GEMEENTE WADDINXVEEN Nieuw fotoboekje over Waddinxveen |h dit t± M Dat dorp van toen, het is voorbij” HINDERWET GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE SYSTEEMBEDRIJF SPREEKUREN BOUWVERGUNNINGEN UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST OPENSTELLING GEMEENTEHUIS CHEMO-CAR IN WADDINXVEEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN VERGADERINGEN 4 t 01820-15767 01727-14044 01828-17613 01820-28011 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 •i' 1 I i F 'WT1 J -s* 4 sas Pagina 3 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 tooruren in overleg met de gemeentesecretaris. de Omleidingsweg Milieudienst Midden-Holland nr. 9672/90. Ter inzagelegging aanvragen en stukken Waddinxveen nodigen iedereen Milieudienst Midden-Holland, nrs. 10325/90 en 10324. De chemocar komt dit jaar verder nog op 14 december 1990. Noordeinde 05 en 07 Het bruggetje bij het Huybertsverlaat. Het koffiehuis ”Centrum“”in het Brugcentrum. Het voormalige zwembad aan de Kanaaldijk (1927-1969). De agendastukken liggen bij het secretariaat van de commissie op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Buiten kan- Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. de directie van H.D.B. Waddinxveen B.V. ten behoeve van een overslagmagazijn op het perceel Coenecoop 107. De aanvragen en alle andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 13 december 1990 tot 13 januari 1991 ter inzage bij de Dienst Open bare Werken en Bedrijven, afd. Ruimte en Bouw in het gemeente huis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavonden gedurende drie uren. PTT Telecom B.V. ten behoeve van een telefooncentrale op het perceel Schielandweg2; Nadere informatie wordt desgevraagd graag verstrekt door de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. toestel 297. Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) De Directie van het Gemeenschappelijk Antenne Systeembedrijf Waddinxveen Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur.en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunfu alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. 14433 14433 X. □fc; j..;J Mededeling aan de abonnees. Sinds 7 december 1990 vindt via de Centrale Antenne Inrichting van de gemeente Waddinxveen de doorgifte plaats van de t.v.-pro gramma’s van Kindernet. De programma’s van Kindernet duren van ’s mogens 07.00 uur tot 10.00 uur en zijn te ontvangen op Kanaal 2 in de V.H.F.-band. Op dit kanaal worden ook de programma’s van B.R.T. 2 doorgegeven. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak met de secre taresse. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 4<W), 2740 AK Waddinxveen. Dus. Houd het chemisch afval apart, en lever dit in bij de chemo car. Het boekje wordt uitgegeven in samen werking met Repro-Holland in Alphen aan den Rijn, is van tekst voorzien door C. Neven en bevat foto’s uit de verza meling van J. Oskam. ”Dat dorp van toen, het is voorbij” zijn de regels uit het bekende liedje van Wim Sonneveld, ”Het dorp”, een ge zongen herinnering aan Pijnacker ove rigens. In het nieuwe Waddinxveense foto boekje, verschenen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van boekhan del Burger, wordt over ”dat dorp van toen” door de oude Waddinxvener Adrianus Noorlander gezegd, dat hij het tot driemaal toe heeft zien omke ren. ”Wie de afbeeldingen van dit boekje Mededeling Op dinsdag 18 december 1990 om 15.00 uur wordt een openbare zit ting gehouden naar aanleiding van de aanvraag van de heer A. Uit- beijerse Zn. om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het op richten of in werking hebben van een veehouderijbedrijf annex nertsenfokkerij op het perceel Henegouwerweg 113. De openbare zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Waddinx veen. Tijdens deze zitting wordt gelegenheid gegeven tot een ge dachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. In het belang van een schoon milieu wordt ook dit keer weer op u gerekend. Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood De chemo-car is een speciaal ingerichte auto voor ontvangst en ver voer van schadelijke stoffen zoals batterijen, oude medicijnen, af gewerkte olie, verfresten, bestrijdingsmiddelen, fotochemicaliën e.d. De chemo-car stopt op negen plaatsen in de gemeente. De standplaatsen van de chemo-car zijn: - 08.30 -09.15 uur Wijk Zuidplas, Zuidplashof, kringloophalte; - 09.15 - 10.00 uur Wijk Zuidplas, cirkelflats; - 10.00 - 10.45 uur Bomenwijk, Winkelcentrum leplaan; - 10.45- 11.30 uur St. Victorwijk, wijkgebouw Zonnig Zuid; - 11.30 - 12.15 uur Oostpolderwijk, Overtoom; - 12.45 - 13.30 uur Centrum, Passage ingang Stationszijde; - 13.30-14.15 uur Vondelwijk, Winkelcentrum Luifelbaan; - 14.15 -15.(X) uur Groenswaard, Winkelcentrum Groensvoorde; - 15.00 - 16.00 uur Willem de Zwijgerlaan, bij de markt. Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 12 december 1990 De Waddinxveense amateur-his- toricus C. Neven. WADDINXVEEN - ”Dat dorp van toen, het is voorbij”. Zo heet het fo toboekje dat volgende week verschijnt bij boekhandel Burger aan de Dorpstraat in Waddinxveen. AARD VAN HET BOUWPLAN: het gedeeltelijk veranderen van de ramen van een woonhuis het oprichten van twee garages/bergingen Verleende bouwvergunningen BOUWPERCEEL: Bloemendaalseweg 8 bekijkt, zal spoedig erkennen hoe juist zijn woorden over het dorp Waddinx veen waren. Voor de één zal het dorp van toen iets geheel anders betekenen dan voor de ander, al naar gelang de ge neratie die men vertegenwoordigt. De overeenkomst voor allen is dat zelfs vaak de plaats, vanwaar de foto is geno men, nauwelijks is terug te vinden”, al dus de samenstellers van het alleraar digste boekje. Het fotoboekje bevat 115 foto’s, van heel vroeger maar ook van recentere datum. De wipmolen aan de Wilhelmi- nakade (afgebroken in 1903 voor de spoorlijn), de natuur en het leven aan ’t Weegje, de Scheveningse Brug over het Kanaal met het café Nieuw-Scheve- ningen (bij de St. Victorwijk, de in ’t groen staande St. Victorkerk en andere kerkgebouwen, het oude zwembad aan de Kanaaldijk (1927-1969) talrijke straatgezichten, de kurkwarenfabriek van L. Vermeulen en J. Rupke, de pa pierfabriek ”De Schoone Haas”, kof fiehuis ’’Centrum”, de aanleg van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en van de rijksweg A 12, de oude gasfa briek aan de Kromme Esse en van di verse Waddinxveners. Ook zijn er foto’s van Waddinxveen in oorlogstijd, het ooievaarsnest op de Brugkerk, het toenmalige PTT-kan- toor, de ontspoorde goederentrein op de brug over de Gouwe in 1963, het neergestorte contragewicht van de hef- brug over de Gouwe in 1964, het be zoek van prins Bernhard aan Waddinx- veeense bedrijven en mooie foto’s van het taxibedrijf P. Burger. Muziek en tekst bevat het boekje even eens. Het betreft hier het door J.J.C. Mastenbroek (1898-1953) geschreven ’’Hoop des vaderlands uit 1941 Op donderdag 3 januari 1991 vindt in de raadzaal van het gemeen tehuis Waddinxveen de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomsl plaats. Inwoners van Waddinxveen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsle ven en het verenigingsleven, en leden van het gemeentebestuur hebben dan de gelegenheid om elkaar hun goede wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen nodigen iedereen die belangstelling heeft van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 17.(X) uur en duurt tot 18.30 uur. Afval ontstaat overal waar geleefd en gewerkt wordt. Dus ook in het huishouden. Ieder huishouden produceert gemiddeld ruim 900 kilo huishoudelijk afval per jaar. Dat is een flinke berg. Bij deze hoeveelheden zijn steeds een paar kilo afval die niet in die zak of die vuilnisbak thuishoren. Dat zijn bijvoorbeeld de batterijtjes, het halflege blikje verf, of dat kleine beetje fixeer dat al jaren in de kast stond. ”Wat maken die paar batterijtjes of dat ene blikje nu uit??”. Dat lijkt maar zo’n klein beetje. Mis. Bij elkaar verdwijnt op die manier in de Nederlandse huishou dens ieder jaar bijna 20 miljoen kilo chemisch afval in de vuilniszak, de container of in het riool. Omgerekend is dat meer dan 35 kilo per minuut! Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingediend op de wijze als bovenomschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ont- werp-beschikkingen in te dienen. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aan vragen om vergunning ingevolgde de Hinderwet tot het oprichten of in werking hebben, zijn ontvangen van: Besloten is geen openbare zitting te houden. Indien u uw bezwaren mondeling naar voren wilt brengen, kunt u hiervoor tot 3 januari 1991 telefonisch een afspraak maken (telefoon 01828-14433, toestel 116, de heer W. Kaandorp). Naar aanleiding van klachten nog het volgende: - u dient het klein chemisch afvai persoonlijk aan de chauffeur van de chemo-car te geven. Indien dit niet mogelijk is, mag u het che misch afval absoluut niet vooraf bij de halteplaats zetten omdat dan eventueel kinderen ermee kunnen gaan spelen. - u kunt wèl: het chemisch afval bewaren tot de volgende inzameling; uw buren of kennissen vragen om het klein chemsich afval af te geven; u kunt het ook op werkdagen brengen naar de gemeentewerf, Noordkade 48 (openingstijden 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur). Het gemeentehuis zal op maandag 24 december en maandag 31 de cember 1990 op de normale tijd van 08.30 -12.30 uur geopend zijn. Aangezien deze dagen bij velen geliefde vrije dagen zijn, zijn de af delingen slechts beperkt bezet. Er is derhalve sprake van een ber- perkte dienstverlening. Tijdens genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schrif telijk bij college worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd. Chemisch afval apart houden en inleveren Op vrijdag 14 december 1990 zal de chemo-car voor de zesde keer dit jaar in de gemeente het klein chemisch afval ophalen. Grote ravage op de spoorbrug over de Gouwe in 1963. V Gemeenteraad op woensdag 19 december 1990, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. op de agenda o.a.: - Voorstel tot wijziging van diverse verordeningen op de heffing van gemeentelijke belastingen i.v.m. de Invorderingswet 1990. - Voorstel tot toepassing van de Wet Algemene Regelen Ge meentelijke Indeling (t.b.v. de belastingverordeningen). - Voorstel tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing van Onroerend-goedbelastingen 1991. - Voorstel tot wijziging van artikel 12 van de Verordening woon wagencentrum Pater Jornaweg. - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost. - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan ’’Plan in Hoofdzaak West, le herziening” (ged.). - Voorstel inzake de ruimtelijk ordeningsprocedure rond de Om leidingsweg Brugweg (fase 2). - Voorstel tot goedkeuring van de overeenkomst betreffende de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet t.b.v. de ver bouw van het wijkgebouw Zonnig Zuid. - Voorstel m.b.t. aanmelding tot het afsluiten van een convenant Sociale Vernieuwing. - Voorstel inzake straatnaamwijziging gedeelte Zuidelijke Dwars weg i.v.m. grenswijziging. - Voorstel tot regeling van het krediet in rekening-courant voor 1991 bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. - Voorstel tot het aangaan van vast geldleningen in 1991. - Voorstel tot het aangaan en verstrekken van kasgeldleningen in 1991. - Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 1990. - Voorstel tot het beschikbaarstellen van kredieten, die ten laste van de bestaande fondsen en reserves komen. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet t.b.v. devoorbe- reddingskosten voor het leerbedrijf van de tuinbouw. - Voorstel tot vaststelling van een aantal begrotingswijzigingen. Commissie Sociaal Cultureel Werk en Kunstzinnige Vorming op donderdag 13 december 1990, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Verdeelplan activiteitensubsidie 1991. - Werkwijze Stichting Wijkwerk Zuidplas. Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften op donderdag 13 december 1990, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Bezwaarschrift tegen een beschikking tot verlening van onthef fing van het sluitingsuur ex artikel 42 van de Algemene Politie verordening. - Bezwaarschrift tegen de verlening van een bouwvergunning. - Bezwaarschrift tegen een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening, ten behoeve van een perceel gelegen aan de Kerkweg-Oost 216. - Beroepschrift tegen een beschikking tot weigering van een bouw vergunning. - Bezwaarschriften tegen de verlening van een vrijstelling ex arti kel 19 en 19a van de Wet op de ruimtelijke ordening, ten behoeve van de aanleg van het eerste gedeelte van Brugweg. 2i.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1990 | | pagina 3