C. Boonstoppel (74) overleden Sint Nicolaas KOM NAAR HÉT Dromen over dekbedden? ■MENSEN^ VOLVC) J I Kerk verslagen na zilverroof GOEDGEKEURD DOOR ALLE MONTEURS VAN JAN KOK. komt zaterdag Poolse Vanmiddag begraven Intocht om 10 uur bij Nesse Nog Kaarten aan de zaal agenten in W’veen Brugkerk mist kostbare historische bekers en schalen jl X SlaaP voor concert Louis van Dijk Nieuwsblad Onafhankelijk Bremmer Het bedste advies komt van het Slaapgilde. Rondtoer Kostbaarheden Vertrouwenspersoon I’HARWA" r tapijt F gordijnen 100% SERVICE, j TOT IN DE PUNTJES.! Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN M.A.R. Mahmoud - ARTS VOOR ACUPUNCTUUR Lid van deT.C.M.A. i ^Br'emmer SCHOENEN n rl u INTERIEURVERZORGING EN SLAAPGILDECENTRUM VAN DER LINDE B.V. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 I GEVESTIGD: Behandeling volgens afspraak tegen o.a. Overgewicht Slapeloosheid Angsten depressie Concentratieproblemen Chronische ontstekingen Herkent u die krul? Ze werden uitgedeeld op de Rehobothschool. Jan kreeg er nooit een. Zelfs niet als hij flink afkeek bij Willem Groenestein. Hij werkte liever metz'n handen. En dat doet hij nog. Ligt regelmatig zelf onder de auto's. Samen met zijn team. Als 't om uw veiligheid gaat, verdienen ze een 10 met een griffel. Het slapen onder een com- fortabel dekbed is helemaal het einde. Maar wordt het wol, synthetisch of dons? Het Slaapgilde assortiment geeft het antwoord op al uw dekbedverlangens. Loop eens binnen want het Slaapgilde is niet voor niets dé expert op het gebied van slaapcomfort. Kijk meteen even naar al die andere produkten voor uw komplete nachtrust: lattenbodems, matrassen, waterbedden, boxsprings, kussens, (senioren-)slaapkamers en natuurlijk de mooie collectie dekbedovertrekken. s,n^ RIJOPLEIDING op VIDEO y HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ rjalphens r* jstudiecenfrun Pijn Roken Allergie Migraine Uitputting Ter informatie: Er wordt 75% van de behandelingskosten vergoed door het Regionaal Ziekenfonds Gouda-Woerden aan de aanvullend verzekerden. Praktijk: Stationsstraat 12,2741 HS Waddinxveen. Tel. 01736-96315. -i--- A addinxveen eekblad voor Woensdag 14 november 1990 46e Jaargang - No. 2209 Op de ene foto de gestolen zilveren avondmaaldrinkbekers, schenkkan en broodschalen en op de andere foto de fl Winkelcentrum uur Winkelcentrum Winkelcentrum Pianist Louis van Dijk. --in het nieuws- 10.00 uur - Aankomst 11.00 uur - Begin rondtoer Het Waddinxveense echtpaar Willem- Jan en Ans Nolta en hun twee zonen Niels en Evert-Jan van de Oostpolder- weg hebben tijdens de maandagavond door de NCRV-tv uitgezonden Ted’s Familieshow met Ted de Braak beslag gelegd op de derde prijs. Hun 25 be haalde punten waren goed voor een wereldontvanger, een driedaagse reis naar Antwerpen en een kleurige tenni soutfit. Met het overlijden van ds. D.Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente in Hilversum is een einde gekomen aan de wekelijkse kerk diensten op donderdagavond van de Hervormd Gereformeerde Gemeente in de Remonstrantse Kerk aan de Zuid- kade in waddinxveen. Dokter G. Siemons heeft zijn acupunc- tuur-examen van de NAAV behaald. verdwenen zilveren broodschalen. (Foto’s: Rijkspolitie Waddinxveen). Dezer dagen wordt een beloning uitge loofd die zal neerkomen op tien pro cent van de door de verzekeringsmaat schappij nog te taxeren waarde van de gestolen zilveren kerkspullen. Een ie der die aanwijzingen zal kunnen geven welke kunnen leiden tot teruggave van de vermiste kostbaarheden komt voor VOLVO SKI OPEN AVOND OP 14 NOVEMBER A.S. BIJ HOOFTMAN AUTOBEDRIJF BV., BEDRIJVENPARK COENECOOP 59, WADDINXVEEN, TEL: 01828-30555. De mogelijkheid bestaat dus dat de die ven behoorlijk in hun maag zitten met de wellicht onverkoopbare kerkspullen of zich inmiddels al hebben ontdaan van de gestolen kerkgoederen. DORPSTRAAT 38 - TEL. 01828-12373 - WADDINXVEEN ZIJDE 3 - TEL. 01727-12544 - BOSKOOP De rondtoer kent komende zaterdag de volgende tijdstippen: De negen kostbaarheden die worden vermist zijn twee zilveren avondmaal drinkbekers uit 1670, een grote en twee kleine zilveren broodschalen met in scriptie uit 1804, twee zilveren avond maaldrinkbekers uit 1825, een zilveren schenkkan en een zilveren doopvont uit 1809. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Wijkpredikant ds. G.C. Kunz doet een beroep op de daders om het liefst zo gauw mogelijk de gestolen voorwerpen weer terug te geven of hem desnoods anoniem te vertellen waar ze zich be vinden. vinyl M zonwering matrassen ■r Bedtextiel Groensworde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Tel. 01727-12110, Fax01727-18161. Informatie-avond over o.a. ski-onderhoud, huidverzorging, veilig rijden in de winter, alles over Volvo en natuurlijk volop wintersportsfeer! Extra, extra; doe mee aan onze leuke prijsvraag met vele aantrekkelijke wintersportprijzen! U bent van harte welkom van 19.30 tot 22.30 uur! 1 Doe-het-zelfmaterialen I Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828 12596 - Moortetaöe 76a ei h 1 Waddinxveen de beloning in aanmerking. De Centraal Hervormde Gemeente en de plaatselijke rijkspolitie houden er rekening mee dat de dieven het niet zo zeer op de zilveren kostbaarheden had den gemunt, maar dat men in de met grof geweld gekraakte kluis geld dacht aan te treffen. i De gevoelswaarde van de gestolen voorwerpen is voor de Centraal Her vormde Gemeente bijzonder groot. Ei genlijk is die groter dan de mogelijke materiële waarde. Bovendien vormen de gestolen spullen een onlosmakelijk ggeheel met de historische Brugkerk. De diefstal werd vorige week woens dagmorgen al vrij gauw door de koster van de Brugkerk ontdekt, omdat er die dag in het kerkgebouw ’s morgens een kerkdienst werd gehouden in verband met de dankdag voor gewas en arbeid. De.22-jarige Edwin Ciere van het Schu- berthof is aan de Hoge Economische School Jan van Zwijndregt in Den Haag geslaagd voor het HEAO-exa- men bedrijfseconomie. Donderdagmiddag 22 december wordt er in de raadzaal van het gemeentehuis afscheid genomen van mevrouw A.C. van Hees. Deze bijeenkomst duurt van 16.00-17.30 uur. Mevrouw Van Hees, plaatsvervangend chef op de afdeling financiën, zal met ingang van 1 decem ber de gemeentedienst verlaten in ver band met haar vervroegd uittreden. De aankomst van Skit Nicolaas bete kent ook de officiële start van de jaar lijkse Sint Nicolaasactie van de mid- denstandsvereniging Waddinxveen. Deze actie - die officieus morgen (don derdag 15 november al van start gaat) omvat zeven trekkingen met in totaal 70 prijzen van honderd gulden. Het publiek heeft kans op die geldprij zen met de lootjes die worden verstrekt bij elke bestede tien gulden bij één van de ongeveer 100 deelnemende winke liers. mer, oprichter en lid van de Stichting Sponsoring De Gouwe. WADDINXVEEN - Aan de her vormde Immanuëlkerk (Prinses Bea- trixlaan) zijn morgenavond (donder dag 15 november) nog kaarten ver krijgbaar voor het bijzondere concert van het Orkest Musica di Gloria onder leiding van Dick Bakker en pianist Louis van Dijk. Het orkest telt 20 strij kers en houtblazers. Het concert wordt die avond om kwart over acht gehouden in verband met het 50-jarig bestaan van de hervormde Im- manuëlkerkgemeente. Op het pro gramma staan 16 muzikale hoogtepun ten. De toegangsprijs voor dit bijzon dere concert bedraagt 30,- per per soon. De weer door de KNOV-afdeling Wad dinxveen geregelde intocht is een jaar lijks hoogtepunt in het programma van de Goedheiligman. De boot waarop hij naar Waddinxveen wordt gebracht komt uit de richting Gouda. Aan boord bevinden zich niet alleen di verse Zwarte Pieten, maar ook de blaaskapel van Concordia om iedereen met Sinterklaasliedjes in de goede stemming te brengen. WADDINXVEEN - Sint Nicolaas arriveert komende zaterdagmorgen 17 november weer in Waddinxveen. Hij komt om tien uur per boot bij de Nesse aan en zal dan worden verwelkomd door loco-burgemeester K. W.Th. van Soest, de Cormula’s en ongetwijfeld een hele grote kinder schare met hun ouders. Bij de Nesse zullen door de gemeente lijke dienst Openbare Werken en Be drijven en de plaatselijke rijkspolitie voorzieningen worden getroffen om de intocht zo goed mogelijk te laten verlo pen. Sint Nicolaas en zijn gevolg hebben on geveer een uur uitgetrokken om aan de Nesse bij de hefbrug over de Gouwe zoveel mogelijk kinderen een hand te kunnen geven en te woord te kunnen staan. De Zwarte Pieten delen dan pe pernoten en kleurplaten uit. Tussen elf en vier uur maakt de Spaanse kindervriend in een bus een rondtoer langs de zeven Waddinx veense winkelcentra. In die koopstrips heeft iedereen nog een keer de gele genheid om Sint Nicolaas goed te kun nen zien en te kunnen spreken. Elke keer blijkt dat de bezoekjes aan de win kelcentra goed aanslaan en ook Sint Ni colaas is hier erg op gesteld. Hij wil daartoe als vertrouwenspersoon fungeren. Over de gestolen waarde volle kerkspullen kan men hem bellen in zijn pastorie aan de Stationsstraat, tel. 01828-12300. De dieven hebben overigens in de Brugkerk in de nachtelijke uren tusen tien uur en zeven uur een enorme ra vage aangericht in de consistorie. De daarbij aangerichte schade wordt ge schat op achtduizend gulden. Om de kluis te kunnen openbreken is gebruik gemaakt van zware spullen die op het kerkplein werden gevonden, zo als een fietsenstandaard. WADDINXVEEN- Vanmiddag - woensdag 14 november - is op de alge mene bergaafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan ter aarde besteld Cor nells Boonstoppel van de Groensvoorde. Kees Boonstoppel ovei eed za terdag 10 november op 74-jarige leeftijd aan een ernstige ziekte. WADDINXVEEN - Er heerst grote verslagenheid bij de Centraal Her vormde Gemeente over de brutale diefstal die vorige week in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 november heeft plaats gevonden in de her vormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. Daarbij werden op ruwe wijze uit een kluis negen kostbare historische voorwerpen gestolen, die waar schijnlijk een waarde vertegenwoordigen van zo’n honderdduizend gul den. >1 2 cn o X o 1115-11.35 uur - Winkelcentrum Zuid- plas 11.45-12.00 uur - Winkelcentrum lep- laan 13.30- 13.50 Dorpstraat 14.00-14.20 uur Groensvoorde 14.30- 14.50 uur Oranjegalerij 15.00-15.20 uur - Winkelcentrum Lui- felbaan 15.30- 16.00 uur - Winkelcentrum De Passage. 16.00 uur - Einde rondtoer WADDINXVEEN - De chef-com- mandant van de Poolse politie, L. Lam- parski, en twee van zijn stafleden, plaatsvervangend-commandant R. Mastalinksi en inspecteur A. Kowesz- ko, hebben vrijdagmorgen een kort werkbezoek gebracht aan het groeps- en rayonbureau van de rijkspolitie aan de Mozartlaan in Waddinxveen. Het drietal bracht vorige week een be zoek aan Nederland op uitnodiging van de algemeen inspecteur van het Korps der Rijkspolitie. De trip was met name bedoeld om de Polen inzicht te geven in de werkwijze van de Nederlandse poli tiemensen. Van die kennis en ervaring kan de Poolse politie profiteren omdat daar sprake is van een groot aantal ver anderingen. De Polen spraken in Waddinxveen met persvertegenwoordigers en maakten een surveillance mee. Voordat ze naar Waddinxveen kwamen bezochten ze in Den Haag de Centrale Recherche In formatiedienst (CRI) en werd een dag later doorgebracht bij de gemeentepo litie in Utrecht. Op het bureau kregen de Polen een rondleiding van de adjudanten M.W. Blom en C. Barelds. Tevoren waren ze in Boskoop ontvangen door burge meester drs. J.J. Spros. Zie onze advertentie op pagina 4 De overledene, een bekende en ge liefde Waddinxvener die in 1978 de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau kreeg uitge reikt door burgemeester mr. A.G. Smallenbroek, was oud-directeur van de uit 1915 stammende lak- en vernisfa- briek Wed. Boonstoppel Zonen BV aan de Wilhelminakade. Bij dit familiebedrijf stapte hij in 1935 in dienst. In 1950 volgde zijn benoe ming tot directeur. De directie, com missarissen en medewerkers van dit be drijf herinneren hun oud-directeur als een man die tal van jaren op inspire rende wijze, dynamisch en met sturend enthousiasme het bedrijf leidde. Daardoor verwierf het bedrijf een grote plaats binnen de Europese lak- en vemisfabrieken. Bovendien leerde men hem kennen als een innemende en warme persoonlijkheid. Kees Boonstoppel was ook buiten zijn dagelijkse werkzaamheden zeer actief in het maatschappelijk leven. Zo zat hij in het bestuur van de afdeling voetbal van de christelijke sportvereniging Be Fair en was daarvan erelid, maakte hij deel uit van de gemeentelijke commis sie voor sportzaken, was hij lid van de commissie van beheer van de Gerefor meerde Kerk en was hij initiatiefne- Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd gaat Betonfabriek Roggeveen BV aan de Henegouwer- weg afscheid nemen van oud-directeur G.G. van der Veen. Dat gebeurt tij dens een receptie op zaterdagmiddag 1 december van 16.00-18.30 uur in De Unie aan de Kerkweg-Oost. De heer Van der Veen zal nog wel als commis saris verbonden blijven aan de Beton fabriek Roggeveen, dat behoort tot de BV’s Beleggingsmaatschappij Van der Veen, Roggeveen Onroerend Goed, Vermeulen Hout, M.A. Holding en Dream Garden. Wijlen C. Boonstoppel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1