1,40 DE KAPPER OObodegraven kabouters to»* G® d. s y Twintig vervuilde plekken in W’veen Jongeren worden Brave Hendrikken HANDWERK VOOR VOREN KIIO-VOORDEEISIMER PRremmeiP B dw de waardt V ROOMSOES Interior Collections VUIL TAPIJT? VANll^BUNNINGEN W. V.D. PUL Moerkapelle: Ruim 3.300 inwoners ■«■■■I Diversen Lessen en clubs HUISHOUDELIJK MEDEWERKSTER kW JE KUNT ER NIET BUITEN. vat ->\ \ó\o ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER Hinderwet GERTHUIZER de echte bakker CHEM-DRY GEVULD MET GELE ROOM EN SLAGROOM AUTOSCHADE? UITDEUKEN - SPUITEN? Riolering Oj50 Trend Milieudienst ma9ere 700 gram “^^nhani demsanering. Van Gedeputeerde Staten hebben B. en W. inmiddels te 90 VLEKKEN? I aam! VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE ^ensEO' De kapper voor HEM en voor HAAR en voor jong en oud. Het liefst werken wij op afspraak maar u kunt het ook zonder proberen. De Kapper-Zuidplaslaan 196 Waddinxveen - Tel. 01828-19061 HAKKEN VANAF 7,50 NU OOK: REINIGING VAN MEUBELSTOFFERING EN AUTO-INTERIEURS BIJ U THUIS. VOOR WADDINXVEEN: TELEFOON 01828-30699 CHEM-DRY MIDDEN HOLLAND VOOR BOSKOOP: TELEFOON 01720-41041 CHEM-DRY ALPHEN A/D RIJN SCHOENMAKERIJ ZUIDPLAS Overtocht 5, Bodegraven, tel. 01726- 115 00. GEVRAAGD: VOOR HALVE DAGEN MODERNE TALENKENNIS, TYPEVAARDIGHEID VEREIST. BRIEVEN AAN: STANDARD STEEL TRADING COMP. B.V. POSTBUS 99 - 2740 AB WADDINXVEEN A. VAN DER KRAATS BREDEWEG 96 - ZEVENHUIZEN TELEFOON 01802-1666 WADDINXVEEN - Op dit moment zijn 20 Waddinxveense projecten bij Interior Collections Postbus 394 - 2740 AJ Waddinxveen NAAISTERS (part-time) voor het confectioneren van exclusieve, decoratieve gordijnen. PRIJZEN INCLUSIEF MONTAGE EN BTW. Wij zoeken voor het schoonhouden van één van onze kantoren een NET ZO VOORDELIG. WEL ZO BETROUWBAAR TAPIJTREINIGING WONINGEN, WINKELS, KANTOREN SCHOKDEMPERS Ford specialisten monteren deskundig nieuwe vóórschokdempers als uw auto is voorzien van een McPherson veersysteem. M Escort van 5/’83-12/’9O REMBLOKKEN Versleten remblokjes zijn niet V) alleen onveilig, ze kunnen ook uw remschijven beschadigen. De originele zijn betrouwbaar en tóch voordelig. M Escort III incl. gratis mont. J EEN NIEUWE UITLAAT Veroorzaakt min der geluidsoverlast en zorgt dat uw motor beter trekt. Een Ford-uitlaat is speciaal ontworpen voor uw Escort 1.6 -5/’83 V&A-demper C m Sioux schoenen worden met de hand gemaakt van de fijnste soorten kwaliteitsleer. Ze hebben een uit stekende pasvorm, zijn soepel en geven door hun anatomisch gevormde leest uw voeten volledige steun. Vraag dus bij ons >er een past, trekke hem aan. Dan blijft u bij...j I Kerkwcg-Oost 177 - Waddinw een Telefoon 01S2S-12012 ■-'/f gram /fevericaas 100 gram l.80 9©br. qe. T Sr Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 en 13.15-17.15 uur. Zaterdag van 9.00-13.00 uur. k’Ao r^a<9ere ö-w-ijr 1 99 Woensdag 24 oktober 1990 Pagina 12 L V71\J 5 CW- 'O, a IV Oo’ o 3ï CnemDry I w k - 0.95 GOED EN GOEDKOOP IN VLEES(WAREN) PER KILO VOORDELIGER! 6.90 9.90 Heel kilo bieflappen Heel kilo rundergehakt 500 gram biefstuk 500 gram schnitzels 500 gram shoarma 1.49 1.39 'geldig1 [VAN/ 25 OKT.rtS- I T/M hl OKT3?ï?1 Stroganoff- burgers p.st. 7.90 ies 4.901 8.901 ZUIDPLASLAAN 198 voor 772 uur per week (avonduren). Bepaling van de werktijden geschiedt in onderling overleg. Sollicitaties te richten aan De Waardt B.V., afd. personeelszaken, Staringlaan 8, 2740 AA Waddinxveen. Tel. 01828-21222. De uitvoering van de Hinderwettaken Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Voor een nieuw op te zetten Interieur Confectie Atelier zoeken wij ervaren Uw sollicitatiebrief voorzien van c.v. kunt u sturen naar: Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staat voor u klaar. Een onverslaanbare combinatie! Staat het onderdeel dat u wenst niet vermeld? Bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd welkom. KIJK EERST BIJ FORD Laat het dan vakkundig reinigen door: - nieuw procédé op koolzuur basis; - binnen 1 uur droog; - snelle service - vrijblijvende prijsopgave 16.50 9.90 11.95 7.90 5.90 Heel kilo gehakt h.o.h. Heel kilo hamlappen Heel kilo magere varkens lappen 8.90 Heel kilo schouderkarbonade 7.90 'Heel kilo Heel kilo Sport Fitness Den Edel, Noordkade 74a, Waddinx veen, Tel. 01828-13659. Lessen in jeugdjudo - judo - taekwon-do - jiu jitsu - aerobic dancing - ski gym - fitness - body building - jazz gym - 50+ gym - he renconditietraining - fit- ness-gym - afslankcursus- sen - zonnebank. Dat staat in de toelichting op de ge meentebegroting voor 1991. In ver band hiermede hebben wij aan een ter- zakekundig adviesbureau opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een sa neringsonderzoek. Afhankelijk van de resultaten hiervan zal in 1991 een defi nitief standpunt worden ingenomen over de herinrichting van het Dorp- straatgebied. Ter dekking van de lasten van bodem sanering is een fonds ingesteld. Voor gesteld wordt de jaarlijkse storing met 40.000,- te verhogen naar 90.000,- per jaar. De afgelopen jaren is volgens B. en W. in Waddinxveen in toenemende mate aandacht besteed aan het milieubeleid. De hoofdlijnen van het gemeentelijk milieubeleid zijn vastgelegd in het door de raad op 31 januari 1990 aanvaarde milieubeleidsplan Op basis van dit plan zullen voor zoveel nodig afzonderlijke uitvoeringsplan nen - met inbegrip van financiële conse quenties - aan de raad worden voorge legd. Inmiddels is een aantal uitvoe ringsplannen in voorbereiding (o.a. Aktie Tankslag). Op stelpost is een be drag van 65.000,- opgenomen voor milieubeleid. is in handen van de Milieudienst Mid- den-Holland. Aan de hand van een jaarlijkse verslaglegging van het col lege aan de raad (waartoe zij krachtens het Bijdragenbesluit uitvoering ge meentelijk milieubeleid verplicht zijn) zullen B. en W. de raad op de hoogte stellen over de bereikte en de te berei ken resultaten op het gebied van de uit voering van de gemeentelijke milieuta ken. Bedoeld verslag zal begin volgend jaar ter vaststelling worden aangebo den. VOOR DE BOTERHAM: 100 gram schouderham 100 gram lunchworst 100 gram boterhamworst 1.49 100 gram cervelaatworst 1.89 500 gram boerenmetworst5.45 ziet dat de ouders niet gelukkig zijn en gaat het anders doen. Er is een duide lijk ander normbesef, zonder dat naar oude waarden wordt teruggeroepen”. Met de komst van de jij-en-ik-trend komt overigens ook een einde aan de kledingvoorschriften, de merkenrage, die vooral ouders van schoolgaande jeugd grijze haren bezorgde. Sportschoenen, broeken, truien, polo’s en accessoires. Alles moest altijd van een trendy (en duur) merk zijn, het liefst met de labels goed zichtbaar. Daarmee kon je aangeven bij een be paalde groep te horen. Nu is het juist beter om je niet teveel met een groep te afficheren. ”Het onderscheid dat je nog hebt, is niet meer per persoon of per groep, maar per stemming”, verduidelijkt Kleijne tenslotte. In 1991/1992 zullen een aantal renova ties plaatsvinden en wel in de Zeehel- denwijk, de Victorwijk en de Staring laan. Zowel de renovatie als de ontwikkeling van het beheerplan zullen beslag leg gen op het fonds riolering. De storting in het fonds is verhoogd van 200.000,- tot 260.000,-. Voorts hebben B. en W. in verband met de ingebruikname van de nieuwe afvalwaterzuivering rekening gehou den met een bedrag van 25.000,- we gens hogere kosten van afvoer. 6^ 10196 Sport Sauna Centrum Mar chant. Beat, Jazz, Klassiek Ballet, Aerobic Callane tics. Aerofitness, Yoga. Judo, Jiu Jitsu, Aikido, Taekwon-do, Thai-kick boksen, Karate. Conditie training, Fitness, Figuur- vorming, Slankcursus, Ski- conditietraining. Badmin ton. Sauna, Turks bad, Zonnebanken, Pool- en Snookertafel. Sportartike len, Kleding en Schoenen. Alle lessen onder gediplo meerde leiding. Voor inl.: Marchant Sport en Sauna Centrum, Torenpad 120, Boskoop, tel. 01727-13500 of 14025. Al 9 jaar Studenten Sin terklazen Centrale, nu ook in Waddinxveen. Sint en Piet op bezoek 52,50. Bel gratis 06-0991221. Tus sen 17.30 en 21.30 uur. Ook voor huur kostuums. Mooie pakken, lage prij zen. WADDINXVEEN/HILVERSUM - De jeugd in Nederland is aan het veran deren. De meisjes en jongens worden allengs verstandiger en toleranter. De toekomst is aan Brave Hendrikken, al thans als we de Hilversumse markton derzoeker Maarten Kleijne van SARV International mogen geloven. Volgens hem is er sprake van een jij- en-ik-cultuur onder de jeugd. ”En die zet zich door”, stelt hij resoluut. Jongeren zijn Brave Hendrikken aan het worden; ze denken zo heerlijk mee over hun opvoeding, ze praten zo ver standig met elkaar, ze staan open voor andere ideeën, stellen zich tolerant op en werken heel hard mee aan een be tere wereld. Deze opstelling duidt Maarten Kleijne aan als de jij-en-ik-cultuur: meedoen en meedenken, en toch jezelf blijven. Kleijne komt dot die vaststelling op grond van het Nationaal Jongeren Trendpanel. Iedere twee maanden werkt een groep jongeren tussen de 15 en 19 jaar mee aan uitgebreid psycholo gisch marktonderzoek. Zo probeert SARV aan de weet te ko men wat jongeren bezighoudt. Hoe kij ken zij tegen de maatschappij aan? Wat vinden ze belangrijk? En waar trekken zij zich wel of niets van aan? Kortom: wie zijn jongeren eigenlijk? Gegevens, die belangrijk zijn bedrij ven, instanties en de overheid, die zich met hun produkt, dienst of boodschap tot de jeugd willen richten. Aan hen willen verdienen, of hen wil len informeren, om het zwart-wit te stellen. Langzaam maar zeker tekent zich voL gens Kleijne de trend af, dat de jonge ren toleranter wordenmeer met de ou ders meedenken over de opvoeding, redelijker met elkaar praten en goede ideeën van elkaar overnemen. De jeugd wil niet langer een groeps- stempel opgedrukt krijgen en zoekt haar contacten daarom ook heel be wust buiten de eigen cirkel. Daar gaat volgens Kleijne een posi tieve invloed van uit, omdat bepaalde randgroepen uit hun isolement worden gehaald. Voetbalvandalen komen juist door hun maatschappelijke isolatie tot bepaalde excessen. Als de jij-en-cul- tuur zich doorzet, en dat gebeurt vol gens Kleijne, zal ook het voetbalvanda lisme geleidelijk verdwijnen. ”De jeugd die is geboren na ’72-’73 heeft een overdodis aan gezond ver stand”, vertelt Maarten Kleijne. ”Dat geeft een heel brave indruk, maar ze doen ook dingen die niet kunnen. Op een heel geraffineerde manier: hoe kan ik de wereld te slim af zijn. De boefjes zijn geslepener, ongetwijfeld. Wizz- kids en computerkraken, dat niveau. Als jongeren niet stelen, is dat niet om dat het niet mag, maar omdat ze het ge woon niet slim vinden”. ’’Geestelijk zijn ze heel volwassen en niet afhankelijk. Ze trekken zelf hun conclusies en zijn bereid om betere ideeën over te nemen. Het zijn kinde ren van de generatie ouders van de ja ren zeventig. De generatie dat alles kon en veel dingen te ver gingen. De jeugd Met het Intergemeentelijk Samenwer kingsorgaan Midden-Holland zijn twee nieuwe overeenkomsten afgesloten be treffende de overdracht van de admini- stratief/juridische en technische milieu- werkzaamheden aan de Milieudienst Midden-Holland. De overeenkomst in zake de overdracht van de technische werkzaamheden is aangegaan voor een periode van 10 jaar, terwijl de admini stratie/) uridische milieutaken voorals nog voor twee jaar zijn overgedragen. Op grond hiervan is ook voor 1991 een duidelijke taakverdeling bepaald. Ten aanzien van de financiële aspecten merken zij op dat de jaarlijkse kosten ongeveer 217.000,- bedragen. Hierte genover staat een rijksbijdrage met in gang van 1990 op basis van het Bijdra genbesluit uitvoering gemeentelijk mi lieubeleid. De bijdrage, waarop de gemeente aan spraak kan maken, bedraagt voor 1990 50.844,75 (inmiddels toegekend) en loopt op tot 85.000,- in 1994. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Door een persoon lijke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een au to, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass.- kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-12539. KOEL- EN DIEPVRIE ZERS serie 1990, o.a. Es- ta, Marijnen, Zanussi, Lin de, A.E.G. Ook weer volop 2e keus tegen lage prijzen. Diepvriezers 5 jaar garantie en 5 jaar in- houdsverzekering. Keuze uit 200 a 300 stuks van 50 tot 600 liter. Nu ook gas barbecues. J. Spruit, Dorpsstraat 53, Bleiswijk, tel. 01892-12563, b.g.g. 16054. bouwmaterialen MOERKAPELLE - Het aantal inwo ners van Moerkapelle bedroeg op 1 ja nuari 1990 3336, te weten 1709 vrou wen en 1627 mannen. Dit betekent een toename met 55 per sonen ten opzichte van 1 januari 1989, op welke datum het aantal inwoners 3281 bedroeg. De toename is ontstaan doordat het aantal geboorten (58) en vestigingen (164) hoger was dan het aantal overle den (28) en vertrokken (139) inwoners. Op 1 februari bedroeg het aantal inwo ners 3350, te weten 1716 vrouwen en 1634 mannen. Aan de Stichting ’’Woord en Daad” heeft de gemeente Moerkapelle een bijdrage van 3.448,65 beschikbaar ge steld in het kader van het Fonds Ont wikkelingssamenwerking. Op grond van een opgestelde ambte lijke rapportage en het uitgebrachte advies van de commissie Openbare Werken c.a. hebben B. en W. van Moerkapelle besloten een regeling vast te stellen voor de handelswijze bij be grafenissen in huur- en eigen graven. Deze regeling komt neer op het ver- x strekken van een informatiestencil aan de provincie Zuid-Holland aangemeld in het kader van de Interimwet Bo- de begrafenisondernemers, die vervol- - gens de nabestaanden over de werk- horen gekregen dat de vervuilde lokatie Dorpstraat/Kleikade milieuhy- wijze kunnen informeren. giënisch gezien een zeer lage prioriteit heeft. Cordon Bleu p.st. 2.25 Bijverdienste in uw eigen omgeving. Wij vragen nog enkele consulenten voor de verkoop van cosmetica parfum. Reacties: Post bus 55,2740 AB Waddinx veen, tel. 01828-15438. WADDINXVEEN: leplaan 81-83. Tel. 01828-16738. GOUDA: Walvisstraat 12. Tel. 01820-17187. BODEGRAVEN: Willemstraat 47a. Tel. 01726-17086. WADDINXVEEN DONDERDAG KOOPAVOND. BODEGRAVEN VRIJDAG KOOPAVOND OPENINGSTIJDEN VOOR ALLE ZAKEN: DINSDAG T/M VRIJDAG TOT 18.00 UUR. ZATERDAG TOT 16.00 UUR. MAANDAG GESLOTEN, 1 Elke donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur MESSCHERPE AANBIEDINGEN voor slagerij Waddinxveen Slavinken p.st. 0.95 r,bkarbonade ma3ere spekiapji M«'M»rUTOterMh<,kt o o o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 12