VW’s in trek bij dieven Roy Kokshoorn bij Kamer-voorzitter Twintig jaar ’’Anne Frank” I Receptie vrijdag 16 november Praatcafé Avond voor Ski-avond bij Hooftman op 14 november Expositie 400 dieren Nieuw Leven Zoeklicht- avond in Waddinxveen starters in Boskoop Titel voor A. Clazing bij Stormvliegers Regionaal overleg basisvorming Volleybalsters Be Fair verslaan Riva/Rijswijk Veilig op weg Diefstallen Aangehouden Vervoer Vernielingen Diefstal palen Fietsen Koersbal Receptie Maaltijden Sfeer Onverzekerd Lekkage Voordelig Aanrijdingen Uniek F' Waddinxveen WADDINXVEEN - Vorige week is volgens de Waddinxveense rijkspoli tie getracht drie Volkswagens, type Golf, te ontvreemden. Twee wagens werden gestolen, bij de derde bleef het bij een poging. WADDINXVEEN - Het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad in Waddinxveen be staat 20 jaar. Dit vierde lustrum zal niet ongemerkt voorbijgaan. De organisatoren verwachten dat vooral ook ouderen van elders uit de gemeente eens kennis komen maken met de activiteiten die er normaal plaats vinden. Ook niet- ouderen zij n welkom I i - Pagina 19 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 november 1990 I I I Z’n oma heeft in het Tweede Kamer gebouw gewerkt en ging nu met de VUT. De persoonlijke rondleiding van de Kamervoorzitter viel bij Roy Koks- hoorn bijzonder in de smaak. De afde ling voorlichting maakte er een mooi plaatje van voor het Weekblad voor Waddinxveen. WADDINXVEEN/DEN HAAG - En opeens stond hij daar in de Tweede Ka mer der Staten-Generaal aan het Bin nenhof, vlak naast Kamer-voorzitter drs. W.J. Deetman, de in Gouda wo nende oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen: de 12-jarige Wad- dinxveense scholier Roy Kokshoorn van de Fazantdreef Roy Kokshoorn (12) bij voorzitter drs. W.J. Deetman van de Tweede Kamer. ■POLITIENIEUWS Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de auto in de winter. Naast een uitgebreide tentoonstelling van alle Volvo winter-accessoires en - onderdelen, wordt er, in samenwer king met de KNAC, ook voorlichting gegeven over veilig rijden in de winter en worden demonstraties gegeven van het omleggen van sneeuwkettingen en het aanbrengen van ski-imperiaals en ski-boxen. Bovendien kan de bezoeker tijdens de Volvo Ski Open avond ook alle infor matie ontvangen over alle activiteiten van de Nederlandse Ski Vereniging en over de vele extra services die Volvo biedt, zoals Volvo/Diners Club Card, Volvo Touring Service het Volvo Pas poort voor Zekerheid. Vanuit een schuur aan de Zuidplaslaan is in de periode tussen woensdag 17 en donderdag 25 oktober een Tefal-fri- teuse ontvreemd. Er is op dinsdag 30 oktober aangifte ge daan van een hoeveelheid bouwmate riaal dat lag opgeslagen binnen afgeslo ten hekken op het oude zwembadter- rein aan de Sniepweg. Het gaat om oude deuren, schroot en ijzer. In de nacht van woensdag 31 oktober is vermoedelijk getracht een op de Hser- manweg geparkeerde vrachtwagen te ontvreemden. Een zijruit werd verwij derd, de voorruit en het contactslot werden vernield. Er wordt echter niets vermist. De wagen was geladen met metaal. Vanaf een op de Mercuriusweg gepar keerde auto werden in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 oktober een tweetal achteruitrijlampen gedemon teerd en ontvreemd. Op donderdag 1 november is aangifte gedaan van de diefstal van een kente kenplaat vanaf een personenauto. De eigenaar kon niet verklaren waar de diefstal had plaatsgevonden. Vanuit een op de Limaweg gepar keerde personenauto is in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 november een autoradio-cassetterecorder weggeno men. Er werd een ruitje vernield om in de auto te komen. Kort nadat op dinsdag 30 oktober in Hazerswoude een woninginbraak werd gepleegd kon in Waddinxveen een ver moedelijke dader worden aangehou den door de politie. De man bestuurde een auto die bij de inbraak was gesigna leerd. De verdachte is voor verder ver hoor overgedragen aan de collega’s van Hazerswoude. Vergeten mag ook niet owrden de hand- en spandiensten. Vele vrijwilli gers, zowel vrouwelijk als mannelijk, staan voor de ouderen klaar om op ver zoek voor autovervoer te zorgen tegen een redelijke vergoeding. In het Anne Frank-centrum is er verder een wasse rette en door derden worden diensten verleend zoals de bank, de winkel, de kapper, de pedicure en de bar. Een centrum dat bruist van leven en nog steeds laat zien dat haar bestaan gewet tigd en verantwoord is. De Kamer-voorzitter had Roy, leerling van de 5-jarige openbare Jan Ligthart- school aan de Sperwerhoek, vorige week woensdag uitgenodigd een kijkje in ’s lands vergaderzaal te nemen, om dat hij er was ter gelegenheid van de af scheidsbijeenkomst van zijn grootmoe der. Op de Kerkweg-West zijn in de nacht van zondag 28 op maandag 29 oktober diverse plantenbakken vernield. Plan ten werden uitgetrokken en de bakken werden Verderop omgekeerd achterge laten. In de nacht van woensdag 31 oktober op donderdag 1 november werden op het dak van een school aan de Sniep weg aluminium ontluchtingskappen vernield. Er werden deuken ingetrapt. In de middag van maandag 29 oktober werden ongeveer 80 aluminium hek- staanders gestolen vanaf het terrein van de voetbalvereniging Waddinx veen. Aan de hand van gegevens die de politie verkreeg bij het onderzoek kon op dinsdag 30 oktober een Waddinxve- ner worden aangehouden, die bekende de staanders te hebben gestolen. De ontvreemde goederen werden bij zijn woning aangetroffen en zijn inmiddels bij de rechtmatige eigenaar. Op zaterdag 3 november werd vanaf de Sniepweg (Be Fair) een bruine Batavus herenfiets met de postcode 2742 BP 85 ontvreemd. Een dag later werd op de Henegouwer- weg een oranje damesfiets aangetrof fen. De eigenaresse kan de fiets op het politiebureau afhalen. WADDINXVEEN - Een aantal scholen voor voortgezet onderwijs is van plan om zich gezamenlijk over de problemen van de basisvor ming te buigen. Sinds enkele jaren is er een plan ontwikkeld om de eerste jaren van het voortgezet onderwijs te her structureren. De huidige regering wil binnen 2 jaar de basisvorming per 1992 in het gehele voortgezet onderwijs invoeren. Op zeer beperkte schaal worden daartoe faciliteiten verleend. Bij voorbeeld wanneer scholen in een regio samen overleg plegen over de invoeringsproblematiek. De bevoegde gezagen van Prof. Kohnstammschool (MAVO) te Waddinxveen, Don Bosco-MAVO te Boskoop, Maranatha-MAVO te Boskoop, Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum te Wad dinxveen, De Wadde (LBO/MA- VO) te Waddinxveen en Haduard MAVO te Hazerswoude (14 vaste vakken gedurende drie jaar op alle scholen na de basisschool) hebben recent besloten om gezamenlijk dit overleg te voeren. Daarbij wordt tevens onderzocht in hoeverre in samenhang met de ba sisvorming ook schaalvergroting en verbreding van het onderwijsaan bod tot de mogelijkheden behoren. Bijzonder in dit overleg is dat er deelgenomen wordt door verschil lende scholen van verschillende de nominaties uit verschillende ge meenten. De gevormde werkgroep die uit vertegenwoordigers van alle deel nemende scholen bestaat zal ver moedelijk rond de zomervakantie 1991 een rapport uitbrengen waar de conclusies van haar onderzoek voorzien van aanbevelingen voor de toekomst vermeld staan. Contactpersoon voor de werkgroep is dr. A.W. Hendriks, rector van de Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniep weg. BOSKOOP - In Boskoop wordt maan dagavond 26 oktober om half acht een informatie-avond gehouden voor star tende ondernemers. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland houdt deze avond in samenwerking met het Insti tuut voor het Midden- en Kleinbedrijf in zaal Rozenburcht aan de Rozenlaan. De avond voor mensen die met het idee rondlopen om voor zichzelf te begin nen wordt geopend door de burge meester van Boskoop drs. J.J. Spros. Verder staat op het programma een vi deofilm waarin Koos Postema een in terview houdt met ondernemers die 1-4 jaar geleden een eigen bedrijf zijn ge start en wordt er aandacht geschonken aan het ondernemingsplan, onderne mingsvormen en vestigingswetten. Na tuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan een forum van deskundigen. Eén van de inleiders is de Waddinxve- ner C. de Bas, starters-adviseur ’’Word je eigen werkgever”. Onder het motto ’’Eigen meester! Niemands knecht” is hij tien minuten aan het woord. Eveneens kan informatie worden ver kregen bij stands van diverse voorlich tende instanties, zoals de NOvAA (Ne derlandse Orde van Accountants-ad- ministratieconsulenten), IMK (Insti tuut Midden Kleinbedrijf), OCMH (Ondernemers Contact Midden-Hol land), ABN-bank en de AMRO-bank. Een gratis toegangsbewijs is verkrijg baar bij de Kamer van Koophandel te Gouda, Burgemeester van Reenensin- gel 101, tel. -1820-69111 (mevr. Schel- laars) of bij het gemeentehuis te Bos koop 01727-19500 afd. Burgerzaken tussen 9-12 uur. Deze voorlichtingsavonden blijken ge zien de grote belangstelling hun nut te hebben. Het opzetten en leiden van een bedrijf is ook geen eenvoudige zaak. Voor een persoonlijk advies kan men ook terecht op het wekelijkse spreekuur van de KNOV en KvK-des- kundige. WADDINXVEEN - Woensdagavond 21 november om acht uur vindt er in de Ontmoetingskerk aan de Groens- voorde te Waddinxveen een Zoeklicht- bijeenkomst plaats, uitgaande van de Vereniging Het Zoeklicht te Doorn, opgericht door de bekende evangelist/ componist Johannes de Heer. De toe gang is gratis. Als thema voor de avond is gekozen ’’Gods woord voor de negentiger ja ren”. De spreker deze avond is D. Steenhuis uit Nijverdal. Muzikale medewerking wordt verleend door de in Nederland bekende gospel zangeres Esther Tims, die enkele we ken geleden een schitterende special had voor de Evangelische Omroep. Het Zoeklicht is een vereniging, die elke veertien dagen het gelijknamige blad Het Zoeklicht uitgeeft, dat gewijd is aan het onderzoek van de Heilige Schrift en het letten op de tekenen der tijden. Dit tijdschrift wordt uitgegeven onaf hankelijk van enige kerk of richting. Tevens exploiteert de Vereniging Het Zoeklicht het vakantie- en conferentie centrum Het Brandpunt te Doom. Dinsdag 13 november om 9.30 uur koersbal door bewoners van het Anne Frankcentrum, gezamenlijk met een groep ouderen uit Hazerswoude. Woensdag 14 november om 9.30 uur is er biljarten, mar ook om 9.30 uur is het werk te zien van het Welfarewerk van het Rode Kruis met een demonstratie. ’s-Middags om 14.30 uur is er het open spel Rummycub. Donderdag 15 november is er om 9.30 uur een open les over het koersbal, ter wijl om dezelfde tijd de volksdans groep ’’Dans u fit” zal optreden met groepen uit Gouda en Boskoop. ’s Middags om 14.30 uur treedt het Anne Frankkoor op, gezamenlijk met het Driehofkoor uit Hazerswoude on der leiding van mevrouw D.M.C. Hou- weling-Emond. Vrijdag 16 november begint om 9.30 uur het biljarten weer en ’s middags om 14.00 uur is er de ouderenbibliotheek met daarbij een tentoonstelling over Anne Frank en verschillende verzets helden. Het betreft de verzetshelden waarnaar in Waddinxveen verschil lende straten zijn genoemd. Om 16.00 uur is er een grote receptie, aangeboden door het bestuur van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen. De slotavond is op maandag 26 november om 20.00 uur met een grote bingo-avond voor alle ouderen in Waddinxveen. Naast de dienstverlenende activiteiten is een belangrijke taak van het dienst verleningscentrum de maaltijdvoorzie- ning. Veel ouderen willen zo lang mo gelijk in hun eigen woning blijven, maar één van de meest terugkerende bezigheden is de zorg voor een dage lijkse warme maaltijd. Het Anne Frank-centrum verstrekt te gen betaling een warme maaltijd aan hen, die niet meer in staat zijn hiervoor zelf te zorgen. Vooral het moeilijk sa menstellen van diëten speelt hierbij een grote rol. Iedere dag wordt bij diegenen die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen, rond het middaguureen warme maaltijd thuisbezorgd. Daarnaast be staat de mogelijkheid de maaltijd geza menlijk te gebruiken in het Anne Frank-centrum. Ook gehandicapten in Waddinxveen kunnen van deze maal tijd voorziening gebruik maken. Kenmerkend zal echter de ongedwon gen sfeer zijn tijdens de Volvo Ski Open avond. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom en krijgt alle gelegenheid om rustig rond te kijken, vragen te stel len, of wat dan ook. En wie zijn eigen ski’s na wil laten kij ken of de bindingen even wil laten bij stellen kan ze gerust meenemen. WADDINXVEEN - Vorige week don derdagavond wonnen de volleybal-da- mes van CVB Bank/Be Fair met 1-3 hun bekerwedstrijd tegen Riva/Rijs wijk. Een moeilijke wedstrijd aange zien Riva/Rijswijk uitkomt in de 2e di visie, dus een divisie hoger. De eerste set liet een zeer wisselvallig spelend Be Fair zien. De zenuwen gier den door de keel en hierdoor kon Riva/ Rijswijk al zeer snel uitlopen naar een 7-3 voorsprong. Vooral de achterste lijn kreeg de klappen te verdurenen Riva/Rijswijk kon deze set uiteindelijk afsluiten 15-3. De tweede set was van de kant van Be Fair al niet veel beter. Riva/Rijswijk kon goed gebruik maken van de fouten bij Be Fair en wist ook deze vrij snel naar hun hand te zetten (15-2). Iedereen dacht dat de derde set slechts nog een formaliteit zou zijn, maar in deze set werd door Be Fair alle zenu wen afgeschud. Gaandeweg deze set kregen de dames van Be Fair de zaak goed onder controle en wisten een voorsprong op te bouwen 10-8. Riva/Rijswijk kon het nog bijbenen tot 11-11, maar daarna kwam de Be Fair trein op gang. Goede smashes van Mar cella Bos en Petra van Veldhuizen de- ,den Riva/Rijswijk de das om 15-11. Dan de vierde set. Kon Be Fair de goede lijn voortzetten? Ja zeker, in het begin ging de wedstrijd gelijk op. Via 5- 4 en 8-8 werd de spanning om te snij den. Coach Lupgens wisselde regelma tig en bracht een driepunts aanval in. Coach Vorderman lastte na 9-8 een time out in een ontregelde hiermee ge deeltelijk Be Fair. De routine van Riva/Rijswijk gaf op dat moment de doorslag en ze trokken aan het langste eind 11-15. Be Fair kon echter terugkijken op twee goede laat ste sets, en ging met opgeheven hoofd de kleedkamer in. Aangezien er zaterdag alleen maar een inhaalprogramma werd verspeeld wa ren en er verder geen wedstrijden van Be Fair. Zaterdag om 15.30 uur speelt CVB/Be Fair (dames) tegen Zovoc 1 en RW 1 tegen CVB Bank/Be Fair 1 (he ren). De festiviteiten rond het 20-jarig be staan zijn afgelopen maandagavond al begonnen met het prijsklaverjassen en woensdagmiddag met de competitie klaverjassen. Maandag 12 november begint het feest al om 9.30 uur met biljarten voor leden van de biljartclub. Om 13.30 uur is er biljart-vlotbruggen en om 13.30 uur is er een bridge-drive. Om 14.30 uur is er een open les van de hobbyclub met pergamono en ’s avonds om 20.00 uur verzorgt de culturele commissie een avond. Spektakel uit Zevenhuizen voert dan een musical op. vanaf het begin in dit centrum werk zaam. Daarnaast zetten tientallen vrij willigers zich in om het een en ander te doen. Het Anne Frank-centrum bruist van activiteiten om de ouderen zoveel mogelijk te betrekken in een zinvolle besteding van de welverdiende vrije tijd. Ook bestuurlijk hebben diverse Wad- dinxveners zich ingezet om op bestuur lijke wijze de voorzieningen zo goed mogelijk te realiseren. Maar de tijd staat niet stil. Binnen niet al te lange tijd wordt de Stichting Dienstverle ningscentrum Waddinxveen opgehven en wordt ook het ’’Anne Frank”-ge- beuren ondergebracht bij de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen. Tegen een Waddinxvener is proces verbaal opgemaakt omdat hij op zon dag 28 oktober in een onverzekerde auto reed. De man liep bij een routine controle tegen de lamp. Hij bleek te vens niet in het bezit van een rijbewijs. Het onverzekerde voertuig is op het bureau gestald. De eigenaar krijgt de auto terug tegen overlegging van gel dige verzekeringspapieren. Op woensdag 31 oktober werd een on verzekerd voertuig rijdend aangetrof fen op rijksweg A12. Ook deze auto is bij het politiebureau geplaatst. De be stuurder van de auto, die vermoedelijk niet de eigenaar is, dacht handig te zijn door een valse naam (die van zijn ’’vriend”) op te geven. De vriend was daar niet van gediend en meldde zich bij de politie. De bestuurder zal nog na der worden gehoord door de politie. De eerste Golf werd weggenomen vanaf de parkeerplaats van de Passage aan de stationszijde. De auto was een half jaar oud. Op vrijdag 2 november werd deze auto gebruikt bij een overval in Delft. De daders gingen er in de VW vandoor en staken de auto na de 'over val in de omgeving van Delft in brand. De tweede auto werd ontvreemd in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 no vember aan de Tesselschadelaan. Het gaat om een groene Golf, dieseluitvoe- ring en voorzien van het kenteken JZ- 47-VV. In de periode tussen zondag 28 oktober en donderdag 1 november werd ge tracht een op de Joh. Postlaan gepar keerde VW Golf te ontvreemden. Van de auto werd het portierslot geforceerd en het contactslot werd uitgenomen. Het lukte de daders niet met de auto weg te komen. Vanaf de J.W. Frisoweg is in de nacht van vrijdag 2 november een Saris één- assige aanhangwagen ontvreemd. Tegen een 15-jarige Gouwenaar is pro- ces-verbaal opgemaakt omdat hij op donderdag 1 november een trainings pak probeerde te stelen uit een sport zaak aan de Passage. De jongen had het pak gepast en daarna zijn kleren over het trainingspak aangetrokken. In een onbewaakt ogenblik werd in een zelfbedieningswinkel aan de Kerkweg Oost op dezelfde dag een portemonnee ontvreemd. Vermoedelijk is de porte monnee weggenomen toen de eigena resse haar boodschappen controleerde. Later op de avond werd de portemon nee teruggevonden op het Raadhuis plein. Hoewel de portemonnee ver nield was zat nagenoeg alles er nog in. Twee zwartkleurige personen hebben op vrijdag 2 november een koffertje ontvreemd uit een op de Passage gepar keerde auto. De eigenaar van de auto was bezig met ’’laden en lossen” waar door de auto onafgesloten was. De ene dader droeg een roze trui, een donkerkleurige jas en broek en had krullend haar. Van de andere man zijn weinig gegevens bekend. Hij had wel een fiets bij zich. De ontvreemde goe deren werden op zaterdag 3 november in het Warnaarplantsoen aangetroffen. Onbekenden zijn er in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 november van door gegaan met de zaterdagbijlage van het Algemeen Dagblad. De onge veer 370 exemplaren lager ter versprei ding klaar nabij een gebouw in de Zuid- plas. Uit een tuin aan de Kerkweg-Oost is in de periode tussen maandag 29 oktober en zondag 4 november een bord met bevestigingspaal ontvreemd met de spreekuren van de dierenarts J. Slager. De politie moest er op vrijdag 2 novem ber aan te pas komen om een einde te maken aan een waterlekkage in een woning aan de Justus van Effenlaan. De wateroverlast werd veroorzaakt doordat op een hoger gelegen woning de kraan openstond terwijl de stop in de wasbak stond en de bewoners afwe zig waren. Een zeer aardig facet van de Volvo Ski Open avond wordt gevormd door de Volvo Ski Open Pas die iedere bezoe ker bij binnenkomst ontvangt. Deze strikt persoonlijke pas geeft tot en niet 28 februari volgend jaar recht op aan trekkelijke kortingen en andere voor deeltjes. Tevens wordt er op de Volvo Ski Open avond een prijsvraag gehouden. Door het beantwoorden van een aantal vra gen en het afmaken van een slagzin, maakt men kans op een wintersport vakantie voor 2 personen in Frankrijk, inclusief het gebruik van luxe Volvo 740 Estate. Andere prijzen zijn bijvoorbeeld Head alpineski’s, Ocean Pacific sweatpak- ken, Tyrolia skihoezen en zonnebrand- sets van Ambre Solaire. En daar bo venop nog een fors pakket auto-gerala- teerde prijzen. WADDINXVEEN - De al aangekon- digde wintersport-informatieavond bij Hooftman Autobedrijf BV op Coene- coop in Waddinxveen wordt woensdag avond 14 november om half acht ge houden. De Volvo Ski Open is bedoeld voor alle wintersportliefhebbers in deze streek. Tijdens de Volvo Ski Open avond, die onder andere wordt ondersteund door de Nederlandse Ski Vereniging, de KNAC en Ambre Solaire, wordt uitge breid aandacht besteed aan allerlei as pecten rond de wintersport. Een drietal onderwerpen wordt door middel van standjes en persoonlijke toelichting be licht. Zo wordt er in het blok ’’Voorberei ding” nader ingegaan op ski- en fitnes- strainingen, het onderhoud van ski’s en het afstellen van bindingen, terwijl in het onderdeel ”Ski Action” de winter sportvakantie zelf centraal staat door middel van voorlichting over skigebie den, skikleding, huidverzorging etc. Op de kruising van de Kanaaldijk met Coenecoop vond op woensdag 31 okto ber een aanrijding plaats. Een vanaf Coenecoop komende auto verleende bij het oprijden van de Kanaaldijk geen voorrang. Eén van de betrokken voer tuigen raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept. Tegen een Boskoopse automobiliste is proces-verbaal opgemaakt voor het doorrijden na een aanrijding. Op de zelfde dag raakte zij bij het inparkeren op het parkeerterrein van de Passage een ander voertuig en maakte haar identiteit niet bekend. Aan de hand van een getuigenverklaring kon de vrouw worden achterhaald. Een fietser raakte licht gewond bij een aanrijding op donderdag 1 november op de Beethovenlaan. De fietser stak de rijbaan via de voetgangersover- steekplaats over en werd aangereden door een vrachtwagen die vanuit de richting van de Prins Willem Alexan- dertunnel de zebra naderde. De fietser is door een plaatselijk arts aan zijn ver wondingen behandeld. Bij een aanrijding op de Sniepweg raakten op vrijdag 2 november drie voertuigen betrokken. Een afrem mende auto werd aan de achterzijde aangereden en op een voor hem stil staande auto gedrukt. Een tweede ”kop-staart” aanrijding vond plaats op zaterdag 3 november op de Piasweg. Een langzaam rijdende auto werd aan de achterzijde aangere den door een achterop komende auto waarvan de bestuurder zich verkeek op de snelheid waarmee zijn voorligger reed. Op vrijdag 2 november werd een op de Willem de Zwijgerlaan geparkeerde auto aangereden door een onbekend gebleven tegenpartij. De auto liep schade op aan de linkerachterzijde. In de middag van zondag 4 november vond een aanrijding plaats op de Zuid- kade tussen twee elkaar tegemoetko mende voertuigen. Beide voertuigen liepen forse schade op. Vermoedelijk ligt de oorzaak van de aanrijding in het feit dat de beschikbare ruimte onvol doende was om twee voertuigen gelijk te laten passeren. ZEVENHUIZEN - Arie Clazing is bij de postduivenvereniging Stormvliegers in Zevenhuizen uitgeroepen tot gene- raal-kampioen 1990. De 46 leden van Stormvliegers lever den strijd om de volgende kampioen schappen: Vitesse onaangewezen: 1. A. Clazing, 2. H. Brands, 3. M. Strijdhorst en 4. C. Z wee re. Vitesse aangewezen: 1. C. v.d. Graaff, 2. H. Brands, 3. C. Zweere en 4. A. Clazing. Midfond onaangewezen: LA. Clazing, 2. N. Koppenaal, 3. C. v.d. Graaff en 4. W.H. Smaal. Midfond aangewezen: 1. J.S. Hey- koop, 2. W.H. Smaal, 3. Ton en Ank Comb, en 4. N. Koppenaal. Fond onaangewezen: 1. C. v.d. Graaff, 2. Ton en Ank Comb. 3. W.C. v.d. Hoek dierenspeciaalzaak en 4. N. Kop penaal. Fond aangewezen: 1. C. v.d. Graaff, 2. H. Brands, 3. M. Strijdhorst en 4. Joh. Breedijk. Totaal oude duiven onaangewezen: 1. A. Clazing, 2. C. v.d. Graaff, 3. N. Koppenaal en 4. Ton en Ank Com. Totaal oude duiven aangewezen: 1. C. v.d. Graaff, 2. J.S. Heykoop, 3. A. Clazing en 4. H. Brands. Jonge duiven geen klassement wegens vroegtijdige beëindiging van deze vluchten en wel zijn doorberekend in het eindklassement van de generalen. Navluchten onaangewezen: 1. C. v.d. Graaff, 2. A. Clazing, 3. J.S. Heykoop en 4. Joh. Stofberg. Navluchten aangewezen: 1. A. Cla zing, 2. C. v.d. Graaff, 3. M. Strijd horst en 4. J.S. Heykoop. Generaal kampioenen onaangewezen: I. A. Clazing, 2. C. v.d. Graaff, 3. J.S. Heykoop, 4. Joh. Stofberg en 5. N. Koppenaal. Generaal kampioenen aangewezen: 1. C. v.d. Graaff, 2. J.S. Heykoop, 3. A. Clazing, 4. M. Strijdhorst en 5. D.C. den Hertog. Kampioen oude doffer A. Clazing rnr. H87-2155515 met 1823,2 punten. Kam pioen oude duivin N. Koppenaal mr. H88-1914285 en 1256,4 punten. Wisselbeker E.P. Verschoor gewon nen door: A. Clazing met daarvoor de drie aangewezen vluchten. Wisselbeker J.A. Kreft gewonnen door: J.S. Heykoop met daarvoor de drie aangewezen vluchten -i •i ZEVENHUIZEN - In het hervormd Centrum aan de Dorpsstraat in Zeven- huizen houdt koffiebar ’t Praathuis, weer een praatcafé op vrijdagavond 9 november vanaf acht uur. Het praatcafé is bedoeld voor 15-jari- gen en ouder. Er zal worden gedart, ge- biljart en er zal worden gezongen. Kof fie, thee en limonade staan klaar. I I I Twintig jaar geleden - in 1970 - ge beurde er in Waddinxveen iets unieks. Toen kwam het dienstverleningscen trum Anne Frank tot stand. Op initia tief van het toenmalige gemeentebe stuur, onder voorzitterschap van bur gemeester C. A. van der Hooft, en met medewerking van tal van anderen kwam er een centrum tot stand waarbij ouderen zelfstandig konden blijven wonen en toch verzekerd waren van een stukje verzorging. Voor die tijd was de bouw van een der gelijk centrum in een gemeente van nog geen 20.000 inwoners, bijna niet denkbaar. Veel ouderen hebben in de loop van de afgelopen 20 jaar van het centrum kunnen genieten. Mevrouw H.J. van Drimmelen, leid ster in het Anne Frank-centrum, is WADDINXVEEN - Donderdag 8 (20.00-22.00 uur), vrijdag (10.00-23.00 uur) en zaterdag 10 november (10.00- 16.00 uur) houdt de Waddinxveense pluimvee- en en konijiienfokvereni ging Nieuw Leven in Het Trefpunt aan de Stationsstraat een gratis toeganke lijke grote dierenshow. De geëxposeerde dieren zijn grote en kleine hoenders, konijnen, sierduiven en cavia’s. De dieren zullen op donder dag 8 november gekeurd worden door 5 keurmeesters die ze zullen beoorde len op show en raskwaliteit. De 400 dieren zijn te bezichtigen voor het publiek op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur, vrijdag van 10.00 uur tot 23.00 uur en zaterdag van 10 00 uur 16.00 uur. Zaterdag zal tevens omstreeks 15.30 uur de trekking van de grote verloting plaatsvinden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 19