Muziekschool is verhuisd Annemiek deed Amerika Rabobank Q Onderweg gevaarlijk Vrij spel in Gouwebos? BOONSTOPPEL BIJ Waddinxveense bezorgd HAVO-Atheneum profiteert van Coomhertprijs Musical in AF-centrum voor ouderen Auto werd gelanceerd Open dag Van ’t Hof Scholieren in BOOS Musical Meeting Wandeling in ’t Weegje Feestelijk programma Kerngroep DE ALLERBESTEN I Judoka’s succesvol Frea Plantinga over ’’Karma” •mA. 11 I ElIAS ALGEMENE VERGADERING VAN DE RABOBANK TE WADDINXVEEN WADDINXVEEN - In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders heeft mevrouw M. Slaman-van Leeuwen van de Groens- voorde haar grote verontrusting uitgesproken over de gevaarlijke ver keerssituatie op de Onderweg, langs welke weg zij binnenkort gaat wo nen. Pagina 13 - - A I e .J Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 november 1990 gen betaling van ƒ5,-. positieve als negatieve. L, Het Bestuur. Annemiek yan 't Hof, gefotografeerd in het huis van haar moeder aan de Peppelhorst. (Foto: Sjaak Noteboom). Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank ’’Waddinxveen” B.A. haar leden op tot het bij wonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 27 november 1990 om 20.00 uur ten kantore van de bank Kerkweg-Oost 161 te Waddinxveen. Volgens Peugeot Talbot Nederland NV behoort het Boonstoppel-team op zowel service- als onderdelengebied tot de allerbesten in Nederland. In 1989 werd Boonstoppel BV al uitgeroepen tot Peugeot Talbot-dealer van het jaar. drijfsleider G. den Dekker. Deze gaf de reischeques op zijn beurt door aan vier medewerkers. WADDINXVEEN - Maar liefst 7 ju doka’s van sportschool Den Edel vielen afgelopen weekend in de prijzen tij dens een druk bezet judotournooi van Mahorokan te Hoek van Holland. Een le prijs behaalden Barry v. Bom mel (15) en Marieke v. Rhijn (12). Een 2e prijs behaalden Patrick Tjon (11) en Lennard Bron (16). Een 3e prijs behaalden Johan v. Berkel (9) en Johan Wijnen (14) en Bianca At- teveld (11). WADDINXVEEN - De voormalige Stichting Streekmuziekschool Wad dinxveen is nu definitief van de Zuid- kade 8 verhuisd naar het Centrum voor Kunstzinnige Vorming ’’Kreater” aan de Kerkstraat 13. zien de vele nieuwe investeringen at ge zien. De andere dependance van de Stich ting Centrum voor Kunstzinnige Vor ming is een voormalige kleuterschool genomen meerderheidsbesluit over het hondenaanlijngebod in te slikken. Intussen hebben de honden in het Gou- webos de vrijheid en de ruimte en heb ben ook de bazen het prima naar hun zin, zoals de Waddinxveense tekenaar Elias dat heeft weergegeven. aan de Peter Zuidlaan. Daarin zijn ate liers van beroepskunstenaars onderge bracht. Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergadering •Jaarrekening 1989 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht Statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering, de jaarrekening 1989 alsmede de voorgestelde statuten wijzigingen liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. WADDINXVEEN - Zoals aangekon- digd gaat het interkerkelijk koor Mee ting het 10-jarig bestaan luister bij zet ten met de opvoering van de musical ”In de voetsporen van Paulus” op vrij dagavond 16 november om acht uur in de Ontmoetingskerk aan de Groens- voorde. De musical gaat over Paulus. Wie hij was, welke boodschap hij bracht en wat dat nu nog betekent. Aan de hand hiervan heeft Meeting een hedendaagse musical gemaakt met te rugblikken op bijbelse gebeurtenissen. Verschillende gedeelten uit het boek Handelingen der Apostelen worden ten gehore gebracht door middel van toneel en zang. Deze gedeelten zijn de bekering, de roeping, de reizen van Paulus en het stichten van de eerste Christengemeen ten. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop wordt bestuurd door het re creatie- en natuurschap Gouwebos met een dagelijks en algemeen bestuur, waarin alleen gekozen raadsleden uit de beide gemeenten zitting mogen heb ben. Dit bestuur wordt sinds dit jaar geadvi seerd door een spiksplinternieuwe Ge bruikersraad Gouwebos, die echter dit jaar nog maar tweemaal moeizaam in vergadering bijeen is geweest. Binnen de raad bestaat intussen alge mene onvrede over het functioneren als adviesorgaan (’’Worden we wel voor vol aan gezien en luisteren ze wel voldoende naar ons en er hebben zich inmiddels twee kampen gevormd met betrekking tot het voorgenomen De Rabobank is een coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden die door middel van leden vergaderingen en het door hen gekozen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatse lijke bank. Dat is een garantie voor u, dat bij elk advies dat de Rabo bank geeft het belang van de leden en cliënten zwaar weegt. De 19-jarige Waddinxveense in Cen- tral Park in New York City. WADDINXVEEN/GOUDA - De sa menwerkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg profiteert waarschijnlijk mee met de eerste Coomthertprijs van 100.000,-, die dr. A.M. Versloot van de Rijksuniversiteit Utrecht in de Goudse St. Janskerk vo rige week maandagavond heeft gekre gen uit handen van minister drs. C.I. Dales van Binnenlandse Zaken bij ge legenheid van de herdenking van de 400ste sterfdag van de humanist, ge leerde en kunstenaar Dirck Volkerts zoon Coornhert. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag 31 oktober zijn er in de openbare Annie M.G. Schmidtschool opnamen gemaakt voor het Veronica-tv-programma BartB.O.O.S. De kinderen hebben vrijwel geheel op eigen initiatief kleine reclames potjes bedacht en ingestudeerd. Zij hebben daar tijdens en vooral na schooltijd aan gewerkt. Decors werden gemaakt en allerlei teksten ingestudeerd. Er zijn in totaal vier spotjes opge nomen en er werden er twee op dinsdag 6 november uitgezonden. Wanneer de andere spotjes ook goed zijn, worden die op 20 novem ber uitgezonden. Het gemeentebestuur van Waddinx veen was eerder dit jaar niet bereid een financiële bijdrage aan de Coomhert prijs, ingesteld door de Coomhert- stichting met de Waddinxvener dr. A. A. de Bruin als voorzitter, te leveren wegens het ontbreken van een plaatse lijk belang. Althans, dat vinden de vier mannelijke leden. De twee vrouwelijke leden den ken dat het geen kwaad kan nog eens uit te leggen hoe een nieuw aanlijnge- bod ook in de praktijk gerealiseerd zou kunnen worden. De vraag is nu wie van de Gebruikersraad op bezoek gaat bij het dagelijks bestuur: of de voorzitter namens de gehele raad of twee delega ties met een meerderheids- en een min derheidsstandpunt. WADDINXVEEN - ’t Weegje in Wad- dinxveen-Zuid is zaterdagmorgen vanaf half tien het doelwit van een wan deling van de afdeling IJssel en Gouwe van het Instituut voor Natuureducatie (IVN). De gratis wandeling zal de deelnemers, die zich voor de start bij Het Praathuis moeten vervoegen, voeren dooreen af wisselend gebied van een zeer natte polder, een bosachtige omgeving en water. In Waddinxveen-Zuid leeft een grote z verscheidenheid aan voeels. WADDINXVEEN - Voor alle Wad dinxveense ouderen en mensen met een handicap brengt de toneelgroep Spektakel uit Zevenhuizen maandag avond 12 november om kwart voor acht in de toneelzaal van het Anne Frank- centrum in Waddinxveen de vrolijke musical in drie bedrijven ’’Biznes om een quizmis”. Deze maandelijkse avond wordt weer gehouden op initiatief van de culturele commissie van de Stichting Dienstver- leningscentrum Waddinxveen. De toe gangsprijs bedraagt twee gulden. De musical is geschreven door Aad Caspers en de muziek is van Wim van Oostrum en Ernst Vogel. Het stuk speelt zich af op Hawaii. Het laat zien, hoe het twee mensen verging op dit ei land na het winnen van een quiz. Aan de musical werken 14 mensen mee. De balletgroep van De Zeven Muzen staat onder leiding van Nancy Tamminga. De balletgroep bestaat uit acht meisjes. De regie is in handen van Greet van Driel. Volgens ingewijden is het een bijzon der vrolijke musical. Voor deze feest avond heeft de commissie gemeend iets aparts te doen. Zij die niet in de gelegenheid te komen, behoeven maar te bellen naar nummer 01828-15555 en zij worden door de hand- en spandiensten thuis gehaald en na afloop weer teruggebracht tegen be taling van een kleine vergoeding van '2,-. Na de wat teleurstellende avond van drie weken geleden verwacht de com missie dat ook deze keer de zaal weer, evenals vorige keer, vol zal zijn. Let op de gewijzigde aanvangstijd. De avond begint om kwart voor acht en de zaal gaat open om kwart over zeven. In haar schrijven verwijst de bezorgde Waddinxveense naar het ongeval in Lopik waarbij vorige week vijf jonge ren uit Oudewater en Hekendorp om het leven kwamen. ”Het lijkt de Onderweg wel”, was haar eerste reactie toen ze de schokkende krantenberichten daarover las. Ze vraagt zich dan ook af of B. en W. zich wel bewust zijn van de gevaarlijke si tuatie op de pas geasfalteerde polder weg naar Moerkapelle in deze donkere en natte tijd van het jaar. Daarbij denkt mevrouw Van Leeuwen- Slaman aan de tientallen fietsende scholieren, die ’s morgens in de ko mende maanden in het donker van de onverlichte Onderweg gebruik moeten maken. Ook stelt zij in haar schrijven aan het gemeentebestuur vast dat de automo bilisten geen enkel houvast hebben aan de ontbrekende witte belijning en in de verte niet kunnen zien waar de inhaal- plaatsen zijn. Volgens haar vormen ook de hoge asfaltscheiding ten op zichte van de berm een gevaarlijke si tuatie. ’’Stel uzelf op de hoogte door op een gemiddelde schooldag bij regenachtig weer ’s morgens tussen half acht en kwart voor acht richting Moerkapelle te rijden”, raadt zij het college van B. en W. aan. Mevrouw Slaman-van Leeuwen meent dat haar brief niet moet worden gezien als een paniekreactie op het dramati sche verkeersongeval in Lopik. ”Nee, dit is een zaak, die voor de mensen die met de Onderweg te maken hebben al tijd al een grote zorg is”. ’’Laat deze brief niet in de prullebak verdwijnen, maar schenkt u er alstu blieft uw aandacht aan. Er wordt in Waddinxveen genoeg geld uitgegeven aan luxe zakenmaar dit heeft niets met luxe te maken besluit de bezorgde Waddinxveense haar brief. Hof ook de topregisseur Herbert Berg hof kennen, waarvan ze acteerlessen kreeg. Dit bracht ze ook in aanraking met diverse Amerikaanse wereldster- reh. De Waddinxveense is van plan met haar acteerervaringen in Nederland het een ander te gaan doen. Inmiddels is ze weer volop aan het studeren geslagen om te zien in welke richting ze verder zal gaanEn ding staat vast: Naar Ame rika gaat ze terug. WADDINXVEEN - Minister drs. J. Pronk van Ontwikkelingssamenwer king staat woensdagavond 14 novem ber om acht uur in het Waddinxveense gemeentehuis een heel programma te wachten, dat is gemaakt door de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen. De bewindsman zal op de feestelijke openbare avond natuurlijk ook het woord voeren en spreken over zijn be leidsnota ”Een wereld vol verschil”. In de nota wordt ingegaan op de grote ar moede, die nog steeds bestaat. Een omvangrijke minderheid van de bevol king heeft niet gedeeld in de verbete ringen. Anno 1990 leeft meer dan een miljard mensen in absolute armoede. Centraal in het beleid staat de structu rele armoedebestrijding. Dit bekent meer investeren in mensen (werk, on derwijs, gezondheidszorg) ter verho ging van de produktiviteit; verbeteren van de voorziening in basisbehoeften (kleding, voedsel, onderdak); bevor deren van de deelname van armen aan het proces van politieke besluitvor ming. Minister Pronk zal op deze avond pra ten over de manieren waarop hij daar aan wil werken. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Verder staat op het progrmama een ’’presentatie” van de kerngroep, een toespraakje van wethouder P.F.J. van Schie, die de bijdrage voor het door Waddinxveen gesteunde projekt in Peru overhandigt aan Liesbeth van der Hoogte van NOVIB en een bijdrage van Liesbeth van der Hoogte over de huidige stand van zaken in het projekt. De verhuizing zat al vanaf 1 januari 1990 in de pen toen de muziekschool werd opgenomen in het nieuwe Cen trum voor Kunstzinnige Vorming. Het telefoonnumer van de muziek school blijft ongewijzigd: 01828-14422. Het Centrum voor Kunstzinnige Vor ming wordt geleid door Roel van Schravendijk, de voormalige directeur van de Streekmuziekschool. Het Centrum voor Kunstzinnige Vor ming is overigens nog niet compleet. Er moeten nog diverse verbouwingen plaats vinden. Daarvoor moet eerst het gymnastieklokaal verdwijnen en dat gebeurt na de ingebruikname van de sportzaal De Duikelaar aan de Zuid- plaslaan. Onduidelijk is verder nog wat de toe komst zal zijn van het jongerencentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof. De Bonkelaar is een dependance van het Centrum voor Kunstzinnige Vorming. In het gebouw zou op de eerste verdie ping de Stichting Muzikantencollectief Waddinxveen van de Veenkade een onderdak krijgen, maar hiervan is ge- GOUDA - Van ’t Hof Makelaardij aan het Van Hogendorpplein in Gouda houdt zaterdag 17 november van 11.00- 13.00 uur een ’’open huis”-actiedag. Teneinde, nog voor de vakantiepe riode weer begint, de verkoop een krachtige stimulans te geven, worden geïnteresseerden vrije toegang tot na genoeg alle in verkoop zijnde wonin gen verleend. Men kan dus, zonder vaste afspraak, bij een of meerdere wo ningen een kijkje gaan nemen. Van ’t Hof Makelaardij BV hoopt op deze wijze elke eventueel aanwezige drempelvrees bij aspirant-kopers weg te nemen en een zo groot mogelijk pu bliek te bereiken. Op het hoofdkantoor van Van *t Hof Makelaardij BV aan het Van Hogen dorpplein 4 zijn tussen 10.00 en 14.00 uur een zestal (adjunct)makelaars ’’stand by”. Deze ontvangen de men sen voor een gesprek en/of financie- ringsberekening. De koffie staat klaar. WADDINXVEEN - Automobielbe drijf Boonstoppel BV aan de Oranje- laan heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie 2 van de service- en onder delenwedstrijd ’’Score ’90” van Peu geot Talbot Nederland NV in Utrecht. Peugeot Talbot-directeur Service, O.D.R. Kuiper, kwam in het Waddinx veense bedrijf de prijs -. vier reische ques van 1.500,- - uitreiken aan be- De Waddinxveense school zal worden betrokken bij één van de zes projecten ter bevordering van verdraagzaamheid op levensbeschouwelijk gebied. Het HAVO-Atheneum is gekozen uit een oogpunt van een geslaagde vorm van samenwerking met en verdraagzaam heid tussen verschillende levensbe schouwelijke richtingen. Deze ’’klank- bord-functie” wil rector dr. A.W. Hen driks graag gaan vervullen. WADDINXVEEN- De 19-jarige An nemiek van ’t Hof is na ruim een jaar weer thuis in het ouderlijk huis aan de Peppelhorst. De oud-HAVO-leerlinge van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum heeft een zeer ge slaagd Amerikaans avontuur achter de rug. ”Het was geweldig. Ik had niets willen missen”, zegt ze ervan. In Brooklyn-New York City verbleef ze - zopals zoveel anderen - als au pair in een heel aardig gezin van producer/ regisseur Louis Pietig met zijn vrouw Mary-Ann en hun kinderen Evelyn en Daniël van 4 en 7 jaar. In het Amerikaanse jaar maakte ze di verse trips door het land en ze zag veel van New York. Ze was daar heel erg snel ingeburgerd, vermaakte zich met de kindeen, ging steeds beter Engels spreken en nam intensief kennis van de Amerikaanse leefgewoonten. De jongens overzee legden veel be langstelling voor de aantrekkelijke Waddinxveense aan de dag, maar ze wist met die aandacht heel resoluut om te springen. Een paar mooie vriend schappen heeft ze er wel van overge houden. In New York leerde Annemiek van ’t beruchte hondenaaiflijngebod. De vier mannelijke leden willen dat de hond tijdens het broedseizoen in het voorjaar en in de zomer in de meeste delen van het Gouwebos aan de lijn gaat (op een viertal lokaties na) en de twee vrouwelijke leden hebben daar andere, naar hun oordeel veel effec tieve en praktische, opvattingen over. De minderheid voelt zich overvalst door de meerderheid en heeft daarbij ondemocratische gevoelens gekregen, omdat democratie tenslotte meer dan is één plus één is twee. Over het aanlijngebod wil het dagelijks bestuur van het Gouwebos graag nog eens van gedachten wisselen met de Gebruikersraad. De Gebruikersraad gaat zo’n gedachtenwisseling beslist uit de weg, maar is niet van plan het eerder a WADDINXVEEN - De zevende en voorlaatste gezondheidslezing van de Waddinxveense natuurgeneeskundige Frea Plantinga in De Boog aan de C. Huijgenslaan gaat komende donder- dagavond 8 november om half negen over de invloed van Karma op de ge- i zondheid. De lezing is toegankelijk te gen betaling van ƒ5,-. Het woord Karma is inmiddels al aar- dig ’’ingeburgerd” en velen voelen met dit woord eerder een bedreiging boven hun hoofd hangen dan dat het iets posi tiefs te zeggen heeft. Karma komt uit het Sanskriet en het betekent: de som der daden en gedach- ten van de persoon tijdens zijn aardse i bestaan, dat gevolgen heeft in latere tij- den (en existenties). Eigenlijk is het een Kosmische Wet, namelijk de Wet van Oorzaak en Ge volg. Natuurlijk komen niet alle gevol- gen negatief over en dat heeft uiteraard te maken met de oorzaak zelf. Als de i ’’oorzaak” bijvoorbeeld een liefdevolle daad is, zal het gevolg van deze daad j natuurlijk ook liefdevol zijn, ook al zien wij er zelf weinig van. Hoe men omgaat met gezondheid, zal eveneens j allerlei gevolgen kunnen krijgen, zowel ;i Op deze avond gaat Frea Plantinga het begrip Karma nog verder met het pu- j bliek uitwerken, zoals men inmiddels i van haar gewend is. Er wordt bijv, ge- keken naar enige typen van fysiek Kar- ma, het vergeldend psychologisch Kar- ma, karmische oorzaken van geeste lijke afwijkingen en beroepsbekwaam heid bepaald door vorige levens. Annemiek van t Hof op de boot rond Palm Beach in Florida. s i WADDINXVEEN/BOSKOOP - Een 21-jarige Waddinxveense automobilist is in Boskoop gewond geraakt bij een aanrijding. De man reed met zijn wagen over de Zuidkade in het kwekersdorp, waar een vrachtwagen geparkeerd stond met de rijplaten naar beneden. De Wad dinxvener bemerkte dit te laat en lan ceerde zijn wagen. Het voertuig kwam op zijn kop terecht op het wegdek. De bestuurder moest met hoofdletsel naar het Goudse Bleu- land Ziekenhuis worden gebracht. y*s «w I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 13