r Studie naar winkelhart duurt voor Kabelkrant is gestopt V.D. PLUYM 5995 Opening van Turkse moskee 25.- Collegeleden drie dagen naar Parij s door BERT WOUDENBERG SUPER DAMESLAARS KLAPPERS 4995 EEN OCCASION VAN JAN KOK IS 'N NIEUWE AUTO MET ERVARING. I Kritiek op reizen neemt toe Zaterdag 20 oktober Gezonde exploitatie onmogelijk v.d. linde Afwijzen subsidie verzoeken Hefbrug ’s nachts gerepareerd irfiffJaH&j i Toneelavond AF-centrum voor ouderen Politieman bij SGP-jeugd Basiseducatie loopt op tot 116.005- 11 br A Onafhankelijk Nieuwsblad HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Oren gewassen Uniek beraad ÏBfemmer SCHOENEN Privé INTERIEURVERZORGING WEEKMARKT WADDINXVEEN r 46e Jaargang - No. 2205 WADDINXVEEN - Maandag is er een einde gekomen aan de uitzendin gen op werkdagen van de Kabelkrant Waddinxveen die sinds december 1985 heeft bestaan. Op die dag zijn de uitzendingen gestopt. Uitgeverij Veta BV heeft dit besluit moeten nemen, omdat tegenover de exploitatie- Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 HAR WA" F tapijt f gordijnen 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING RIJOPLEIDING op VIDEO 7 kosten weinig of geen advertentieinkomsten stonden. WADDINXVEEN - De ontwikkelingen rond onder meer het winkelhart in Waddinxveen houden het college van Burgemeester en Wethouders kennelijk zo bezig dat daarvoor in de eerste drie dagen van deze week een reis naar Parijs en omgeving wordt gemaakt. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ "Deze auto heeft altijd binnen gestaan. De vorige eigenaar had één hobby; schoonmaken". Jan houdt niet van deze praatjes. Want hij hoeft u geen auto te verkopen. Hij wil u als klant. Hoe hij dat bereikt? Met prima service. Aantrekkelijke prijzen. Eerlijke kilometerstanden, 'n Occasion van Jan Kok is dus altijd oké. Dat leert de ervaring! eekblad voor addinxveen 71. i WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 20 oktober TL. A I ik. Woensdag 17 oktober 1990 de eerste burger er op na houdt als het gaat om informatie over een aantal be langrijke ruimtelijke ontwikkelingen binnen de bebouwde kom van Wad- ”Wij stellen ons voor, voor het einde van dit jaar uw raad in het openbaar, doch in elk geval, zonodig vertrouwe lijk, nader te informeren omtrent het voorgaande”. Geruime tijd is gezocht naar een ruimte die geschikt is om een moskee te huis vesten. Diverse gesprekken met de ge meente hebben er toe geleid dat de ver eniging in ”De Duiventil” aan de Sta- ringlaan terecht kon. De Turkse ge meenschap is zeer verheugd dat de moskee nu officieel geopend wordt. KINDERSCHOEN in bruin en zwart van 69,95 voor Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 DAMES COLLEGE in bruin en zwart van 49,95 nu voor vinyl k zonwering matrassen Bedtextiei Groensvoorda 12 WaddinxvMn Tel. 01828-18119 Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161- Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 I Doe-het-zeHrnatenalen I Keukens Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tei oiaa lis». h IWaMhma, WADDINXVEEN - Vorige week is er ’s avonds volop gewerkt aan de hefbrug over de Gouwe. Het ging hier om herstelwerkzaamheden, waarvoor de zuidelijke rijstrook twee avonden en nachten afgeslo ten is geweest voor alle wegver keer. Het verkeer werd gedurende die af sluiting over de noordelijke rij strook geleid en omgeleid over de Beijerincklaan en de Coenecoop- brug. Opstoppingen hebben zich gezien het tijdstip van de werk zaamheden niet voorgedaan. De herstelwerkzaamheden aan de hefbrug over de Gouwe kwamen neer op reparatie van de opbouw van de uit 1936 stammende be weegbare brug. De bijeenkomst begint met een inlei ding over de moskee en over Turkse feesten en gebruiken. Hierna is er voor de aanwezigen een rondleiding door de moskee. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De reparatiewerkzaamheden aan digen van een zo compleet mogelijke vergelijking op voor- en nadelen tussen de verschillende mogelijke lokaties voor het hoofdwinkelcentrum teniende uw raad - conform het in het beleids programma 1990-1994 bepaalde - in staat te stellen tot een afgewogen keuze omtrent de plaats van het nieuwe hoofdwinkelcentrum”, aldus B. en W. ’’Met name de financieel-economische haalbaarheid van de verschillende lo katies zal een belangrijk onderdeel van de aan de raad voor te leggen stukken zijn”. zijn alle mogelijkheden onderzocht om het medium te behouden. Een complicerende factor daarbij was ook het feit dat de zender BRT 2 in de toekomst meer gaat uitzenden, zodat het aantal uren dat de Kabelkrant Waddinxveen zou kunnen gaan uitzen den nog meer beperkt zou gaan wor den. De televisiekrant beschikte dagelijks over een uitgebreide agenda van activi teiten en gaf een volledig inzicht in de activiteiten van de wijkcentra’s en van het Anne Frank-centrum voor oude ren. De feestelijke opening wordt afgeslo ten met een drankje en lekkere Turkse hapjes. Belangstellenden zijn van harte welkom. De mogelijkheid bestaat om kennis te maken met het bestuur en de leden van de vereniging. Het groeiende ongenoegen binnen di- verse raadsfracties is namelijk ook ge- i legen in de slechte en bepaald als on- I voldoende ervaren communicatie die De reparatiewerkzaamheden aan de hefbrug werden tijdens de stille ver- keersperioden uitgevoerd. (Foto: Intercolor/De Rooy). WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 20 oktober om één uur opent de Turkse Islamitische Kulturele Vereniging officieel haar moskee aan de Staringlaan 2 te Waddinxveen. WADDINXVEEN - Eind dit jaar moet er meer bekend zijn over de stand van zaken met betrekking tot het in Waddinxveen te realiseren hoofdwin kelcentrum in de Passage-West of op het voetbalcomplex van Be Fair in het Warnaarplantsoen. Dat hebben B. en W. in een 18-regelige nadere toelichting op de begroting voor 1991 van de gemeente Waddinxveen la ten weten. In de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en woningbouw hadden de raadsfracties het college om meer informatie gevraagd. Deze informatie is afgelopen week einde gegeven. Daarin zeggen B. en W. opnieuw bezig te zijn - in nauw overleg met de projectontwikkelaar MAB - met het ontwikkelen van een nieuw winkelhart. Daarbij wodt niet alleen gestudeerd op een planontwikkeling in het Passagege- bied, conform het raadsbesluit van 23 september 1987; ook is in de studie be trokken de lokatie Be Fair. ”Wij zijn thans bezig met het vervaar- WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum wordt maandagavond 22 oktober om acht uur de tweede avond van dit seizoen gehouden voor ouderen van 60 jaar en ouder en men sen met een handicap. De culturele commissie van de Stichting Dienstver- leningscentrum Waddinxveen zorgt ditmaal voor een toneelavond. De toneelgroep N1VON uit Woerden treedt op met de komedie ”De vroege vogel”. Het is een bijzonder vrolijk stuk vol verwikkelingen. Voor de voor stelling brengt de toneelgroep eigen de cors mee, aangepast aan het te spelen toneelstuk. N1VON uit Woerden trad ook vorig jaar in Waddinxveen op met een to neelstuk en deze avond was toen een groot succes. Algemeen was de vraag deze groep nog eens te vragen. De avonden van de culturele commis sie zijn bedoeld voor alle Waddinx- veense ouderen. Zij die dat wensen kunnen zich doen begeleiden door een introducé. Mochten er mensen zijn die niet op ei gen gelegenheid kunnen komen dan wordt tegen een betaling van 2,- voor vervoer gezorgd. Men wordt dan thuis afgehaald en na afloop weer teruggebracht. Men moet dan nummer 15555 bellen. Volgende week zijn er de driedaagse begrotingsdebatten. De praktijk is dat er weer hele lange verhalen zullen wor den afgestoken over de politieke activi teiten in Waddinxveen. Het is maar zel den dat er in de raadzaal wordt gezegd wat ook werkelijk in de hoofden om gaat. Tot nu toe werden de algemene be schouwingen maar door één partij aan gegrepen om collegeleden over hun prestaties behoorlijk de oren te was sen. Dat gebeurde beide keren onder aanvoering van het CDA. Al in 1983 kreeg burgemeester Van der Linden van de christen-democraten te horen dat er van hem meer werd ver wacht dan hij tot dan toe had laten zien. Over de voortzetting van de Kabel krant Waddinxveen is dit en vorig jaar intensief beraadslaagd. Maar telkens weer bleek dat onvoldoende adver tentieinkomsten de bottle-neck bleken voor een gezonde exploitatie van de te levisiekrant, die zich in Waddinxveen zeker een plaats heeft weten te verove ren.. Bovendien stond de uitgeverij voor grote investeringen in verband met de vernieuwing van de apparatuur. Om dat de Kabelkrant Waddinxveen in de lokale nieuwsvoorziening zich van een vaste plaats had weten te verzekeren Twee jaar geleden kwam VVD-wet- houder Karei van Soest onder vuur te liggen. Hij zou veel te laks zijn geweest in het opzetten van een gemeentelijk milieubeleid. De christen-democraten maakten daarbij van hun hart geen moordkuil en schroomden niet precies aan te geven wat zij meenden dat be sproken moest worden. In de Waddinxveense samenleving valt in ieder geval op dat steeds negatiever wordt gesproken over de activiteiten van sommige collegeleden. Dat heeft waarschijnlijk ook alles te maken met de geheimzinnigheid waarmee som mige van die activiteiten worden on dernomen, de bekostiging daarvan en de bindingen die blijken te bestaan met personen van in Waddinxveen werk zame bedrijven. Ongenoegen daarover valt ook in brede kringen van de ge meenteraad waar te nemen. Raadsle den deden daarover deze week tegen het Weekblad voor Waddinxveen krasse uitspraken die niets te wensen overlaten, maar daarbij wordt dan te gelijkertijd om strikte geheimhouding verzocht omdat niemand zijn nek durft uit te steken om ter wille van de zuiver heid en eerlijkheid van het lokale open bare bestuur orde op zaken te stellen. Op uitnodiging van Waddinxveens ste- debouwkundige ir. W. Wissing uit Ba- rendrecht bekijken burgemeester Kees van der Linden, wethouder Paul van Schie (CDA) en Openbare Werken-di- dinxveen. recteur ing. S. van Houten stedebouw- kundige ontwikkelingen op het gebied van wonen en winkelen in diverse voor steden van de Franse hoofdstad. De driedaagse trip, waarover aan de gemeenteraad voor zover bekend geen inhoudelijke mededelingen zijn ge daan, volgt op een aantal andere onge twijfeld leerzame uitstapjes, die met name door burgemeester Van der Lin den in binnen- en buitenland worden ondernomen. Eerder dit jaar reisde hij nog naar Oos tenrijk en Hongarije om ook daar ken nis te nemen van allerlei ruimtelijke en planologische ontwikkelingen. Een sportieve trip naar Moskou en Lenin grad ligt nog vers in het geheugen. De Waddinxveens burgemeester ver keerde tijdens het recente Oosten rij kse/Hongaarse werkbezoek in gezel schap van toen nog wethouder drs. Martin Kraaijestein (PvdA), die vanuit de Erasmusuniversiteit in Rotterdam deelnam aan deze studiereis. Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Vooralsnog zijn de raadsleden beducht om in het openbaar hun onvrede over het functioneren van burgemeester Kees van der Linden en zijn contacten aan de grote klok te hangen. Hij be schikt namelijk ook over grote verdien sten als portefeuillehouder ruimtelijke ordening en woningbouw. Verdiensten die dit jaar ter gelegen heid van de verjaardag van koningin Beatrix een koninklijke glans kregen in de vorm van een voor iedereen verras sende onderscheiding. ”Ik wist bijvoorbeeld weer van niks”, zei D’66-fractievoorzitter Wim de Wit toen hij gevraagd werd naar het hoe en waarom van de Parijse trip van twee collegeleden. ’’Vorige week heb ik nog een gesprek gehad met de burgemees ter in het kader van het informeren van fracties, die niet in B. en W. vertegen woordigd zijn. Over deze reis is mij niets gezegd. Zo wordt nu een gemeen tebestuurder op de hoogte gehouden”. ”Ik heb Van der Linden zelf een poosje geleden moeten zeggen dat ik wist dat hij naar Parijs en omgeving ging”, ver telde ons VVD-raadslid Maria Wien- tjens-van der Velden. "Maar recht streeks hebjk niets gehoord. Omdat er daarover geen openlijke mededelingen worden gedaan ontstaat er achterdocht en achterklap. En dat moet niet. Ik wil daarom duidelijkheid, want eerlijke zaken kunnen het daglicht altijd ver dragen”. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld een vier tal verzoeken om subsidie af te wijzen. Het betreft de verzoeken van de Fiet- serbond ENFB om een financiële bij drage in de kosten van de activiteiten rond het 15-jarig bestaan en in de kos ten van de activiteiten die tot doel heb ben het fietsgebruik te bevorderen, van Artsen zonder Grenzen om een finan ciële bijdrage, van Rio Grande om een sponsorbijdrage ten behoeve van de or ganisatie van het open Nederlands Kampioenschap Monopoly 1990 en van de Voetgangersvereniging VBV om een financiële bijdrage ten behoeve van de activiteiten om te komen tot een menswaardiger, veiliger en milieu vriendelijker verkeer. Deze zomer kwam zelfs een aantal frac tievoorzitters in een op zichzelf uniek beraad bijeen om hun ongenoegen over de wijze van opereren van burge meester Kees van der Linden eens op een rijtje te zetten. Van dit gesprek is in het college van B. en W. mededeling gedaan, zo hebben we enige tijd geleden al van burge meester Van der Linden begrepen. Hij zei toen klaar te zijn om eventuele kri tiek te weerleggen en afstand te zullen doen van zijn portefeuilles als maar eventjes zou blijken dat hij daarvoor onvoldoende vertrouwen zou genieten. WADDINXVEEN.- Donderdagavond 25 oktober om half acht zal de heer J.J.J. Bregman in de hervormde Be thelschool aan de Heggewinde een in leiding houden voorde SGP-Jongeren- vereniging. Hij zal dan spreken over de politie. De politie is een zwaardmacht van de over heid en één van haar taken, is de opspo ring van strafbare feiten. Hier zal in het bijzonder over gesproken worden. De heer Bregman is rechercheur ge weest en op dit moment schiet-instruc- teur bij de politie, dus hij heeft genoeg kennis van zaken. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de Waddinxveense gemeenteraad voor de vijfde maal een ontwerp-pro- gramma basiseducatie (taal- en naailes sen voor anderstaligen) voor de regio Midden-Holland voorgelegd. Het pro gramma voor 1991 (in feite het school jaar 1990-1991) is door het regionaal educatief beraad vastgesteld en is ter vaststelling aan het college aangebo den. Het totale budget voor de basiseduca tie in Midden-Holland voor 1991 is 380.223,- hoger dan voor 1990, nl. in totaal 1.505.386,-. Deze toename wordt veroorzaakt doordat het rijk voor 1991 extra midde len beschikbaar stelt voor het minder hedenbeleid. Ook voor de komende ja- ren wordt een verdere groei verwacht van het budget dat bestemd is voor Midden-Holland. Waddinxveen ontvangt in 1991 een be drag van 116.005,- voor de basisedu catie versus 95.320,- in 1990. Dit ver grote budget maakt het mogelijk dat in vergelijking met 1990 het aanbod in 1991 in Waddinxveen geïntensiveerd kan worden. Zo neemt het aantal contact-uren (1 contact-uur is één uur les aan één leer ling) toe van 6.218 (1990) tot 7.446 (1991). Met de verdubbeling van het aantal groepen ’’buitenlandse vrouwen over dag” is er per 1 september 1990 de vol gende situatie ontstaan: vier groepen ’’buitenlandse vrouwen overdag”, twee groepen ’’buitenlandse mannen ’s avonds” en één (officieel) ’’gemengde groep ’s avonds”. Gekoppeld aan privëbezoeken aan Amerika, Zuid-Frankrijk en Spanje, die Kees van der Linden afwisselend dit en vorig jaar maakte met bouwonder nemer Steve Noorlander uit Noordwij k (die in Waddinxveen heel erg graag wil doorbouwen nu er aan zijn bouwrecht in de wijk Zuidplas een einde komt) en met kabelspecialist Gerrit van den Berg uit Alphen aan den Rijn (die als eigenaar van het pand met de grond op de hoek Kerkweg-Oost-Oranjelaan aandachttrekkende appartementen wil bouwen) moet er inmiddels een schat aan informatie en kennis beschikbaar zijn om Waddinxveen aan een nieuwe stedebouwkundige ontwikkelingen te helpen. Daaraan kan zeker ook worden toege voegd de bijzondere privéreis die onze eerste burger binnen enkele weken naar het Verre Oosten gaat maken. Voor dat doel is een vergadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke or dening en de woningbouw verzet. In ieder geval worden van al die uit stapjes - waarin zakelijke- en privébe- slommeringen niet altijd even duidelijk van elkaar gescheiden zijn of worden - niet of nauwelijks gevolgd door een verslag van de opgedane ervaringen en belevenissen. Het beantwoorden van de vraag door wie de gemaakte kosten nu precies worden vergoed blijft ook steeds met vaagheid omgeven. In één van de laatste vergaderingen van de raadscommissie voor algemeen be stuurlijke zaken kreeg VVD-raadslid Maria Wientjes-van der Velden over de door haar tersprake gebrachte reis lust van burgemeester Kees van der Linden een forse aanvaring over met hem. Waddinxveens burgemeester zei toen in harde bewoordingen (”Dat verdom ik”) er niet over te piekeren de raadsle den mededelingen te verstrekken over zijn, al dan niet als zakelijk bedoelde, trips in binnen- en buitenland. Later draaide hij overigens in zijn standpunt wat bij. Maar die discussie lichtte wel een beetje de toenemende gèvoeligheden op dit punt toe. De ge meenteraad voelt zich als hoogste or gaan te veel buiten spel gezet en van in formatie ontstoken. s’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1