GEMEENTE WADDINXVEEN 25e Seizoen voor Alliance Francaise Gouwebad is een aanwinst voor W’veen reparatie. 1RJW-RADI0I Schade aan uw auto vereist deskundige fc. - Autorit Skymasters Afremhekjes BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN BO UWVERGUNNINGEN KAMERMUZIEKCONCER T AFSCHEIDSBIJEENKOMST VOOR DE HEER DE WINKEL Penningmeester Tropical Night AANBIEDING HUISVUIL EN GROFVUIL VOORBEREIDINGSBESLUIT TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN COLLECTEVERGUNNING VERGADERINGEN Pagina 3 Èfocwa 01820-15767 01727-14044 01828-17613 01820-28011 I Verzoeken om vrijstelling burgemeester P.F.J. van Schie. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het nieuwe 25e seizoen van Alliance Francaise des Pays Bas in Boskoop/Waddinxveen is goed begonnen. De cursussen zijn GLASBEEK FOCWA, kenmerk voor vakwerk 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 gestart, de eerste culturele avond is gehouden en er was een ledenverga dering. Op 19 april 1991 is de viering van het zilveren bestaan van de afde ling. 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 het oprichten van een berging Troelstrahoeve51 Jacob Catslaan 37 Staringlaan nabij nr. 18 Thorbeckehoeve (bouwnr. 33) Zuidplaslaan 70 Zuidplaslaan nabij 550 VRIJDAG 9 NOVEMBER 1990 Bij Alliance Francaise konden vrijwel Elk heel uur nieuwsberichten. ne, maar al vele jaren in Nederland wo- France d’Annick”. Een zeer boeiende, Secretaris-generaal H.A. de Boer (links) draait een kraan open ter officiële opening het Gouwebad "de Sniep". Rechts een lachende loco- van ZONDAG 11 NOVEMBER 1990 op even armi De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Buiten kan tooruren in overleg met de gemeentesecretaris. De agendastukken liggen bij het secretariaat van de commissie op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage. de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Wo ningwet. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-Ieden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Ge deputeerde Staten van ZuidTJolland als bedoeld in artikel 19 van Annick van Ommeren beloofde, op verzoek van enkele aanwezigen, de mogelijkheid te bezien en te bespreken met het bestuur, voor een cursus (of le zingenserie) over de Franse keuken. Hopelijk kan dit worden verwezen lijkt. Schaepmanhoeve (bouwnr. 14) Noordeinde 77 Aard van het bouwplan: het oprichten van een onderheide vloer het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het oprichten van een dienstgebouwtje het vergroten van een woonhuis het geheel vernieuwen van een overkapping het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis in een woonhuis het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak het oprichten van een hoogspanningsstation (kast) Aanbieding grofvuil: - niet te vroeg en niet te laat en zeker niet de avond tevoren buiten zetten; - stukken grofvuil dienen zoveel mogelijk tot één of meerdere handzame pakketten te worden samengebonden; - stukken mogen niet meer dan 50 kg per stuk wegen, met een max. lengte van 1,75 m. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak met de secre taresse. Men kan toegangskaarten telefonisch reserveren op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur onder nummer 01828-14433, toestel 274. De gereserveerde kaarten dienen dan aan de zaal te worden be taald. Indien men geen kaarten heeft gereserveerd, kan men aan de zaal kaarten kopen vanaf een half uur voor de aanvang van het concert. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. 20.00-21.00 uur - Khabar Oua Nag- ham. Een informatief programma voor ethnische minderheden in Waddinxveen. Presentatie: Hamid Meskine. 12.00-13.00 uur - RTW-Klassiek. Klassieke muziek om de zondag rustig in te gaan. Presentatie: Hans van Meurs. ZATERDAG 10 NOVEMBER 1990 14433 14433 Verleende bouwvergunningen Bouwperceel: Noordkade 40 Op donderdag 15 november a.s. brengt het Daniël Kwartet een concert ten gehore met medewerking van oud-Waddinxvener Henk de Graaf. Het concert vindt plaats in de raadzaal van het ge meentehuis. Op het programma staat o.a. het beroemde klarinetkwintet van Mozart. De klarinettist Henk de Graaf neemt de solo-partij hieruit voor zijn rekening. *1 Op dinsdag 13 november 1990 wordt er in de raadzaal van het ge meentehuis een afscheidsbijeenkomst gehouden voor de heer en mevrouw De Winkel. De bijeenkomst begint om 16.00 uur en zal worden beëindigd om <t Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 november 1990 De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat verzoeken om afgifte van bouwvergunningen zijn ingediend ten behoeve van: - in totaal 22 eengezinswoningen alsmede 10 meergezinswoningen in een appartementengebouw aan de Zuidplaslaan, de Kuyper- hoeve en de Schaepmanhoeve. Door een juiste aanbieding helpt u op deze manier de medewerkers van de reinigingsdienst. U voorkomt overlast voor uw mede-buurt- bewoners en u helpt de buurt schoonhouden. -prog ramma- 17.30 uur. De heer W.A.J. de Winkel, medewerker bouw- en wo ningtoezicht bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, zal met ingang van 16 november 1990 de gemeentedienst verlaten in ver band met zijn vervroegd uittreden. Iedereen is van harte welkom. WADDINXVEEN - Op verzoek van omwonenden zullen door de gemeente op de brug over de Alpherwetering na bij de Molenring afremhekjes voor het (brom-)fietsverkeer worden geplaatst. Als dank voor de vele jaren van zeer nauwgezet penningmeesterschap ont ving hij namens leden en bestuur een bureaulamp (om zijn toekomstige werkzaamheden te ’’verlichten”). In de vacature werd gekozen P.W. Uitten- broek uit Waddinxveen. 9.00 uur - Kerkuitzending. Een uit zending door de Centrale Her vormde Gemeente. Voorpro gramma 9.00 uur. Aanvang dienst 9.30 uur. Het naprogramma begint om 11.00 uur. Voorts is er een or gelconcert vanuit de Brugkerk. Deze verzoeken kunnen slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening, aangezien de bouwplannen in strijd zijn met de be palingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan: NIEUWERKERK AAN DEN IJS- SEL - De Nieuwerkerkse auto- en mo torclub The Skymasters houdt op vrij dagavond 9 november een oriente- ringsrit op basis van een routebeschrij ving. De rit wordt uitgezet door de redactie van het clubblad van The Skymasters en wordt op een vereenvoudigd regle ment verreden zodat iedereen er aan mee kan doen die eens kennis wil ma ken met de rittensport. Na afloop van de rit is er bowlen en een verloting zodat daar ook nog een prijs mee gewonnen kan worden. Er wordt gereden in drie klassen: de A- en B-klasse voor geroutineerden en gevorderden en de gezelligheidsklasse, dat is een klasse voor beginners. Men kan inschrijven in cafe ”De Kope ren Ketel”, Klein Hitland 8 te Nieu- werkerk a.d. IJssel (bij de oude steeno vens) vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur. De start van de eerste deelnemer is om 20.30 uur. De lengte van de rit is 25 km. door een aantal bekende en deels onbe kende toeristisch aantrekkelijke gebie- den van Frankrijk, met de voor elke Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: .elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. 18.00-24.00 uur - Hitfront. Een avondvullend hitgevoelig pro gramma met muziek en informatie gericht op jongeren. Presentatie: Ferry van Loon, Ed Schuurman Gerben van Kruistum, Ron Men ke. Vooraf aan de voordracht ging een korte ledenvergadering ter verkiezing van een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester, J.Th. Aal- bers, had te kennen gegeven te willen aftreden wegens andere activiteiten in ander verband. 14.00-18.00 uur - RTW-Totaal. Ontspannend en informatief pro gramma waarin onder andere ac tualiteiten, sport, reportages en muziek samengaan. Direkt na het nieuws een uuroverzicht en op de halve uren lokaal nieuws en weer bericht. Presentatie: Ton van Bem- mel en Door Oremus. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 WADDINXVEEN - Secretaris-gene raal H.A. de Boer van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul tuur (WVC) zei vrijdagmiddag in zijn openingstoespraak in het Gouwebad ”de Sniep” verrukt te zijn over de nieuwe multifunctionele zwem- en re- creatieaccommodatie in Waddinxveen. Hij vond die fraai, modern en passend bij de nieuwe en komende ontwikkelin gen op dit terrein. Hij betoogde dat overal in net land pro blemen zijn ontstaan over de aantrek kelijkheid van zwembadaccommoda- ties en dan vooral de buitenbaden. Er moesten kostenbesparingen plaats vin- Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) - Wijk Zuidplas 1980 (in casu met de aanduiding ’’Bedrijven” in het oorspronkelijke plan, waarbinnen thans nog uitsluitend dienstwoningen toelaatbaar zijn), vrijetijdsbesteding begeven en dat is een goede zaak. Het zwemmen is er goed, sportief en nog leuk ook. Maak er gebruik van”aldus de heer de Boer, die landelijk nog steeds in de race is om voorzitter te worden van het NOS-be- stuur, tot de zwemlustigen. Namens het ministerie bood hij het Gouwebad een buitenklok met ther mometer aan. Een aankondigingsbord met verlichting was het geschenk na mens aannemer L. Gesman BV uit Al- phen aan den Rijn. Loco-burgemeester P.F.J. van Schie schetste in steekwoorden de 8-jarige voorgeschiedenis van het Gouwebad. Daarbij liet hij veel de revue passeren. De stormachtige besluitvorming in de gemeenteraad met ’’helaas niet una nieme raadsbesluiten” sloeg hij daarin niet over. De christen-democraat gaf toe ook wel eens zijn twijfels te hebben gehad over het welslagen van dit pro ject, maar dank zij de steun van heel velen is het toch tot een goed einde ge komen en is het Gouwebad ”de Sniep“”werkelijkheid geworden. WADDINXVEEN - In de kantine van de voetbalvereniging Waddinxveen aan de Sniepweg wordt zaterdagavond 10 november om acht uur een Tropical Night gehouden. De optredens worden verzorgd door Front Stage en Tropical Antilles Steel Band. De organisatie houdt tevens een limbowedstrijd. Naar aanleiding van klachten over het aanbieden van huis- en grof vuil het volgende. Volgens de gemeentelijke Afvalstoffenverordening is het verboden afval aan te bieden op andere dan de vastgestelde dagen. Ook is het verboden het afval te doorzoeken of te verwijderen door iemand die daartoe niet gemachtigd is. Afval heeft namelijk op velen (mens en dier) een grote aantrek kingskracht. Overhoop gehaald afval verspreidt zich gemakkelijk. Deze vervui ling kunt u tegengaan door het vuil pas op het allerlaatste ogenblik voor de komst van de vuilnisauto buiten te zetten. Dus in geen geval de avond tevoren. Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrij stelling te verlenen, genoemde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouw vergunningen te verlenen. In verband hiermede liggen de verzoeken om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekenin gen, ter inzage met ingang van 8 november 1990 gedurende 14 da gen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinx veen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstel ling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Raad huisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400 2740 AK Waddinxveen). Aanbieding huisvuil: - gebruik voor uw huisvuil alleen goedgekeurde zakken met Komo-keur een en ander tot nadere aankondiging in verband met de invoering van de minicontainer; - stop alle afval in de zaken zet het er niet naast in een aparte doos; - sluit de vuilniszak goed af; - zet uw huisvuil zo kort mogelijk voor de aankomst van de vuilnis auto op de rand van het trottoir. streek kenmerkende zaken, zoals na tuur, landschap, steden, streekproduk- - ten, maar ook levensstijl en gewoon- ten, en vooral ook de culinaire toppun- 5 ten. Van dat laatste is zij goed op de hoogte aangezien zij in Frankrijk een hotel- school-opleiding heeft gevolgd. Vooral de Provence bleek bij haar hoog te zijn aangeschreven. Onderwijs S Na de pauze bracht ze, J boeiende en levendige wijze, het ver- T schil naar voren tussen het onderwijs X/(education) in Frankrijk en Nederland, ïk Via haar in Nederland schoolgaande kinderen komt zij goed op de hoogte N' hoe het toegaat op onze scholen. Vooral valt haar op de haafs inziens te V" nonchalante en amicale omgang tussen gg. leraren en leerlingen, de te vrije keuze 7’ van het studiepakket ("pretpakket”), de slechte beheersing van de Neder- landse taal met de vele taal- en stijlfou- ten ook in de spreektaal. Als Francaise bleek zij uitstekend op de hoogte waar onze schooljeugd wat de moedertaal betreft meestal de mist in gaat. Op de Franse scholen heerst meer dis- cipline (in Frankrijk vragen momenteel de scholieren zelf om meer discipline De leraren spreken de leerlingen met u aan, en uiteraard ook omgekeerd, de - leerlingen staan op als de leraar de klas binnenkomt. - Verder wordt juist aan de moedertaal (het Frans) zeer veel aandacht besteed (6 uur per week). Geen "pretpakket”, maar 16 vakken verplicht! Kortom: grote verschillen. De burg’emeester van Waddinxveen maakt ter vo oening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 22 oktober 1990 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestem mingsplan wordt voorbereid voor een perceel, gelegen aan de Kerkweg-Oost216, alhier. De datum van inwerkingtreding van het besluit is bepaald op 8 no vember 1990. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende teke ningen ligt voor een ieder ter inzage op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1. den, de bezoekersaantallen liepen te rug en de smaak van de zwemmer en de recreant veranderde heel sterk. De zwembadaccommodaties van nu moeten meer dan ooit inspelen op de wensen en behoeften van het publiek en dat gebeurt naar zijn mening ten volle in Waddinxveen. Het Gouwebad ”de Sniep” vond hij in alle opzichten een compliment waard. ”Wat hier in Waddinxveen is gepres teerd is een voorbeeld dat navolging verdiend”, aldus een enthousiaste heer De Boer, die met loco-burgemeester P.F.J. van Schie (CDA) naast hem, even later de waterkraan zou openzet ten als officiële openingshandeling. De topambtenaar gaf het gemeentebe stuur, dat de exploitatie van het Gou webad heeft overgedragen aan een spe ciale commissie met onder andere de Waddinxveense zakenlieden J. Baas en P. de Graaff, te kennen dat voor de zwem- en recreatievoorziening durf en creativiteit aan de dag was gelegd. ”Het resultaat is om trots op te zijn. Het Gouwebad is een aanwinst voor de samenleving. Waddinxveen heeft zich met dit complex op de markt van de Bij Alliance Francaise konden vrijwel alle geplande cursussen door goede deelname worden gestart. Op woens dagmorgen In Waddinxveen (Tref punt) en op woensdagavond in Bos koop (Maranatha-mavo). De serie culturele avonden begon vo rige week dinsdag met het optreden t van mevr. Annick van Ommeren-Mar- s quer, Francaise van geboorte, Parisien- nemaar al vele jaren in Nederland wo- nende. Vóór de pauze bracht ze, in het Frans gesproken, haar ’’Tour de France d’Annick”. Een zeer boeiende, sprankelende en humoristische tocht i De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan de Nederlandse Brandwonden Stichting vergunning ver leend voor een collecte in de periode 5 t/m 11 november 1990. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Commissie voor Economische Zaken, Recreatie en Emancipatiezaken op donderdag 8 november 1990, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Verordening Kinderopvang. Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften op woensdag 14 november 1990, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Bezwaarschrift tegen de verlening van een bouwvergunning ten behoeve van de oprichting van een agrarische bedrijfswoning op het perceel Noordeinde 46; - Bezwaarschrift tegen aanschrijvingen tot verwijdering van een bouwkeet en bouwmaterialen; - Bezwaarschrift tegen een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ten behoeve van een per ceel, gelegen aan de Nesse 2; - Bezwaarschriften tegen besluiten tot tijdelijke verlaging van een uitkering ingevolge de Rijksgroepsregeling Werkloze Werkne mers. J r.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 3