WIE Sloop Formido-pand ligt weer poosje stil Burgemeester C.M. van der Linden kiest voor Be Fair-lokatie Hans Barth AVBB-voorzitter Sint Maarten in Zuidplas Gemeente bekijkt trouwerijen Gemeente buiten Vredes- platform RPF-avond Moerkapelle met H. Roffel en ds. J.H. Velema r MOS EN SPETTER PIANO’S WADDINXVEEN - ”Ik geloof niet meer in de Passage-West als nieuw winkelhart voor Waddinxveen”. *o**'MG ao Voorkeur Kroon Vijfjaar Geloof Uitgekeken 21 Regels Functies Loopbaan Sint Nicolaas Groningen Politiek door BERT WOUDENBERG Vs 10% 0 £2 PIANOHANDEL St. VICTORPLEIN 2 WADDINXVEEN TEL. 01828-11697 NIEUWE EN GEBRUIKTE TEVENS ACCESSOIRES, STEMMEN EN REPAREREN kan mij helpen met wis.- nat.- evt. scheikunde? H.A.V.O. 3e klas Astrid Kooy Tel. 01727 - 14709 «NHMM WADDINXVEEN - De Waddinxveense aannemer ing. Hans P. Barth (56) van de Mozartlaan - oud- raadslid voor D’66 en getrouwd met D’66- raadslid Sylvia van den Hondel (39) - bereidt zich volop voor op zijn part time betaalde baan per 1 januari 1991 van landelijk voorzitter van het Al gemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Hij neemt op die datum de plaats in van F. A.M. de Vilder. Hans Barth is al vice-voorzitter van het AVBB. Oud-D’66-gemeenteraadslid ing. Hans Barth is behoorlijk doorge stoten in het bestuur van de bouw nijverheid door per 1 januari 1991 voorzitter te worden van het Alge meen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). De begonnen sloop van het Formido-pand aan de Noordkade. (koto: J. Hak). 86 Pagina 9 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 november 1990 in de Passage-West U moest ook een hobbel nemen. ”Nee, ik niet. De gemeenteraad”. Dat was toch te voorzien Gaat het ook die richting op 7 En die problemen zijn opgelost Voorbereiding op topfunctie Waarom toch kijken naar andere mo gelijkheden Dat is in 1987 ookalen voordezoveel- ste maal geconstateerd. Intussen zijn er weer drie jaar verspeeld. ”In 1988 en 1989 kwamen er nieuwe studies los”. ”We zijn inmiddels toch een stap ver der. Kijk, in mei 1983 werd pas met de woningbouw in Zuidplas gestar’ De plannen daarvoor lagen toch ook al vele jaren eerder reeds klaar”. Ik herhaal alleen maar, dat toen voor kritiek onvoldoende belangstelling be stond. De gemeenteraad koos op voor stel vanB. en W. voorde Passage-West. Drie jaar geleden was u nog heel lo vend over de lokatie Passage-West. U noemde dat een heel goede keus voor een compact winkelhart. Bij nader in zien stapt u daar betrekkelijk gauw al weer van af? Problemen die u vooraf niet had onder kend, terwijl anderen - zoals het win kelcentrum Brug - daar voor gewaar schuwd hadden. ”Er is in het gemeentebestuur nog niets gebroken”. ”O, u bent dus ook voor het Be Fair- terrein ’’Mijn persoonlijke voorkeur voor de Be Fair-lokatie is bekend”. ”Nee, we zijn nu bezig gegaan met het Be Fair-terrein omdat we op proble men stuitten in de Passage”. Als portefeuillehouder ruimtelijke or dening hebt u daarover verder geen en kele opmerking gemaakt. ’’Precies, ik heb mijn karwei gedaan. Ik vind het in ieder geval al mooi een bij drage te hebben kunnen leveren aan de komst van een nieuw winkelhart”. U zult de opening van het langver wachte en langbesproken Waddinx- veense winkelhart waarschijnlijk niet meer als burgemeester meemaken. Vol gende maand (vrijdag 7 december) wordt u 59 jaar. Eigenlijk was u al in nog geen twee jaar bekeerd. ”Ja, ik heb aanvankelijk echt geloofd in de Passage-West. Ik vond het de moeite waard om daar aan te werken. Maar nu geloof ik er niet meer in. Dat is een ander verhaal”. En waar moet dat nieuwe winkelhart volgens u komen Wordt het winkelhart dan geen kroon op uw werk in Waddinxveen Wil alles verder vlot verlopen dan vergt een winkelhart op het Be Fair-terrein toch nog gauw vijf jaar aan voorberei ding, ontwerpen en bouwen. Waarom week u uit naar het Be Fair- terrein U geloofde toch heilig in een kostbaar Passage-West-project, waar voor veel gesloopt moest worden en waarvoor moeilijke verkeersproble men opgelost moesten worden. Dat u mogelijk de afronding van de winkelvoorzieningen in Waddinxveen niet meer in functie meemaakt deert u dus niet. Dat was een kwestie van regeren is vooruitzien. Tijdig je plannen klaar hebben om direct te kunnen beginnen zodra dat maar mogelijk is. Bovendien was de Zuidplasontwikkeling geba seerd op een (overigens op niets uitge lopen) volksraadspleging, die zijn weerga in de Waddinxveense geschie denis niet kent. De koopkrachtafvloeïïng is al jaren lang in Waddinxveen een bron van zorg. Maatregelen om daar wat aan te doen kunnen al een poosje geen uitstel meer hebben. ”Ja, dat klopt. Dat komt omdat we een jaar achter de rug hebben met gemeen teraadsverkiezingen, de opstelling van een nieuw beleidsprogramma, de komst van een nieuw college van B. en W. en de installatie van een nieuwe ge meenteraad, gevolgd door de zomer vakantie. In het college van B. en W. ging de por tefeuille economische zaken van wet houder Martin Kraaijestein naar wet houder Paul van Schie. Hij heeft zich moeten inwerken, want Martin Kraaij estein zat in de werkgroep en Paul van Schie niet. In zo’n situatie ontstaat er toch een in formatieachterstand. Ikzelf was al een paar jaar bezig met die hele handel, was uitgekeken geraakt op de Passage- West, omdat je er geen raad verder mee weet, en was naar andere dingen gaan kijken”. ”So what. Dat is toch niet belangrijk. Ik hoop het overigens wel allemaal mee te maken. Ik heb in ieder geval aange- kondigd tot 1 januari 1994 als burge meester te willen blijven. Wat er daarna gebeurt hangt af van de omstan digheden. De vraag is dan of ik het werk dan nog wel leuk genoeg vind en of ik er ook de kracht nog voor heb”. WADDINXVEEN - Het gemeen tebestuur gaat bekijken of de hu welijkssluitingen in Waddinxveen - en dat zijn er jaarlijks tegen de hon derd - een verfrissing nodig heb ben. De mogelijkheid bestaat dat er initiatieven genomen zullen gaan worden om de kwaliteit ervan en de stijl te kunnen verbeteren. Naar aanleiding van dre in een ver gadering van de commissie voor Al gemeen Bestuurlijke Zaken ge stelde vragen over kwaliteit en stijl van de huwelijksvolltrekkingen in Waddinxveen, is de gemeentese cretaris verzocht hierover, in over leg met de betreffende afdelingen (Algemene Zaken en Interne Za ken), een rapportage op te stellen waarin, zo nodig aanbevelingen zullen worden gedaan om tot een andere, wellicht meer aanspreken de, vormgeving te komen. ”Nee, zoiets zuig je niet uit je dikke duim. Toen is er niet in de diepte en in de breedte gekeken naar de Passage- West. We wisten dat het fysiek moge lijk was om 5.000 a 6.000 vierkante me ter aan de Passage toe te voegen, maar of je daar naar de meest moderne in zichten - je kijkt niet voor niks in en buiten ons land rond - een winkelcen trum bouwt dat tot ver na het jaar 2000 een rol kan vervullen is een ander ver haal. In de loop der jaren is mij gebleken dat een Passage van 10.000 tot 11.000 vier kante meter nog niet voldoende beant woordt aan de wensen van de consu ment van nu en in de toekomst. Er is een nog breder voorzieningenpak ket nodig om de attractiviteit van zo’n centrum te versterken. Zeker gezien in het licht van denog steeds toenemende zuigkracht van de winkelcentra uit de omgeving van dit moment”. ”Ja, je bent gauw 2 a 3 jaarverder voor dat je aan het bouwen bent. De ope ning van een nieuw winkelhart laat dan 4 a 5 jaar op zich wachten.” Dat zegt de deze maand in Thailand op vakantie zijnde burgemeester C.M. van der Linden (58) ronduit in antwoord op een reeks van vragen van het Weekblad voor Waddinxveen over het te realiseren nieuwe winkelhart. Een winkelhart dat eerst was gedacht in het Brugcentrum, toen tot stand moest komen door een koppeling van het Brugcentrum en de Passage, vervolgens ten westen (richting Stationsplein) en ten noorden van de Passage (richting bejaardenwoningen Prins Bemhardlaan) werd gelokaliseerd en dat nu op het voetbalcomplex van de christelijke sportvereni ging Be Fair aan de Sniepweg/Kanaaldijk in het Warnaarplantsoen wordt gedacht. Dat verhaal kennen we al uit de de tweede helft van de jaren zeventig. ”Op de Be Fair-lokatie is in ieder geval intern verder gestudeerd. Het blijkt overigens dat de ontwikkeling van de woonwijk Zuidplas en het bedrijven park Coenecoop eenvoudiger is dan een winkelontwikkeling met alle ins en outs. Dat is een métier apart. In de ambtelijke werkgroep kregen wij een indicatie hoe het financieel en ruimtelijk gezien zou gaan worden. We zagen het wel zitten, maar de centen geven in dat soort operaties uiteinde lijk de doorslag. Na het afwikkelen van de ambtelijke studie hebben wij MAB Projectont- wikking BV weer ingeschakeld en ge vraagd hoe zij daar tegen aan keken. MAB heeft het huiswerk al een poosje ingeleverd. Intussen was er ook een an dere ontwikkelaar (Apron BV), die - geïnspireerd vanuit het Waddinx veense (Verbakel-directeur Jan Lin- derhof - redactie) - er deze zomer een idee bijdropte. Het aantrekkelijke van dat idee was dat het mij in ieder geval de bevestiging gaf dat de Be Fair-loka tie ook financieel haalbaar is. Bij dit alles moeten wij wel bedenken dat ik de Be Fair-studie liever intern had gehouden. Je treedt met zoiets niet graag naar buiten als je niet van te vo ren weet of het haalbaar is. We hebben al een keer onze nek uitgestoken voor de Passage-West. Met nieuwe ideeën moet je een beetje de zekerheid heb ben dat het serieus is en geen luchtkas teel”. De Be Fair-studie is politiek nog altijd niet afgedekt. ’’Lees de profielschets er nog maar eens op na, die de gemeenteraad in 1981 opstelde voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Er lagen twee forse problemen in Waddinxveen toen ik op 1 januari 1982 kwam: de komst van Zuidplas en de ontwikkeling van Coenecoop”. ’’Jawel, intern, want vervolgens staat er in het beleidsprogramma dat wan neer het bij de Passage niet lukt een al ternatief zal kunnen worden ontwik keld voor een geheel nieuw hoofdwin kelcentrum, bijvoorbeeld het Be Fair- terrein. Die woorden in het beleidsprogramma vind ik prima. Op dit moment maken we een vergelijkend overzicht van alle ideeën die er liggen. Dit jaar zal de knoop over de nieuwe winkellokatie doorgehakt moeten zijn". In het AVBB werken samen onderne mersorganisaties, representatief voor het gehele uitvoerende bouwbedrijf; Nederlands Verbond van Onderne mers in de Bouwnijverheid NVOB, Nederlandse Vereniging van Wegen bouwers NVWB, Vereniging Centrale Baggerbedrijf CB, Vereniging Aanne mers Grond-, Water- en Wegenbouw VAGWW, Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid VG Bouw, Neder landse Vereniging van Bouwonderne mers NVB, Vereniging van Booron- dernemers en Buizenleggers Bolegbo, Nederlandse Vereniging Kust- en Oe- verwerken K&O en Vereniging van Nederlandse Aannemers met Belan gen in het Buitenland NABU. Weekblad voor Waddinxveen: In de gemeentebegroting voor 1991 was het nieuwe winkelhart goed voor 3 getikte regels. Na vragen daarover in de raads commissie voor de ruimtelijke orde ning en de woningbouw voegden B. en W. daar nog 18 getikte regels aan toe. Daarin wordt evenals een jaar geleden trouwens de toezegging gedaan - en die is tijdens de driedaagse begrotingsbe handeling een paar maal herhaald - dat eind dit jaar meer bekend moet zijn over de stand van zaken met betrekking tot het in Waddinxveen te realiseren hoofdwinkelcentrum in de Passage- West of op het voetbalcomplex van Be Fair in het Warnaarplantsoen. ”Dit jaar zal de knoop over de nieuwe winkellokatie doorgehakt moeten zijn”, aldus burgemeester Kees van der Linden resoluut in zijn werkkamer op de eerste verdieping van het gemeente huis aan het Raadhuisplein. Hij steekt niet langer meer zijn voorkeur voor de Be Fair-velden als toekomstig woon- en winkelgebied onder stoelen of ban ken. Drie jaar geleden geloofde hij overigens nog heilig in een ’’compact winkelhart” op de puinhopen van de gereformeerde Kruiskerk aan de Pas sage en Het Trefpunt aan de Stations straat en om de inmiddels door het Rot terdamse Unilever BV overgenomen fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV heen. Burgemeester C.M. van der Linden: ”Het gaat in deze kwestie om informa tie naar buiten toe en intern gericht. Naar binnen toe zijn we bezig geweest de nodige informatie te verstrekken over de gang van zakenMaar het beeld is duidelijk. Er ligt een raadsbesluit voor de Passage-West uit het najaar van 1987. Daar is volop op gestudeerd. Maar er kwamen problemen. Er is toen nog een studie verricht naar een centrumont- wikkeling in noordelijke richting (Prins Bemhardlaan). Zo’n operatie is maat schappelijk heel kwetsbaar, omdat dan de daar staande bejaardenwoningen voor voldoende parkeerplaatsen zou den moeten verdwijnen. Daar zit je dan als ambtelijke werk groep. We besloten toen de agenda’s schoon te vegen, een middagje te gaan brainstormen en verder te gaan praten. Dat is gebeurd. Binnen de werkgroep is toen gezegd: het Be Fair-terrein, is dat wat Kijk maar naar de kaart, het ligt - zeker in het licht van mogelijk nieuwe wo- ningbouwontwikkelingen aan de an dere kant van de Beijerincklaan na Zuidplas-extra - nog meer in het hart van Waddinxveen als je de passer zou trekken. Bovendien is het nog gemak kelijker bereikbaar dan de Passage en zijn er nog betere onsluitingsmogelijk- heden”. Op dit moment is Hans Barth lid van het dagelijks bestuur en de ledenraad van het AVBB. Hij maakt deel uit van de Commissie Aanbestedingswezen en Prijsvorming. Voorts is Hans Barth vice-voorzitter van het Nederlands Verbond van On dernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). Namens het uitvoerend bouwbedrijf is hij sinds 1 januari 1988 lid van het alge meen en dagelijks bestuur van het VNO. Tevens is hij lid van de Raad voor de Volkhuisvesting (RAVO). Eerder was Hans Barth onder andere penningmeester en (vice-)voorzitter van de Hoofdgroep Grootbedrijf NVOB en lid van het Verbondsbestuur van het NVOB. Hij was voorzitter van de Werkgroepen ’’Restauratie-aanne- mers” en ’’Automatisering” van het NVOB. Tot 1974 was Hans Barth werkzaam bij NKF Kabel BV in Waddinxveen, on der meer als chef van een proeffabriek van het Technologisch Ontwikkelings- laboratorium. Tot 1979 was hij werk zaam als stafmedewerker bij een tech nische handelsmaatschappij Sinds 1979 is Hans Barth verbonden aan bouwbedrijf Van der Heijden te Woerden, en sedert 1985 als statutair directeur van de Houdstermaatschap pij en de projectontwikkelingsmaat schappij. Gedurende een tiental jaren was Hans Barth lid van de gemeenteraad Wad dinxveen voor D’66 en als zodanig lid van verschillende besturen en commis sies in de regio. Zo was hij onder an dere lid van de Raad van het Interge meentelijk Samenwerkingsorgaan ’’Midden-Holland”, lid van de Advies commissie Verkeer van ’’Midden-Hol land”, lid van de Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en lid van het be- WADDINXVEEN - Zaterdagavond 10 november houdt Stichting Wijkwerk De Zuidplas een lampionnenoptocht voor 4-12-jarigen ter gelegenheid van Sint Maarten. Er wordt dan door de jeugd in groeps verband gelopen onder het zingen van de vele liedjes ter ere van Sint Maarten, in ruil waarvoor zij hopen dat de wijk bewoners met gulle hand snoepgoed en/of koekjes uitdelen als ze aanbellen. Omdat dit jaar Sint Maarten (11 no vember) op een zondag valt heeft de stichting besloten dit jaar de viering te verzetten naar zaterdag 10 november. De kinderen worden verzocht zich met hun lampjes op zaterdagavond 10 no vember om half zeven te verzamelen bij het wijkgebouw Het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan bij de IJsermanweg. Een uur later is men er weer terug voor limonade of warme chocolademelk. "Het is Waddinxveens eigen belang om bij grootschalige nieuwe ontwikkelin gen eerst een hobbel te nemen”. ”Aan de hand van serieuze studies kre gen we de rekensommen, de cijfers en de problematiek van technische aard voorgeschoteld. Eerst zat de kracht van een nieuw winkelhart in een koppeling van het Brugcentrum aan de Passage. Van die gedachte is afgestapt omdat je dan op een heel traditionele manier het een en het ander aan elkaar breit. De tijd van luifelbanen is nu eenmaal voor- bij. Omdat de Passage de meeste ’’power” had dachten we daar wat van te maken, maar daarbij zijn we op technische en financiële perikelen gestuit. En dan wordt het een moeilijk verhaal”. ”Ach, zo heb ik nooit gedacht. Ik heb hier en daar toch wel mijn stempel mo gen drukken op de verdere ontwikke ling van Waddinxveen. Misschien kan ik de eerste steen leggen, al dan niet met wandelstok. Maar de gemeente raad zal moeten beslissen”. stuur Recreatieschap ’’Bospark”. Binnen zijn bestuursfuncties was Hans Barth in het bijzonder belast met de be leidsterreinen financiën, ruimtelijke ordening, onderwijs, recreatie, be zwaar- en beroepsschriften (AROB) en subsidies. Hij was voorzitter van diverse gemeen telijke commissies alsmede fungerend voorzitter van de Samenwerkings school voor HAVO-Atheneum te Waddinxveen en lid van de landelijke Werkgroep tot oprichting de Lande lijke Vereniging voor Samenwerkings scholen. Noordkade, waar bijna een jaar gele den de Formido Bouwmarkt introk. Intussen liggen de sloopwerkzaamhe den, die in drie maanden tijd hun be slag hadden moeten krijgen en dus dit voorjaar afgerond hadden moeten zijn, weer een poosje stil. Het bouwbedrijf is wel bezig geïnteres seerden te krijgen voor de op de vrijko mende plek te bouwen zeven luxe wo ningen. Wellicht is de stijgende rente stand een oorzaak van de stilstand die nu is opgetreden. (Foto: J. Hak). Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten zijn zaterdag 1 december om 10.00 uur bij Het Zuidhonk. Om 10.15 uur zal Sint met zijn gevolg de wijk ingaan om op enkele centraal gelegen plaatsen de kinderen de gelegenheid te geven om Sint de hand te drukken. Deze plaatsen zullen achtereenvolgens zijn: veldje bij de Troelstrahoeve (10.30 uur). Veldje Roosje Voshoeve, veldje Woubrechterf, veldje Machtel- derf bij kabelbaan, veldje Kievitdreef, speelpleintje de Akker en het grote speelveld aan de Graanakker (12.00 uur). Hierna zullen Sint en zijn Pieten even pauze hebben om zich gereed te maken voor de grote feestmiddag die zal plaatsvinden in het nieuwe Zuidhonk (sportzaal). Dat feest is als volgt ingedeeld: groep 1 (3-4-jarigen) van 13.00 tot 14.30 uur en groep 2 (5-, 6- en 7-jarigen) van 15.00 tot 16.30 uur. Het voorprogramma wordt net als vo rig jaar verzorgd door theatergroep ”De Verkleedkist”. De toegangsprijs per kind is 3,50. Be geleidende ouders betalen 1,50. Tus sen 5 en 7 november zijn de inschrijfa- dressen Gruttodreef 29, Tarweakker 12, Graanakker 72, Zuidplaslaan 124, Woubrechterf 7 en Marga Klompé- hoeve 79. ’’Daarvoor hoef je alleen maar om je heen te kijken. Kijk naar Gouda, Nieu- werkerk aan den IJssel, Zoetermeer, Capelle aan den IJssel en Boskoop. Overal zie je dat de gemeenten zich ontwikkelen. In de vaart der volkeren heeft ook Waddinxveen zich ontwik keld. Op één punt is onze gemeente echter niet met haar tijd meegegaan en dat zijn de winkelvoorzieningen". "Waarschuwingen vanuit het Brugcen trum Jan Linderhof van Verbakel Mode bedoelt u Zoveel signalen zijn er overigens niet geweest. In de ge meenteraad protesteerde alleen de PCW-fractie. Dat is verklaarbaar, want tussen de PCW en de middenstand zijn nogal wat relaties.” MOERKAPELLE - Woensdagavond 14 november om acht uur houdt de RPF-kiesvereniging Zevenhuizen- Moerkapelle in de Rehobothschool aan de Raadhuisstraat in Moerkapelle een openbare avond met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 28 november. Voor de samenvoeging van Moerka pelle en Zevenhuizen tot Moerhuizen wordt dan een nieuwe gemeenteraad gekozen. Sprekers op de RPF-bijeenkomst zijn ds. J.H. Velema, oud-hoofdbestuurslid van de RPF, over ’’Christelijke poli tiek, zout of azijn” en de heer H. Rof fel, gemeentesecretaris te Nieuwer- kerk aan den IJssel, oud-hoofdbe- stuurslid en oud-statenlid. Hij zal spreken over praktische poli tieke zaken voor de samenleving zoals ouderenzorg, milieuvraagstukken en criminaliteitsbestrijding. Maar daar blijft het niet bij. Kernthema van zijn betoog zal zijn: "Waarom kan de RPF ook vooral in de gemeenteraad van groot belang zijn? Geopend: Donderdag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur. Hans Barth, vader van twee kinderen, werd op 17 mei 1934 in Groningen ge boren. Nadat hij in 1953 zijn einddi ploma HBS-B behaalde sloot hij in 1957 zijn opleiding aan de Academie Minerva afd. HTS te Groningen af met het behalen van het einddiploma HTS- werktuigbouwkunde Tot 1959 heeft Hans Barth zijn mili taire dienstplicht vervuld. Als le luite nant, was hij commandant Technische Inlichtingencoördinatie ploeg van de 101 Militaire Inlichtingendienstcom- pagnie. Zelf noemde ik toen in een commen taar in deze krant en voor de RTW-ra- dio een nieuw winkelhart in de Pas sage-West een hartinfarct voor de ge meente. Onhaalbaar gezien de klein schaligheid en de onopgeloste ver keersproblematiek. In de gemeenteraad zijn de Partij van de Arbeid (PvdA) en de Democraten ’66 (D’66) inmiddels steeds meer be reid burgemeester Kees van der Linden naar het Be Fair-terrein te gaan volgen Het Christen-Democratisch Appél (CDA) is verdeeld. CDA-raadslid Herman Heller kiest bijvoorbeeld voorlopig nog voor de Passage-West, waar de voltallige viermansfractie van de PCW zich al in de gemeenteraads vergadering van 23 september 1987 te gen verklaarde zonder overigens een hoofdelijke stemming te verlangen. De VVD, die het Passage-West-plan be slist nog niet heeft laten varen, wil sa men met de andere raadsfracties dat er nu heel spoedig duidelijkheid komt. In tussen wacht de middenstandsvereni- ging (KNOV-afdeling Waddinxveen) lijdzaam af. Volop tijd dus voor een vraaggesprek met Waddinxveens eerste burger, die sinds 1982 in dit Gouwedorp is belast met de portefeuille ruimtelijke orde ning en woningbouw, welk boeiend en attractief werkterrein hij overnam van wethouder Paul van Schie (CDA). De christen-democraat zei in maart van dit jaar op een verkiezingsforum in het Anne Frank-centrum: ’’Weet u wat de inhoudelijke betekenis van het woord passage is Dat gaat voorbij”. WADDINXVEEN - Naar aanleiding van een verzoek van het Platform Ge meentelijk Vredesbeleid om toe te tre den als lid, is besloten hiertoe (nog) niet over te gaan, doch, alvorens hier over een nader standpunt in te nemen, de ontwikkelingen in de stedeband met Pelhrimov (Tsjechoslowakije) af te j wachten. 1 Dat standpunt hebben B. en W. aan de gemeenteraad meegedeeld. Burgemeester C. M. van der Lin den. ”In het college hebben we al diverse keren gesproken over de toekomstige winkelvoorzieningen. In het nieuwe beleidsprogramma staat dat daarvoor de raadsuitspraak uit het najaar van 1987 het uitgangspunt is, namelijk een beleid gericht op een uitbreiding van de Passage in westelijke en/of noordelijke richting”. WADDINXVEEN- Na een lange pe riode van uitstel is na de zomer dan toch begonnen met de afbraak van het voormalige Formido-pand aan de Noordkade. Dit onroerend goed is eigendom van de Bergambachtse bouwbedrijf A. van Erk, waarvan het bouwbedrijf Rehorst Bouw BV een dochter is. De sloop werd contractueel bepaald toen het gemeentebestuur meewerkte aan de verbouwing van de voormalige timmerloods van Rehorst aan de ”Ik geloof niet meer A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 9