TOPAMBTENAAR HANS DE BOER OPENT ZWEMBAD Kritische PvdA drukt stempel op debat OPEN DAG Patatje met twee gulden Jeugdschaatster (15) gaat naar Calgary BASTIAAN Editha Bergkotte wint prijs met progressie v. d. linde Begrotingsdriedaagse eindigt in gortdroge sfeer Gouweslobbers starten met Prinsenbal BUIT 4 Hoogheem raadschappen op Floriade Onafhankelijk Nieuwsblad Brommer l'HARWA" f Bremmer atf SCHOENEN WWW - ■‘Cwyi HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN OGB Horeca Oktober Records Commissie Motie Ongewijzigd I WADDINXVEEN - Op initiatief INTERIEURVERZORGING Gemeenteraadsleden en -ambtenarenbrachten vrijdagmiddag een bezoek aan het in aanbouw zijnde zwembad- A L Uw televisiedokter S. ATTEMA Noordeinde 351 Boskoop tel. 01727 -15569 Maandag de gehele dag en woensdagmorgen gesloten. Vrijdag koopoavond WADDINXVEEN - Secretaris-generaal H.A. de Boer van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) neemt vrijdagmiddag 2 november om half vijf het vernieuwde Gouwebad ”de Sniep” in ge bruik. Hans de Boer is oud-ARP-radicaal, ex-Tweede Kamerlid voor het CDA, oud-burgemeester van Haarlemmermeer en kandidaat-voorzitter van de NOS. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 complex. (Foto: Sjaak Noteboom). DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING op D v 15-16-17 november Kom kijken in onze geheel VERNIEUWDE aquariumspeciaalzaak diverse AANBIEDINGEN en aquariumshow van de nieuwe modellen Bij siervishandel VERLOOP OPTIEK TELEFOON 01828-30240 ^RIJOPLEIDING op VIDEO y WADDINXVEEN - In het nieuwe pretbad van Waddinxveen gaat een patatje met 2,- kosten. De prijzen van de kleine eetwaren lopen uit een van 1,25 voor een kopje automaatkoffie en 3,75 voor een broodje ham burger. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ een weekje trainen in het Canadese WADDINXVEEN - Met het aannemen van de gemeentebegroting voor 1991 heeft de Waddinxveense gemeenteraad vorige week een driedaags debat over het lokale huishoudboekje voor volgend jaar afgesloten. Daarbij viel op dat de meerderheid van de gemeenteraad er helemaal niets voor voelde de begrotingswijzigingen van de PvdA, gepresenteerd in een tegenbegroting van in totaal drie en een halve ton, over te nemen. V1 M a Swg v- weekblad voor Waddinxveen 46e Jaargang - No. 2207 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 beloond voor hun sportieve prestaties. fi ïl Calgary. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het seizoen van de carnavalsvereniging De Gouweslob bers gaat vrijdagavond 16 november van start met een Prinsenbal. Dit Prin senbal wordt opgeluisterd met Soul Prince uit Den Haag, De Gatenblazers uit Gouda en een boerenkapel. Begin volgend jaar zijn er nog een vijf tal evenementen van De Gouweslob bers, Waddinxveens oudste carnavals vereniging. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Getapt bier en alcoholvrij bier 2,00 Bier per fles/blik/speciale bieren 2,50 Bami/nassi snacks (6 stuks) 3,25 Bitterballen (8 stuks) 3,25 Portie kaas/leverworst 3,50 Broodje ham/kaas 2,25 Broodje kroket/fricandel 2,50 Broodje gehakt 3,75 Broodje hamburger speciaal 3,75 Van Boskoop heeft Waddinxveen te horen gekregen dat er van die kant geen subsidie te verwachten valt voor verenigingen met Boskoopse leden, zo als de zwem- en poloclub De Gouwe (40% Boskoopse leden), de Stichting Zwem-Revalidatie en -Recreatie Wad dinxveen en de Reddingsbrigade Wad dinxveen. culinair gebied allemaal te bieden heeft. betere prestaties. Ja, en het gaat al zo goed. Ik mag tenminste niet ontevre den zijn”, aldus de Waddinxveense scholier. Twee van hen werden uitverkoren naar Calgary te gaan en daarbij behoorde ook de Waddinxveense MAVO-leer- linge. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 F tapijt gordijnen vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoords 12 UUajblh»- WaOuinXYBml Tal. 01828-18119 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Op het laatst werd nog een moeilijke technische wijziging aangebracht in de onroerend goedverordening, die er op neerkomt dat de OGB toch weer zal worden verhoog^.. De burgers moeten De verwachting is dat de exploitatie van het nieuwe zwembad voor bijna 65 procent dekkend is. Dat was dit jaar 58 procent. De stijging van het dekkings percentage is mede een gevolg van ver hoging van zowel de uitgaven als de in komsten als gevolg van de horeca-ex- ploitatie/lagere fondsstorting. Na het officiële gedeelte is er gelegen heid voor de genodigden om onder het genot van een drankje deel te nemen aan een rondleiding door het zwem- badcomplex. Tevens zullen er enkele korte demonstraties worden gegeven in het wedstrijdbassin. De socialistendie na 32 j aar in het col lege van B. en W. te hebben gezeten nu aan de andere kant van de tafel ’’oppo sitie” voerden, moesten vaststellen dat zij voor dove oren hadden gesproken. Geen enkel voorstel kon op enig begrip rekenen, al hadden B. en W. nog wel een paar voorzetten gedaan om de PvdA niet helemaal met lege handen weg te sturen. Maar Bep Vermeij, drs. Martin Kraaij- estein, Charles Wijnen, Gerard Toren beek en Jettie Bonsel bleken geen ijzer met handen te kunnen breken. OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE - WADDINXVEEN Woensdag 31 oktober 1990 Het bad beschikt ook over een horeca gedeelte, waar bedrijven en verenigin gen goed kunnen toeven. Eerder werd al bekend dat de scrabbleciub van de Alliance Francaise het Gouwebad als vaste lokatie heeft uitgekozen. Vorige week besloten de raadsleden het driedaagse begrotingsdebat met een hapje en een drankje in het pret- bad. Gezwommen werd er niet, maar de plaatselijke volksvertegenwoordi gers en ambtenaren kregen op die ma nier een goede indruk wat voor moge lijkheden het zwembadcomplex ook op Juniorschaatser Editha Bergkotte (15) gaat vanwege haar prestaties in januari WADDINXVEEN - Op initiatief van schaatsfabrik,ant Raps gaat de Waddinxveense C-junior-schaatster Editha Bergkotte (15) van de Bos boom Toussaintsingel in januari een weekje naar het Canadese Calgary. Ze krijgt daar samen met een andere Nederlandse jongen les, wordt opge vangen in een Nederlands gezin en zal zich nog beter kunnen bekwamen in de sport die ze al vanaf haar derde jaar beoefent. 2 cn o H -4: Dit zijn de prijzen zoals bedrijfsleider T. Geerdink, die ter vaststelling aan de gemeentelijke commissie van beheer en exploitatie van het zwembadcom plex heeft aangeboden. Dit zijn de horecatarieven: Koffie automaat 1,25 Ranja, grenadine 1,25 Koffie, thee, melk 1,75 Cola, sinas, up, tonic, cassis 1,75 Overige frisdranken 2,25 a. Met de heropening van het Gouwebad komt er een einde aan een ingrijpende verbouwing en uitbreiding van het zwembadcomplex in het sportpark ”de Sniep”. Voor de renovatie tot pretbad sloeg wethouder Paul van Schie samen met de jongsteleszwemmer Leroy Her- - - Editha Bergkotte wist in het seizoen 1989-1990 haar persoonlijk record op de 500 meter te verbeteren van 50.4 naar 49.1 aan het einde van die perio de. Op de 1.000 meter bracht ze haar tijd terug van 1.47.8 naar 1.41.6. Die progressie zag de C-junior zater dag in Almelo beloond. Daar werden door schaatsfabrikant Raps 25 jongelui nandez de eerste paal op woensdag middag 25 oktober 1989. In die tussentijd heeft de Alphense aannemer Gesman het bad verbouwd tot een volgens de gemeente schitte rend sub-tropisch recreatiebad, dat per seizoen 40.000 zwemmers meer zal moeten trekken dan de 135.000 tot nu toe. In de verbouwing en uitbreiding is vijf en een half miljoen gulden gesto ken. Het Gouwebad beschikt over diverse sub-tropische verrassingen. Het totale complex is ook voor mindervaliden ge makkelijk toegankelijk. De zwembad- medewerkers hebben diverse bijscho- lingscursussen gevolgd om de klant vriendelijkheid zo groot mogelijk te la ten zijn. In geld uitgedrukt betekent het dat het zwembad volgend jaar 1.845.825,- gaat kosten en dat hiervan 1195.000,- terugkomt. Het tekort van 650.825,- moet door de gemeente worden bijge past. BEP VERMEIJ (PVDA) als gevolg van een reeks technische en wettelijk onontkoombare veranderin gen in 1991 een last van één miljoen gulden gaan dragen. De PvdA vond het bitter om vast te stellen dat geen der andere partijen be reid bleek om de bevolking wat tege moet te komen om de bittere financiële pil, waarover nog veel uit te leggen valt, wat te vergulden. Het Weekblad voor Waddinxveen zal in de komende weken diverse onder werpen uit de begrotingsbehandeling nader belichten en in een bredere con text zetten. Het bli»ft immers heel ir)_i:- Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* De opening is in handen van de ge meentelijke commissie exploitatie zwembad, waarvan wethouder P.F.J. van Schie (CDA) voorzitter is en secre taris ing. S. van Houten, directeur van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven. Voordat het zwembadcomplex zal wor den geopend heeft secretaris-generaal De Boer ”in de voorafgaande midda guren” een gesprek met het college van B. en W. Tijdens een vrijdagmiddag om vier uur in het tenniscentrum Wad dinxveen te houden persconferentie zal opening van zaken worden gegeven over de gespreksonderwerpen. Jenever, vieux, sherry, vermouth, port 2,50 Moezel en rode wijn 2,50 Overige gedistilleerd/likeuren 3,75 Friet zonder 1,75 Friet met 2,00 Friet speciaal 2,50 Vlees kroket 1,60 Fricandel 1,60 Fricandel speciaal 2,25 Bami of nassischijf 1,60 Knakworst 1,60 Saucijzebroodje 2,00 Gehaktbal 2,75 Hamburger speciaal 2,75 Loempia 3,75 Saté met brood 6,50 Saté met friet 6,50 Tosti met ham en kaas 2,25 Uitsmijter met ham of kaas 6,50 Appelgebak met slagroom 2,75 Huzarensalade 3,50 Soep van de dag 3,00 Ook een PvdA-motie om uit te spreken dat de invoering van een contributie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar door de bibliotheek niet aanvaardbaar is haalde het niet. Met wethouder Paul van Schie (CDA) vond de meerderheid van de gemeenteraad dat hierdoor de bezuingingsgesprekken die met het bi- bliotheekbestuur worden gevoerd wor den geblokkeerd. Het gemeentelijk beleid blijft in ieder geval ongewijzigd. De wethouders ge bruikten de raadsdiscussie vooral om hun beleid te verdedigen en veel uitleg te geven. Diverse zaken werden voor nader overleg doorgeschoven naar de betreffende raadscommissies. Daar zal de echo van de begrotingsbehandeling nop een dan«ie iJnonwrU-n Van de sportaccommodaties heeft het zwembad de hoogste dekking in verge lijking met de sporthal "de Sniep” (48,8%), de sportzaal De Duikelaar (54%), de sportzaal Groenswaard (44,5%), de groene velden 16,9%) en de atletiekbaan (24,5%). En niet zonder succes want haar presta ties van het vorige winterseizoen ble ven voor Raps - welke merkschaatsen in Waddinxveen ook door tweewieler- specialist Frans Versluis aan de Beet hovenlaan verkocht gaan worden - niet onopgemerkt. In het kader van het jeugdplan voor 14-20-jarigen van dit bedrijf mag de leerlinge van de Prof Kohnstammschool voor openbaar MAVO de Atlantische Oceaan over steken. ’’Geweldig vind ik dat. De reis naar Calgary was één van de twee hoofdprij zen, die te verdelen waren. En ik hoorde daarbij. Ik schaats graag en in Canada kan ik mij prepareren op nog ressant te zien wat de volksvertegen woordigers willen, langs welke weg en hoe het college van B. en W. daar te genoverstaat. Het driedaagse debat, dat in een matte sfeer begon, beleefde vooral donder dagmiddag een gortdroog slot. Alleen door de inbreng van de PvdA leefde het debat donderdagmorgen nog wat op, maar ook dat was maar van korte duur. Aan het slot van de driedaagse verga dering stelde D’66-raadslid Sylvia Barth-van den Hondel voor het jaar lijkse voorleesavondje, waarin de frac tievoorzitters van het papier af voor dragen wat ze op hun hart hebben, maar af te schaffen. De stukken kun nen ook schriftelijk worden uitgewis seld, zodat daarna direct aan het debat begonnen kan worden. BurgemeesterC.M. van der Linden be toogde over die suggestie nog wel eens te willen nadenken, maar benadrukte dat het voorlezen ook een indicatie be tekent in welke mate men iets wel of niet belangrijk vindt. Hij moest echter toegeven dat het debat werd beheerst door de kritische opstelling van de PvdA-fractie. De afwezigheid binnen het college van B. een W. na zoveel jaar zag hij daarvoor als reden. Overeenkomstig het beleidspro gramma is in 1991 de jaarlijkse storting in de reserve voor het zwembad met f 35.000,- verlaagd en verwerkt in de pri mitieve begroting. Edith Bergkotte begon op haar derde jaar met schaatsen op de singel voor haar ouderlijk huis. In clubverband bond ze de schaatsen onder vanaf haar achtste jaar. In wedstrijdverband is zij sinds haar elfde jaar actief. Eerst als lid van de schaatslub Gouda en nu sinds kort bij de ijsvereniging Zoetermeer. Ze schaatst en traint ook regelmatig in het buitenland. Met haar vader, die zijn dochter zoveel mogelijk begeleidt, komt ze net terug uit het Zuidduitse In zeil. In Nederland zullen ook in het ko mend seizoen weer tal van wedstrijden geschaatst worden door Editha Berg kotte, die nog één seizoen als C-junior kan uitkomen. ZOETERMEER - Zoetermeers bur gemeester dr. L. van Leeuwen heeft op uitnodiging van de hoogheemraad schappen van Delfland, Rijnland en Schieland een informatiebord onthuld op de plaats van de toekomstige inzen ding van de hoogheemraadschappen op de Floriade. De inzending geeft de bezoekers een beeld van wat de waterschappen in het algemeen en de drie hoogheemraad schappen in het bijzonder doen op het vlak van de waterstaatszorg om in Ne derland te kunnen blijven wonen, werken en creëren. Het Floriade-terrein is gelegen in de gemeente Zoetermeer op het grens- punt van de hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland en Schieland. Deze ligging en de relatie tussen de taakuitoefening van de hoogheemraad schappen en de tuinbouw, vormen de aanleiding voor de hoogheemraad schappen zich te presenteren aan de Floriade-bezoekers Naast een binnenpresentatie wordt het waterschapwerk in de buitenlucht zichtbaar gemaakt. Het waterstaats- en waterkwaliteitsbeheer van sloten, vaarten en plassen, maar ook de strijd tegen de Noordzee, zal op schaal aan het publiek worden getoond. De bedoeling van het vanmiddag ont hulde informatiebord is om ter oriënta tie in het immens grote geheel aan te geven op welke plek van het in aan bouw zijnde Floriade-terrein de pre sentatie van de drie hoogheemraad schappen zich bevindt. Tevens worden op het bord enkele be drijven vermeld die door sponsoring de inzending van de hoogheemraadschap pen mede mogelijk maken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1