Bij Huize Souburgh Man (42) Directeur mishandelt A.L.M. Boer erg in trek MENSEN OPGELET =MENSENE Insluiper in woning overlopen Verzekert al 80 jaar tot volle tevredenheid. Man (18) valt van kerkdak Zwembad op zijspoor MORGEN GOUDENKANSAKTIE Éi y.d. linde lül Onafhankelijk Nieuwsblad ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487-1633 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Beste Quibus, Over pinda’s doppen gesproken Drs. H. C. M. COMPEER UITVAARTVERZORGING C.H. de VRIES WADDINXVEEN COMPEER GESLAAGD! GEVESTIGD: M.A.R. Mahmoud - ARTS VOOR ACUPUNCTUUR l'HARWA" F tapijt gordijnen vinyl te zonwering matrassen Bedtextiel Qroensvoorde 12 Waddinxveen Tai. 01828-16119 f[]remmer SCHOENEN Moons Secretaris-Administrateur Nog drie nachtjes slapen, en dan blaas jijook een keer, de aftocht. De dienstverlening omvat onder meer: - opstellen van en rapporteren over jaarrekeningen - verrichten van (wettelijke) accountantscontroles - adviseren bij het verkrijgen van overheidssubsidies - adviseren over de inrichting van de administratie - opstellen van bedrijfseconomische-, financiële- en fiscale adviezen - voorzien in tijdelijke administratieve assistentie REGISTERACCOUNTANT Tel. 01828-14719 (dag en nacht bereikbaar) UITNODIGING HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ aktie georganiseerd door ondernemersver. Boskoop. Bij elke bestede 5,- één lot. Gratis toegang voor de zakelijke bezoeker 13 en 14 november 1990 13.00 - 22.00 uur VEILING BLEISWIJK eekblad voor Waddinxveen J Woensdag 7 november 1990 Van het gerenoveerde en uitgebreide Gouwebad "de Sniep" werd gelijk na de officiële opening een druk gebruik I v ia -in het nieuws i Het bestuur van de zwem- en poloclub De Gouwe zal op de vrijdagavond 9 no vember te houden vergadering van de vereniging niet worden gewijzigd. Dat betekent dat secretaris J. VERWEIJ- niet het voorzitterschap zal overne men, zodat in de toekomst zoveel mo gelijk het hoofd geboden zal kunnen worden aan verwachte organisatori sche en financiële problemen. Aan de Rijksuniversiteit in Leiden isM.J.J. GERTSgeslaagd voor het art sexamen. In verband met de benoeming van de heer C.A.P.M. LOOSE tot gemeente secretaris, is per 1 november 1990, de heer A. KOOIJ chef van de afdeling Fi nanciën, aangewezen als eerste loco- secretaris. Met ingang van 1 januari 1991, is de heer H. NENTJES, wonende te Rot terdam, benoemd tot onderwijskundig medewerker op de afdeling Welzijn en Onderwijs. In Waddinxveen is met afschuw van het in elkaar slaan van de SSW-secretaris kennis genomen. Verwacht wordt dat dit soort moeilijkheden zullen kunnen toenemen omdat Zuidplas in een af- bouwfase verkeert, de doorstroming in woningen tot een minimum is gedaald en het aantal geregistreerde woning zoekenden is gestegen van 990 naar 1.100. Het stagneren van de woning bouw en de langere wachtlijsten zullen ongetwijfeld voor extra irritatie en on geduld gaan zorgen. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Tot medewerker economische en juri dische zaken op de afdeling Algemene Zaken is per 16 december 1990, be noemd, de heer P.A.M. KOOLEN te Vught. ELISABETH VAN VLIET(24) van de Weidezoom is aan de Erasmus Univer- siteit in Rotterdam geslaagd voor het artsexamen. Jan Dorrekenskade-Oost 48 - 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16877 - Fax 01828-16686 Het bedrijf met SERVICE en EERBIED in haar vaandel. Met gediplomeerde uitvaartleiders. J. Bervoets uit Gouda. J. Collignon. INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 ACCOUNTANTSKANTOOR Bij het bedrijf Uitvaartverzorging C.H. de Vries en Zn. is de Heer Joop Bervoets geslaagd voor het vakdiploma Uitvaartverzorging. Bij het bedrijf waar eerbied en service hoog in het vaandel staan, werken vijf vaste medewerkers die geheel tot Uw dienst zijn. Het bedrijf heeft in de wijde omgeving een zeer goede naam, en verzorgt bijna 300 uitvaarten per jaar, met allen gediplomeerd personeel. Rijneveld 86 - 2771XS Boskoop Noord-Oost Telefoon: 01727-16114 I Doe-het-zelfmater<alen j Keukens Kasten XJ Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating ra 0182S-12S96 -- 78. wi h |Waddbuve«i 46e Jaargang - No. 2208 SHBBHBIMI c Ir. A.M.F.J. VAN DE LAAR is be noemd tot algemeen directeur van NKF Kabel BV in Delft. Hij is nu nog manager van de business unit telecom kabel van de NKF. WADDINXVEEN - In de nacht van zondag 4 op maandag 5 november werd een insluiper overlopen in een woning aan de Ringvaartsingel. De slapende inwoner werd wakker van het licht van een zaklantaarn. De insluiper koos het hazepad. Hij bleek in de woning geklommen te zijn door een keukenraam te forceren. Een direct ingezette zoekactie door de politie leverde niets op. Vooralsnog wordt een bedrag van 100,- vermist. Diezelfde nacht werd ook ingebroken in een woning aan de St. Victorstraat. Na forcering van een raam wist men binnen te komen. De inbraak werd ont dekt door een huisgenoot. Omdat de bewoner zelf niet aanwezig was, kon nog niet worden vastgesteld of er iets ontvreemd was. Pijn Roken Allergie Migraine Uitputting Ter informatie: Er wordt 75% van de behandelingskosten vergoed door het Regionaal Ziekenfonds Gouda-Woerden aan de aanvullend verzekerden. Praktijk: Stationsstraat 12,2741 HS Waddinxveen. Tel. 01736-96315. Duizenden jongeren en ouderen heb ben na het open huis van vrijdag en za terdag bezit genomen van het ’’subtro pisch paradijs” aan de Sniepweg. On bekommerd waterplezier werd beleefd aan de whirlpool, wildwaterbaan, glij baan, bruisbank, spiegelgrot, solarium en bruiningsbank. Acht jaar heeft de - soms stormachtige - discussie over het nieuwe pretbad ge duurd voordat met de reconstructie-, renovatie- en uitbreidingswerkzaam- heden begonnen konden worden. In het Gouwebad werd door de ge meente ruim vijf miljoen gulden gesto ken. Het verlies ligt jaarlijks op zes tot zeven ton. Verwacht wordt dat het be zoekersaantal gebracht kan worden van 135.000 op 175.000. Dat zijn er dus 40.000 per jaar meer. Het Gouwebad, dat wekelijks aan de weg timmert met attracties en speciale evenementen, is op werkdagen tot half elf ’s avonds geopend. Op zaterdag en WADDINXVEEN - Waddinxveners en streekgenoten genieten al vanaf zondag met volle teugen van het zwemplezier in het vernieuwde en uitge breide Gouwebad ”de Sniep”, dat vorige week vrijdagmiddag officieel is geopend door secretaris-generaal H.A. de Boer van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. A.S. vrijdag 9 november, wordt de KERSTSHOW bij Europatuin Moons, geopend door de oudste inwoonster van Boskoop. x Mevrouw Groen-Broekhuizen, die zondag 97 jaar wordt. Ook u bent van harte welkom Lid van deT.C.M.A. Behandeling volgens afspraak tegen o.a. Overgewicht Slapeloosheid Angsten depressie Concentratieproblemen Chronische ontstekingen Als gevolg van het feit dat mevrouw A.C. VAN HEES, werkzaam als waar nemend chef op de afdeling Financiën van de gemeentesecretarie per 1 de cember de gemeentedienst zal verla ten, is met ingang van deze datum de heer P. DE BRUIJNE, eveneens werkzaam op deze afdeling, aangewe zen als chef van de sectie financieel be leid, plaatsvervangend afdelingschef en tevens als waarnemend comptabele. ondanks hulp en ondersteuning van het bestuur geen verandering. In de afgelopen weken kwam de ont knoping doordat de Protestants Christelijke Stichting Stichting Bejaar dentehuis ’’Souburgh” het gedwongen ziekteverlof ter sprake ging brengen om de directeur van de ene op de an dere dag op een zijspoor te kunnen zet ten. ”Ik geef geen commentaar verder”, zegt de heer Slinger. Ook gedelegeerd bestuurslid mevrouw T. de Moor wil over deze zaak niets kwijt. ”U moet daarvoor bij de heer Slinger zijn. Hij is onze spokesman”. Wat zijn uw voorlet ters ’’Geen commentaar”, aldus me vrouw De Moor. Wethouder J. Neele zegt vernomen te hebben dat de heer Ter Veer inderdaad met ziekteverlof is. ’’Naar het laat aan zien is hij met ziekteverlof gestuurd, maar ik zie dit ais een puur interne zaak van Souburgh zelf. In de besprekingen met het verzorgingstehuis, zoals nu over de nieuw op te zetten maaltijd- voorziening, wordt hij in ieder geval vervangen”. WADDINXVEEN - Een 18-jarige Ha genaar van een leidekbedrijf uit de resi dentie is op maandagmorgen 5 novem ber zwaar gewond geraakt bij een val van het dak van de rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade. De man was bezig met schoonmaak- werkzaamheden in de goot van het dak en is vermoedelijk uitgegleden. Hij maakte een val van ongeveer 20 meter. Met een dubbele bekkenfractuur en di verse andere botbreuken is de man overgebracht naar het Bluelandzieken- huis in Gouda. De arbeidsinspectie stelt een nader onderzoek in. Aan mevrouw K. V.D. VLIST-DE GRUYL, groepslerares aan de Theo Thijssenschool is op eigen verzoek, per 19 oktober 1990, eervol ontslag ver leend. gemaakt. (Foto: Sjaak Noteboom). zondag is dat tot half vijf. Manager Ton Geerdink is de, gastheer van al die zwemlustigen, die ook gebruik kunnen maken van de aanwezige en sfeervolle horecavoorzieningen Waddinxvener PETER DE PATER jr. (27) van de Schielandweg is in een openbare terechtzitting van de arron dissementsrechtbank in Rotterdam beëdigd als makelaar in onroerende goederen. ft De hockeyclub Waddinxveen heeft een nieuw bestuur, waarin zitting hebben J.J.J. VOGELAAR(voorzitter), Y.J.VAN DER HONING (secreta ris), J.D VAN BENNEKOM (pen ningmeester), O.R. BRESSER(tech- nisch commissaris), mevrouwL. RUI- TER(jeugdcommissaris), J.T.A. JEU- KENS(barcommissaris) en H. NIJ- HOFF (materiaalcommissaris). „Reeuwijk Omstreken” De heer W.A.J. DE WINKEL, mede werker bouw- en woningtoezicht van de gemeente Waddinxveen, treedt ver vroegd uit. Voor hem en zijn vrouw wordt dinsdag 13 november van 16.00 tot 17.30 uur een afscheidsreceptie in het gemeentehuis gehouden. WADDINXVEEN - Directeur P.Th. ter Veer (55) van Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan zit onvrijwillig met ziekteverlof thuis in zijn Goudse woning aan de Burgemeester Martenssingel. Hij heeft die ge dwongen keus moeten maken op initiatief van het bestuur van de Protes tants Christelijke Stichting Bejaardentehuis ’’Souburgh”. Zijn werksitua tie in het verzorgingstehuis voor ouderen was daarvoor onhoudbaar ge worden en de onrust bij de medewerkers/sters en de hoogbejaarde bewo ners te omvangrijk. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* WADDINXVEEN - Secretaris A.L.M. Boer (55) van de woningbouw vereniging SSW is voor de deur van zij n huis aan de Sparrengaarde mishandeld door een agressieve 42-jarige woning zoeker uit Waddinxveen, die vanwege een scheiding snel een huis wilde heb ben. De man is door de rijkspolitie in Wad dinxveen aangehouden. Tegen hem is een proces-verbaal opgemaakt. Het SSW-bestuurslid, leerkracht van de wijkschool St. Jozef aan de Kanaal- weg in de St. Victorwijk, overkwam de mishandeling in de vroege vooravond van vrijdag 2 november. De SSW houdt ook elke eerste vrijdag van de maand spreekuur in het kantoor aan de Mercuriusweg voor woningzoekenden (tussen zeven en negen uur). De man viel de heer Boer aan omdat hij het niet eens was met de toewijzings- procedure. De SSW-secretaris liep, di verse verwondingen in het gezicht op (gescheurde bovenlip en gebroken tand) en een gekneusde rib. Hij moest zich uiteraard onder doktersbehande ling stellen. Over het een op zijspoor zetten van de directeur, die in 1988 mevrouw C. Blok opvolgde, doen alle betrokken er zo veel mogelijk het zwijgen toe. De dage lijkse leiding is overgenomen door ad- junct-directrice mevrouw G. Fahrner, terwijl in deze onverkwikkelijke kwes tie ook taken zijn overgenomen door bestuurslid mevrouw T. de Moor, echt genote van de gereformeerde predi kant dr. J.C. de Moor. De heer Ter Veer zegt overigens met ’’normaal ziekteverlof’ zijn. ”Ik ben overspannen en dan ben je ziek. Meer wil ik niet zeggen. Wacht u maar rustig af’, vertelde hij ons gisteravond via de telefoon. Op de vraag of er sprake is van een ’’normaal ziekteverlof” zegt ”Sou- burgh”-voorzitter J. Slinger in zijn huis aan de Stationsstraat: ”Nee, wij heb ben de heer Ter Veer geadviseerd met ziekteverlof te gaan en dat heeft hij ge daan. Verder wil ik geen commentaar geven”. ”Ik acht het in het belang van de heer Ter Veer om niets te zeggen. Wij kie zen ervoor zijn integriteit beschermen. Over deze zaak buigen zich tenslotte ook de advocaten van beide partijen. Bovendien willen wij rust in Huize Sou burgh en die is er nu weer, want de da gelijkse zaken draaien weer als een trein. Met het werven van een nieuwe directeur zullen we pas beginnen als deze zaak achter de rug is en er sprake van een volkomen rustige situatie”, al dus de heer Slinger. Directeur Ter Veer, aangetrokken na een hele intensieve wervingsperiode, heeft in twee jaar tijd het soepel draai end verzorgingstehuis Huize Souburgh in slecht vaarwater gemanoeuvreerd. Het steeds meer gaan onbreken van een effectief beleid deed hem de das om en zorgde voor veel tegenwerking en onrust. Het bestuur bleek overigens al gauw geen krachtige man in huis te hebben gehaald, maar juist een te slap optre dende, vaag werkende en ook nog ei genwijze directeur. En daarin kwam IN Beurs voor het bedrijfsleven in geheel Zuid-Holland - bodem - lucht - water - afval - geluid - energiebeheer/ arb. omstandig heden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1