Dromen over dekbedden? Verbakel mode RUIMT RADIKAAL! Twee sporenbeleid van Waddinxveen WÏSlaaP’1 I NCW luncht in Bibelot TOOS wint twaalf medailles Klimop- actie is geslaagd Maaltijden ouderen Geanimeerde receptie SNEEUW KETTINGEN Goodyear Boskoop NMB wil sloop van bank Nieuwsblad Onafhankelijk Bremmer SCHOENEN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Het bedste advies komt van het Slaapgilde. l'HARWA" WS’ HARWA Rent a Car Boskoop Bevolking Beleid Het slapen onder een com fortabel dekbed is helemaal het einde. Maar wordt het wol, synthetisch of dons? \Z Het Slaapgilde assortiment geeft het antwoord op al uw dekbedverlangens. Loop eens binnen want het Slaapgilde is niet voor niets dé expert op het gebied van slaapcomfort. Kijk meteen even naar al die andere produkten voor uw komplete nachtrust: lattenbodems, matrassen, waterbedden, boxsprings, kussens, (senioren-)slaapkamers en natuurlijk de mooie collectie dekbedovertrekken. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ INTERIEURVERZORGING EN SLAAPGILDECENTRUM VAN DER LINDE B.V. CVB Bank Be Fair Volleybal wenst alle medewerkers van Kees Landmeter Studio EEN KREATIEF 1991 ZUIDKADE 6 - WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-14000 DONDERDAG KOOPAVOND F tapijt gordijnen vinyl H zonwering matrassen Bedtextiel Groanstnonie 12 WaddinxvMn Tal. 01828-16119 GROENSVOORDE12 WADDINXVEEN TEL. 01828-16119 y Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 ffi O Verhuur van RIJOPLEIDING op VIDEO KWALITEITS DEKBEDDEN IN WOL EN SYNTHETISCH ALS U WAKKER BENT, KOM EVEN UW OGEN UITWRIJVEN!! DAN ZIET U METEEN ONZE RUIME KOLLEKTIE ^OVERTREKKEN!! Woensdag 9 januari 1991 46e Jaargang - No. 2216 Naar 30.000 of 35.000 inwoners Op de geanimeerde Nieuwsjaarsbijeenkomst in het Waddinxveense gemeentehuis bood de 45-jarige scouting- Wethouders zijn Zevenhuizens burgemeester A.H. Afscheid van A.H. van Gent Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 DORPSTRAAT 38 - TEL. 01828-12373 - WADDINXVEEN ZIJDE 3 - TEL. 01727-12544 - BOSKOOP WADDINXVEEN - De Waddinxve- ners hebben de scouts van de Klimop- groep niet in de steek gelaten. De door de scouts verwachte verkoop van 8.000 oliebollen werd met vereende krachten gehaald. Hiermee komt de bouw van een nieuw clubhuis in de Vondelwijk weer een stap dichterbij. De scouts en de bouw commissie zijn hier bijzonder blij mee. In de komende maanden zullen nog meer acties gevoerd worden. Eind ja nuari start de stroopwafel-actie en alle leden hopen, dat de Waddinxveners hier net zo spontaan op zullen reageren als bij de oliebollen-actie. Scouting Klimop kan terug kijken op een avontuurlijk jaar. Naast de vaste evenementen en kampen, hebben zij zich verdienstelijk gemaakt bij de we- reldspelen voor gehandicapten in As sen en Sail Amsterdam. Scouting Kli mop zal ook dit jaar niet stil zitten. -i O 2 CD O X o in bijna alle maten 3 uitvoeringen. Biezen 145 Tel. 01727-18263 Fax 01727-16465 Weekblad voor Waddinxveen 1 Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01820.12596 «i h Waddinxveen heeft hij acht jaar bekleed. Anne van Gent bleek zich tijdens zijn burgemeesterschap een welverdiende plaats te hebben veroverd binnen de gemeenschap van Zevenhuizen. Hij werd zeer gewaardeerd voor zijn be trokkenheid bij het bedrijfs- en vereni gingsleven en om zijn kennis van za ken. Gent is met pensioen gegaan en heeft zich aan de Mozartlaan in Waddinx veen gevestigd. WADDINXVEEN - Kolpron Consultants, de Rotterdamse adviseurs van het Waddinxveense gemeentebestuur over de lokatie van een nieuw winkelhart in Waddinxveen, hanteert een twee-spqrenbeleid dat uitgaat van een Gouwedorp met 30.000 inwoners of met 35.000 inwoners. Wad dinxveen telt nu ruim 25.000 ingezetenen. Het twee-sporenbeleid komt voor in het rapport van Kolpron, waarover de gemeenteraad woensdag avond 30 januari gaat discussiëren. De gemeente Waddinxveen heeft aan Kolpron Consultants BV in Rotterdam gevraagd, om de mogelijke belemme ringen bij de diverse in het verleden naar voren gebrachte uitbreidingsmo gelijkheden van het kernwinkelcen- trum te evalueren. Daarnaast is nagegaan of een verplaat sing van het kern winkelgebied, door de realisatie van een nieuwe winkelcen trum van 15.000 m2 op het Be Fair-ter- rein, een goed alternatief vormt. Bij de uitvoering van deze opdracht is gebruik gemaakt van de door de ge meente beschikbaar gestelde litera tuur, gesprekken en lokatie- onder zoek. BOSKOOP - Vrijdag 18 januari start een nieuwe productievestiging onder de naam Goodyear Bandenvernieu wing Boskoop (Hoogeveenseweg 7). De officiële openingshandeling zal om 15.30 uur verricht worden door C.J. Nyqvist, President Raad van Bestuur Streekvervoer Nederland. De productievestiging is gespeciali seerd in het zogenaamd koud vernieu wen van truck- en busbanden. volkingsomvang van 35.000. Het bij deze twee sporen horende aan tal inwoners vormt de model-input voor berekeningen met het koopkrach- trekenmodeldat wordt gebruikt om de markttechnische mogelijkheden van het Waddinxveense winkelapparaat te evalueren. WADDINXVEEN - Bij de gemeente Waddinxveen is een verzoek om afgifte van een bouwvergunning ingediend door de Nederlandse Middenstands Bank ten behoeve van de lokatie Kerk weg-Oost 216: wegens het oprichten van een bankgebouw (ter vervanging van het bestaande gebouw). Dit verzoek kan slechts worden inge willigd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met de bepa lingen van het ter plaatse geldende be stemmingsplan Stationsstraat, en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. Burgemeester en voornemens - na het groene licht daar voor van de gemeenteraad - de ge vraagde vrijstelling te verlenen, ge noemde verklaringen van geen be zwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouwvergunning te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij beho rende stukken, waaronder bouw- en si tuatietekeningen, ter inzage in het ge meentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven. Gedurende de komende twee weken kunnen tegen het voornemen om vrij stelling te verlenen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen. ZEVENHUIZEN - Per 1 januari van dit jaar bestaan de zelfstandige ge meenten Zevenhuizen en Moerkapelle niet meer. Waddinxveen heeft nu als buurgemeente Moerhuizen. Burgemeester van de nieuwe gemeente is geworden de 42-jarige A.W. Lips, oud-burgemeester van Moerkapelle. Zevenhuizens burgemeester A.H. van De verwachte gestage groei van de be volking was één van de aanleidingen, om de toekomstige ontwikkelingen van het Waddinxveense winkelapparaat aan een onderzoek te onderwerpen. Hoewel men op dit moment nog onvol doende zicht heeft op de precieze aan was van de bevolking in de komende decennia, is duidelijk dat de bevol kingsomvang substantieel zal toene men. In de vorige rapportages ten aanzien van de winkelstructuur is uitgegaan van een inwonersgroei tot 25.000. Inmid dels bedraagt het aantal inwoners ruim 25.000. Met inbegrip van de in aan bouw zijnde woningen (200) is de reste rende bouwgrondcapaciteit nog 800 woningen. De bouwgrondcapaciteit van het ge bied ten zuidwesten van de wijk Zuid- plas (de nieuwe uitbreidingslokatie na voltooiing van de wijk Zuidplas) is 500 a 600 woningen. Bij benutting van die bouwgrondcapa citeit is bij voortgezet beleid een inwo nersgroei reëel. Thans bedraagt de ge middelde woningbezetting in Wad dinxveen 2,8 en in de wijk Zuidplas 3,1. Ten behoeve van de berekening van de in de toekomst vereiste omvang van het winkelapparaat van Waddinxveen, is uitgegaan van een twee- sporenbeleid. Terwijl volgens het eerste spoor wordt uitgegaan van een groei van de bevol king tot 30.000, wordt bij het tweede spoor gerekend op een toekomstige be- De oud-Waddinxveense onderwijswet houder nam in een bijzondere gemeen teraadsvergadering en een daaropvol gende drukke receptie afscheid als eer ste burger van Zevenhuizen. Dit ambt Stedebouwkundig Bureau Wissing heeft in mei 1990, in opdracht van de gemeente Waddinxveen, een rappor tage uitgebracht met de titel: ’’Hoofd lijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Waddinxveen (struktuurvisie) voor de periode 1990- 2000”. In deze nota wordt het beleid, zoals de gemeente Waddinxveen dat in de toe komst ten uitvoer denkt te brengenten aanzien van een aantal relevante secto ren onder woorden gebracht. Hiertoe behoort, naast de sektoren wo nen, werken, verkeer, rekreatie, land bouw en sierteelt/glastuinbouw, zeker ook de sektor voorzieningen. Aangezien het beleid van de gemeente direkt van invloed is op het toekom stige winkelapparaat van Waddinx veen, is het belangrijk hier nota van te nemen. In de nota wordt het volgende beleids uitgangspunt met betrekking tot de winkelvoorzieningen in Waddinxveen geformuleerd: ”Het huidige winkelap paraat van Waddinxveen versterkt moeten worden. Het achterliggende doel van de uitbreiding is de realisering van een attraktieve en levendige kern met een hoge verblijfswaarde. Een Centrum dat het ’’hart” van Waddinx veen zal moeten worden en dat ook zo danig door de consument zal moeten worden ervaren. De koopkrachtbin- ding zal mede hierdoor kunnen uitstij gen boven het huidige niveau”. WADDINXVEEN - De Stichting Wel zijn Ouderen Waddinxveen heeft over eenstemming bereikt met het bestuur van het bejaardenhuis Souburgh over de levering van de maaltijden aan de ouderen. Momenteel worden de maaltijden be reid in het Anne Frank-centrum. Aan gezien deze keuken nog maar enkele jaren zal voldoen aan de daarvoor ge stelde eisen moet een andere oplossing worden gezocht. Overeengekomen is nu dat Souburgh over ongeveer 1,5 a 2 jaar ook de maal tijden van het Anne Frank-centrum gaat bereiden. De keuken van Souburgh moet hier voor een grondige verbouwing onder gaan. Met de voorbereiding voor deze verbouw en uitbreiding in Souburgh en de verbouw en uitbreiding op zich is on geveer twee jaar gemoeid. De verwachting is dat de maaltijdvoor- zieningen binnen enkele jaren belang rijk zal zijn uitgebreid. Ook is overeen gekomen dat de inkopen van de ingre diënten van nu af aan voor beide tehui zen centraal gaat gebeuren, waardoor een kostenbesparing wordt verkregen. Het personeel van de keuken van het Anne Frank-centrum zal, na het ophef fen van deze keuken, overgaan naar Souburgh. Deze mededeling deed voorzitter A. Both tijdens de nieuw jaarsreceptie voor de ouderen in het Anne Frank-centrum. WADDINXVEEN - Vorige week donderdagmiddag hield het dage lijks bestuur van de gemeente Wad dinxveen weer een geanimeerde Nieuwjaarsreceptie. Velen uit het bedrijfsleven, het verenigingsleven en de burgerij waren naar de raad zaal van het gemeentehuis geko men om B. en W. en de gemeente secretaris de beste wensen voor het nieuwe jaar aan te bieden. Het blijft ieder jaar opvallend dat er eerst in de rij gestaan moet wor den om de collegeleden en hun echtgenotes de hand te schudden, terwijl het in feite gaat om het el kaar een gelukkig, gezegend of een zalig nieuwjaar toe te wensen. Ook de gemeenteraad - het hoogste or gaan in een gemeente - stelt zich tenslotte niet in een rij op om de beste wensen te ontvangen. Voor wethouder J. Neele (PCW) was het de eerste keer op deze wijze de Nieuwjaarsbijeenkomst mee te maken. Per 1 mei nam hij in B. en W. de zetel over van PvdA’er drs. M. Kraaijestein. De Nieuwjaars bijeenkomst werd verlevendigd door de aanbieding van een grote taart door de 45-jarige scouting groep Pieter Maritz. Raradïes für den gesunden Schlaf groep Pieter Maritz een taart aan, die door burgemeester C. M. van der Linden werd aangesneden. (Foto: Sjaak No te boom). WADDINXVEEN - NCW West, de regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland houdt de eer ste kringbijeenkomst van het nieuwe jaar woensdag 16 januari van 12.00- 14.00 uur in restaurant Bibelot aan de Limaweg. Tijdens die lunchbijeenkomst zal de heer A.N. Hogenes een inleiding hou den met als onderwerp ’’Marketing en Mona”, over het op de markt brengen van nieuwe consumptieprodukten. De heer A.N. Hogenes (60 jaar) was tot november van dit jaar directeur van de Monagroep van Melkunie Holland. Hij is gedurende bijna 40 jaar werk zaam geweest in de zuivelindustrie, waarvan de laatste 20 jaar in de pro- duktie en afzet van de Monatoetjes en dessertprodukten. De heer Hogenes zal met name iets ver tellen over wat eraan voorafgaat voor dat een nieuw Monaprodukt op de markt komt. Zijn ruime ervaring en ge degen marketingkennis zullen onge twijfeld in zijn inleiding tot uitdrukking komen. WADDINXVEEN - Turnsters van TOOS-gymnastiek hebben vrijdag en zaterdag 12 medailles behaald tijdens de wedstrijden om de Velocitas- cup. Deze wedstrijden op balk en brug wer den in Gouda gehouden, in drie ver schillende niveau’s. In de laagste categorie, de E-lijn, be haalde Marlies Asscheman bij de meis jes op zowel brug als balk de bronzen medaille. Jeugdturnster Krista Brug man viel net buiten de prijzen; op balk' en brug eindigde zij als vierde. Dominique Straver verraste iedereen door in de D-lijn de gouden medaille op de balk te veroveren. Bij de jeugd- turnsters werd de derde plaats op balk behaald door Judith van der Linde. Twee derde plaatsen waren voor turn ster Isabella van den Nieuwendijk. Ook in de zwaarste categorie werden door TOOS-turnsters prijzen behaald. Yada van der Hoek (jeugdturnster) eindigde op balk op de eerste plaats en bij brug als tweede. Een zilveren medaille op beide toestel len werd behaald door Karin Kleiweg bij de turnsters-junioren en door Es ther Glasbeek bij de turnsters. Op de afscheidsreceptie van Zevenhuizens burgemeester A.H. van Gent kwam hem in dorpshuis Swanla ook Waddinxveens oud-burgemeester mr. A.G. Smallenbroek de hand schudden. (Foto: Sjaak Noteboom). Ir®

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1