Installatie Cees Loose Nieuwe salon van DANSAVOH’tL /7LS7I4LV Veel belangstelling voor Turkse moskee Ellen Hendriks (31) JAN KOK KAN ZIJN GROTE 'LAADBAK' WEER NIET HOUDEN. Informatie over trips in buitenland v.d. linde GUIT 17216 Burgemeester doet toezegging Drie raads voorstellen aangehouden Toespraak van oud-wethouder drs. Martin Kraaijestein Nieuwsblad Onafhankelijk v*; HUIS-AAI WADDIF MOERKA zeven! l’HARWA" F tapijt gordijnen Elan HUIS IN VEEN, :lle en JIZEN Overleg Gemakkelijk Zondag 28 oktobe. Vertrouwelijk f Bommen 0^1 SCHOENEN r DANSSCHOLEN tl y inc5™'1 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Tel. 01828-16119 J INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. X.DE JURCHT AANVANG: 20.30 UUR OPTIEK \RI JOPLEIDING op VIDEO 7 -I I- Jan Kok een grote mond? Welnee, hij is juist de rust zelve. Behalve als het over damesvoetbal gaat. Of over laadbakken. Want dan kan niemand hem stuiten. Wordt hij een échte spraakwaterval. Want Jan is op die gebieden dè specialist. Hij staat altijd klaar om u.te adviseren. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKER iipw» 1 Weekblad voor Vaddinxvien J Woensdag 24 oktober 1950 46e Jaargang - No. 2206 Raadsdebat in matte sfeer van meenteraad unaniem op 5 juli van dit jaar. beantwoorden. Het feit dat hij met al gemene stemmen door de gemeente raad is gekozen maakte hem duidelijk dat hij veel vertrouwen heeft. De unanieme steun en de positieve reacties vanuit de bevolking en het be drijfsleven hebben hem gesterkt om te proberen op zijn eigen manier zijn nieuwe taak te vervullen. ”Ik reken op een voortzetting van de goede samen werking”, besloot de heer Loose. Schoonheidsspecialiste Ellen Hendriks in haar salon aan de Zuidkade85. (Foto: Sjaak Noteboom). bij het Instituuut Dangremond in Den Haag. Turkse cultuur en het islamitische ge loof. Er is nu een tijdelijk imam uit Den Haag gevonden, die 400,- per maand kost. De officiële ingebruikname van de Turkse moskee betekent dat er een vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Gemeentesecretaris Loose dankte de heer Van der Linden voor zijn vriende lijke en inspirerende woorden. Hij zei te zullen trachten aan het gevraagde elan en de nieuwe initiatieven te zullen Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 einde komt aan het tijdelijk gebruik van de Marokkaanse moskee. In de door het Gereformeerd Jeugdwerk verlaten ruimte is in een half jaartijd veel veranderd. Op de grond ligt een groot tapijt en staan bidbankjes. Ook is er een preekstoel. Aan de muur hangen wandborden met de namen van Allah, Mohammed en anderen. Tegen de muur is een gedenkbeeldige poort ge plaatst in de richting van Mekka. OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-30240 >1 2 &5 o X I T.TLL.--J-8 Verder was er nog een partiële tegen- begroting van de PvdA, een nieuwtje van de nu in de ’’oppositie” zittende so cialisten. De om-buigingsvoorstellen van de vijfmansfractie bedragen onge veer 350.000,-. In de ogen van wet houder Paul van Schie valt over slechts een halve ton hiervan te discussiëren. Die discussie wordt morgen - donder dag 25 oktober - voortgezet. Dan is weer het woord aan de gemeenteraad en tot slot aan B. en W. Voor dit debat op de derde en laatste dag is de gehele dag uitgetrokken, inclusief onderling beraad, koffie- en theepauzes en de lunch. Misschien dat er dan nog een levendige gedachtenwisseling kan ontstaan voor een publieke tribune die overigens al leen is gevuld met ambtenaren, enkele leden van politieke achterbannen (on der wie ook de oud-raadsleden Marie De gemeentelijke plannen komen er voor de burgers op neer dat de bijdrage aan de gemeente in 1991 per gezin ge middeld met 75 gulden omhoog zal gaan. Dat komt voornamelijk door de sterke stijging van de kosten van ver werking van het afval en de verplichte aanpassing van de tarieven voor de on roerend goedbelasting (OGB). Aan die mededeling zal ook telkens worden toegevoegd de beantwoording van de vraag of zo’n trip op uitnodiging of op eigen verzoek wordt gemaakt. De Raadscommissie voor algemeen be stuurlijke zaken, waarvan alle fractie voorzitters lid zijn, krijgt van B. en W. nog een brief waarin nadere informatie zal worden gegeven over de reisproble- matiek. WADDINXVEEN - Maandagavond is de Waddinxveense gemeenteraad be gonnen aan het jaarlijkse driedaagse debat over de gemeentebegroting voor volgend jaar. De sfeer is mat, de eensgezindheid groot en politiek vuurwerk heeft zich niet voorgedaan. In een vriéndelijke en welwillende sfeer, waarin zelfs voor de humor nauwelijks plaats is, wordt door de gemeenteraad en het college van B. en W. het gemeentelijk huishoud boekje voor 1991 doorgebladerd. Na maandagavond eerst nog wat agen dapunten te hebben afgehandeld hiel den de vijf fractievoorzitters in twee uur tijd hun algemene beschouwingen. Meer dan anders was ditmaal met suc ces geprobeerd zich tot de hoofdlijnen te beperken en overbodige hoeveelhe den tekst achterwege te laten. ’’Terzake van de financiële opzet Voor de opening van de Turkse moskee aan de Staringlaan bestond grote publieke belangstelling. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De Turkse moskee ’’Anadolu Cami” in de voorma lige kleuterschool De Duiventil aan de Staringlaan 2 is zaterdagmiddag officieel in gebruik genomen. Voor deze activiteit van de Turkse Islamiti sche Kulturele Vereniging bestond veel belangstelling. Omdat nog geen overleg was gepleegd met de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen, zoals was toegezegd, moes ten B. en W. er op voorstel van CDA- fractievoorzitter Jan Hielema van af zien de verordening op de commissie nu al te wijzigen. Die wijziging is nodig om de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen zich verte genwoordigd te laten weten in de ge meentelijke marktcommissie. Namens de Vrouwenraad zal mevrouw S. van den Berg deel gaan uitmaken van deze commissie, maar ook haar benoeming is opgehouden totdat het toegezegde overleg van de Plattelandsvrouwen heeft plaatsgevonden. In een korte toespraak zei burgemees ter Van der Linden dat de heer Loose het gemakkelijk moet hebben gehad. Er was geen open vacature voor ge meentesecretaris, er waren geen mede dingers naar de functie en het raadsbe sluit werd unaniem genomen. Hij dacht dat de nieuwe gemeentese cretaris in de loop der jaren in diverse functies aan het Raadhuisplein veel krediet had opgebouwd door inzet, kennis van zaken, ervaring en persoon lijke uitstraling. Maar van hem worden nu in de gemeentelijke organisatie, die volgens onze eerste burger ’’lekker draait”, nieuwe initiatieven verwacht in denken en doen. Het ambtenarenap paraat ziet volgens de burgemeester in Cees Loose een nieuwe en overtui gende leider, terwijl B. en W. tegen hem aankijken als een inspirerend ad viseur in een snelveranderende tijd. Oud-wethouder drs. Martin Kraaije stein (PvdA) lichtte, nadat uit de Ko ran was gelezen en voorzitter Sahin Tung een welkomstwoord had gespro ken, toe waarom het gemeentebestuur vond dat er naast de Marokkaanse moskee aan de Busken Huëtlaan ook een Turkse moskee in Waddinxveen- Noord moest komen. In de praktijk bleken de taal-, cultuur- en ook ge loofsverschillen tussen beide groepen buitenlanders namelijk te groot voor één gezamenlijke gebedsruimte. De bezoekers konden tijdens het open huis in de moskee in Waddinxveen- Noord kennismaken met de nieuwe ruimte, de Islam en de feestdagen van deze godsdienst. Er was een rondlei ding, er konden volop vragen worden gesteld en er was een drankje en een Turkse lekkernij. De Turkse Islamitische Kulturele Ver eniging liet merken dat met de komst van een moskee één grote wens in ver vulling is gegaan. Een andere is het kunnen beschikken over een eigen geestelijk leider (imam). Maar daarvoor ontbreekt de beno digde 18.000,- per jaar, zeker omdat in de verbouwing van de oude kleuter school 15.000,- moest worden gesto ken naast de 3.000,- waarmee het ge meentebestuur voor de veranderingen over de brug kwam. De Turkse Wad- dinxveners proberen daar nu met extra financiële steun van het gemeentebe stuur een mouw aan te passen. Een vaste geestelijk leider wordt zeer op prijs gesteld omdat de gelovige mos lims vijfmaal per dag bidden, in het weekeinde vaste gebedsdiensten in de moskee worden gehouden en jong en oud onderwezen moeten worden in de I Doe-het-zettmatenaien I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels N. Tuinhout Sierbestrating l X Tel 01828-12596 I .Tflu *1 h Iwadteveea WADDINXVEEN - Aan de Zuidkade 85 in Waddinxveen (tel. 11638) heeft zich gevestigd schoonheidsspecialiste Ellen Hendriks (31). De Waddinx veense, die tandartsassistente van be roep is, heeft besloten zich bezig te gaan houden met de huidverzorging in de meest brede zin van vrouwen en ook mannen. Dr. Eckstein en Trend Cos metics zijn de merken die ze daarbij voert. Ellen Hendriks is aangesloten bij de ANBOS en is STIVAS-gediplomeerd. Zij volgde daartoe een avondopleiding De Waddinxveense schoonheidsspe cialiste, waarmee het best dagelijks tus sen zes en zeven uur afspraken ge maakt kunnen, is thuis in huidverzor ging, lichaamsbehandelingen en -mas sages, harsen, gezichtsmassages en -be handelingen (verven van wimpers en wenkbrauwen) maskers, manicure, epileren, huidanalyses en make-up. Bij haar zijn ook huidverzorgingspro- dukten van Dr. Eckstein te koop. i Cees Loose is al bijna 12 jaar bij de ge meente Waddinxveen werkzaam. Hij was laatstelijk werkzaam als directeur secretarie, een functie die met zijn pro motie is opgeheven. De in het Noordbrabantse Terheijden in 1945 geboren nieuwe gemeentese cretaris ging naar de middelbare school in Breda en was achtereenvolgens werkzaam bij de gemeenten Breda, Oostflakkee, Budel en De Bilt. In april 1979 kwam de vader van drie kinderen, die zich via avondstudie volledig had bekwaamd, naar Waddinxveen. Cees Loose was al waarnemend ge meentesecretaris in Waddinxveen. Voorts bekleedt hij sinds 1984 de func tie van secretaris van de Stichting Meu- belstad Waddinxveen. Als het even kan wil hij die functie blijven vervullen, al was het maar om ook op die manier het contact met het bedrijfsleven nauw te kunnen laten zijn. WADDINXVEEN - Aan het begin van de maandagavond begonnen ge meenteraadsvergadering is C.A.P.M. Loose door burgemeester C.M. van der Linden geïnstalleerd als gemeentesecretaris. Hij is per 1 oktober in die functie J. Meuleman opgevolgd. Het benoemingsbesluit nam de ge lend tegemoet, veegt niet alles direct van tafel en creëert een klimaat waarin politieke scherpslijperij wordt voorko men. Omdat vinnige opmerkingen van de college-partijen vooralsnog niet worden gemaakt zal het driedaagse raadsdebat donderdagavond naar een probleemloos einde kabbelen. Het ge zamenlijk hapje en drankje om daarbij stil te staan is al besteld. WADDINXVEEN - Drie raadsvoor stellen van het college van Burgemees ter en Wethouders zijn in de maandag avond begonnen gemeenteraadsverga dering aangehouden. Het gaat hier om een voorstel tot wijzi ging van de algemene politieverorde ning (APV), een voorstel tot wijziging van de verordening regelende de be voegdheden en de samenstelling van de commissies en een voorstel tot benoe ming van een lid van de commissie voor het marktwezen. Het voorstel tot wijziging van de APV had tot doel het misbruik van sterke 'drank op de openbare weg bij excessen te kunnen aanpakken. Omdat de wijzi ging nogal eenzijdig werd uitgelegd deed PvdA-raadslid drs. Martin Kraaijestein het verzoek uit een oog punt van rechtsbescherming nog eens goed naar de voorgestelde verandering te kijken. Burgemeester C.M. van der Linden verklaarde zich namens B. en W. daar toe bereid, omdat het niet zo mag zijn dat er een APV-maatregel komt die voor iedereen geldt en eigenlijk alleen beoogt een bepaalde groep te kunnen aanpakken zodra daar aanleiding toe zou bestaan. CDA en VVD hadden geen moeite met het B. en W.-voorstel, maar vonden het op hun beurt ook weer goed daar nog eens naar te kij ken /NIEUWENHUIJZEN VISSER Boere en Kees Dijkshoorn) en pers. Tussen de bedrijven door wordt door de raadsleden wat schrijfwerk verricht, de krant gelezen, koffie, thee en limo nade gedronken en een door B. en W. besteld lekker warm saucijzenbroodje van banketbakker C.I. de Graaff aan de Zuidkade genuttigd. Het is merkwaardig dat in deze wat on werkelijke omstandigheden (wellicht ook omdat er pas weer in 1994 verkie zingen zijn) het politieke handwerk zo rimpelloos wordt gedaan. Enig leven in de brouwerij lijkt alleen te verwachten van de PvdA en dan met name van oud-wethouder drs. Martin Kraaijestein, die het debat niet schuwt, ad rem prikkelende antwoorden weet te geven en nog aardig wat tegengas geeft. Maar het college van B. en W. treedt waar mogelijk de PvdA-fractie welwil- WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft de ge meenteraad dinsdagmiddag toegezegd dat het college van B. en W. er voortaan in de notulen melding van zal maken als er door leden van het gemeentebestuur in functie meerdaags in het buitenland wordt gereisd. Burgemeester Kees van der Linden verwees in zijn antwoord op vragen van raadsleden naar de notulen van B. en W.-vergaderingen, die sinds kort aan de raadsfracties worden verstrekt. Deze notulen zijn niet openbaar en dus niet voor anderen beschikbaar. In één van de laatste verslagen lezen we dat inderdaad al melding is gemaakt van een driedaags reisje naar Frank rijk, waaraan volgens de betreffende vertrouwelijke B. en W.-notulen is deelgenomen door twee leden van het college van B. en W. en vier ambtena ren. Tijdens de algemene beschouwingen had VVD-fractievoorzitter Koos de Vogel herhaald dat de liberalen willen dat de gemeenteraad wordt geïnfor meerd wanneer door collegeleden van uit hun gemeentelijke functie buiten landse reizen worden gemaakt. Die kweste was door de WD, met in stemming van het CDA en de PCW, ook al ter sprake gebracht in de raads commissie voor algemeen bestuurlijke zaken van dinsdagavond 25 september. In die vergadering gaf een kribbige bur gemeester Kees van der Linden de vra genstellende raadsleden ten antwoord de kwestie voor bespreking mee te zul len nemen in het college van B. en W. ’’Gaarne vernemen wij thans uw opvat ting daarover”, stelde Koos de Vogel maandagavond koeltjes. Het antwoord op zijn vraag kreeg hij binnen een et maal. de gemeentebegroting voor 1991 con stateren wij een nagenoeg volledige in stemming bij CDA, PCW en VVD”, stelde wethouder Paul van Schie (CDA) dinsdagmiddag al tevreden vast. Dinsdagmiddag trokken B. en W. er ook zo’n twee uur voor uit om op de ge stelde vragen en de gemaakte opmer kingen in te gaan. De drie wethouders hadden toen elk een half uur of drie kwartier nodig om hun betogen te kun nen houden. Burgemeester Kees van der Linden was zelfs in een kwartiertje klaar. Wethouder Paul van Schie conclu deerde zelfs dat D’66-fractievoorzitter Wim de Wit geen enkele inhoudelijke financiële opmerking over het gemeen telijk huishoudboekje had gemaakt. ”Wie zwijgt stemt toe”, vond de chris- ten-democraat. V* •A f i: A l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1