stellen van actieplannen, behorend bij de jaarschijf, bestaat voorshands geen tijd. In samenwerking tussen de rijkspolitie, het bevoegd gezag in de gemeenten Waddinxveen en Boskoop en de Offi cieren van Justitie in de arrondissemen ten Rotterdam en ’s-Gravenhage, is een nieuw beleidsplan voor de groep Waddinxveen van het korps rijkspolitie gemaakt. In de nieuwe opzet kan dit plan jaar lijks aan de hand van jaarverslag en de desbetreffende jaarschijf aan de actua liteit aangepast worden en uitgewerkt worden in een actieplan voor het ko mende jaar. De evaluatie van het HALT-project is in voorbereiding. Een eerste blik op de resultaten en de positieve reacties van uit de politieorganisatie doen verwach ten, dat de evaluatie zal concluderen tot continuering van de deelname aan HALT. WADDINXVEEN - Volgens de gemeente zal in 1991 de algehele aanpas sing van de 60 jaar oude Theo Thijssenschool en de 40 jaar oude Eben Haëzerschool (gedeeltelijk) kunnen worden gerealiseerd. Met deze ’’grote opknapbeurt” moeten beide schoolgebouwen weer aan de huidige bouwkundige en onderwijs kundige eisen worden aangepast en zo doende weer voor 25 jaar geschikt zijn voor het geven van onderwijs. Finan ciën zijn beschikbaar, in de daarvoor ingestelde fondsen en rijkssubsidies. WADDINXVEEN - Langs diverse wegen wordt getracht het rayon Wad dinxveen van de rijkspolitie op zo kort mogelijke termijn weer op sterkte te krijgen. Dat zeggen B. en W. in een toelichting op de gemeentebegro ting voor 1991 over de forse ondersterkte van het plaatselijke korps. 2 tn O g j^RIJOPLEIDING op VIDEO Een aantal straatbomen, dat op een slechte groeiplek staat, zal vervangen worden. Met de raad zullen we ons bin nenkort beraden over de bomen aan de Piasweg. De kwaliteit en leeftijd van de bomen vragen om een verbeterings plan. Wanneer er gekozen wordt voor ingrij pende oplossingen zullen ook de bewo ners langs de Piasweg bij hèt plan wor den betrokken. dierenspeciaalzaak: Brederodelun 10 01828 17789 WADDINXVEEN Tijdens de Ici-modeshow ontbrak het publiek het gewoontegetrouw aan niets. Koffie of thee met gebak, cham pagne, een lepel zalmmousse, andere drankjes en hapjes, een croissantje en een trendy broche bij de uitgang zorg den weer voor een compleet onvergete lijk modegebeuren. In het komende jaar wordt gestart met een cursus ’’natuurvriendelijk groen- beheer” voor het plantsoenpersoneel. Deze vorm van beheer geeft ruimte voor een integratie tussen ’’wilde” planten en plantsoen op de plaatsen waar dit esthetisch verantwoord is. Op de plekken waar de ’’wilde” plan ten ongewenst zijn zullen deze op een milieu-vriendelijke manier bestreden worden. Eén en ander vraagt van het personeel een andere aanpak van het onderhoud, hetgeen via cursussen geleerd worth. Ook naar het publiek toe start een uit gebreide voorlichting betreffende het natuurvriendelijke groenbeheer. Voorts is voor de nieuwe vorm van be heer de inzet van (een bescheiden) ex tra menskracht noodzakelijk. In het gebruikelijke plantsoenenonder- houd zal er doorgegaan worden met mechanisatie. Zo zal onder meer ge werkt worden met een vertikale maai- balk op de (nieuwe) trekker, waarmee heesterranden op een snelle wijze ge snoeid kunnen worden. Ter ondersteuning van het onderhoud start in 1991 een systeem van geauto matiseerd groenbeheer (zie beheer- plannen). Met behulp van dit systeem zal de buitendienst systematisch in structies krijgen betreffende de vor men van onderhoud. Op grond van be tere voor- en nacalculatie kan het on derhoud vervolgens ook financieel doelmatig bijgehouden worden. Naast het groenbeheer zal gewerkt worden aan een groenstructuurplan voor de gehele gemeente waarin het ge meentelijk groenbeleid in al zijn facet ten aan de orde komt. Een wenselijk onderdeel hiervan zal een plan voor ’’groene wandelroutes” zijn en een plan voor accenten in het openbaar groen. Bij Ici Mode zijn de kledingmerken van Chanel, Avantgarde, Jane Claire, Le conte en - nieuw deze winter - Dino Va- nialo kind aan huis. Van de kleuren springen anthracietgrijs, okergeel, ou- drose, zeegroen, rood en zalmkleurig in het oog. Vereenvoudiging van vergunningpro- cedures als logische stap na de Regeling lager leggen van verantwoordelijkhe den zalëind dit jaar zijn beslag krijgen. Een volgende stap zal zijn de vereen voudiging van de Algemene Politiever ordening en zo mogelijk de uniforme ring met de A.P.V. van de gemeente Boskoop. De rijkspolitie is gevraagd hiervoor een ”voorzet“”te leveren. In een ambtelijke notitie zal worden aangegeven welk beleid dient te wor den gevoerd rond het toelaten van kansspelautomaten. De politieke in tentie om hier terughoudendheid te be trachten, is daarbij als uitgangspunt ge hanteerd. WADDINXVEEN - In een weer goed verzorgde en deels zelfs spectaculaire show heeft Ici Mode uit Waddinxveen (de Passage) en Gouda (Korte Groe- nendaal) vorige week woensdagavond in de theaterzaal van het Anne Frank- centrum de nieuwe najaars- en winter mode gepresenteerd. De presentatie van deze traditionele modeshow was in handen van tv-om- roepster Lisette Hordijk. Ze gaf com mentaar bij en toelichting op zo’n 120 modepresentaties, die door 5 manne quins op het plankier werden gebracht. Zacht, comfortabel, relaxed, kleurrijk, eenvoudig, authentiek, stijlvol, kwali teit en uni zijn de kernwoorden van de r graag tot uw dienst NIEU WENHUIJZEN VISSER WADDINXVEEN - Het onderhoud van het gemeentelijk groen krijgt met ingang van 1991 andere accenten. In een periode van vijf a zes jaar zullen de chemische onkruidbestrijdingsmiddelen nagenoeg geheel uit het plantsoen worden verbannenVoor de eerste fase wordt 15.000,- be schikbaar gesteld. Het openbaar groen zal worden uitge breid met de groenaanleg in vak A van de wijk Zuidplas en de groenaankle- ding van de Zuidplaslaan. Ook in het bedrijventerrein Coenecoop en rond de vernieuwde sportvelden van de Sniep zal nieuw groen worden aange plant. Verder staan er een aantal renovaties van oud groen op het programma. Ge noemd kunnen worden de tussenberm aan de Juliana van Stolberglaan, mits deze werkzaamheden zich verdragen met de invoering van het verkeerscircu latieplan, de Oranje wijk, omgeving Tollenslaan, de Zeeheldenwijk en en kele straten in de Victorwijk. een landelijk matschappelijk pro- bleem, dat niet licht oplosbaar is. Met de realisering van de multi-func- tionele accommodatie ”De Duikelaar” is voor wat het gymnastiekonderwijs betreft voorzien in een uitstekende ac commodatie. De permanente huisves ting van de basisscholen in Zuidplas zal ook in 1991 de nodige aandacht vragen. Dor middel van het huisvestingsover- zicht 1991-1993 werd bij het ministerie de rijksvergoeding aangevraagd voor de uitbreiding van de Koningin Bea trix- en de Kardinaal Alfrinkschool, elk met twee lokalen en voor het vijfde en zesde lokaal van de Annie M.G. Schmidtschool. Een en ander zou in 1991 moeten worden gerealiseerd. Hoewel het ministerie op grond van de overgelegde leerlingenprognoses een dergelijke ontwikkeling van het aantal leerlingen niet onderschrijft en op grond daarvan dit verzoek om een rijksvergoeding heeft afgewezen, blijft realisatie van genoemde uitbreidingen na te streven. mede de verwachte personeelswisselin gen zijn aanleiding geweest om een personeels- en materieelplan voor de brandweer op te stellen. Ook de groei van de gemeente qua woon- en bedrijfsbebouwing en de ta ken in het kader van de rampenbestrij ding noodzaken tot een herbezinning over de omvang, uitrusting en organi satie van de vrijwillige brandweer in de komende jaren. Bij het opstellen van het plan zijn de ra mingen in de meerjarenbegroting als leidraad gehanteerd. Het plan zal, vóór bespreking in de raad, nog binnen de brandweerorganisatie besproken wor den. Vaststaat dat de brandweer de ko mende jaren uit zal moeten groeien naar een vrijwilligersorganisatie, die nog beter berekend is op een steeds omvangrijker en gecompliceerder taak. Op de afdeling Algemene Zaken is, na een herschikking van taken, nu één me dewerker in het bijzonder belast met taken op het gebied van politie en brandweer. Dat moet ook garanties bieden voor de actualisering van het rampenplan, het opzetten van een adequate rampenbe strijdingsorganisatie en het in de prak tijk oefenen, zodat in realiteit kan blij ken dat wat op papier staat werkt. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1