Rabobank Starthypotheek iCOLOPHONl -Weekblad voor- 22.000 ÏGEVONDENI 9,2% (effectief 9,7%) RABOBANK WADDINXVEEN BEL VOOR EEN AFSPRAAK. KERKWEG-OOST 161 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-14566 KERK Ombuigingsvoorstellen behelzen f 350.000,- bestuur Van der Linde vernieuwd met extra lage rente vanaf Open dag bij Unichema BV Zilveren ICW viert feest in ’91 Comité Zomer- zegels zoekt Rabobank O Meer bank voor je geld Gezondheids- beurs in Zevenhuizen CVA-district Gouda e.o. Verlies voor Kwiek-teams Open Cirkel over reformatie Gospel concert in Gouda Weekenddienst dierenarts: Junioren Gevonden Verloren Halve ton Punten NEDERLANDS UW ADVERTENTIE BEREIKT GEZINNEN l\l«riï\ diensten I Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 24 oktober 1990 PvdA komt met tegenbegroting BEP VERMEIJ (PvdA) ZONDAG 28 OKTOBER 1990 Het echtpaar Van der Linde stopt de kinderen onder de wol. Dienstdoende verloskundige J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898. Dienstdoende apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 14100. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Waddinxveen UitgeverijVETA B.V. Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 'Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.30-17.30 uur Vrijdag: 8.30-12.30 uur Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 33,- per half jaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,49 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Ondertrouwd: R.M. Rombouts en W.C. Schouten; A. Trouwborst en A.B.H.L. Brinkhorst; M.T.A. Goedhart en S.J.C. Veldhuizen; F. Boateng en M.C. Mulder. t Overleden: van Bree, Christiaan, oud 62 jaar; Verruijt, Jacobus, oud 84 jaar; de Wit, Klasina, oud 83 jaar; van Wilgen, Dirk A., oud 87 jaar; Visser, Hanny, oud 61 jaar. HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur dhr. J.D. Burger, Waddinxveen 17.00 uurds. P.J. Visser. Harderwijk De Hoeksteen: 9.30 uur ds. C. v.d. Bergh, Noordwijk aan Zee 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uur ds. P.J. Droogers, Werkendam 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. J.W. Goossen Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A.A. van Houwelingen 17.00 uur ds. A.A. van Houwelingen GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. W. Baas, Sassenheim 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum Het eerste juniorenteam kan in de lan delijke competitie geen voet aan de grond krijgen. In Gorinchem werd afgelopen zaterdag met 9-1 verloren van Phielix-1. Urgen Reichard won zijn partij tegen A. Don kervoort met 17-21/21-18/16-21. Addy de Wit en Marco Hoogendam kwamen niet tot scoren. Kwiek-2 gaat in de eerste klasse aan kop. Met 9-1 werd in Nieuwkoop TTVN-2 verslagen. Martijn Gilhuis en Leon Bouwman wonnen 3 keer; Ed v.d. Velde moest 1 keer winst aan TTVN laten. Ook Kwiek-4 gaat aan kop. In de derde klasse werd met 10-0 gewonnen van het Goudse Ilac-5. CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want en IVERLORENI PvdA-fractievoorzitter Bep Vermeij vindt dat de alternatieve plannen van haar partij een antwoord zijn op de voorstellen van het college van B. en W dat nu wordt gevormd door CDA, PCW en VVD en waarin de PvdA na 32 jaar geen zitting meer heeft. Volgens de socialiste betekenen de plannen van het college een aantasting van het voorzieningenniveau voor de burgers in Waddinxveen. WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN - In het Zevenhuizense dorpshuis Swanla houdt de Waddinxveense Speyer-therapeut John van Gooien za terdag 10 november van 10.00-17.00 uur een informatiedag en gezondheids- beurs over alternatieve geneeswijzen. Een dergelijke regio-beurs, die toegan kelijk is tegen betaling van ƒ6,- (kinde ren, ouderen en CJP-houders 3,-), werd eerder in Boskoop gehouden. De bedoeling van deze dag is om be langstellenden op een uitgebreide schaal kennis te laten maken met vor men van behandelingen/therapiëen op het gebied van de alternatieve genees wijzen. de toekomst ook de klanten van dienst te zijn. De nieuwe poot aan ons bedrijf, de slaapkamer, heeft nu volop de ruim te,’ aldus Van der Linde. De openings handeling werd verricht door drie kin deren van het echtpaar. Zij knipten eerst twee hoeslakens door alvorens de voordeur te openen. Hierna sprongen ze gedrieën in het eerste beste bed dat ze konden vinden. Een spontaan gebeuren tijdens opening zonder verdere op smuk. bankbiljet; gele jerrycan met brand stof; loonzakje; rolmaat; gele kanarie; pluche konijn; kinderhorloge; blauw witte plunjebaal met inhoud; dames horloge met double rekband. Diverse portemonnees/portefeuilles met geld/bescheiden; diverse sleutels; zwart skatebord; blauw/groene/rode kinderschoen! gehoorapparaat; gou den dameshorloge; gouden oorring met pareltje; semafoon; zwart/wit lang harige poes; hardstalen kabelslot; bankpas; rijbewijs; spijkerjasje; gele bodywarmer; zilveren armband met naamplaat. Dit is voortgekomen uit de nog steeds groeiende vraag naar alternatieve ge neeswijzen. In de praktijk blijkt dat er nog vele vragen en/of onduidelijkhe den bestaan over de ’’vele” mogelijk heden, dit zowel op het algemene als op het persoonlijke vlak. Informatie over de mogelijkheden zal mondeling en schriftelijk gegeven worden, door de desbetreffende deelnemer(s). BOSKOOP - Dinsdag 16 oktober waren er twee openingshandelingen die de aandacht van het publiek trokken. Na een aantal weken van hard werken door de medewerkers van Van der Linde werden de deuren geopend van een ge deeltelijk verbouwde winkel met een uitgebreid sortiment. Piet van der Linde sprak zijn dank uit aan alle medewerkers die vaak tot ’s avonds laat aan het werk waren ge weest. ’We hebben moeten kiezen om in MEDISCHE en. J ^BURGERLIJKE...... Geboren: Evelien Susan, d.v. J.M.M. Engelhard en J. de Kruijff; Cornelia Janne, d.v. F. Boekhout en H.L. Verhagen; Sjoerd, z.v. M.A. Bergshoeff en J.C.M. de Gier; Dinand Jonathan, z.v. A. de Pagter en G.E. Neele; Jill Anne, d.v. J.C. Zwanenburg en A. van Gelooven; Renze, z.v. W. Roskam en N.H. de Kleijn; Matthew Tymen Nils Leon, z.v. N. van der Ende en P.L.C. Harteveld; Youri Gerardus, z.v. D. Heeren en E.S.M. Vermeulen. GOUDA - Gouda en omgeving krijgt een district van de sinds vorig jaar in de provincie Zuid-Holland bestaande ver eniging voor CVA-gehandicapten en partners ’’Samen verder” (CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident, het geen in de volksmond meestal een be roerte wordt genoemd). Om een dergelijke activiteit ook in Gouda en omgeving te kunnen starten houdt de vereniging op zaterdag 27 ok tober om 14.00 uur in Verpleeghuis Bloemendaal te Gouda een provinciale bijeenkomst met als onderwerp ’’dag recreatie voor CVA-gehandicapten en hun partners”. Op deze bijeenkomst zijn alle CVA-ge handicapten en hun partners uit de pro vincie, èn degenen die als belangstel lend mogen worden beschouwd voor het werk van de Vereniging of er aan willen deelnemen, van harte welkom. De doelstelling van de vereniging is de belangen te behartigen van CVA-ge- troffenen en hun partners in de provin cie Zuid-Holland en hen te begeleiden om zo hun zelfstandigheid te bevorde ren en aan de nazorg voor hen mee te werken. De vereniging tracht dat doel te bereiken in nauwe samenwerking met de behandelende medici, parame dic! en andere deskundigen. Eventuele nadere informatie kan wor den ingewonnen bij het dagelijks be stuur van de vereniging ’’Samen ver der”, p/a de heer C. Langedijk, Fuut- laan 100, 2623 MT Delft, tel. 015- 610042, of bij de Commissie Opbouw Regiowerk van de Vereniging, p/a mw. A. Wusten-Overdorp, Landréstraat 455, 2551 AP Den Haag, tel. 070- 3239508. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ZATERDAG 20 OKTOBER 1990 EN ZONDAG 21 OKTOBER 1990 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: Arts: P.C.W. Hertogh, Woubrechterf 40-42, tel. 19239. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur dhr. J.B. Zippro 16.00 uur dhr. J.B. Zippro GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoom 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoom BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molen werfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uurds. H.G. Koekkoek JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. J.J. Lof, Rotterdam-Oost 17.00 uur ds. L.C. Buijs, Alblasserdam GOUDA - In het kader van de lande lijke Open Dag Chemie houdt Uni chema Chemie BV in Gouda zaterdag 27 oktober van 10.00-16.00 uur een open huis. Dit jaar zal het hoofdthema zijn de grondstoffen die in het produktiepro- cesvan Unichema gebruikt worden. Na een bezoek aan een ontvangsttentoon- stelling, waarin de bezoekfers künnén zien wat die grondstoffen zijn en wat er van wordt gemaakt kan men aan de hand van een uitvoerige routebeschrij ving het produktieproces zelfstandig gaan bekijken. Onderweg wordt op verschillende plaatsen ook door Uni- chema-medewerkers uitleg gegeven. In de hobbytentoonstelling van mede werkers van het bedrijf is dit jaar veel ruimte gegeven aan een historische ex positie, die bij de vorige Open Dag erg veel belangstelling heeft getrokken. Voorafgaand aan de Open Dag zal za terdag om 09.45 uur de wandelbrug over de Mallegatsluis officieel in ge bruik genomen worden door de burge meester van Gouda. Deze wandelbrug is bij de opening van het nieuwe kan toorpand van Unichema aan de Ge meente Gouda aangeboden en bete kent een nieuwe fase in de ontwikke ling van het Turfsingelproject. WADDINXVEEN - De vijfmansfractie van de Partij van de Arbeid heeft het driedaagse begrotingsdebat verlevendigd door maandagavond met een gedeeltelijke tegenbegroting te komen. De financiële voorstellen van de socialisten behelzen een ombuiging van 350.000,-. De PvdA zegt in een toelichting op de eigen plannen voor een solide en verantwoord dekkingsplan te hebben gekozen, onder andere door te ko men tot meer doelmatigheid van het gemeentelijk apparaat, meer ener giebesparing, het kritisch bezien van sommige uitgavenposten en door een klein deel van de omvangrijke reserves van het grondbedrijf aan te wenden. ligheidsplannen. Ook wil hij er niet aan denken om de rentelast in één klap ten laste te laten komen van de gemeente lijke spaarpot. Voorts stelt de wethouder van finan ciën dat de PvdA er begrip voor zal moeten hebben dat het college van B. en W. bij voorkeur niet wil tornen aan de al bij de collegesamenstelling eerder dit jaar overeengekomen haalbare be zuinigingen. Namens het college van B. en W. bena drukte de christen-democraat dat er ook niet kan worden ingegaan op de suggestie van de socialisten om 300.000,- extra te voteren voor een to neelvoorziening in het Centrum voor Kunstzinnige Vorming Kreater aan de Kerkstraat. Hij rekende voor dat er uit de gemeen tekas jaarlijks al 912.000,- wordt doorgesluisd naar het sociaal-cultureel werk en het Centrum voor Kunstzin nige Vorming. Ter vergelijking: voor het Gouwebad ”de Sniep” wordt per jaar 650.000,- bijgepast. Voor wat betreft de bezuiniging bij de Openbare Bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schweringlaan valt te stellen dat van de voor 1991 voorziene bezuiniging van 20.000,- al 15.000,- door het bibliotheekbestuur is gevon den. ’’Over de rest wordt nog gesproken”, aldus wethouder Paul van Schie. ”Ook over de bezuiniging op de bibliotheek voorziening voor 1992-1994 wordt nog nader overleg gevoerd”. WADDINXVEEN - Het eerste senio renteam van tafeltennisvereniging Kwiek kan zich met moeite staande houden in de landelijke competitie. Werd op 13 oktober in Schiedam met 7- 3 verloren van De Korenbeurs-2, afge lopen zaterdag moest het team van Ge rard van Dam, Wim van Wageningen en Ronald Verboon een 9-1 nederlaag incasseren in de thuiswedstrijd tegen WPK/SVN-1 uit Naalwijk. Hoewel liefst vijf partijen in drie games werden beslist en de eindstand enigs zins geflatteerd genoemd kan worden, zag alleen Gerard van Dam kans te sco ren. Kwiek staat, met een wedstrijd meer gespeeld, slechts drie punten voor op rode lantaarndrager ZTTC-3 uit Zaandam en zal alles op alles moe ten zetten om zich in de vierde divisie te handhaven. Aanwezig zijn ook materialen en stof fen welke gebruikt worden bij diverse behandelingen, bijv, bachremedies, homeopathie, kruiden en esenterische oliën. De aanwezige deelnemers zijn allen praktizerend in de regio, zodat er een grote bereikbaarheid gegarandeerd wordt. Deelnemers en organisaties ho pen op deze manier positief te kunnen bijdragen tot een duidelijker en per soonlijker beeld van de alternatieve ge neeswijzen in het algemeen. WADDINXVEEN - Hervormingsdag staat centraal op de woensdagavond 31 oktober in De Schaapskooi aan de Nesse te houden maandelijkse avond van de hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel. De vraag komt aan de orde of er ook in deze tijd een reformatie, een opwek king nodig is als wordt teruggekeken naar 1517 toen Maarten Luther 57 stel lingen poneerde. Over Hervormingsdag spreekt in De Open Cirkel ds. W. Bouw. Er zal ook tijd zijn voor discussie. De Schaaps kooi is open vanaf acht uur. WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 27 oktober wordt in de Goudse sport hal De Mammoet het internationale gospelconcert van Gospel-Holland ge geven. Er zullen optredens zijn van de buiten landse artiesten Bebe Cece Win- bans, Leon Patillo, de Britse groep lona en de in Duistland woonachtige Amerikaan J.D. Lawtum. Gospelbijdragen uit eigen land worden geleverd door de gospelrockformatie Target en door zangeres Debby Lee. Het programma begint om 16.30 uur. kaarten kunnen gereserveerd worden via 08380-23334 en kosten 20,-, tenzij al eerder gebruik werd gemaakt van de Gospel Holland Strippenkaart. Kaar ten zijn eveneens verkrijgbaar bij Bij- belshop "Samma”, Kleiwegstraat 28 in Gouda. Wat wethouder Paul van Schie (CDA) van financiën betreft kan er van de 350.000,- omvattende PvdA-ombui- gingsvoorstellen alleen maar gediscus sieerd worden over ruim een halve ton hiervan. Als de gemeenteraad het er in meerderheid mee eens is dat dit geld in derdaad bij elkaar te sprokkelen valt, dan heeft het college daarvoor gelijk al een bestemming. Hierbij gaat het om te komen tot be drijfsmaatschappelijk werk voor het ei gen personeel 30.000,-), uitbreiding van de bodedienst 15.000,-), nieuwe impulsen voor het minderhedenbeleid 5.000,-), extra geld voor de Stichting Gehandicaptenplatform Waddinxveen (van 1.500,- naar 3.000,-) en de in stelling van een ideeënbus (van 1.500,-naar 5.000,-). Voor de rest acht wethouder Paul van Schie een door de PvdA voorgestane greep uit de reserves van het grondbe drijf ongewenst, mede met het oog op de realisering van allerlei verkeersvei- WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense comité zomerpostze- gels zit zonder leden. L. Ravens- bergen (Anna Paulownastraat) en A.J. Hoornweg (Peppelhorst) heb ben besloten hun bestuursfunctie beschikbaar te stellen om de kans te bieden aan jeugdiger nieuwe leden van het plaatselijk comité. De heer Hoornweg is met dit werk in 1982 begonnen en de heer Ra- vensbergen kwam in 1985 het co mité versterken. Pogingen om het werk te combineren met het plaat selijk comité voor de kinderpostze gels zijn mislukt. De verkoop van zomerpostzegels is steeds rond Pasen van elk jaar en dan zes weken lang. De verkoop van deze zegels kreeg steeds in het postkantoor aan de Kerkweg-Oost een officiële start. Geïnteresseerden die in Waddinx veen het werk voor de zomerzegels willen voortzetten worden uitgeno digd de telefoonnummers 18058 en 13888 te draaien. In Waddinxveen kon dank zij het werk van de zo merzegels de laatste vijfjaar de vol gende bedragen worden uitge keerd: - 1985: 50.000,- voor restauratie van de Remonstrantse Kerk. - 1986: 5.000,- voor een glijbaan in de speeltuin ”De Overkant” en 2.500,- voor een videorecorder in het buurtcentrum ”De Boog”. - 1988: 2.500,- voor inrichting clubhuis Scoutinggroep Klimop - 1989: 1.500,- voor behuizing van het Muzikantencollectief - 1990: ƒ3.000,-voor inrichting ge bouw Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming. Enkele punten van verandering die de PvdA voorstaat zijn: Actief meedoen aan de sociale ver nieuwing om de maatschappelijke ach terstanden te bestrijden. Geen bezuiniging op de bibliotheek, dus geen contributie voor jeugdigen. Geen bezuinigingen op het sociaal- cultureel werk, emancipatie, minder heden, kunst en cultuur. Extra geld voor verkeersveiligheid en gehandicaptenbeleid. Enquêtes onder de Waddinxveense bevolking om inzicht in de wensen te krijgen, met name voor de directe woon- en leefomgeving. De PvdA is het jaarlijkse begrotingsde bat ingegaan met als inzet een verlaging van 5 procent van de kabeltarieven (CAI). ”Dit kan, aangezien het ge meentelijk CAI-bedrijf een behoor lijke winst maakt. Dit geld moet ten goede komen aan de gebruikers”” al dus de PvdA. De socialisten pleiten voorts voor een verlaging van 7 procent van de afval stoffenheffing door een deel van de mi lieukosten niet door te berekenen aan de gebruikers. Tevens lenen een groot aantal metho- des/therapiëen/behandelingen zich goed voor kleine demonstraties en mini-consulten, zodat men enig inzicht en gevoel krijgt over de behandeling/ therapie. Te denken valt bijv, aan di verse massagevormen, iriscopie en handlijnkunde. WADDINXVEEN - De ondernemers- kring Industrieel Contact Waddinx veen (ICW) viert volgend jaar het 25- jarig bestaan. Dat gebeurt met een feestelijke bijeen komst op vrijdag 11 januari van 16.30- 19.00 uur in restaurant Bibelot aan de Limaweg - welke jubileumviering in de plaats komt van de jaarlijkse Nieuw jaarsreceptie - en met een feestavond voor de ICW-leden in het voorjaar van 1991. Waar en wanneer deze avond al worden gehouden wordt nog nader be keken. De zilveren ICW, die maandagmiddag 5 november van 17.00-19.00 uur het driemaandelijkse contactuur houdt bij autoschadereparatiebedrijf Glasbeek aan de Noordkade en de ledenvergade ring heeft gepland op dinsdagavond 27 november om acht uur in Bibelot, doet weer mee aan de promotiecampagne voor het beroepsonderwijs. Eerder dan de voorgaande twee jaar hebben de schoolkinderen uit groep 8 van het basisonderwijs informatiema teriaal en lesbrieven ontvangen. Het ligt in het voornemen om de bedrijfsbe zoeken plaats te laten vinden in de maanden oktober en november 1990. Begin van dit jaar hebben de Waddinx veense ondernemers veel medewer king verleend om deze schoolkinderen (uit Waddinxveen) in hun bedrijf te ontvangen. De promotiecampagne wordt afgeslo ten met een slotmanifestatie op 8 de cember in het Deltacollege te Gouda. De doelgroep bij deze campagne zijn leerlingen van groep 8 van het basison derwijs, èn hun ouders en leerkrachten omdat zij in feite bepalend zijn voor de schoolkeuze na de basisschool. Op de slotmanifestatie presenteren zich het beroepsonderwijs en het be drijfsleven, met informatie over beroe pen, bedrijven en opleidingen. Deze manifestatie is niet alleen be doeld voor de leerlingen, doch ook voor de ouders en leerkrachtenEr zij n verder workshops voor de kinderen en een prijsuitreiking van een opstelwed strijd. ik

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 5