De service van de NS Echtscheiding met advocaat 1COLOPHON1 Weekblad voor- Exportaward voor Van den Berg BV KERK i\IhI ll\diensten SOCIAAL RAADSVROUW I Machinefabriek valt op in Midden-Holland trom open Bedrijfs- avond over woningbouw Apollolaan Expositie met stille Bazar brengt 4.500,- op A. Baantjer in bibliotheek Zevenhuizen Op verzoek Tegenspraak Boekje Symposium Vakbeurs Techniekplein Exportworkshops Weekenddienst dierenarts: Piasvorming Beurs ERKENDE VERHUIZERS 01828 - 18708 V\/ASSCHEMAN FAj WADDINXVEEN Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. GAAT U VERHUIZEN? ZATERDAG 10 NOVEMBER 1990 EN ZONDAG 11 NOVEMBER 1990 Wilt U informatie? Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 november 1990 Voorlichtingsdienst van het ministerie van Economische Zaken. WOENSDAG 7 NOVEMBER 1990 ZONDAG 11 NOVEMBER 1990 Door drs. CORRIE DE BAKKER, sociaal raadsvrouw van Waddinxveen worden ingediend bij de rechtbank. da'snia t' V '^Oneegent»nen... Fazantdreef2 - 2743 DC Waddinxveen Ondertrouwd: H.M. Bos en C.P.L. Zeilstra; J.D. Wölsheimer en J. Molenaar; H. van Tilburg en M.K. Oosterom. Gehuwd: W. van Dorp en P.N.C. Treffers; J. van Nieuwkoop en A.M. Kooijman; F. Boateng en M.C. Mulder. lieu. Deze milieuvakbeurs is bestemd voor het midden- en kleinbedrijf en de regionale en lokale overheid in Zuid- west-Nederland. De opening van beide beurzen wordt op dinsdag 13 november om 13.00 uur verricht door drs. R.A. Schreuder, voorzitter van de Kamer van Koophan del voor Midden-Holland. Hij zal een ’’boom” opzetten over ’’groen” onder nemen waarbij hij de overheid ervoor waarschuwt niet de (bedrijfs-)”tak” af te zagen waarop we met zijn allen zit ten. rondes. Tussen de presentatierondes door kun nen de beursbezoekers via videopre sentaties nader kennis maken met di verse bedrijven en het Innovatie Cen trum Den Haag. Het Techniekplein is al van veraf her kenbaar aan de ’’Veleau” die er boven zweeft; een door studenten van de Haagse Hoogeschool en de Technische Universiteit Delft ontworpen en gefa briceerde draagvleugelfiets. Waddinxveen ten gevolge zou kunnen hebben. Dit bleek echter een vergis sing. De treinen naar Leiden en Utrecht kwamen aan en vertrokken weer; de passagiers die ricjiting Waddinxveen moesten, blauwbekkend achterlatend in een gure herfstwind. Iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was, nie mand die ’t wist. Eindelijk kwam er dan, met ruim een kwartier vertraging, het boemeltje naar Waddinxveen binnen. De ver kleumde passagiers stapten verheugd in, met de verwachting dat de trein nu toch wel met gezwinde spoed huis- Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chauffeur/verhuizer zelf-verhuizing met gebruik van verhuis auto. pakmatenalen en diverse hulp middelen Waddinxveen Uitgeverij: VETA B.V?” Directie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen-— Telefoon01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m Donderdag: 8.30-17.30 uur Vrijdag: 8.30-12.30 uur Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen T elefoon01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 33,- per half jaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,49 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. P.B. Verspuij, Goudriaan-Ottoland De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Visser, Katwijk 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 17.00 uur ds. Joz. A. de Koeijer, Wilnis Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. G.C. Kunz Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A.A. van Houwelingen 17.00 uur ds. Th.G.H. Hulst, Apeldoorn GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. A. v.d. Waal, Gouda Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor (dankstond met Jong Geluid) 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. A. Bac Bij de echtscheidingsprocedure op ge meenschappelijk verzoek geldt, dat man en vrouw het met elkaar eens moe ten zijn over de echtscheiding, de kin deren, het huis en de inboedel en de ali mentatie. Het verzoekschrift (request) In de praktijk komt het echter veel va ker voor dat man en vrouw het over een aantal zaken niet eens worden met el kaar. In dat geval wordt een procedure op tegenspraak gevolgd. Deze proce dure duurt vaak lang, omdat partijen de gelegenheid wordt geboden over en weer te reageren. Komt er een vonnis waarin de echt- STEFZUIDAM Wingerd 138 Ter gelegenheid van het 150-jarig be staan wordt door Schieland een boekje uitgegeven, waarin deze anderhalve eeuw op bloeiende wijze wordt be schreven. De prijs van het boekje be draagt 7,50. Het is verkrijgbaar op het gemeentehuis. De Waddinxveense sociaal raadsvrouw drs. Corrie de Bakker houdt spreekuur op elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak in het ge meentehuis aan het Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433, toestel 122. waartszou gaan. We vergisten ons echter deerlijk in de inventiviteit van de NS. Het werd wéér twintig minuten wachten. Uiteindelijk vertrok de trein, ruim een half uur te laat richting Waddinxveen. Een half uur? Ja, er was namelijk een halfuur- dienst tussenuit gegooid. Er reed maar één treinstel op dit traject in plaats van de gebruikelijke twee. scheiding wordt uitgesproken dan bent u op dat moment nog niet gescheiden. Het vonnis moet eerst nog ingeschre ven worden in de Registers van de Bur gerlijke Stand. De advocaat zorgt voor de inschrijving van het vonnis. Het moet in elk geval binnen een half jaar gebeuren, nadat het vonnis onherroe pelijk is geworden. U krijgt bericht als het vonnis is ingeschreven. Meer beknopte informatie vindt u in de folder Echtscheiding, een uitgave van het Ministerie van Justitie en ook bij de sociaal raadsvrouw verkrijgbaar. De demontage van zo’n antieke vlieg tuigbom uit de Tweede Wereldoorlog had toch zeker niet tot minder dienst verlening hoeven te leiden? Of is dit toch ook weer zo’n typisch geval van het langs elkaar heenwerken van amb telijke organisaties? Als de NS de forensen de trein uit, en de auto weer in willen jagen, dan moe ten ze vooral zo doorgaan! MEDISCHE., De beurs ’’Ondernemen in Midden- Holland” staat dit jaar in het teken van het milieu. Op de eerste beursdag (13 november van 14.30-17.00 uur) organi seert de KvK in de afmijnzaal van ”De Kring” het symposium ’’Bedrijf en Mi lieu”. In dit symposium zal stilgestaan wor den bij het milieubeleid van Rijks- en Provinciale overheid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zal aangegeven worden hoe dit mkb hierop in zal kunnen en moeten spelen De vier sprekers op het symposium zijn mr. J.A. Peters (directeur Bestuursza ken, ministerie van VROM), drs. J.C. Blankert (voorzitter Bureau Milieu en Ruimtelijke Ordening/voorzitter FME) en ir. J.A..M. Löwik (directeur Unichema Chemie te Gouda). De fo- rumdiscussie met de zaal die volgt op de inleidingen zal onder leiding van Koos Postema staan. Ik vraag mij af waarom er niet zoals ge woonlijk twee treinstellen op de route Alphen-Waddinxveen zijn ingezet. Ik vind het ronduit asociaal van een ver voersmaatschappij om tijdens de avondspits, zonder opgaaf van rede- WADDINXVEEN - In de trouwzaal van het gemeentehuis heeft het Wad dinxveense gemeentebestuur dinsdag avond een informatie-bijeenkomst ge houden over bedrijven aan de Mercu riusweg, Maarten Schoutenstraat en Zuidkade over de woningbouw bij de Apollolaan. Momenteel is bij de gemeente een bouwplan in ontwikkeling voor de rea lisatie van ongeveer 80 woningen op het nog braakliggende terrein dat glo baal wordt begrensd door de Zuidka de, Apollolaan, Mercuriusweg en de bedrijven aan de Maarten Schouten straat. Deze lokatie staat beter bekend als de A3-lokatie. Om een zo goed mogelijk beeld te krij gen van de onderlinge afstemming wo- nen/werken heeft DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV in opdracht van de gemeente Waddinxveen een onder zoek 'gehouden betreffende deze nieuwbouwlokatie Uit de resultaten van dit milieu-onder- zoek is gebleken dat de geplande nieuwbouwwoninglokatie geen belem mering vormt voor de bedrijfsactivitei ten van de nabij gelegen bedrijven. Aangezien het in de bedoeling ligt om deze nieuwbouwplannen in 1991 te rea liseren leek het de gemeente goed om alle nabij gelegen bedrijven tijdens een (besloten) informatie-bijeenkomst na der te informeren over deze bouwplan- ontwikkeling alvorens het schetsplan zal worden gepresenteerd aan de be volking. ■BURGERLIJKE, .J Geboren: Patrick, z.v. D. de Jong en M.G. Anker; Mariëlle, d.v. A. de Pater en M. Hagendijk; Deborah, d.v. W. Wildeboer en I.T. Broer; Christine Harmiena Theodora, d.v. L.S.K. Hoogendoorn en T.W. Mulder; Johanna, d.v. P.W. Hak en A. Slappendel; Marloes, d.v. R. Rehorst en W.T.M. van der Klugt; Sebastiaan Ti mo, z.v. J.M. Hofman en D. Schellevis; Stefan Arjen, z.v. R.J. Boers en H.J. Scholten; Jacob-Pieter, z.v. P.J. de Pater en P. Versprille; Alexander Stephan, z.v. J.A.M. Koek en M.A.M. van Gaans; Jeroen Johannes, z.v. N.J.M. Enthoven en M.P.L. van Marrewijk; Nadia, d.v. M. El Allaoui en Z. Aarab; Vera Juliana, d.v. A.A.G. van der Reijken en A. de Graaf; Timotheus David, z.v. P. van Gorkum en M. van Bostelen. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 19.30 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 19.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 19.30 uur ds. J.W. Goossen GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 20.00 uur ds. J.C. de Moor GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 19.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 19.30uur ds. P. van Ruitenburg Overleden: van Zoest ev van Dijken, Teuntje Cornelia, oud 50 jr. Ooms, Huibert Cornells, oud 81 jr.; Verbakel, Leonardus Wilhel mus, oud 91 jr.Janzweert, Anton Petrus, oud 89 jr.de Vries, Mo nica Rebecca, oud 5 mnd.; Groenendijk ev Tol, Adriana Alida, oud 77 jr.; Tichelaar ev Hom, Adriana Jacoba, oud 78 jr.Deren dorp, Pieter, oud 67 jaar. WADDINXVEEN - Machinefabriek J. van den Berg Zoon BV aan de Henegouwerweg in Waddinxveen krijgt volgende week tijdens de twee daagse beurs Ondernemen in Midden-Holland in Bleiswijk de Exporta ward uitgereikt. De prijs wordt dinsdagavond 13 november om half zeven in de stand van het bedrijf uitgereikt door dr. W. Maarse Nzn, plaatsver- vangend-directeur van de Exportbevorderings- en GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. J. Harland 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. MJ. Oosting WADDINXVEEN - Met stille trom is maandag in de raadzaal van het Wad dinxveense gemeentehuis de reizende tentoonstelling ”150 jaar Zuidplaspol- der” van start gegaan. Deze expositie is te zien tot en met vrijdag 10 november. Deze historische documentaire exposi tie van dit in 1840 drooggelegde gebied is georganiseerd door de Streekarchief dienst Hollands Midden en is te bezich tigen op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Aan de hand van reprodukties van fo to’s, oude kaarten, plattegronden en documenten uit archieven van particu lieren, gemeenten en het hoogheem raadschap van Schieland brengt de ar chiefdienst de geschiedenis van de in 1840 ontstane Zuidplaspolder in beeld. De Zuidplaspolder is de grootste van de negen polders binnen het beheers gebied van het hoogheemraadschap van Schieland. Nieuwerkerk is de derde gemeente die de expositie over de Zuidplaspolder in huis heeft. J. van den Berg Zn. krijgt de jaar lijkse Exportaward omdat het bedrijf zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse ex port. Machinefabriek J. van den Berg Zn. is gespecialiseerd in de fabrikage van o.a. meng- en doseerapparatuur, op- slagsilo’s alsmede complete transport systemen voor los gestorte goederen voor de voedingsmiddelen- en droge procesindustrie. Het bedrijf heeft com plete turnkey projecten en fabrieksin- stallaties gebouwd in ondermeer Tur kije, Frankrijk, Zweden en Hongarije. Zeer recent werd door machinefabriek Van den Berg een mammoetorder ter waarde van 22 miljoen gulden van het Engelse bedrijf BP Nutrition. In het kader van het thema Milieu vindt tegelijkertijd met de bedrijvenbeurs en op dezelfde lokatie een milieuvakbeurs piaats onder de naam Regiotech Mi- WADDINXVEEN - Mensen benade ren mij als sociaal raadsvrouw van de gemeente Waddinxveen nogal eens met de vraag of zij een advocaat nodig hebben bij de echtscheidingsprocedu re, als partijen het met elkaar eens zijn. Het antwoord op deze vraag luidt: Ja. Scheiden kan alleen bij de rechtbank en dat heeft als consequentie dat u al tijd een advocaat in de arm moet ne men. Er zijn verschillende manieren waarop men een echtscheidingsproce dure kan beginnen. Speciale aandacht gaat er op de beurs i uit naar de sectoren Techniek/Bouw en Exportadvies. Op een markante plaats in de sector Techniek wordt een Tech niekplein ingericht. Onder leiding van het Innovatiecentrum Den Haag hou den bedrijven hier een presentatie van hun activiteiten en/of produkten. Uit Waddinxveen doen dat Daelman Sys tems BV en Dclmation Ind. Automati sering. De presentaties worden ingeleid en aan elkaar gepraat door een entertainer. Naast de presentatierondes vindt er op het Techniekplein een expositie plaats van produkten en diensten van bedrij ven die deelnemen aan de presentatie- De bedrijven en instanties die zich be zighouden met de levering van produk ten en diensten op het gebied van de ex port zijn op de bedrijvenbeurs onder gebracht op de Exportbeurs. Op deze Exportbeurs is een workshop- ruimte ingericht waar de KvK in sa menwerking met KPMG-Klynveld, de ABN-Bank, de EVD (Exportbevorde rings- en Voorlichtingsdienst) en Fene- dex een drietal workshops organiseert over Oost-Europa en Scandinavië. Op dinsdag 13 november vinden de ex portworkshops ’’Zakendoen met Oostelijk Duitsland, de voormalige DDR” en ’’Zakendoen met Tsjecho- slowakije” plaats. De workshop op woensdag 14 november staat in het te ken van ’’Zakendoen met Scandinavië in het algemeen en Zweden/Finland in het bijzonder”. partijen een eigen advocaat nemen. De verstekprocedure kan ook gevoerd worden als man en vrouw het met el kaar eens zijn. De echtscheiding kan worden aangevraagd door de man of vrouw. In deze procedure reageert de gedaagde niet (laat verstek gaan). Degenen die verstek laat gaan kan geen invloed uitoefenen op de procedure en ook geen eisen stellen. Als er zich geen problemen voordoen kan er na verloop van minimaal 6 weken een echtschei- dingsvonnis zijn. Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms heeft dienst: Arts: B. Glaser, Soubürghlaa’n 13/15, tel. 14100. Voor de praktijk van de huisartsen Blom, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken heeft dienst: Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112. Dienstdoende apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255. Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten\Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld. Het echtscheidingsconve nant is de overeenkomst tussen man en vrouw waarin de afspraken gemaakt over de kinderen, alimentatie, huis, in boedel en dergelijken zijn vastgelegd. Zijn er kinderen, dan is ook een ’’ver klaring van geen bezwaar” van de Raad voor Kinderbescherming nodig. De ad vocaat stuurt in een dergelijk geval het convenant naar de Raad. Wanneer de Raad geen bezwaar heeft, wordt de verklaring met het convenant en het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Door de recht bank wordt vervolgens een datum vast gesteld om bij de rechter te verschij nen, de zogenaamde ’’comparitie van partijen”. Bij een echtscheidingsprocedure op ge meenschappelijk verzoek heeft rfien in principe maar één advocaat nodig. In de praktijk blijkt echter dat het bijna nooit lukt om het over alles eens te wor den. Daarom is het raadzaam dat beide WADDINXVEEN - De netto-op- brengst van de tweedaagse bazar die de Stichting De Gouwebloem in het Anne Frank-centrum heeft gehouden be draagt 4.500,-. De opening van deze bazar was in han den van de voorzitter van De Gouwe bloem, de heer H.E. van Dijck. De huwelijksdatum van de bruidspop was 6 oktober, de kaas is gevallen op lotnummer 430 en het nummer van de beer is 44. Deze prijzen kunnen wor den afgehaald bij de heer D. Immer- zeel, Acaciastraat 20. In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van de vervening, die pias vorming en uitbreiding van het water- oppervlak tot gevolg had. De veenpiassen vormden een steeds grotere bedreiging voor stad en dorp in het gebied. De plannen om Zuidplas droog te malen dateren al van het einde van de zeventiende eeuw, maar pas in 1840 was dit streven bereikt. In 1855 werd de spoorlijn Gouda-Rot- terdam aangelegd. Aan het begin van deze eeuw kwam de glastuinbouw op en in de jaren dertig werden de eerste rij kswegen aangelegd Vanwege de benarde financiële positie besloot het Rijk in de vorige eeuw de gronden in het openbaar te verkopen, terwijl de percelen vlak na de droogma- ling nog nauwelijks goed te gebruiken waren, zo meldt de tekst. ”De nauwelijks cultuurrijpe gronden, waar de moeraskoorts nog heerste, wa ren voor een groot deel erg drassig. Paarden en landbouwers konden slechts lopen met houten borden onder hun voeten”. Net als in het verleden zullen ook in de toekomst de kosten belangrijk zijn voor de verdere inrichting van de pol der. Op dinsdag 13 november en woensdag 14 november houden beursorganisatie UTEC en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland voor het vierde achtereenvolgende jaar de bedrijvenbeurs ’’Ondernemen in Midden-Holland”, ditmaal in samen hang met de milieuvakbeurs ’’Regio tech Milieu”. De beurs vindt plaats in Groenten- en Fruitveiling ”De Kring” in Bleiswijk en is geopend van 1 uur ’s middags tot 10 uur ’s avonds. Dit jaar presenteren zich ruim 300 be drijven en organisaties onderverdeeld in de sectoren techniek, bouw, export advies, kantoorefficiency/automatise- ring en managementadvies/promotie/ horeca. In totaal worden 10.000 bezoe kers verwacht. De bedrijvenbeurs richt zich op het be drijfsleven in Midden-Holland en ruime omstreken. Op de beurs kunnen bestaande zakelijke contacten nader aangehaald worden; daarnaast kunn- nen er tal van nieuwe contacten gelegd worden. Aan het bezoek van de bedrij venbeurs zijn geen kosten verbonden. Uitnodigingsfolders en een speciale beursuitgave van het magazine ’’On dernemen in Midden-Holland” van de Kamer van Koophandel zullen in een oplage van 40.000 exemplaren ver spreid worden onder het bedrijfsleven in Midden-Holland en ver daarbuiten. Ex-politieman en detectiveschrij ver ’’Appie” Baantjer. LEZERS schrijven Vorige week dinsdagavond kwam ik vanaf mijn werk om tien voor vijf aan het op NS-station in Alphen aan den Rijn. Ruim op tijd dus om de trein naar Waddinxveen te halen, die om tien over vijf dient te vertrekken. De wachtkamer zat vol, daarom maar even op het perron gewacht. Na een tijdje werd er omgeroepen dat wegens het opruimen van een oude vliegtuig bom in Gouda er geen verbinding was tussen Waddinxveen en Gouda en dat vervoer op dit traject per bus zou ge schieden. Goed, zoiets kan nu eenmaal gebeu ren, dacht iedereen. In ieder geval werd niet direct aangenomen dat dit grote problemen op het traject Alphen- nen, zonder de in Alphen op het perron Waddinxveen ten gevolge zou kunnen wachtende passagiers in te lichten, een halfuurdienst laat vervallen. Neem kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden en prijzen ZEVENHUIZEN - Voor de derde maal in successie wordt er in de biblio theek Zevenhuizen op dinsdagavond 13 november van acht tot tien uur een gratis toegankelijke schrijversavond gehouden. Deze keer is dat dank zij de samenwerking met De Zeven Muzen de zeer bekende ex-politieman en de- tectiveroman-schrijver uit Amsterdam ’’Appie” Baantjer. In oktober 1945 startte Baantjer als agent bij de Amsterdamse politie. Hij begon met schrijven uit onvrede met de processen-verbaal, die hij als politie man moest maken, en waarin hij te wei nig van zijn eigen gedachten en gevoe lens kwijt kon. In 1959 debuteerde hij met het boekje ’’Vijf maal acht grijpt in”. Zijn eerste detective-roman verscheen in 1964 ”Een strop voor Bobby” en een jaar later liet hij de overbekende re chercheur ”De Cock met cee-oo- cee-kaa” geboren worden. In de serie ”De Cock” zijn inmiddels al 30 delen verschenen. Al zijn boeken spelen zich voorname lijk af in en om het Amsterdamse poli tiebureau aan de Warmoesstraat, w aar Baantjer zelf 28 jaar werkte. Baantjer, inmiddels met de ”FLO” (Functioneel Leeftijdsontslag) schrijft nog steeds en is ras-verteller, die zeer kan gezamenlijk, via een advocaat, zeker voor een geslaagde schrijvers- worden ingediend bij de rechtbank. avond garant zal staan. Voordat dit verzoek wordt ingediend,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 5