W’veners in actie voor voedselhulp Bromfietser tegen auto caiBr J Heropening reis bureau Van Ginkel VOOR 25,- Dromen over dekbedden? sil Zaterdag geldinzameling voor Russen ƒ1,50 Oproep van burgemeester Bridgen bij Wijkwerk De Zuidplas Voorwaarts start met leerlingen Kindernet op CAI WT ik :SlaaP Opbrengst collecte Nieuwsblad Onafhankelijk i KLAPPER VAN HET JAAR V.d. Pluym modeschoenen AGFA<$> HOGE BERGBOOTIE MR -Ji P.|b |ik tlfisiJl P.|b |ik I'HARWA" f tapijt gordijnen PRIJS HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Adhesie ^Brommer arf SCHOENEN 1 ALLEEN DEZE WEEK WEEKMARKT - WADDINXVEEN Het bedste advies komt van het Slaapgilde. per wenskaart (incl. envelop) R RIJOPLEIDING op VIDEO decembervoordeel VELE KOOPJES INDE BESTE MERKEN x ALLE KORTE DAMESLAARSJES VAN 89,95 VOOR 55,- ALLE LAGE MODELLEN PINOCCHIO VAN 119,95 VOOR 55,- lm? VAN 89,95 KERKWEG OOST 285 2741 HE WADDINXVEEN TEL. 01828-14863 FAX 01828-12102 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ ,Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 siwele en betaalbare manier eigen originele Kerst- en Nieuwjaarskaarten te versturen. Wij maken op onze apparatuur van uw leukste, mooiste of cüerbaerste toto o on schitterende kaart met een tekst naar keuze. Kom snel even bij ons langs en bestel de origi neelste Kerst- en Nieuwjaarskaart die er bestaat! Het slapen onder een com- fortabel dekbed is helemaal het einde. Maar wordt het wol, synthetisch of dons7\/ Het Slaapgilde assortiment geeft het antwoord op al uw dekbedverlangens. Loop eens binnen want het Slaapgilde is niet voor niets dé expert op het gebied van slaapcomfort. Kijk meteen even naar al die andere produkten voor uw komplete nachtrust: lattenbodems, matrassen, waterbedden, boxsprings, kussens, (senioren-)slaapkamers en natuurlijk de mooie collectie dekbedovertrekken. ..«.T Woensdag 12 december 1990 46e Jaargang - No. 2213 .SS 13 rll 4 Gezel I ige Fees tdagen en een i voorspoedig ieu u aar! Weekblad voor addinxveen Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* WADDINXVEEN - De zaterdag via de VARA-televisie door alle Ne derlandse omroepen te houden voedselhulpactie voor de Russen wordt in Waddinxveen massaal ondersteund. Er zijn plaatselijk diverse bijzondere initiatieven genomen om deze actie ook lokaal tot een groot succes te ma ken. WADDINXVEEN - Graag voldoe ik aan het verzoek om een aanbeve ling te doen voor de actie van de Stichting Voedselhulp aan Russen. De Sovjet Unie verdient vanuit de rest van de Westerse wereld alle hulp die nodig is om de democrati seringsprocessen en hervormings processen op economisch gebied kans van slagen te geven. Die gedachte wordt in Waddinx veen breed gedragen. Ook het Rode Kruis ondersteunt deze ak- tie. Graag doe ik op u een beroep om ook uw steentje bij te dragen door een storting op gironummer 5488 ten name van Stichting Voedsel hulp Rusland. Ik heb er het volste vertrouwen in dat uw Financiële bijdrage ervoor zal zorgen dat het voedsel bij diege nen komt die dat het hardst nodig hebben. vinyl te zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tal. 01828-16119 C.M. VAN DER LINDEN burgemeester van Waddinxveen INTERIEURVERZORGING EN SLAAPGILDECENTRUM VAN DER LINDE B.V. DORPSTRAAT 38 - TEL. 01828-12373 - WADDINXVEEN ZIJDE 3 - TEL. 01727-12544 - BOSKOOP 7 Om de aandacht op de actie van de Stichting Voedselhulp aan Russen te vestigen is er vandaag in het Weekblad voor Waddinxveen een grote adverten tie geplaatst, waarvan de initiatiefne mers hopen dat die als raambiljet ge bruikt gaat worden. Dat kan ook heel goed. Voorts staat op deze voorpagina een oproep om geld op gironummer 5488 over te maken van burgemeester C.M. van der Linden. Volgens hem verdient de Sovjet Unie het om vanuit de rest van de Westerse wereld alle hulp die nodig is te krijgen om de democratise ringsprocessen en hervormingsproces sen op economisch gebied kans van sla gen te geven. -i- c Dat mevrouw Van der Linden het pand van Van Ginkel BV heropent is niet he lemaal toevallig want het reisbureau werd op 17 november 1975 in gebruik genomen door wijlen mevrouw J. van der Hooft-Lourens, de echtgenote van Waddinxveens toenmalige burgemees ter. Het pand werd eerder gemoderni seerd in 1984. half elf tot half vier met het uitgeknipte puzzelstuk naar Van Ginkel BV gaat maakt kans op mooie prijzen, zoals een weekeinde in een bungalowpark in Bel gië voor 5 personen, een dinerbon voor twee personen in één van de Waddinx- veense gastronomische restaurants of een Reis-door-Europa-spel. Om half vier zaterdagmiddag wordt uitgemaakt wie de gelukkigen zijn. En als niet alle ontbrekende puzzelstukjes zijn ingeleverd wordt er geloot onder alle mensen die aan deze spannende puzzelactie hebben deelgenomen. Alle informatie daarover staat in de adver tentie elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. Reis- en passagebureau Van Ginkel in de Passage wordt bemand door Bar bara v.d. Ven, Irene de Groot, Brenda Brem en Patrick Verburg. Zij hebben vanaf komende zaterdag ook de nieuwe zomerprogramma’s beschik baar. Daaronder bevinden zich ook de eigen Van Ginkel-programma’s naar Spanje en Griekenland, Frankrijk en het Verre Oosten (nieuw zijn Zuid-In- dia en China). WADDINXVEEN - Reis- en passagebureau Van Ginkel BV aan de Pas sage heropent komende zaterdagmorgen 15 december een vernieuwd reisbureau. Voor de feestelijke heropening heeft directeur A.G.M. van Ginkel mevrouw S.IJ. van der Linden-Taekema, de echtgenote van Wad dinxveens burgemeester, gevraagd. WADDINXVEEN - Bij een verkeers ongeval op de hoek Willem de Zwijger- laan-Prinses Beatrixlaan is dinsdag morgen om acht uur een 16-jarige Waddinxveense bromfietser gewond geraakt. Hij is met rugletsel in het Goudse Bleuland Ziekenhuis opgeno men. middenstanders en vele anderen is be doeld om Waddinxveen op te roepen actief deel te nemen aan de landelijke actie van komende zaterdag. Het college van Burgemeester en Wet houders heeft al beloofd aan de ge meenteraad, die volgende week woens dagavond vergadert, te zullen vragen 2.500,- uit de gemeentekas over te ma ken aan de Stichting Voedselhulp aan Russen. De actie van deze stichting wordt ondersteund door het Rode Kruis en alle Nederlandse omroepen. maar via de rijbaan op weg neer het Koningin Wilhelminaplein. Toen hij de tunnel uitkwam botste hij tegen de per sonenauto van een 44-jarige inwoon ster uit Alphen aan den Rijn. Zij wilde vanaf de Willem de Zwijgerlaan de Prinses Beatrixlaan oprijden en zag de jongeman te laat. De bromfietser voerde geen verlich ting, hoewel het op dat moment nog vrij donker was. WADDINXVEEN - De Stichting Wijkwerk De Zuidplas heeft in deze maand december in De Duikelaar een reeks activiteiten. Het gaat hier om koffieochtenden, klaverjassen, darten, bingo, bloemschikken en spelletjes. In het nieuwe jaar wil De Zuidplas met veel nieuwe activiteiten beginnen. Er zijn dan ook veel kinderactiviteiten. Voor de avonden zouden zij het fijn vinden als er suggesties voor cursussen en lezingen uit de wijk kwamen. Eén verzoek heeft men al binnen. Het ■opstarten van een bridgeclub. Een reeks van Waddinxveners - hun namen staan elders in dit Weekblad voor Waddinxveen afgedrukt - is be reid gevonden hun naam aan de lande lijke actie te verbinden. Deze heel bij zondere adhesiebetuiging van politici, artsen, predikanten, verenigingsmen- sen, notarissen, vakbondsmensen, WADDINXVEEN - De Waddinx veense brassband Voorwaarts, die af gelopen jaar op diverse manieren het 60-jarig bestaan vierde, start in het nieuwe jaar met een nieuwe leerlingen- groep. Op 5 januari 1991 wordt onder deskun dige leiding om 16.30 uur in het vereni gingslokaal aan de J.W. Frisoweg de eerste groepsles gegeven. Er zijn nog enkele instrumenten be schikbaar. Zij die belangstelling heb ben kunnen zich wenden tot Ineke La- Grand, Alpherwetering42(tel. 17254). Op 22 maart 1991 geeft de brassband haar jaarlijks voorjaarsconcert in de Kruiskerk aan de Passage. WADDINXVEEN - Sinds vorige week vrijdag 7 december vindt via de Cen trale Antenne Inrichting van de ge meente Waddinxveen de doorgifte plaats van de t.v.-programma’s van Kindernet. De programma’s van Kindernet duren van ’s morgens 07.00 uur tot 10.00 uur en zijn te ontvangen op Kanaal 2 in de V.H.F.-band. Op dit kanaal worden ook de programma’s van B.R.T. 2 doorgegeven. In de afgelopen dagen is een klein werkcomité druk in de weer geweest om zoveel mogelijk Waddinxveners te activeren deel te nemen aan de lande lijke actie. Voor de advertentie werden sponsors gevonden en er zijn tientallen inwoners gebeld voor een adhesiebe tuiging. Het werkcomité bestaat uit mevrouw J.A. van Berkel, J.F. Droge, J.C.L. v.d. Klauw en A.A. de Bruin. Mevrouw Van der Linden verricht de heropening ’s morgens om tien uur. Daarna is er een open huis in het ver bouwde pand. De reiswinkel is op nieuw ingedeeld, voorzien van nieuwe frisse kleuren en geeft vorm aan een grotere privacy voor de cliënt. Ook de automatisering heeft er in het belang van de klanten een grotere vlucht geno men. De feestelijke heropening gaat zater dag gepaard met een groot feest en daarvan is al sprake met dit Weekblad voor Waddinxveen. In deze krant staat namelijk een paginagrote advertentie van Van Ginkel BV met een puzzel stuk. Niet alle puzzelstukken zijn gelijk. Een aantal daarvan vormt precies het ont brekende stuk van de puzzel in het ver nieuwde reisbureau. Wie zaterdag tijdens het open huis van De jongen was de Willem-Alexander- tunnel niet gepasseerd via het fietspad, Bij reis- en passagebureau Van Ginkel BV, dat 22 jaar bestaat, werken 40 mensen. De zakenreizen zijn van de Passage overgebracht naar het hoofd kantoor aan de Tweede Bloksweg. Van Ginkel heeft voorts twee reisbureaus in Gouda en één in Zoetermeer. Het ongeval op de hoek Willem de Zwijgerlaan-Prinses Beatrixlaan. (Foto: Willy Veenstra). Directeur A.G.M. van Ginkel met een van zijn medewerksters, Barbara v.d. Ven, in het vernieuwde reisbureau aan de Passage. (Foto: Sjaak Noteboom). <7^^ WADDINXVEEN - De collecte voor ’’Jantje Beton” heeft in Waddinxveen 6.908,70 opgebracht. Jantje Beton is dus weer de straat opge gaan en niet tevergeefs. Onder het motto ’’Help Jantje een handje” werd in de week van 12 tot 18 november de jaarlijkse collecte gehouden voor het Nationaal Jeugdfonds ’’Jantje Beton”. In Waddmxveen heeft de huis-aan-huis collecte door jeugdleden van de drie scoutinggroepen, van de korfbalver eniging Korbis en door jongeren van de Gereformeerde Jeugdraad maar liefst bijna zeven mille opgebracht. Dit betekent een aardige stijging met vorig jaar en een flinke opsteker voor de deelnemende verenigingen. Immers de helft van de opbrengst vloeit terug naar de collecterende vereniging voor het eigen jeugdwerk. Met de andere helft financiert het Na tionaal Jeugdfonds ieder jaar enkele honderden projekten in het hele land, zoals speeltuinen en speelvoorzienin- gen, kinderboerderijen, peuterspeel zalen, jeugdgebouwen en kinder- vakantiekampen. I -.£?***■ lil W

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 1