Noorus O'y.d. linde FCW-raadslid bouwt huis in Zuidplas GRATIS FILM Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid NU 5 KILO VOOR SLECHTS 2,50 JAN KOK DRINKT THUIS GRAAG EEN BIERTJE OP UW GEZONDHEID. „Reeuwijk Omstreken” Zaterdag feest in jarig Groens voorde Vrijgemaakten naar "pkaaitcn kerk aan Sniepweg INTERCOLOR/DE ROOY KERKWEG-OOST 285 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-14863/12102 Op vrijgekomen ruimte van Centrale Hervormde Gemeente Toeloop Open huis Atelier 6e Tocht Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING HOODIE HOODIE INTRODUCEERT DE STOFVRIJE KATTEBAKKORRELS Winkelcentrum bestaat twintig jaar Brommer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN l’HARWA" Rondkijken Criteria Op de radio ÏBremmer SCHOENEN STOFVRIJ INADEMEN VOOR MENS EN DIER BIJ ONTWIKKELEN/AFDRUKKEN 1 Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 SAMEN DE GROOTSTE FOTOZAAK VAN WADDINXVEEN BEHANG NODIG? NU 20*50% k KORTING tLjr WEisser&zsi. 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. 3 5 I __j1 \RI JOPLEIDING op VIDEO 7 vanaf 4 oktober in onze showroom. &MA» v HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Nóóit in de garage. Want alcohol bij snelverkeer kun je niet maken. Maar thuis is 't geoorloofd. "Rondje voor de zaak" zoals Jan dat noemt. Kok B.V. levert 100% veilige auto's. Vandaar dat Jan rustig op uw gezondheid kan proosten. Dus als-ie 'n glaasje teveel op heeft, neem het 'm niet oZSrtRï kwalijk, 't Gaat hem om üw gezondheid! R Weekblad voor Waddinxveen 6e WADDINXVEEN - PCW-gemeenteraadslid mr. Wiebrand H.K. Dijk- I 1 NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170 AUTOMOBIELBEDRIJF Woensdag 3 oktober 1990 Mr. Dijksterhuis woont nu nog aan het Sweelinckhof. Hij heeft met het ge- meentebestuir overeenstemming be reikt over de aankoop van 238 vier kante meter touw grond voor 65.450,- bezig een geschikte bouwplaats voor eert nieuwe kerk te vinden, omdat de mogelijkheden om een bestaand ge bouw tot kerkruimte om te vormen vrijwel nihil lijken te zijn. beschikbaar. Indien dit kerkgenootschap daar gaat bouwen dan is de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen definitief de mogelijkheid kwijt om aan de Sniep- weg een nieuwe wijkkerk te bouwen voor de wijken West en Zuidplas van Waddinxveen. Ook de in het centrum van de nieuwe wijk aan de Zuidplaslaan lange tijd door de gemeente vrijgehouden ruimte kwam te vervallen toen bleek dat het enige kerkgenootschap dat in die wijk wilde bouwen uiteindelijk koos voor een plek dichterbij De Hoeksteen. Op die manier rest er niets anders dan het slopen van het wijk- en kerkgebouw aan de Esdoornlaan voor het neerzet ten van een nieuw Godshuis. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 MR. WIEBRAND DIJKSTER HUIS (PCW) F tapijt gordijnen vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoonie 12 -l-8i- Tel. 01828-18119 BIJ 20 GESLAAGDE OPNAMES OP KLEINBEELD. Dorpstraat 80 - Waddinxveen Telefoon 01828-17596 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 -Tel. 01823-12373 Boskoop- Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax01727-18161. O THENHW Orion DIERENSPECIAALZAAK Brederodelaan 10 - 01828 17789 WADDINXVEEN ’’Onze kerk kijkt inderdaad rond naar een geschikte bouwplaats”, zei ons dinsdagavond scriba K. v.d. Kaaden in een reactie. ’’Maar ik vind het knap prematuur om te stellen dat de Gere formeerde Kerk (Vrijgemaakt) naarde Sniepweg zal gaan. Wel is het zo dat onze doelstelling al vanaf het begin is dat we in zullen slagen een eigen ge bouw te realiseren, En dat wordt eer der nieuwbouw dan een bestaand ge bouw gelet op de aan onszelf gestelde criteria”. Duidelijk is wel dat de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) snel aan goede huisvesting wil komen. De bouwplek aan de Sniepweg, waarover het kerkge nootschap nu met het Waddinxveense gemeentebestuur in gesprek is, is na het vervallen van de optie van de Cen trale Hervormde Gemeente daarvoor sterhuis gaat een huis bouwen in de wijk Zuidplas. Na het VVD-raadslid Koos de Vogel wordt hij het tweede raadslid dat in Waddinxveens groot ste woonwijk in wording gaat wonen. In Zuidplas gaan ook twee Zuidplas- sers een nieuw huis bouwen. Dit zijn P. Spelt van de Eksterdreef 8, die 440 vierkante meter grond heeft gekocht voor 121.000,-, en J. Leder van de Gerstakker 110, die 238 vierkante me ter grond heeft aangeschaft voor de prijs van 65.450,- De heer Leder is door loting aan dit stukje grond gekomen, omdat de vo rige kandidaat, P.J. Janmaat van de Es- sengaarde, ervan af heeft gezien in Zuidplas nieuwbouw te plegen. Aan de Wilhelminakade 76 heeft de heer N.P. Zwambom van de gemeente 63 vierkante meter grond gekocht voor 630 gulden. Het gaat hier om een vroe ger eilandje in de toen nog brede Al- pherwetering. De grond wordt toege voegd aan de voortuin van het perceel, dat in 1973 door de heer Zwambom is gekocht. Dat heeft ook te maken met de criteria, die de 400 lidmaten van de Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt) zichzelf hebben gesteld. De nieuwe kerk moet in Waddinxveen worden gerealiseerd en ook nog op een centrale plaats. De plek aan de Sniepweg, waar het kerk genootschap vorige week op de eigen ledenvergadering in de Gereformeerde Basisschool aan de Heggewinde voor het eerst over sprak, voldoet aan die ei sen. De Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt) denkt dat met nieuwbouw van een kerk al gauw 1,2 miljoen gulden ge moeid zal zijn. Omgerekend is dat 3.000,- per zitplaats (all-in). Voor de bouwactiviteiten sparen de lidmaten in het Bouwfonds Eigen Huis, waarin op dit moment enkele tonnen zitten. WADDINXVEEN - Komende zater dag zal het winkelcentrum Groens- voorde - zoals vorige week al kon wor den aangekondigd - het 20-jarig be staan vieren. De hele dag zal er in de koopstrip in Groenswaard 2 allerlei ac tiviteiten gehouden worden voor jong en oud. Voor de vigrjpg «an het vierde lustrum hebben de winkeliers enthousiaste en succesvol de handen ineen geslagen en een programma opgezet dat voor elk wat wils biedt. Er zijn naast attracties, demonstraties en aanbiedingen ook evenementen. Gedurende de hele zaterdag zullen de I Doe-het-zetfmaterialen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Siertestraüng 01828-12596 Tl IWMdbmte. dpi nieuwe kerk aan de Sniepweg. Dat heeft burgemeester C.M. van der Lin den dinsdagavond in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw meegedeeld. De Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt) is zondagmiddag tussen 9.45- 12.00 uur te beluisteren op de RTW-ra- dio. Onder het motto ’’Christelijke blijdschap”wordt dan een gevarieerd programma gebrachtdat bestaat uit de onderdelen bijbelverteliing voor de kinderen (9.45 uur), kerkdienst (10.00 uur), muzikale bijdrage met enkele go spelsongs (11.10 uur), poëzie-rubriek (11.30 uur), kinderevangelieproject in buurtcentrum De Zuidhonk (11.40 uur) en sluiting (12.00 uur). Aan de Sniepweg tegenover de Bo- menwijk was aanvankelijkl grond gere serveerd voor een kerk van de Centrale Hervormde Gemeente, maar dit kerk genootschap liet het college van B. en W. eerder dit jaar weten geen gebruik te zullen maken van die bouwplek aan de rand van Zuidplas. De hervormde lidmaten willen in meerderheid name lijk liever een nieuwe kerk bouwen op de plaats van De Hoeksteen aan de Es doornlaan. De Waddinxveense Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) kerkt sinds de op richting in 1986 in de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage. De Com missie Kerkelijke Huisvesting van dit kerkgenootschap is al een poosje druk Vrijdagmiddag open huis Egbert d’Hamecourt WADDINXVEEN - Studio Egbert d’Hamecourt (reclameprodukties en videoprodukties) op het bedrijvenpark Coenecoop houdt vrijdagmiddag 5 ok tober open huis. Het uit Gouda afkomstige bedrijf ver wacht dat de bezoekers dan komen fo tograferen. Tijdens het open huis vanaf vier uur staan camera en licht klaar. De set is opgebouwd en natuurlijk is er voor elke hardwerkende ’’fotograaf’ een hapje en een drankje. gens Egbert d’Harr«x<>urt hebben •isuele inspannmgef^van zijn bedrijf in de afgelopen jaren bijgedragen aan het succes van heel wat reclamecam pagnes en bedrijfspresentaties. Dat succes heeft op haar beurt weer ge leid tot expansie van het Waddinx veense stydio. Sinds eind is het bedrijf in Coenecoop actief. Omdat de inwerk- përiode nu voorbij is wordt het tijd an- deren tijdeps een open huis te laten vmeei’cn,eten van de inspanningen van Studio Egbert d’Hamecourt in een in spirerende omgeving. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen is in ge sprek met de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) over de bouw van een BOSKOOP/WADD1NXVEEN/ GOUDA - Nadat een flinke publiciteits campagne rond de komst van het koor Noorus op gang is gekomen, ontstond al snel een run op de toegangskaarten voor twee concerten: één in de Ontmoe- tingskerk in Waddinxveen en één in de Goudse St. Jan. Wie nog plaatsbewij zen wil, zal niet te lang moeten wachten. Samen met het gastkoor Die Gouwe Sanghers wordt een matmee-concert ge geven op 7 oktober om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, waarna Noorus nog een tweede concert,geeft op 9 oktober om 20.00 uur in de St. Janskerk. Plaats bewijzen voor beide concerten kosten 15 gulden. Koren uit de Sovjet-Unie staan door gaans op een hoog peil. Het gemengde koor Noorus uit Estland, met origeveer 70 leden, is al jaren kampioen onder de Oostbloklanden. Uit hoofde van die titel mag het koor uitnodigingen aanvaar den en concertreizen maken buiten de Sovjet-Unie. Zo was het koor op uit nodiging al in Italië, Amerika, Noor wegen en Belgie. winkeliers en hun medewerkers aan dacht schenken aan het 20-jarig be staan van het winkelcentrum. Sommi gen beginnen daar donderdag al mee, maar de dag waarop werkelijk door ie dereen en voor iedereen zal worden uitgepakt is 6 oktober. Bij een aantal winkels zullen ook kraampjes worden neergezet. - Om de sfeer er de hele dag goed in te houden speelt er bij het winkelcentrum Groensvoorde een boerenkapel. Voor de kinderen rijdt er door Groenswaard 2 de hele zaterdag een ponytram, die het winkelcentrum als start- en eind punt heeft. De meisjes en jongens kun nen zich op initiatief van de winkeliers ook laten grimeren. Voorts is er een springkasteel. Heel bijzonder is het prijzenspel met de bekende titel ’’Doet ie ’t of doet ie ’t niet”. Het winkelend publiek zal gratis aan dit spel mee kunnen doen en daar mee kans maken op een reeks van mooie en aantrekkelijke prijzen, die door de jubilerende winkeliers be schikbaar worden gesteld. Ten tijde van het 20-jarig bestaan van het winkelcentrum Groensvoorde wor den er ook nog twee andere jubilea ge vierd. Woningstoffeerder Harwa be staat namelijk 5 jaar en Bastiaan Op tiek bestaat 1 jaar. van de feestelijke zaterdag van 6 WADDINXVEEN - "Atelier tocht” aan de Zesde Tochtweg 4 in Waddinxveen houdt komende zater dag 6 oktober van 10.00-16.00 uur een open huis. Het publiek kan dan kennis maken met de daar gegeven cursussen tekenen, schilderen en keramische handvormen en rakustoken. De begeleiding van de teken- en schil dercursus wordt verzorgd door Marius Erkelens (1938, opleiding aan verschil lende academies van beeldende kun sten, afd. monumentale uitdrukkings vormen) en Nelly van de Spek (1938, opleiding op de school voor keramische vormgeving). De cursussen zijn zowel voor beginners als gevorderden. Beginners krijgen de gelegenheid kennis te maken met het materiaal en de techniek met basis principes als perspectief, compositie en kleur. Belangrijk is het durven. Als men een maal over de drempel heen is, kan de beginnende cursist zich verrassend snel ontwikkelen. Voor de gevorderden is het de stimulans hun persoonlijke vormgeving en visie verder te ontwik kelen. Een groep kan stimulerend zijn en be staat uit maximaal 10 personen per cur- sus. Op de laatste dag of avond zal er in een veldoven feestelijk raku worden gestookt. De winkeliers in het 20-jarige winkelcentrum Groensvoorde aan de vooravond oktober. (Foto: Sjaak Noteboom). Het Energiebedrijf Midden-Holland koopt voor 5000,- 25 vierkante meter grond in de wijk Zuidplas voor het op richten van een transformatorstation voor openbare elektriciteit. 46e Jaargang - No. 2203 V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1