Cobouw over nieuw winkelhart Ton voor verbouwing Wethouder was dag vuilnisman JAN KOK REGELT ELKE SCHADE ALS DE BESTE 'CHEF-KOK'. 5.- DANSAVOND Dromen over dekbedden? Voor kinderdagverblijf WAARDEBON Met Sint op de foto Opdr.: Gem.bestuur Waddinxveen, Raadhuisplein 1, 2741 HR (01828) 1.44.33 Eerste tien hondertjes van actie Sinterklaas \JSlAAP}/ (5) Waddinxveen. (ZH) Nieuwbouw winkelcentrum op de Be Fair-sportvelden, be stemmingsplan Sportvelden. M.A.R. Mahmoud - ARTS VOOR ACUPUNCTUUR Nieuwsblad Onafhankelijk j'HARWA" f tapijt gordijnen DEZE BON IS VIJF GULDEN WAARD Zondag 25 november Rondweg Amnesty Kinderboekje van oud-Waddinxveense f Bommer SCHOENEN geldig t/m 6 december 1990 7 008973 032509 196941 189962 102135 081504 068170 079601 061501 058501 Het bedste advies komt van het Slaapgilde. VAN DER LINDE B.V. 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Pijn Roken Allergie Migraine Uitputting Ter informatie: Er wordt 75% van de behandelingskosten vergoed door het Regionaal Ziekenfonds Gouda-Woerden aan de aanvullend verzekerden. Praktijk: Stationsstraat 12,2741 HS Waddinxveen. Tel. 01736-96315. GEVESTIGD: Lid van deT.C.M.A. Behandeling volgens afspraak tegen o.a. Overgewicht Slapeloosheid Angst en depressie Concentratieproblemen Chronische ontstekingen Bij inlevering van deze bon bij Eethuis 't Keldertje Burg. Colijnstraat 1 Boskoop Tel. 01727-12467 Krijgt U op een Sint Salade van 24,- 5,- korting Het slapen onder een com- fortabel dekbed is helemaal het einde. Maar wordt het wol, synthetisch of dons? Het Slaapgilde assortiment geeft het antwoord op al uw dekbedverlangens. Loop eens binnen want het Slaapgilde is niet voor niets dé expert op het gebied van slaapcomfort. Kijk meteen even naar al die andere produkten voor uw komplete nachtrust: lattenbodems, matrassen, waterbedden, boxsprings, kussens, (senioren-)slaapkamers en natuurlijk de mooie collectie dekbedovertrekken. RIJOPLEIDING op VIDEO HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Bij Jan Kok krijgt u net zo veel persoonlijke aandacht als in een klasse-restaurant. Gaat u maar na. Bij schade regelt hij het ophalen van uw auto. Regelt de expert. Bedingt de gunstigste regeling voor u. En herstelt elke schade snel en vakkundig. Bovendien geeft hij u ook tussen tijds een prima leenwagen mee. Zijn tarieven? Op een laag pitje! Weekblad voor addinxveen 46e Jaargang - No. 2210 DANSSCHOLEN ’Patatje Zondervan Woensdag 21 november 1990 De bezitters van de prijswinnende loten kunnen contact opnemen met penningmeester D. Sonneveld van de KNOV-afdeling Waddinxveen, Koningin Wilhelminaplein 5, Wad dinxveen, tel. 01828-13061. Met het schrijven van de brieven wil Amnesty druk uitoefenen op de rege ring om de vier kinderen zo snel moge lijk vrij te laten. Ook'wil men druk uit oefenen op de regering om meer infor matie te verstrekken in het algemeen. WD-wethouder K. W. Th. van Soest ging maandag een hele dag met de reinigingsophaaldienst mee. ’s Morgens liep hij in Zuidplas en ’s middags in de Groenswaarden met huisvuil te sjouwen. (Foto’s: Sjaak Noteboom). zijn mening nog te veel mensen papier en klein chemisch afval op straat zetten om mee te laten nemen door de vuilnis mannen. INTERIEURVERZORGING EN SLAAPGILDECENTRUM DORPSTRAAT 38 - TEL. 01828-12373 - WADDINXVEEN ZIJDE 3 - TEL. 01727-12544 - BOSKOOP NTEUWENHUTJZEN VISSER v ^3 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788’ vinyl zonwering matrassen -r Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 O 2 tn o z O o I Doe-het-zelfmatenalen Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tel 01828-12596 7»?-- 76a «ah Waddtourveen f WADDINXVEEN - Met de aan komst van Sint Nicolaas is vorige week ook de jaarlijkse Sint Nico- laasactie van de middenstandsver- eniging Waddinxveen van start ge gaan. De actie houdt in dat bij elke be stede tien gulden bij één van de deelnemende winkeliers een lootje wordt gegeven, waarmee men kans maakt op één van de 70 briefjes van honderd gulden, die verdeeld over zeven trekkingen worden toege kend. De Sint Nicolaasactie blijkt weer behoorlijk in de smaak te vallen van het Waddinxveense publiek. De tien briefjes van honderd gul den om de dag vormen een prijzen pakket dat meer op prijs wordt ge steld dan de vroeger gebruikte grote geldprijzen van 250,- en 1.000,-. De trekkingen zijn in deze weken voorafgaande aan 5 december om de (werk)dag. Vanmorgen (woens dag 21 november) was de eerste trekking. De andere trekkingen in het notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen zijn op vrijdag 23 november, maandag 26 november, woensdag 28 novem ber, vrijdag 30 november, maandag 3 december en op donderdag 6 de cember. De briefjes van honderd gulden zijn vandaag (woensdag 21 novem ber terechtgekomen op de lotnum mers: heid ervan helemaal vast staat. Wie schetst onze verbazing intussen in het dagblad voor de bouwwereld, Co bouw, een advertentie tegen te komen over de bouw van een nieuw hoofdwin kelcentrum in Waddinxveen. Hoe komt Cobouw daar nu weer aan. Dat kan niet anders dan gebaseerd zijn op informatie die door het gemeentebe stuur is aangereikt. In de raadsvergadering van 19 septem ber is door de raad vastgesteld hef be stemmingsplan ’’Landelijk Gebied West, 3e herziening” voor de realise ren van een nieuwe verbindingsweg tussen de Beijerincklaan en het bedrij venterrein Coenecoop. Het tracé van deze weg loopt over het eigendom van de familie A.F.Th. Cap- tein en de familie A.P. Captein beiden wonende aan de Tweede Bloksweg nr. 46. Door het college van B. en W. is overeenstemming bereikt met grondei genaren over de aankoop van het ge hele bedrijf gelegen aan de Tweede Bloksweg 46 (203.643 m2). Tot de aankoop van het gehele bedrijf is beslotenomdat bij aankoop van uit sluitend het gedeelte benodigd voor het wegtracé bedrijfswoning en -gebouwen gescheiden zouden worden van het land en een onrendabel bedrijf zou overblijven. Verkoper zal een nieuw bedrijf starten in de Flevopolder. De raadscommissie voor de financiën kan in meerderheid en de commissie voor de ruimtelijke ordening c.a. kan in zijn geheel met deze aankoop in stemmen. Vanavond - woensdag - vindt voor de raadsleden van Waddinxveen het tradi tionele ’’brieven schrijven voor Am nesty International” plaats. Dat brie ven schrijven zal gschieden in de raad- WADDINXVEEN - Het winkelcen trum Brug deelt in deze weken voor de verjaardag van Sint Nicolaas gratis waardebonnen uit waarmee kinderen tot en met 6 jaar kosteloos op de foto kunnen met Sint Nicolaas en Zwarte Piet. De foto’s kunnen zaterdag 1 december van 10.00-14.00 uur in de Schielandzaal van hotel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost worden gemaakt en zijn af te halen op maandag 3 december vanaf 13.00 uur bij Intercolor/De Rooij aan de Kerkweg-Oost. In Waddinxveen sjouwen de reini- gingsmensen elke dag 12.500 kilogram van de weg in de wagen. Die grote hoe veelheid ging nu ook door de handen van Karei van Soest. WADDINXVEEN - Officieel zal de gemeente Waddinxveen voor het einde van dit jaar aangeven waar in dit Gou- wedorp het nieuwe hoofdwinkelcen trum moet komen. In het Weekblad voor Waddinxveen heeft burgemeester C.M. van der Lin den al laten weten dat naar zijn mening de Passage-West hiervoor niet meer in aanmerking komt en dat uitgeweken zal moeten worden naar het voetbal- y: WADDINXVEEN/MOORDRECHT - Oud-Waddinxveense Tiny Kasber- gen-Bontenbal (63), die nu in Moor drecht woont, heeft het kinderboekje ’’Patatje Zondervan” geschreven en getekend. Het is haar eerste uitgave, mogelijk ge maakt door de Stichting Foster Parents Plan en Nutricia Nederland. De op brengst van het alleraardigste boekje gaat ook naar Foster Parents, een hu manitaire intemationa’e ontwikke lingsorganisatie zondei politieke of godsdienstige doelstellingen en zich sinds 1937 inzettend voor hulpverle ning aan kansarme kinderen in 26 ont wikkelingslanden Tiny Kasbergen-Bontenbal, dochter van wijlen TOOS-gymnastiekvoorman N. Bontenbal van de Oranjelaan, is zelf moeder van twee kinderen. In Wad dinxveen exposeerde zij wel eens aqua rellen, olieverfschilderijen en etsen. Schrijfster van een nu ook uitgegeven kinderboekje is zij nu voor het eerst. ’’Patatje Zondervan”, verschenen in een oplage van 5.000 exemplaren, is bij boekhandel Bruna-Cazemier in de Pas sage te koop voor 9,95. Een leuk de- cembergeschenk. De avonturen van ’’Patatje Zondervan” en de mooie Pe- rine, de dansende Ma Prika, tante Prei Vmoeder Traanoog op het eiland Bos- - ar zijn dan ook heel moi beschre ven en getekend. Hij heeft de dag tot het bittere einde volgemaakt. Gelukkig was het een droge dag, in tegenstelling tot zaterdag toen hij in de regen Sint Nicolaas ver welkomde. WADDINXVEEN - Wethouder Karei van Soest (VVD) is maandag een dagje meegeweest met de reinigingsophaal dienst. Hij ging met medewerkers van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven in de Zuidplas en de Groenswaarden een dag lang op pad om te zien hoe het wat dit betreft met het milieu in ons Gouwedorp staat, maar ook kennis te nemen van de men selijke kant van dit werk. ”Het was een leerzaam dagje”, aldus het liberale lid van het college van B.en W. dat volgende week in het Weekblad voor Waddinxveen in een zelfgeschre ven verhaal exclusief verslag zal doen van zijn boeiende ervaringen. Karei van Soest had de afspraak om een dagje op de vuilniswagen te stap pen geruime tijd geleden al gemaakt. Dit voorjaar kwam er niet meer van en dus ging hij eergisteren aan de slag. Zijn eerste indruk is dat de Waddinxve- ners zich goed aan de afspraken hou den voor wat betreft het langs de weg zetten van huishoudelijk afval. Het viel de wethouder alleen wel tegen dat naar WADDINXVEEN - Burgemeester en wethouders hebben de raad ge vraagd een krediet van 100.000,- op tafel te leggen voor de aanpassing en verbouwing van de oude kleuterschool aan de Peter Zuidlaan 4 tot kin derdagverblijf. Uit het onlangs gehouden onderzoek naar de haalbaarheid van en de be hoefte aan kinderopvangvoorzienin- gen in Waddinxveen (BOA-rapport), kan de conclusie worden getrokken dat het wenselijk is 45 kindplaatsen te rea liseren in Waddinxveen. Daarvoor zijn 3 ruimten nodig. B. en W. denken 2 ruimten bij Jodocus te kunnen realiseren, terwijl één ruimte in Peter Zuidlaan 4 kan worden gereali seerd. Dit gebouw lijkt hiervoor de aangewezen lokatie. Aanpassing en verbouwing hiervan is nu mogelijk daar per 1 december 1990 ruimte in het ge bouw vrij zal komen. B. en W. hebben inmiddels geconsta teerd dat in het ”BOA-rapport” geen of onvoldoende aandacht is besteed aan het opstapproject allochtonen. Zij achten dit een wezenlijk onderdeel van het beleid dat ruimtelijk in het gebouw Peter Zuidlaan 4 gerealiseerd zou kun nen worden. Mede gelet hierop stellen B. en W. de raad voor akkoord te gaan met een be grotingswijziging. Het bedrag van 100.000,- zal door de gemeente ter beschikking worden ge steld aan de Stichting Behartiging Be langen Waddinxveense Peuterspeelza len, die de verbouwing zal laten uitvoe- ren. complex van Be Fair in het Warnaar- plantsoen. Het actualiseren van de raadsbeslissing uit 1987 (Passage-West) gaat kennelijk met veel pijn en moeite gepaard, want een definitieve beslissing laat nu alweer zo’n anderhalf jaar op zich wachten. Zolang is men immers aan het Raad huisplein al bezig met de alternatieve Be Fair-lokatie, die eigenlijk geheim had moeten blijven totdat de haalbaar- zaal van het gemeentehuis van 19.00 tot 19.30 uur. De brieven worden gericht aan de rege ringen van landen als China, Irak, Gui nee, Sri Lanka en Guatamala. In deze landen worden de mensenrechten op grote schaal geschonden. In hun schrijven zullen de raadsleden hun bezorgdheid uiten over ”de ver dwijning” van tegenstanders van de re geringen en over het houden van poli tieke gevangenen. Ditmaal schrijven de raadsleden hun brieven met name voor vier Koerdische kinderen. Deze kinderen maken deel uit van gezinnen die eind jaren zeventig door de Iraakse regering werden ge dwongen te verhuizen naar speciale ’’woongebieden”. In 1983 zijn hier duizenden mensen gearresteerd, waaronder deze vier kin deren en verwanten van de leider van de. Koerdisch Democratische Partij. Sindsdien is er niets meer van deze mensen gehoord. Verwanten vrezen dat zij in het geheim zijn terechtge steld. De aktie brieven schrijven is georgani seerd door de Waddinxveense afdeling van Amnesty International. Amnesty International zet zich al jaren in voor mensen die worden vervolgd of worden gevangen gehouden vanwege hun poli tieke of godsdienstige overtuiging. Over de schending van de mensenrech ten in Sri Lanka meldt Amnesty Inter national: ’’duizenden mensen zijn de afgelopen jaren gearresteerd, veelal willekeurig; van honderden wordt niets meer vernomen; er is sprake van mar telingen: verminkte lichamen van slachtoffers van executies worden ge vonden in de rivier of op het strand”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1