Jarige school geeft cheque Jeugdrevue in Trefpunt Raadsleden over r Waddinxveen krijgt nieuw parkeerterrein parkeerproblemen Voor de Derde Wereld 4 SOOS-middag RPF vergadert Koffiebar Controle banden en verlichting Pech Onderweg ANWB-Gouda Zendingsavond De Hoeksteen Studenten- speelgroep in Open Cirkel Slijterij Van Eeuwen viert feest Inloop voor jongeren aan Beukenhof Woensdagmiddag 14 november Katwijkse arts bij de NPV Open huis Unicef in 6 woningen Speciale schrijfactie Amnesty Echtpaar protesteert tegen Goudse plannen WADDINXVEÊN/GOUDA Tweede kamer muziekconcert Humor Lima Slim. Pagina 17 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 november 1990 I Pimetje’s Pret Parade met Pimmetje Plezier en de vrolijke clown Slim De te maken parkeerplek voor 110 auto’s aan de Dreef, eens de ruimte van goed zicht op de weg en i i i i i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 een tijdelijk woonwagencentrum. (Foto:J. Hak). i ter de Grontmij. NV aan de Limaweg. (Foto: J.Hak). doende. Verder gebeurt er in deze jeugdrevue zoveel, dat een complete opsomming onmogelijk is. Het verhaal en de liedjes van ’Eerlijk duurt het langst’ werd geschreven door Marcel van der Voort en Harry van Meeteren. Hoewel sinds maart 1990 de door de veiligheidstroepen begane schendin gen zijn afgenomen, komen er nog steeds berichten bij Amnesty binnen over moorden, ’’verdwijningen” en be dreigingen met de dood. WADDINXVEEN - In zes Waddinx- veense woningen wordt volgende week WADDINXVEEN - De werkgroep Waddinxveen van Amnesty Internatio nal biedt deze maand november weer volop gelegenheid te schrijven of voor beeldbrieven om over te schrijven af te halen. WADDINXVEEN - De hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel heeft voor woensdagavond 14 novem ber om half negen in De Schaapskooi aan van Fekia (pedagogische academie) uit Ede uitgenodigd. Zij spelen het stuk ’’Blindganger” en laten zien hoe mensen zoeken naar ge luk, vrede, tevredenheid en geborgen heid. Dat we er niet komen via een glan zende carrière of het vinden in een wel varend leven, maar dat alleen Jezus Christus ons zicht geeft op de weg, komt deze avond tot uiting. Ook jonge ren zullen deze avond veel herkennen van hun eigen situatie”, aldus De Open Cirkel. WADDINXVEEN- In De Hoeksteen aan de Esdoomlaan wordt woensdag avond 14 november om kwart voor acht een zendingsavond van de Gerefor meerde Zendingsbond (GZB) gehou den. De avond is bedoeld voor jong en oud en vrij toegankelijk. Het onderwerp van de avond is ’’Zen ding en contact met velen uit alle vol ken”. Spreekster is Diny van Os van het Bijbelhuis uit Antwerpen. De lei ding van de avond is in handen van ds. H. Schipaanboord. Deze maand houdt de werkgroep naast de maandelijkse schrijfaktie tevens een speciale actie wegens de schendingen die begaan zijn door de veiligheidstroe pen in Sri Lanka, waardoor duizenden mensen zijn ’’verdwenen” of door deze troepen vermoord. En daar was ook alle reden voor want de verhuizing van de Jan Ligthart- school van de Kerkstraat naar de wijk Zuidplas ging niet onopgemerkt. Maar aan alle school- en lesproblemen kwa men onder leiding van schooldirecteur Bert Smit een einde. De school heeft in de nieuwe wijk een eigen plaats weten te veroveren. Vorige week maandag werd het feest geopend met het oplaten van ballonnen met daarop de tekst ’’Niet apart maar samen”, de slogan van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Een aantal kaartjes welke aan de ballonnen hingen zijn alweer op school terugbezorgd. Er zijn erbij die in Duitsland geland zijn. Na het oplaten van de ballonnen werd een, speciaal voor het lustrum geschre ven feestlied, gezongen. Op dinsdagen woensdag zijn de leerlingen druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het Lustrum Festival dat op donder dagmiddag en vrijdagochtend gehou den werd. Er werd toneel gespeeld, ge zongen en muziek gemaakt door een groot deel van de kinderen. Geschreven wordt er op maandagmid dag 12 november vanaf 13.30 uur bij Ineke de Wolff (Peuleyen 174, tel. 15376), maandagavond 12 november vanaf 20.00 uur bij Bep Tetteróo (Kla verveld 9, tel. 16691), dinsdagmiddag 13 november vanaf 13.45 uur bij Astrid v.d. Berg (Roosje Voshoeve 31, tel. 16229), woensdagavond 14 november van 20.00-21.00 uur bij Hannie Okkes (Chopinlaan 26, tel. 16078) en op maandagavond 19 december van 19.00- 20.00 uur bij Marijke de Groot (Kievit- dreef 19, tel. 10082). WADDINXVEEN - De openbare Jan Ligthartschool aan de Sperwer- hoek heeft het eerste lustrum gevierd. De vijfde verjaardag hebben de 217 leerlingen, hun leerkrachten en de ouders niet zomaar voorbij laten gaan. WADDINXVEEN - De jeugdrevue Pimmetje’s Pret Parade is volgende week woensdagmiddag 14 november om half drie te zien in Het Trefpunt aan de Stationsstraat in Waddinxveen. De kaartjes kosten ƒ5,- per stuk. WADDINXVEEN - De arts W.J. van Duijn uit Katwijk aan Zee is donder- dagavond 22 november om acht uur te gast op de in de Bethelkerk aan de Bil- derdijklaan te houden najaarsleden- vergadering van de afdeling Waddinx veen van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). Dokter Van Duijn zal op deze avond spreken over het doel van het prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut bij medisch/ ethische grensoverschrijdingen, zoals genetische manipulatie en reageerbuis bevruchting. WADDINXVEEN - Vólgende week donderdagavond 15 november om half negen brengt het Daniël Kwartet een concert ten gehore met medewerking van oud-Waddinxvener Henk de Graaf. Het concert vindt plaats in de raadzaaLvan het gemeentehuis. Op het programma staat het beroemde klarinetkwintet van Mozart. De klari nettist Henk de Graaf neemt de solo partij hieruit voor zijn rekening. Men kan toegangskaarten in het ge meentehuis telefonisch reserveren op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur onder nummer 01828-14433, toestel 274. De gereserveerde kaarten dienen dan aan de zaal te worden betaald. Indien men geen kaarten heeft gereser veerd, kan men aan de zaal kaarten ko pen vanaf een half uur voor de aan vang van het concert. WADDINXVEEN - In de raadscom missie voor Openbare Werken en Ver keer zijn vorige week vragen gesteld over parkeerproblemen bij Waddinx- veense gebouwen. Het gaat hier om het nieuwe restaurant en partycentrum Bibelot aan de Lima weg en om de hervormde Bethelkerk aan de Bilderdijklaan. Bibelot heeft een grote aantrekkings kracht op velen en dat veroorzaakt par keeroverlast in de omgeving. De Staringlaan bij de Bethelkerk is op zondag gevaarlijk voor het doorgaande verkeer, omdat kerkgangers soms tot in de Noordtunnel hun wagen parke- tieve bijdrage te kunnen leveren aan de verkeersveiligheid in de regio. De ko mende tijd zal namlijk de duisternis steeds vroeger invallen en zullen de weersomstandigheden verslechteren Een goede autoverlichting en het in goede conditie verkeren van de auto banden is daarbij van levensbelang. Een goede verlichting zorgt voor een goed zicht op de weg en verhoogt de De heer M.L. J. Dukker en zijn echtgenote M.C. Dukker-Mulder van de Peuleyen 140 hebben bij de provincie Zuid-Hol- land bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan Goverwelle van de gemeente Gouda. Hun bezaren zijn vanmorgen - woens dag 7 november - gehoord in een zitting van een commissie uit het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land. De heer Dukker en zijn vrouw hebben in Goverwelle een huis in aanbouw. Beiden vrezen in de huidige opzet van het bestemmingsplan te veel overlast van het verkeer over de Binnenpolder- weg in deelplan 4. Die vrees stoelt op de bepaling in het Goudse bestemmingsplan, dat verkeer van en naar Haastrecht via de Gover- wellesingel, Wilhelmina van Pruisen- laan, Binnenpolderweg en Voorwillen- seweg naar de Goejanverwelledijk wordt geleid. kinderfonds van de Verenigde Naties. Uitgestald liggen onder andere wens kaarten en geschenkartikelen van Uni cef. Iedereen kan vrijblijvend de Unicef-ar- tikelen komen bekijken. Het open huis is van vrijblijvend de Unicef-artikelen komen bekijken. Het open huis is van maandag 12 tot en met vrijdag 16 no vember tussen 930 en 1130 uur en tus sen 13.30 en 15.00 uur. Het open huis is bij mw. J.G. Zeven bergen, D. van Schagenplantsoen 3 (tel. 10335), mw. J. Alma, Machtelderf 18 (tel. 11580), mw. M. Barendsen, Heuvelhof 24 (tel. 14841), mw. E. Kientz., Heemraadweg 39 (tel. 17662) en mw. B. Kemper, Distelveld 12 (tel. 18694). ’s Avonds van 18.30 tot 21.00 uur kan men terecht bij mw. T. Stam, Wou- brechterf 106 (tel. 11116). Buiten de open huis-week kanmen terecht bij mw. J.G. Zevenbergen (tel. 10335). Tevens zijn dan voorbeeldbrieven be schikbaar om opheldering te vragen over het lot van 4 jonge mannen, die ten tijde van hun ’’verdwijning” in Irak tussen de twaalf en vijftien jaar oud wa ren, een militair die in Equatoriaal Guinée een gevangenisstraf van 20 jaar uitzit, na onder dwang bekend te heb ben en een ’’verdwenen” tegenstander van de regering in Guatemala. WADDINXVEEN - Slijterij Van Eeu wen in het winkelcentrum Luifelbaan (Brederolaan) schenkt volop aandacht aan het 15-jarig bestaan van de ’’Gulle Botteliers”, de verkooporganisatie waarbij de Waddinxveense slijter is aangesloten. Tot eind december ontvangen de klan ten per twee weken een klein kadootje bij aankoop van een steeds wisselend produkt uit het ruime assortiment. Van Eeuwen in het winkelcentrum ’’Luifelbaan” heeft in deze tijd van het jaar zijn handen vol aan het maken van de bekende relatie/feestpakketten. Toch is er voldoende tijd om een ieder in de winkel uitgebreid voor te lichten over bijvoorbeeld de nieuwe ’’trend” in drankjes met minder of zelfs geheel zonder alcohol. Naast het uitgebreide wijnassortiment heeft men de mogelijkheid bij Van Eeuwen een keuze te maken uit de meer dan 90 biersoortenEen hoeveel heid binnen- en buitenlandse bieren die men bij weinig slijters tegen zal komen. Voor de komende feestdagen is het misschien een aardig idee om eens an ders voor de dag te komen met een bier-kadodoos. Er zijn standaard dozen en men kan zelf zijn of haar kado samenstellen, meestal met bijbehorende glazen. zichtbaarheid van de automobilist zelf. De autobanden vormen het enige con tact tussen de auto en het wegdek .Ban den moeten vooral bij een nat en slecht wegdek in een goede conditie verkeren en op de juiste spanning worden gehou den. De autobedrijven die aan de actie zul len deelnemen zijn herkenbaar aan een speciaal affiche. Deze affiches zullen op duidelijke wijze bij de bedrijven worden aangebracht. Daarnaast zal het publiek op de actie worden geattendeerd door middel van affiches die bij diverse openbare ge bouwen zullen worden aangepakt. Als bewijs van goedkeuring zal aan de au tomobilist die zijn of haar auto op deze wijze heeft laten keuren een controle- kaart en een veiligheidssticker worden uitgereikt. ren. En ook dat veroorzaakt overlast. Op verzoek van het vragenstellende PCW-raadslid Henk de Bas zal ver keerswethouder Joop Neele (PCW) met de Centrale Hervormde Gemeente gaan bekijken wat voor maatregelen er genomen kunnen worden om de par keeroverlast in Waddinxveen-Noord op zondagen tot een minimum te be perken. Met restaurant Bibelot is afgesproken dat de bezoekers ’s avonds en in het weekeinde gebruik mogen maken van het parkeerterrein voor en achter het regiokantoor van de Grontmij NV aan de Limaweg. De laatste tijd heeft al een groot aantal jongens en meisjes kennis kunnen ma ken met Pimmetje Plezier en zijn vro lijke vriend, de clown Slim Slim. Overal waar zij komen wordt het een feest. Zij beleven samen met het jeug dige publiek doldwaze avonturen. Pimmetje’s Pret Parade is een boeiende jeugdrevue met in de hoofd rol de ondeugende clown Slim Slim. Sa men met zijn vriend, de kwajongen sachtige presentator Pimmetje Plezier, staat hij garant voor spannende en vooral humoristische momenten. De produktie is geschikt voor jongens en meisjes van vier tot en met twaalf jaar. Ook ouders zijn welkom. Het programma zit vol sketches, liedjes en spelonderdelen. Pimmetje Plezier is een echte plannen maker. Slim Slim wil hem daar altijd bij helpen. Maar zijn hulp zorgt er meestal voor dat alles in het honderd loopt. In het totaal nieuwe programma ’Eerlijk duurt het langst’ gaat Slim Sim onder andere buikspreken. Natuurlijk loopt dat anders dan verwacht. De komst van politieman Beeres maakt het verhaal wel erg spannend. Boven dien verschijnt Slim Slim z’n bazige zus Amalia ten tonele. Hoewel het vooral gaat om de eerlijke lach van de jongens en meisjes, staat dit programma op een verantwoordelijke en vaak vertede rende wijze in het teken van vertrou wen. GOUDA - De ANWB gaat op de dins dagavonden van 27 november en 4, 11 en 18 december in Gouda weer de cur- sus ’’Pech Onderweg” geven. Daar voor kan men zich opgeven bij het ANWB-kantoor aan het Stationsplein in Gouda. Het accent van de cursus ’’Pech Onder weg” ligt het op zelf opsporen en ver helpen van pech aan de eigen auto. Tij dens de cursus wordt gebruik gemaakt van een auto waarin een storing is aan gebracht, die men dan aan de hand van begeleiding van een instructeur en theoretische kennis moet opsporen en verhelpen. De cursus geeft tevens inzicht in de techniek van de auto. Met behulp van tekeningen en een aantal belangrijke onderdelen wordt aandacht besteed open huis gehouden voor Unicef, het aan ontsteking, brandstofsysteem en koeling. Door de huidige moderne technieken, vooral op het gebied van de elektroni ca, wordt het steeds moeilijker storin gen zelf te verhelpen. In deze gevallen is de cursus er op gericht grotere schade te voorkomen. De cursus, die in de afgelopen vijfen twintig jaar ruim 180.000 deelnemers, onder wie meer dan 50% vrouwen, wordt gegeven door wegenwachten, technochefs en andere deskundigen van de ANWB. Iedere cursist ontvangt een cursusboek, dat ook na afloop van de cursus zijn nut bewijst. Verspreid over het hele land in 50 plaatsen worden in vier achtereenvol gende weken lesavonden gegeven van 2,5 uur. De cursus kost voor ANWB- leden 95,-; niet leden betalen 115,-. Acteur Marcel van der Voort uit Tiel, die de rol van Pimmetje Plezier voor zijn rekening neemt, omschrijft de for mule van Pimmetje’s Pret Parade als volgt: ”Het is een programma vol span ning, humor en feest. En ook met de nodige vertedering”. Het gezelschap brengt een show com pleet met decors, licht, geluid en een ei gen technicus. De formule blijkt aan te slaan, want de theatergroep treedt veelvuldig op. Harry van Meeteren, die de vrolijke clown Slim Slim gestalte geeft, is blij met de werkwijze van de jeugdtheater groep. ”Ik vind het heerlijk dat bij Pim metje’s Pret Parade niet alleen de ac teurs, maar vooral ook het jeugdige pu bliek bij het programma wordt betrok ken. Het is tenslotte hun uitstapje. Daarom vragen wij de jongens en meis jes altijd om raad”. De jongens en meisjes worden inder daad vanaf het begin tot het eind bij dit jeugdspektakel betrokken. ”Het is ten slotte jullie show!”, zingen Pimmetje en Slim Slim. En eigenlijk zegt dit vol- WADDINXVEEN - De SOOS (Stich ting Ouderen Onderling Sociëteit) houdt dinsdagmiddag 13 november om half drie een feestelijke SOOS-middag tijdens de open week ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Anne Frank-centrum. Volgens Amnesty International lijkt de regering van Sri Lanka de terreurtak- tieken van de veiligheidstroepen te steunen. WADDINXVEEN - De najaarsverga dering van de Reformatorische Poli tieke Federatie van Waddinxveen wordt gehouden op dinsdagavond 13 november om 20.00 uur op het adres Onderweg 71. Nadat het huishoudelijke gedeelte af gelopen is, zal Menno van der Haven een inleiding houden over de algemene beschouwingen. WADDINXVEEN - Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag is het jongerencentrum De Bonkelaar weer vrij geopend tussen 14.30-17.00 uur. Aan het Beukenhof kunnen de jonge ren dan een praatje maken, gezellig thee drinken na schooltijd, vragen stel len en informatie krijgen over alle mo gelijke onderwerpen, die in de belang stelling staan. Men kan zich ook op die middagen op geven voor activiteiten die in de ko mende maand van start gaan, zoals een voetbaltoumooi (het winnende team gaat tegen een team van de politie spe len), het modeproject (kleding maken, make-up cursus, houding verbetering, sieraden maken en een grote mode show, waarin eigengemaakte kleding een sieraden geshowd mogen worden) en een catering cursus (goede en lek kere maaltijd bereiden). De jongeren kunnen zich aan de Beu kenhof opgeven voor een opname van het tv-programma Count-Down. WADDINXVEEN - Het door de woonwagenbewoners dit voorjaar ver laten terrein aan de Dreef bij de Sniep- weg zal volgend voorjaar ingrijpend worden opgeknapt. Op initiatief van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven zullen er 110 parkeerplaatsen worden aangelegd voor de bezoekers van de tennisvelden van Be Fair en van de hoc keyvelden van Waddinxveen. De nieuwe parkeerplaats - eigenlijk ook een evenemententerrein - is na tuurlijk eveneens geschikt voor de be zoekers van sportcomplexen elders in het sportpark ”de Sniep” en voor de WADDINXVEEN - Van volgende week maandag 12 t/m zaterdag 17 no vember kunnen automobilisten in de regio Midden-Holland bij diverse BO- VAG-autobedrijven gratis de autover lichting en de autobanden laten contro leren. Deze actie wordt georganiseerd door de Regionale Projectgroep Verkeers veiligheid (RPV) in de regio Midden- Holland in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de bij de BO- VAG en WN aangesloten bedrijven. De RPV (i.o.) is een onafhankelijk overlegplatform, samengesteld uit ver tegenwoordigers van rijk, provincie, gemeenten en van die organisaties die binnen de regio Midden-Holland op ac tieve wijze betrokken zijn bij de be strijding van de verkeersonveiligheid. De RPV meent met deze actie een posi- Via het schrijven van brieven kan er bij de regering van Sri Lanka op aan wor de Nesse de studentenspeelgroep den gedrongen onmiddellijk stappen te j .- -x •- ondernemen teneinde de gewelddadig heden een halt toe te roepen. bezoekers van het Gouwebad ”de Sniep” indien het gerenoveerde par keerterrein aan de Sniepweg onvol doende capaciteit blijkt te bezitten. Achter het terrein staat zoals bekend nog de half-pipebaan voor skaters uit Waddinxveen en omgeving. In de raadscommissie voor Openbare Werkei) en Bedrijven is de inrichting van het nieuwe parkeerterrein onder werp van overleg geweest. Aan de orde kwam toen ook de realisatie van een veilige oversteek van de Dreef. Ge dacht wordt overigens wel aan een an dere ingang naar het parkeerterrein dan de in- en uitrit die er nu nog is. Donderdagochtend werd een lespro gramma verzorgd door de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad dinxveen. In alle groepen werd aan dacht besteed aan het werk van de NO VIB en met name over de kinderen in Lima, de hoofdstad van Peru. In Lima is eten en goed onderwijs niet zo vanzelfsprekend. De Kerngroep is samen met de NOVIB met een project bezig dat tot doel heeft gaarkeukens op te zetten zodat in één van de belang rijkste behoeften, voldoende eten voor de kinderen, wordt voorzien. De Jan Ligthartschool heeft in mei een fancy-fair gehouden waarvan de helft van de opbrengst bestemd was voor het lustrum en de andere helft voor een goed doel. Leeringen, teamleden en ouderraadle- den vonden het fijn om aan de Kern groep op vrijdagmiddag een cheque aan te bieden. De jongste leerling Daisy Klatt en de oudste leerling Mer lin v. Reede gaven namens Jan Lig thartschool een cheque van 750,-. Vrijdagmiddag was het gelukkig rede lijk weer want om 2 uur stond een draaiorgel voor de school. Met span doeken, ballonnen, stokpoppen en vlaggen gingen de feestvierders in op tocht door de wijk Zuidplas. Op school teruggekomen kregen alle leerlingen een zakje ”Zuidplas-Wok- kels” en een speciaal voor het lustrum gemaakte herinneringsbeker. ’s Avonds werd het feest afgesloten met een drukbezochte lustrum-bingo voor zowel de kinderen als hun ouders. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 9 november vanaf kwart voor acht is er weer een koffiebaravond in De Schaapskooi aan de Nesse. Dit keer is er geen speciaal programma maar een ’’Loop Inn". Een soort praat- café zou je kunnen zeggen. Ook zal er nog een videofilm gedraaid worden voor de bezoekers van 15 jaar en ouder. Bezoekers van net nieuwe restaurant Bibelot kunnen parkeren bij en ach-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 17