Hervormde deelgemeente bestaat halve eeuw Waar moeten confessionelen in Waddinxveen naar toe? Ds. N.J. Flink kwart eeuw predikant Immanuëlkerk herdenkt hele week 50e verjaardag Afscheid van W.A.J. de Winkel Zelfredzaamheid Structuur Programma Tolerantie Keus Groen Geen profeet Samen op weg Verschillen Volwaardig 7 Pagina 11 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 november 1990 midden in de wereld door BERT WOUDENBERG Houwelingen (predikant van de i WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagmiddag 13 november 1990 wordt er in de raadzaal van het ge meentehuis een afscheidsbijeenkomst gehouden voor de heer en mevrouw W.A.J.de Winkel. De bijeenkomst begint om 16.00 uur en zal worden beëindigd om 17.30 uur. De heer W.A.J. de Winkel, medewerker bouw- en woningtoezicht bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, zal met ingang van 16 november 1990 de gemeentedienst verlaten in verband met zijn vervroegd uittreden. Iedereen is van harte welkom. Daar zijn uw lidmaten wat onhandig in. ”Dat wil ik niet zeggen. Er zijn ook in de Immanuëlkerk eilandjes van vroom heid. Het is alleen jammer dat met die bevindelijkheid ook altijd een stukje levensstijl meekomt. Dat stukje levensstijl wordt in de Im- manuëlkerkgemeente niet altijd geac cepteerd. En dan hebben wij het bij voorbeeld over geen televisie in huis”. Zaterdag 10 november 16.00 uur - Opening fototentoonstel ling en videopresentatie, overhandi ging herinneringsboekje 5,-). Dinsdag 13 november 20.00 uur - Forumdiscussie in de Imma nuëlkerk over ”De rol van de kerk in de toekomst” met prof. C. Graafland (kerkelijk hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht), ds. C.B. Roos (plaatsvervan gend praeses van de Hervormde Syno de) en gespreksleider drs. D. Bloem. De Immanuëlkerkgemeente kun je ook zwart-wit zien als een groep overwegend goed opgeleide en ontwikkelde mensen, met mooie banen en verkerend in een re delijke welstand. Waddinxveners dus die zich in de maatschappij aardig weten te redden. ’’Daar zou u wel eens gelijk in kunnen hebben”. Toch zal ook een kerk moeten geloven aan een bepaalde structuur. ’’Zoals ik het bekijk heeft de Imma nuëlkerkgemeente zich in de loop der jaren soms druk bezig gehouden met, WADDINXVEEN - A.L. Yska, ds. A.A. van Houwelingen, ds. Th.H.G. Hulst, prof. C. Graafland, ds. C.B. Roos, drs. D. Bloem, het Immanuël- kinderkoor, inwoners van Olvenstedt uit de voormalige DDR, Musica di Gloria en organist Louis van Dijk. Zij allemaal zullen een speciale rol ver vullen in de herdenkingsweek ter gele genheid van het 50-jarig bestaan van de hervormde Immanuëlkerkgemeente. Deze week begint komende zaterdag 10 november en duurt tot en met zon dag 18 november. Het volledige programma ziet er zo uit: Hoe ver gaat de tolerantie in uw kerk ”Er is wel eens commotie geweest in de tijd van de discussie over de plaatsing van de kruisraketten in ons land. Maar dat was het geval in menige Hervormde Kerk. Wij zijn inderdaad wel een ac tieve kerk maar geen actiekerk. Nog maals: het heil is net zo breed als de schepping zelf’. Hoe weet je nu dat je als plaatselijke ge loofsgemeenschap goed op weg bent. Waar let u dan op ”Dat is een moeilijke vraag. Er zijn na tuurlijk altijd signalen waar je op moet letten. Onze bijstand in het pastoraat gaat weg. Ds. H. Onstein wordt 70 jaar. Dit vertrek is aanleiding om een discussienota te maken over het pasto raat in de toekomst”. Wij hebben dat incidenteel. Bij ons be staat de zondagsschool nog. Een ty pisch hervormd instituut, want bij de gereformeerden gingen de kinderen al tijd mee naar de kerk en bij ons tradi tiegetrouw naar de zondagsschool. Binnenkort bekijken we hoe de Imma nuëlkerkgemeente hiermee verder gaat: met zondagsschool of kinderne- vendienst”. Wat is u bij het kennis nemen van de 50- jarige geschiedenis van de hervormde Immanuëlkerkgemeente vooral opge vallen ”Het verbaast mij dat we al een halve eeuw deelgemeente zijn. Vijftig jaar geleden voelde een kleine groep Wad dinxveners zich in ieder geval niet meer aangesproken door een sterke juridi sche en kille manier van preken, al weet ik dat toen ook andere persoon lijke zaken in de Waddinxveense sa menleving van destijds een rol speel den. Het evangelie werd volgens de oprich ters van ”Wet en Evangelie” niet als genade gepreekt. Er moest bij de men sen eerst een diepe innerlijke worste ling aan vooraf gaan voordat je deel zou kunnen hebben aan de genade. Heel tobberig allemaal”. Op de foto v.l.n.r.: ir. A.H.P. van WADDINXVEEN - Vandaag - woens dag 7 november - is het een kwart eeuw geleden dat ds. N.J. Flink, hervormd predikant te Leusden, in het ambt werd bevestigd. Ds. Flink werd 6 maart 1939 in Hilver sum geboren. Hij bezocht het Christe lijk Lyceum in zijn geboorteplaats en studeerde aan de rijksuniversiteit in Utrecht. Op 7 november 1965 deed hij intrede in de hervormde gemeente van Burgh. Hij verbond zich in 1970 aan de deelge meente in Waddinxveen. Vandaar vertrok hij in 1977 naar Ke- thel en Spaland. Sinds 6 mei 1982 is ds. Flink predikanten Leusden. Zaterdag 17 november 15.30 uur - Reünie in de Immanuëlkerk voor alle (oud-)gemeenteleden met een korte herdenkingstoespraak van ds. A.A. van Houwelingen en een ge zamenlijke broodjesmaaltijd. i Woensdag 14 november 14.30 uur - Ontmoetingsmiddag voor ouderen met video-opnamen, een ex positie, koffie en een inleiding over de geschiedenis met de Immanuëlkerkge meente van A.L. Yska. Kunt u het karakter van de Immanuël kerk beschrijven ’’Sommigen zeggen dat de mensen die voor de Immanuëlkerk kiezen eigenlijk een negatieve keuze maken. Zij kiezen er net voor. Ze kiezen er voor omdat ze liever niet bij de Centraal Hervormde Gemeente willen horen. Daar zit wel wat in, denk ik. Aan de andere kant: het hoge percen tage meelevendheid in onze gemeente spreekt andere taal. Ik denk dat het merendeel voor de Immanuëlkerk kiest omdat men het gevoel heeft dat men zich daar thuis voelt. Het is eigen lijk een heel merkwaardige gemeente, de Immanuëlkerk. Je vindt er vogels van diverse gelovige pluimage. Je vindt er mensen, die in hun geloofsbeleving nog sterk tegen de Gereformeerde Bond aanhangen, maar om allerlei verschillende redenen uit de Centraal Hervormde Gemeente zijn gestapt, je vindt er mensen met een confessionele inslag. Maar ook mensen die vroeger lid waren van vrijzinnig hervormde gemeenten. Ook vinden we bij ons wel mensen met een wat meer evangikale achtergrond. Het gehele spectrum van de Neder landse Hervormde Kerk is er vertegen woordigd. Daardoor is het ook wel een echt hervormde kerk. Dat is wel eens moeilijk, want je kunt met alles wat je Zondag 18 november 10.00 uur - Dankdienst in de Imma nuëlkerk met ds. A.A. van Houwelin gen, het grote Immanuëlkerkkoor en de aanbieding van de gift Actie Dong- gala. Voelt iedereen zich dan wel voldoende thuis in dat gezelschap van welbe spraakte en maatschappelijk geslaagde kerkleden ”Ons is wel eens verweten elitair te zijn. De maatschappelijk ontwikkel den in onze gemeente zijn mobieltrek ken er weekeinden op uit en hebben niet zo’n grote behoefte om regelmatig met elkaar op te trekken. Toch geloof ik niet dat er mensen zijn die zich niet bij ons zouden thuisvoe- len. Als wij een bazar houden voelt werkelijk iedereen zich daarbij betrok ken. Als kerk geeft het je ook grote kansen als mensen de nodige zelfred zaamheid hebben. Discussies over de kerk in deze tijd en je eigen doen en laten geven je als pre dikant daardoor ook wat respons. Dat vind ik zelf wel prettig". Aan het woord is ds. A.A. van Houwe lingen van de Peuleyen, de volgende maand 40 jaar wordende predikant van de dit jaar 50-jarige hervormde Imma nuëlkerkgemeente in Waddinxveen, een plaats waar hij zich best thuis zegt te voelen. ’’Alleen weet ik niet of je ooit als predikant Waddinxvener wordt”, zegt de man wiens vrouw ook predikante is. Er wordt wel eens gezegd dat bij de Im manuëlkerkgemeente alles kan. ”Bij ons kan niet alles. Wel is het zo dat naar ons besef niet alles vastligt. Wij proberen de geboden te vertalen naar deze tijd. Een voorbeela. Op een be paald moment hebben wij uit mi lieuoverwegingen in een kerkdienst het autogebruik ter discussie gesteld. Je zou minder vaak de auto moeten pak ken om naar de kerk te gaan. ”De fiets is groen" stond er op een affiche in het kerkgebouw. Op deze manier proberen we dus de opdracht tot een goed beheer van de schepping, vorm te geven. Normen en waarden liggen niet van te voren vast maar moeten in een wisselwerking tus sen de bijbel en de wereld met haar problemen gevonden worden. Als dat bij sommigen de indruk wekt dat bij ons alles kan dan is dat een heel verkeerd beeld”, en betrokken gevoeld bij allerlei zaken die buiten de directe gemeentegrenzen lagen. Het op elkaar afstemmen van die kwesties zou, dat geef ik toe, wel eens wat beter kunnen in onze kerk. In deze tijd, waarin de landelijke kerk sterk onder druk staat van secularisatie en kerkverlating, ook wel godsverduis- tering genoemd, is er juist behoefte aan een structuur met een kracht die verge lijkbaar is met een reformatorische ge meente van veertig jaar terug. Je kunt niet meer geloven zoals we vroeger ge loofden. De nieuwe kerkelijke gemeente moet volgens mij een lerende en weerbare gemeente worden, waarvan de lidma ten zich ook op geloofsgebied willen la ten bijscholen. Het is niet zo dat het ge loof je komt aanwaaier.". Het Weekblad voor Waddinxveen spreekt met hem aan de vooravond van de bijzondere herdenkingsweek van deze deelgemeente van de Neder landse Hervormde Kerk. Het gesprek vindt plaats in het huis aan de Groens- voorde van scriba (secretaris) van de kerkeraad de heer H.P. Goïnga (61), oud-directieadviseur van de dienst Ge meentewerken in Gouda. Hierbij is ook aanwezig ir. A.H.P. van den Berg (39) van De Akker, lid van de herden- kingscommissie en directeur van Groo- tel Bouwmaatschappij BV in Eindho ven, naar welke Brabantse stad hij vol- In welk opzicht ’’Juist omdat het allemaal zo vlug, haastig en druk moet gaan. Er is soms zo weinig tijd om wat langer na te den ken over de dingen die je doet. In het begin vonden we het echt heel druk in Waddinxveen. Maar mijn werkterrein was ook een stuk groter geworden. Een flat als de Peppelhorst was mijn ge meente in Grijpskerke, een plaats met maar 1.300 inwoners. De Immanuëlkerk is voor een groot ge deelte een importgemeente. De gebo ren en getogen Waddinxveners maken niet meer het overgrote deel van de lid maten uit. De kerk - met nog een kleine kern van ook de kinderen en kleinkin deren van de oprichters van ”Wet en Evangelie” - heeft een opvangfunctie vervuld, voor mensen die van buiten kwamen”. Weekblad voor Waddinxveen: Hoe komt Waddinxveen op u over Ds. A.A. van Houwelingen: ”In het voorjaar van 1987 kwam ik voor het eerst naar Waddinxveen om er als te beroepen predikant kennis te maken met de hervormde Immanuëlkerkge meente. Ik vind het een groene en dy namische plaats. Als Randstadter, ge boren en getogen in Rotterdam en ge studeerd hebbende in Leiden, spreekt me dat ook aan. De Waddinxvener is een druk baasje. Ze hebben het erg druk met heel veel dingen en alles moet ook vlug gebeuren. Die leefwijze is me ook wel eens wat tegengevallen”. doet niet iedereen te vriend houden. Er zijn ook wel mensen die weer afhaken en letterlijk elders hun heil zoeken. Het maakt het er echter wel spannen der op. De Immanuëlkerk is een oefenplaats in tolerantie en pluralisme. Het kan niet zo zijn dat de een de ander de gelovige les leest, of dat er een groep zijn me ning opdringt aan de ander. Als dat zo zou zijn, dan zou de Immanuëlkerk, denk ik, ophouden te bestaan. Het karakter van de gemeente zou al thans sterk veranderen. Bij alle ver scheidenheid ligt de eenheid van de Im manuëlkerk, naar mijn idee, in de openheid van gemeente naar buiten t e. Laat ik maar zeggen: de aandacht voor de wereld. We proberen in de Immanuëlkerk, met vallen en opstaan en zo goed en zo kwaad als dat gaat natuurlijk, het ge loof in verband te brengen met de din gen die zich buiten de muren van de kerk afspelen. Wij hebben bijvoor beeld in de Immanuëlkerk een werk groep Olvenstedt en een sterke werk groep die zich bezighoudt met Zen ding, Werelddiakonaat en Ontwikke lingssamenwerking. Ik denk dat het heil, in bijbelse zin, meer is dan alleen je zieleheil. Het is net zo breed als Gods schepping. Dat houdt natuurlijk wel een groot risico in: en dat is - om het maar eens met een, in reformatorische kring geijkte, term te zeggen - de wereldgelijkvormigheid. Het gevaar dat het evangelie uitgele verd wordt aan de wereld. Dat het soort slap humanisme wordt met kre ten als innerlijke groei en persoonlijke zelfontplooiing. Het radikale karakter gaat er dan verloren. Als je echter het riskante, en volgens mij zit dat al in het evangelie zelf, wil vermijden, dan loop je een dikke kans in een cultureel en maatschappelijk getto terecht te komen. Dan verlies je je realiteitszin. Maar als het evangelie hèt evangelie is dan moet het bij wijze van dan moet het zich in de wereld kunnen bewijzen. Ik geloof dat het prof. dr. H. Berkhof was die gezegd heeft: de kerk is niet van de wereld, maar ze is ook niet onwe- reldlijk. De kerk is in de wereld. De ge meente is het zout der aarde. Ik hoop dat wij in de Immanuëlkerk een heel klein beetje van die opdracht waar ma ken”. Waar we overigens wel voor moeten waken is van de zondag een zelfde dag te maken als alle andere dagen van de week door te gaan werken en via de te levisie alle uitwassen van de consump tie- en produktiemaatschappij over je heen te laten komen”. De geestelijke nood moet wel erg groot geweest zijn om in het eerste oorlogsjaar 1940 al aan een kerkscheuring te den ken. ”Ja, dat denk ik wel. Het was heel moe dig van die mensen om in een heel moeilijke tijd in een heel hechte ge meenschap die zware stap te doen en tot innerlijk geestelijk verzet te komen. Die beslissing liep dwars door families heen. Kinderen hoefden in sommige gezinnen niet meer thuis te komen. Soms merk je nog wel eens hoe bij som mige mensen de pijn en het verdriet er nog zit. Maar de nood moet echt heel hoog ge weest zijn dat men die prijs er voor heeft willen betalen en een enorme vol harding en opofferingsgezindheid aan de dag legde. De later gekozen naam ”Wet en Evangelie” heeft voor mijn gevoel ook iets van opgeluchtheid. Het ging niet allen om de wet, maar ook om het evangelie”. Is er nog een moment dat u zegt: Eens komt alles goed ”Ik ben geen profeet. Tot in de hoogste organen worstelt de Nederlandse Her vormde Kerk al sinds de negentiende eeuw met dit probleem en heeft men ervaringen met variëteiten in eigen ker kelijke kring. Die verdeeldheid is uiter aard ook heel schadelijk voor het beeld van de kerk bij buitenkerkelijken. Toch is het ook zo dat wij in een pluri forme samenleving leven en dat kom je natuurlijk evenzeer op godsdienstig terrein tegen. Al in het Nieuwe Testa ment zie je allerlei vormen van christe lijk geloof. Zo gaat het in de Romeinen-brief vooral over de rechtvaardiging door het geloof en staat in de Efeze-brief veel meer de bevrijding van de mach ten centraal. Prof. dr. Berkhof, n van mijn leermeesters, zegt dat het evange lie een diamant is met vele facetten. Omdat het Woord vlees geworden is spelen uiteraard ook allerlei culturele verschillen in geloofsbeleving een grote rol. Het gaat er om dat je elkaar in de kerk leert accepteren en voor elkaar ook openstaat. Van de Centrale Her vormde Gemeente zou de Immanuël kerkgemeente bijvoorbeeld best iets kunnen leren op het gebied van de spi ritualiteit, van de bevinding. Die is bij ons niet zo sterk ontwikkeld. Het per soonlijk wandelen met God en hoe wij dat moeten doen gaat ons wat moelij ker af’. U sprak al over het ”Samen-op-Weg”- proces met de Gereformeerde Kerk. Be kend is dat eenwording gepaard zal moeten gaan met offers. Dat kan niet anders. Wat levert de Immanuëlkerkge meente in ’’Eerst even dit. Het Samen-op-Weg- proces begon enige tijd geleden bij de betrokkenen spanning op te leveren, vooral wat betreft het tempo. We heb ben elkaar toen eens diep en eerlijk in de ogen gekeken, en is de druk een beetje van de ketel gehaald. Er is daar door wat meer vrijheid van handelen ontstaan. Je hoeft tenslotte niet alles samen te doen. Compromissen komen in zo’n situatie beter tot stand. De sa menwerking, die we ook veel meer aan de basis zoeken, is daardoor veel harte lijker geworden. Er is een werkgroep ’’kerkbladen”. ’’Ontmoeting” van de Gereformeerde Kerk en het ’’Maandblad” van de Im- manulkerk verschillen van karakter. Maar je kunt natuurlijk wel gegevens en artikelen uitwisselen. Nou, dat doen we ook. Da’s een heel plezierige vorm van samen werken, om mee te begin nen. Dan bezien we of dit kan worden uitgebreid. Of het tot één blad komt zullen we aan de hand van de ontwikke lingen bezien en besluiten. Er zijn ook praktische verschillen. De gereformeerden werken met kleine wijken, wij niet. Onze kerk heeft ook meer moeite om vacatures in het pasto rale en diakonale werk te vervullen, hoewel dat telkens wel weer lukt. Het nu al aanbrengen van een gerefor meerde structuur in de pastorale zorg is praktisch onmogelijk omdat daarvoor meer mensen nodig zijn. En wat de offers betreft: Ik denk dat dat meevalt. Je krijgt er ook wat voor terug en je leert veel van elkaar”. Zijn er in het oog springende verschillen tussen beide kerken, zoals bijvoorbeeld het Avondmaal ”Bij ons mag iedereen die zich geroe pen voelt en die de verschijning van de Heer liefheeft deelnemen aan het Avondmaal. Gedoopt zijn of belijdenis gedaan hebben zijn zeker niet irrele vant, maar de belijdenis is geen abso lute voorwaarde voor de deelname aan het Avondmaal. Kinderen nemen in gezinsverband deel aan het Avondmaal. In de Gerefor meerde Kerk mogen kinderen ook aan het Avondmaal deelnemen. Wat de gereformeerden wel hebben en wij niet zijn de kjndemevendiensten. Is er een beeld waar u met de Immanuël kerkgemeente naar toe wilt ”Ja, u snijdt een punt aan waar we dit seizoen een begin mee willen maken. We willen een pastoraal beleidsplan op poten gaan zetten. Maar ik vind dat je als kerk ook een beetje moet uitkijken met beleidsplannen maken, al sluit ik mijn ogen natuurlijk niet voor de nood zaak van een goed stukje management, organisatie en bestuur. Wat ik wil zeggen is dat Abraham als gelovige ook niet uit Ur der Chaldeeën vertrok op basis van een plan, maar door een Stem uit de hemel. Ik hoop dat in alles wat wij doen en laten hier van iets uitstraalt naar buiten. De Geest valt niet te plannen en te structureren in ons streven naar het Koninkrijk van God. Je moet ook niet willen proberen met plannenmakerij de Geest te slim en te snel af te willen zijn. De Geest waait waarheen Hij wil en niet door de windtunnels die wij voor Hem hebben gemaakt. Ik vind dat de kerk al zo is gebureaucra tiseerd en steeds meer bedrijfsmatiger wordt. Je hoeft toch niet aan alles mee te doen”. Ik bedoel meer in relatie met het werk loosheidsvraagstuk, de vereenzaming, de armoede. ”Er is een tamelijk goed systeem waar door onze mensen elkaar een beetje in de gaten houden. Aan het begin van elk seizoen zoeken de ouderlingen contact met alle gemeenteleden om te vragen wat ze willen en waar ze behoefte aan hebben. Daarbij ontmoeten we lidmaten die ”hervormd-op-afstand“ willen zijn en dat respecteren we ook. Ik weet in ie der geval wel dat de hervormde Imma nuëlkerkgemeente voor heel veel men sen iets betekent. Problemen zouden zich kunnen gaan voordoen bij de ouderen. Als mensen later het verzorgingstehuis ingaan dan dreigt vereenzaming. Maar ook de jeugd dreigt ons door de vingers te glip pen als we niet oppassen. Ook de ver borgen armoede, als die er is, verdient volop onze aandacht”. Zondag 11 november 10.00 uur - Doopdienst in de Imma nuëlkerk met ds. A.A. van Houwelin gen, het kinderkoor en gasten uit het Duitse Olvenstedt. 17.00 uur - Jeugddienst met ds. Th.H.G. Hulst. Donderdag 15 november 20.15 uur - Concert van het Orkest Mu sica di Gloria onder leiding van Dick Bakker en de organist/pianist Louis van Dijk. Het orkest telt een 20-tal strijkers en houtblazers, met instru menten als fluit, hobo, hoorn en fagot. De toegangskaarten kosten 30,- per stuk. Kaarten in de voorverkoop op de adressen Vijverlaan 2, Noordkade 12 en Mozartlaan 42 en bij Janine Vis (Passage 59), Jacob Vis (Kanaalstraat 1), H.B. v.d. Oest (Kerkweg-West 6), G. Kool (leplaan 71), S. Bouma (Groensvoorde 10), H. Verweij (Bre- derolaan 7) en Plusmarkt Riwa (Zuid- plaslaan 184). Het programma van dit concert meldt 16 punten. Begonnen wordt met ”Wat de toekomst brenge moge” en ’’Mozart - Voiche sapete serenade” voor de pauze en met ”God is getrouw” tot ’’Blijf bij mij Heer” als slot. De Ya- maha-vleugel is beschikbaar gesteld door de Rabobank Waddinxveen. U zegt de sfeer is die van leven en laten leven, maar dat is toch geen christelijke opdracht ’’Kerkordelijk gezien zijn wij gehou den regelmatig gesprekken met de Centrale Hervormde Gemeente te voe ren. Wij hebben die gesprekken ook gezocht. Zo zouden we graag zien dat de Centrale Hervormde Gemeente de bereidheid zou moeten hebben om ten minste als waarnemer bij ”Samen-op- Weg”-vergaderingen aanwezig te zijn. Wij hebben daar ook meermalen om gevraagd. Nu is het zo dat wij namens de Nederlandse Hervormde Kerk in Waddinxveen het lokale ”Samen-op- Weg”-proces opknappen. Maar ue Centrale Hervormde Gemeente vindt niet de vrijheid aan die gesprekken deel te nemen, zelfs niet in de vorm van een waarnemerschap. Leden van de kerkeraden van de Cen trale Hervormde Gemeente, de Imma nuëlkerkgemeente en de Gerefor meerde Kerk hebben wat één keer per jaar overleg. Dat mag geen gezamen lijke kerkeraadsvergadering worden genoemd, maar het is wel een beperkte vorm van contact met bepaalde ge spreksonderwerpen Ónder tolerantie versta ik niet alleen leven en laten leven, maar ook het voe ren van gesprekken met elkaar. Daar komt het helaas niet van. Dat zal voor een gedeelte aan ons liggen, maar het ligt ook voor een deel aan de Centrale Hervormde Gemeente. Veel leden van de Immanuëlkerkgemeente accepteren het maar zoals het is. Het kan nu een maal niet anders, al zouden wij het wel anders willen. Jammer in dit verbapd is het ook. dat Waddinxveen geen Raad van Kerken kent. Persoonlijk mis ik zo’n raad. Er is alleen een overlegor gaan van zes kerken waarin overigens geen inhoudelijke zaken kunnen wor den besproken. Maar beter iets dan niets. Ik denk wel dat als we een Raad van Kerken zouden hebben gehad het conciliair proces een betere ingang ge vonden had”. Een ouderling van de Immanuëlkerk op zondagmiddag op de tennisbaan en een diaken tussen twee kerkdiensten door surfend in Reeuwijk, is dat voor de her vormde Immanuëlkerkgemeente een passend beeld van die tolerantie ”Een deel van onze lidmaten heeft daar zeker moeite mee en besteedt de zon dag niet op die manier. Dit is overigens bij ons geen punt van discussie. Ik zou het zelf tussen twee preken door niet doen. Er zijn twee dingen: zondagsrust én zondagsheiliging. In de Tien Geboden staat ’’Gedenk de Sabbathdag, dat gij die heiligt”, omdat de Heer hemel en aarde geschapen heeft of omdat - zoals in een andere versie staat - de Heer ons uit Egypte heeft geleid. Het is dus een vorm van bevrijding. Daar hoort ook een stukje ontspanning bij. Als iemand zich ’s zondags op de ten nisbaan of op de surfplank wat wil ont spannen en losmaken van de dagelijkse beslommeringen dan heb ik daar niet erg veel bezwaren tegen en respecteer ik dat ook. spreken tegen de wereld kunnen, B de Immanuëlkerkgemeente in de loop der tijd een echte volwaardige kerk ge worden ”Ja. Ik voel me ook dominee in een vol waardige hervormde gemeente”. En uw collega’s behandelen u ook zo ”Elk kwartaal spreek ik met de drie predikanten van de Centrale Her vormde Gemeente. En wij zien elkaar op de ringvergaderingen in Gouda van onze kerk. De verstandhouding met mijn collega’s is in ieder geval vrij goed. De sfeer op dit moment is een beetje van leven en laten leven, helaas moet ik zeggen. Ik zou natuurlijk best eens als her vormde predikant in de Brugkerk wil len preken als men mij daarvoor zou uitnodigen. Van preken in eikaars kerk is het in mijn tijd nooit gekomen. Ver der heeft men bezwaren tegen ”de vrouw in het ambt”. Daardoor wordt het helaas ook vrijwel praktisch onmo gelijk dat er een dominee van de Cen trale Hervormde Gemeente in de Im manuëlkerk voorgaat. Andere problemen als het zingen uit het Liedboek, de moderne psalmberij ming en ritmisch zingen, laat ik dan nog maar buiten beschouwing”. den Berg (lid van de herdenkingscommissie), ds. A.A. van 50-jarige hervormde Immanuëlkerkgemeente) en H.P. Goïnga (scriba). gend jaar wil gaan verhuizen. Zij beiden vullen de antwoorden van de predikant aan of ondersteunen die met eigen voorbeelden. De heren Goïnga en Van den Berg schromen overigens niet ds. van Houwelingen, die na het Zeeuwse Grijpskerke (1983- 1987) zich op 6 september 1987 aan de hervormde Immanuëlkerkgemeente verbond, met andere inzichten te con fronteren, zoals hun wat afwijkende schets van een vitale geloofsgemeen schap, die voor een beleidsmatige en marketingachtige aanpak om kerke lijke activiteiten meer samenhang en een betere follow-up te doen krijgen. WADDINXVEEN - ”De Geest waait waarheen Hij wil en niet door de windtunnels die wij voor Hem gemaakt hebben”. ”Je kunt niet meer gelo ven, zoals we vroeger geloofden, want het is niet zo dat het geloof je komt aanwaaien 'De eenheid van de hervormde Immanuëlkerkgemeente zit in de openheid naar de wereld, naar de samenleving toe”. ’Immanuëlkerk staat WADDINXVEEN - Van welk kerkgenootschap in Waddinxveen moet een confessioneel lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk lid worden Van de hervormde Imma nuëlkerkgemeente (Immanuël kerk) of van de Centrale Her vormde Gemeente (Brugkerk, Be- thelkerk, De Hoeksteen) Die vraag kwam laatst aan de orde op de gemeenteavond van de Cen trale Hervormde Gemeente in De Hoeksteen. Ds. J.W. Goossen ant woordde op die vraag dat naar zijn mening een confessioneel her vormde zeker niet moest worden verwezen naar de Immanuëlkerk gemeente, ’’omdat ze zelf zeggen midden-orthodox te zijn en dat is niet gereformeerd”. ’’Confessione len vinden voldoende ruimte bin nen de Centrale Hervormde Ge meente en hebben er ook al een plaats”, aldus ds. Goossen, die aan zijn woorden nog wel toevoegde ei genlijk niet aan kerkpolitiek te wil len doen, maar de vraag was nu eenmaal gesteld. Heeft ds. Goos sen gelijk met zijn antwoord, vra gen we aan ds. A.A. van Houwelin gen van de hervormde Immanuël kerkgemeente, die zijn deelge meente - blijkens de folder van de overlegorgaan van zes Waddinx veense kerken - inderdaad wat haar geloofsbeleving betreft rekent tot de midden-orthodoxie. Ds. Van Houwelingen: ”Wat is midden-or thodox en wat is confessioneel In Waddinxveen valt een goede con fessioneel tussen wal en schip. Zelf ben ik geen confessioneel predi kant. Mijn prediking is dan ook niet confessioneel getint. Toch vind ik - al aarzel ik wel - dat een confes sioneel hervormde eerder thuis hoort in de Immanulkerkgemeente dan in de Gereformeerde Bond van de Centrale Hervormde Gemeen te”. ’’Binnen de Nederlands Her vormde Kerk zijn de identiteiten overigens ook aan het schuiven ge gaan. Wat is confessioneel, wat is midden-orthodoxie nu nog Wat is de Gereformeerde Bond in Wad dinxveen Het karakter van de Be- thelkerk (Bilderdijklaan) is toch anders dan die van De Hoeksteen (Esdoornlaan) De geloofsbele ving geeft dat aan. Binnen de Gere formeerde Bond is immers ook een sterke diversiteit en variëteit ont staan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 11