Weer dode op Piasweg PvdA over fietsroutes KERSTBOMEN TE KOOP P. Kalkman z Dromen over dekbedden? Verzekert al 80 jaar tot volle tevredenheid. Zekerheid ATTENCê BASTIAAN ParadTes für den gesunden Schlaf I i BIJ JAN KOK WASSEN ZE UW AUTO NOG MET DE HAND. EN HOE... Macht over stuur kwijt BOUMA zorgt voor operette-avond Geen auto’s parkeren op stoep VVD in W’veen vergadert ’’Musica” SlaaP Nieuwsblad Onafhankelijk Bremmer Pr. Margrietstraat 3 te Waarder 8 i o J o EXTRA ^B^emmer otf SCHOENEN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Prioriteit C.M. VAN DER LINDEN de 33-jarige Waddinxvener G.P.K. ONDERLINGE BRANDVERZEKERING onder i i in verschillende maten en soorten, met of zonder kluit BOEZEMLAAN 23A - BOSKOOP l. .1 3 t MM inc^1 46e Jaargang - No. 2212 tx Wil 1 Secretaris-Administrateur Telefoon 03487-1633 WADDINXVEEN - De fractie van de Partij van de Arbeid in de Wad- dinxveense gemeenteraad wil de grootst mogelijke zekerheid over het in 1991 doorgaan van de aanleg van een fietspad van Waddinxveen-Noord langs de spoorlijn Alphen aan den Rijn-Gouda naar het scholencomplex aan de Sniepweg/Kanaaldijk. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die PvdA- raadslid Gerard Torenbeek dinsdag heeft gesteld aan het college van Bur gemeester en Wethouders en dan met name verkeerswethouder Joop Neele (PCW). Voor de kinderen een klein boompje cadeau (zolang de voorraad strekt) WS’ HARWA GROENSVOORDE12 WADDINXVEEN TEL. 01828-16119 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 HAR WA" F tapijt gordijnen vinyl h zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorda 12 Waddinxveen T«i. 01828-16119 Het bedste advies komt van het Slaapgilde. INTERIEURVERZORGING EN SLAAPGILDECENTRUM VAN DER LINDE B.V. DORPSTRAAT 38 - TEL. 01828-12373 - WADDINXVEEN ZIJDE 3 - TEL. 01727-12544 - BOSKOOP 100% SERVICE. 1 TOT IN DE PUNTJES. I Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161. OPTIEK Vanaf nu tot 31 december ontvangt u als feestelijk extraatje dubbele zegels voor uw cosmeticapasje bij al uw geur- en cosmetica-aankopen. KWALITEITS DEKBEDDEN IN WOL EN SYNTHETISCH ALS U WAKKER BENT, KOM EVEN UW OGEN UITWRIJVEN!! DAN ZIET U METEEN ONZE RUIME KOLLEKTIE OVERTREKKEN!! lak en glimmend chroom. Klassewerk dus tot boven. Kijk maar eens naar dat vette richeltje onder het portier: brandschoon. En de radiateur, alle vliegen zijn weg. RIJOPLEIDING op VIDEO HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Het slapen onder een com-' fortabel dekbed is helemaal het einde, Maar wordt het wol, synthetisch of dons? Het Slaapgilde assortiment geeft het antwoord op al uw dekbedverlangens. Loop eens binnen want het Slaapgilde is niet voor niets dé expert op het gebied van slaapcomfort. Kijk meteen even naar al die andere produkten voor uw komplete nachtrust: lattenbodems, matrassen, waterbedden, boxsprings, kussens, (senioren-)slaapkamers en natuurlijk de mooie collectie dekbedovertrekken. Bovendien zet Jan Kok uw auto ook nog eens stralend in de was als u dat wilt! U kunt kiezen uit drie tarieven; goed, beter en best! Ouderwets degelijk handwerk. Dat geeft glanzende lak en qlimmend chroom. Klassewerk dus, van onder GROENSVOORDE10 «WW» WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Ondanks allerlei verbeteringen van de gemeente Waddinxveen om te komen tot een meer veilige Piasweg heeft er maan dagavond 3 december omstreeks negen op deze polderweg toch weer een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, dat het leven heeft gekost aan N i Keukens - Kasten ^\J Wand- en vloertegels A Tuinhout - Sierbestrating bournci Woensdag 5 december 1990 KOOS DE VOGEL (VVD) ■- MM JOOP NEELE (PCW) Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Het gaat hier om een nieuw fietspad dat in gemeentelijk jargon "route E“ wordt genoemd en bij de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum bekend staat als “route d’Annemarie", omdat een fietsongeval met de scholiere An- nemarie Glasbergen de aanleiding vormde voor acties voor een veilige schoolroute dwars door Waddinxveen. In zijn schriftelijke vragen herinnert Gerard Torenbeek ook aan de gemeen teraadsvergadering van 22 oktober, waarin namens de samenwerkings school mevrouw R. Zwijnenburg het woord voerde, de aanbieding van dui zenden handtekeningen daarna op de trappen van het gemeentehuis en de vervolgens gevoerde besprekingen in de raadscommissie voor Openbare Werken en -Bedrijven over het nieuwe verkeerscirculatieplan. Daarvan vormt de fietsroute een onderdeel. De vier vragen die het PvdA-raadslid aan B. en W. heeft zijn deze: 1. Hoeveel zekerheid bezitten B. en W. dat er in 1991 een rijksbijdrage komt voor de aanleg van veilige fietspaden in Waddinxveen en met name de ’’route d’Annemarie”? Hij kwam vanuit de richting Zevenhui zen en reed op de Piasweg in de richting Waddinxveen. In de auto zaten geen passagiers. De bestuurder moest met behulp van duikers van de Waddinxveense vrijwil lige brandweer uit het geheel onder wa ter liggende voertuig worden gehaald. Het slachtoffer werd per ambulance af gevoerd naar het Goudse St. Jozef Zie kenhuis, waar hij later in de nacht over leed. De rijkspolitie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en verzoekt eventuele getuigen van het ongeval zich te melden op telefoon nummer 01828-13688. GERARD TORENBEEK (PvdA) c o 2 eekblad voor Waddinxveen OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN WINKELCENTRUM GROENSVOORDE - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-30240 Dóór volgens de rijkspolitie nog onbe kende oorzaak raakte de man in zijn personenauto de macht over het stuur kwijt. Daardoor kwam hij met zijn auto in een rechts van hem gelegen berm terecht en vervolgens kwam hij met zijn auto - op de kop - in de ook rechts naast hém gelegen sloot terecht. Het programma wordt afgewisseld met een verhaal en een gedicht. ’’Musica” trad nog niet eerder op voor de cultu rele commissie. Gezien de naam en faam dat van dit ensemble uitgaat heeft de culturele commissie gemeend dit en semble voor deze avond uit te nodigen. In vorige seizoenen werd dit soort pro gramma's met bekende operette-mu- ziek bijzonder gewaardeerd. Gezien de volle zalen van de vorige avonden ver wacht de commissie dat ook maandag avond de zaal weer overvol zal zijn. WADDINXVEEN - Het Platform Ge handicapten Waddinxveen voert actie tegen suggesties om parkeren op trot toirs toe te staan. Zo is de suggestie om op zondagen au to’s bij de Hervormde Bethelkerk aan de Bilderdijklaan half op de stoep te parkeren bij het platform slecht geval len. Het PCW-raadslid Hde Bas deed deze suggestie in de raadscommissie Open bare Werken en Bedrijven waar de par- keerproblematiek rond de Bethelkerk aan de orde kwam. Het platform stelt in een brief aan wet houder J. Neele van verkeer dat met twee wielen op de stop parkeren de vrije doorgang voor gehandicapten zal belemmeren. Zij doen een beroep op de wethouder om met hun standpunt rekening te houden. Het platform is van mening dat er in de directe omgeving van het NS-station Waddinxveen-Noord voldoende par- keerrruimte is om het hinderlijk parke ren, waar gehandicapten thans ook al last van ondervinden, tegen te gaan. Gelet op de maximale breedte van het trottoir, 1.95 meter, zal, indien er ge parkeerd wordt met twee wielen op het trottoir, de vrije doorgang op de Bil derdijklaan voor gehandicapten be lemmerd worden. ”De gemeente Waddinxveen pleit voor een obstakelvrije route door de ge meente, die op deze wijze niet in over eenstemming is met het beleid van de gemeente en de Stichting Platform Ge handicapten”, aldus het Platform. De entree is 2,- per persoon. Dat is geen prijs want voor een dergelijk pro gramma wordt elders het tiendubbele betaald. Daarom is het de moeite waard om te komen. Een introducé als begeleiding is zonder meer toegestaan. Degene die om wat voor reden ook, niet op eigen gelegenheid kan komen kan thuis worden gehaald en weer te ruggebracht tegen betaling van een kleine vergoeding van 2,-. Om daar voor in aanmerking te komen moet dan numer 15555 worden gebéid. WADDINXVEEN - In Bibelot aan de Limaweg wordt maandagavond 12 de cember om acht uur de najaarsvergade ring van de VVD-afdeling Waddinx veen gehouden. Na het huishoudelijk gedeelte met pun ten als de officile goedkeuring van het financieel verslag 1989, de begroting 1991 en de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal is een openbaar gedeelte na de pauze. Dan zal fractievoorzitter Koos de Vo gel de laatste stand van zaken uit een zetten in de gemeentelijke politiek. Hierna zal na een korte vragenronde de vergadering worden gesloten om op in formele wijze de leden en belangstel lenden de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen aan fractie- en be stuursleden. WADDINXVEEN - Maandagavond 10 december om acht uur geeft de cul turele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinx veen in het Anne Frank-centrum weer een culturele avond voor alle ouderen vanaf 60 jaar en voor alle mindervali- den in Waddinxveen. Dit keer treedt het ensemble ’’Musica” op. Gepresenteerd wordt er een pro gramma met wereldberoemde ope- rette-melodiën van onder andere Lé har, Stolz, Abraham en Straus. Na de pauze wordt een reis in en om Wenen gemaakt. Medewerking wordt verleend door Janny v.d. Meer (sopraan), Willy Blom (mezzo-sopraan), Henk de Bruijn (te nor), Wim van Gemeren (2e tenor), en Adrie v.d. Stam (bariton). Achter de piano zit Annebeth Ruigrok en de viool wordt bespeeld door Emille van Leeu wen. „Reeuwijk Omstreken” Van het jaar 1990 is dit de laatste avond. Voor de volledigheid wordt ver meld dat deze avonden ook zijn be doeld voor degenen die niet in het Anne Frank-centrum wonen. Het is een avondje uit voor alle Waddinx veense bejaarden, ongeacht in welk ge deelte of welke straat men woonachtig is. 2. Indien B. en W. deze zekerheid be zitten is het college dan bereid aan de gemeenteraad een voorstel te doen deze fietsroute te realiseren in het voorjaar van 1991? 3. Indien B. en W. geen zekerheid be zitten is het college dan bereid fietspa den en met name onder andere ’’route d’Annemarie” uit middelen van de ge meente te realiseren? En zo ja, uit welke middelen denkt het college dit dan te doen? 4. Als B. en W. niet bereid zijn de vei lige fietspaden aan te leggen, welke maatregelen denkt het college dan te treffen teneinde de fietspaden in Wad dinxveen in 1991 veiliger te maken voor de schooljeugd en voor de fietsers in het algemeen? De schriftelijke vragen van Gerard To renbeek hebben duidelijk tot doel de prioriteit voor de aanleg van de nieuwe noord-zuid-fietsroute overeind te hou den. Tijdens de in oktober gehouden algemene beschouwingen en begro- tingsdebatten in de Waddinxveense ge meenteraad bleek net streven naar meer fietsveiligheid hoog te scoren. Dezelfde geest ademt ook het pasver- schenen verkeerscirculatieplan van de gemeente Waddinxveen, dat aangeeft op welke wijze fietsroutes door auto- luwe straten geleid kunnen worden. Daarin staat ook ’’route E”, een 3.500 meter lang ’’zelfstandig” fietspad van het Gouwebos tot aan Coenecoop met kruispuntvoorzieningen bij de Willem de Zwijgerlaan en de Sniepweg-Oost (tunneltje). De ’’route d’Annemarie” van noord naar zuid en voor een belangrijk deel parallel aan de spoorlijn komt wellicht in aanmerking voor een subsidie van het ministerie van Verkeer en Water staat, dat voorrang wil geven een het fietsverkeer en het verhogen van de veiligheid daarvan. In het deelplan voor het fietsverkeer worden aanbevelingen gedaan voor een aantal voorzieningen voor het fiets verkeer. Hierbij gaat het om nieuwe routesen fietsvoorzieningen. De huidige situatie is voor de Waddinx veense fietser zeker niet ideaal. Be halve in de wijk Zuidplas is de fietser in hoofdzaak aangewezen op de hoofd weg voor het autoverkeer. Deze wegen hebben binnen de bebouwde kom in veel gevallen géén speciale fietsvoor zieningen, zoals fietspaden of fietsstro ken. Om reden van veiligheid(sbeleving) en comfort is voorgesteld om voorzien in fietspaden langs drukke wegen waar het snelheidsverschil tussen auto en fietsverkeer groot is, en de afstanden tussen de kruispunten onderling groot is te voorzien in aanliggende fietsstro ken langs drukke wegen waar de af stand tussen de kruisende wegen gering is te voorzien in aanvullend fietsroutes buiten het autowegennet om. Langs deze ’’autoluwe” routes kan de fietser zich comfortabel en veilig ver plaatsen. Wel blijft de fietser op deze routes geconfronteerd met een aantal kruisingen met de hoofdwegenstruc tuur. Aan deze oversteekvoorzienin- gen zal véél aandacht besteed moeten worden. I f I Doe-het-zelfmaterialen Tel 01828 12596 -Woordeinde 76a s/VrAiANv. drogisterij parfumere - >rde 10 ^roensvoor waddmiveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1