1 s. .s. mENSENs HEEFT U AUTOSCHADE? DANSAVOND Gemeente mag met Brugweg doorgaan Paradïes für den gesunden Schlaf Dromen over dekbedden? Bedrijven en omwonenden bij de Raad van State (f. BUIT dffil Diamanten echtpaar in W’veen Boskoop bouwt dependance Jazz in café Sport w Slaap w Regionale forumavond van de SGP in W’veen Volksdans- avond voor ouderen in AF-centrum If Onafhankelijk Nieuwsblad 'A WS’ HARWA f Bommer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Bremmer Cursus trekt geen belangstelling GRANDIOZE STEULEVG (HHVIIUSCHILDERIJILV (IPLIWIV PRACHTIGE COLLECTIE 2 RIOOL VERSTOPT? WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF Zondag 24 februari OPENINGSAANBIEDING Zakelijk Fel l'HARWA" tapijt SCHOENEN 1 April 1991 W, V F BEL: 4 (.RAUS TOEGAA’G 1 ft N Het slapen onder een com fortabel dekbed is helemaal het einde. Maar wordt het wol, synthetisch of dons? X/ Het Slaapgilde assortiment geeft het antwoord op al uw dekbedverlangens. Loop eens binnen want het Slaapgilde is niet voor niets dé expert op het gebied van slaapcomfort. Kijk meteen even naar al die andere produkten voor uw komplete nachtrust: lattenbodems, matrassen, waterbedden, boxsprings, kussens, (senioren-)slaapkamërs en natuurlijk de mooie collectie dekbedovertrekken. VELE LANDSCHAPPEN’, ZEEGEZICHTEN, BLOEMEN, STILLEVENS, MODERN, WINTER LANDSCHAPPEN. NIEUWENHUIJZEN VISSER U kunt niet BLIJVEN DROMEN over DEKBEDDEN. KIES PARADIESI! Dan wordt uw DROOM WERKELIJKHEID. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR Deze week onze aanbieding folder! bij besteding van 100,- een fles wijn kado. KEUZER Burg. Colijnstraat 53 Boskoop Het bedste advies komt van het Slaapgilde. VAN DER LINDE B.V. 3 2 RIJOPLEIDING op VIDEO HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ w x.- V ft '-A 1 Woensdag 20 februari 1991 46e Jaargang - No. 2221 DANSSCHOLEN I P/asweg 16 Waddinxveen Tel. 01828-21831 i '•■2 - - -in het nieuws- WADDINXVEEN/BOSKOOP - Eind vorig jaar benoemde de gemeen teraad een aantal leden en plaatsver vangende leden van de Commissie van bestuur voor de Samenwerkingsschool vóór Havo/Atheneum te Waddinx veen, zulks ter voorziening in vacatures in deze commissie. De Vereniging voor voortgezet onderwijs in samenwer kingsverband kon toen nog geen voor dracht doen voor de opengevallen plaats van het plaatsvervangend lid me vrouw J.M. DE HAAS-ROOD (open bare sectie van de vereniging). Bij brief van 1 februari 1991 wordt thans door genoemde vereniging voor deze functie voorgedragen L.J.TH. STAYEN te Moerkapelle. B. en W. hebben de raad voorgesteld de heer Stayen met ingang van 1 maart 1991 te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Commissie van Bestuur voor de Samenwerkings school. Waddinxvener L. VAN VELZEN heeft zijn lidmaatschap van de gemeen telijke commissie Sociaal Cultureel Werk en Kunstzinnige Vorming en van de Stichting Werknemerspool beëin digd. B. en W. hebben de gemeente raad zo spoedig mogelijk in deze door onvrede over het gemeentelijk beleid ontstane vacature te willen voorzien. De heer H. VOS te Zwijndrecht is per 1 mei 1991 benoemd tot beleidsmede werker Ruimtelijke Ordening en Mi lieuzaken bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Iii zaal van: Restaurant Florida, A.R v. Neslaan 1 Boskoop ZATERDAG 23x FEBRUARI VAN 10.00 - 17.00 UUR WADDINXVEEN - Café Sport aan de Kerkstraat is zondagmiddag weer een swingend jazzcafé. Tussen vier en acht uur treedt daar zon dag 24 februari op het vijfmansorkest van Hein Buijning uit Arnhem. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* ^DIENSTVERLENING^ 01828-12624 24 UUR PER DAG GROENSVOORDE 12 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-16119 Weekblad voor Waddinxveen Aan de heren H..S. KOBRUA en G. SPOEL, leden van de vrijwillige brandweer Waddinxveen is op eigen verzoek, per 1 januari 1991 eervol ont slag verleend. Grote Schilderijen expositie/verkoop zaterdag a.s. in CENTRUM "OP MOER" Raadhuisstraat 40 Moerkapelle Zie ook pagina 21 1 jaar schriftelijke garantie INTERIEURVERZORGING EN SLAAPGILDECENTRUM DORPSTRAAT 38 - TEL. 01828-12373 - WADDINXVEEN ZIJDE 3 - TEL. 01727-12544 - BOSKOOP WADDINXVEEN - Er is nauwelijks of geen belangstelling voor de cursus weerbaarheid voor vrouwen van 55 jaar en ouder, die de Stichting Welzijn Ouderen Waddinxveen dit voorjaar had willen houden. Het ging om 10 lessen van 2 uur voor 45,- in de toneelzaal van het Anne. Frank-centrum en vanaf komende maandagmorgen. Afgelopen maan dagmorgen was er in samenwerking met de Stichting Wijkwerk De Zuid- plas een slecht bezochte voorlichtings- ochtend in De Duikelaar. kan worden. Of het provinciebestuur daarvoor de gevraagde de extra finan ciële middelen zal geven wordt in april of mei duidelijk. Met de wegaanleg, die voor 1 januari 1993 moet zijn gereali seerd is zes tot zeven miljoen gulden gemoeid. Er zijn voorstellen gemaakt om het ontbrekende gemeentelijke aandeel op tafel te krijgen. Voor de Raad van State verschenen dinsdagmorgen vier juristen. Drie na mens de bewoners van de Henegou- werweg 11-19, de bedrijven Gouwe Meubel, Howa-Print en Teller BV, de vennootschap onder firma Verloop Kwekerij en garagebedrijf!. Tromp en één namens de gemeente Waddinx veen. Opvallend was dat namens de ge meente niet aanwezig waren burge meester C.M. van der Linden, ver keerswethouder J. Neele (PCW) of di recteur Openbare Werken en -Bedrij ven ing. S. van Houten. B. en W. wer den ’’slechts” vertegenwoordigd door ambtenaar mr. H.S. Weeda, die overi gens wel werd ondersteund door drie ambtenaren van de gemeentesecretarie en de dienst Openbar Werken en -Be drijven. Mr. Weeda, die de Raad van State voorhield dat alleen de vraag ter beoor deling stond of de gemeente Waddinx veen in alle redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het voeren van de beno digde procedures welke ten doel had den uitvoering te kunnen geven aan de werkzaamheden welke uiteindelijk moeten leiden tot de aanleg van de Brugweg-Noord, hield een zakelijk be toog. Hij ging daarbij in op het door de be trokken bewoners en bedrijven bekriti seerde besluit van het college van B. en W. van 13 november 1990 om Open bare Werken en -Bedrijven vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de vigerende bestemmingsplannen om de eerste fase van de omleidingsweg te kunnen aanleggen. De benodigde ver klaring van geen bezwaar van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland is ver leend bij hun besluit van 6 novem- berl990. Hierbij werd ook het raadsbe sluit van 19 september 1990 betrokken. Voor de Raad van State was mr. D.J.P. de Leeuw, die als één van de drie juris ten namens de tegenpartijen optrad voor de bewoners van de Henegouwer- weg en kwekerij Verloop, het felst. Hij Was van mening dat de Raad van State niet anders kon doen dan het ge- X»1 c C/5 o X j o 1 f\l L EEUWEN /j jil\uTOSCHA DEjB U’- sL Dat was de opvatting over het ge vraagde schorsingsverzoek die dins dagmorgen heerste nadat dit hoogste rechtscollege van ons land in een zitting van een uur kennis had genomen van de geopperde bezwaren. De bezwaren werden beargumenteerd met stapels stukken en van de zijde van de betrok kenen voorzien van de nodige emotie. De Raad van State, die vandaag - woensdag 20 februari - uitspraak heeft gedaan, meent dat op dit moment niet de omstreden technische en financiële aspecten rond de Brugweg-Noord aan de orde zijn, maar uitsluitend het gege ven of de gemeente Waddinxveen juri disch de juiste weg heeft bewandeld om tot uitvoering van de plannen te ko men. En dat is het geval. gordijnen vinyl zonwering 1 matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Waddinxveens oud-burgemeesterMR. A.G. SMALLENBROEK is door staatssecretaris drs. W.J. Simons (Volksgezondheid) per 1 maart be noemd tot voorzitter van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen. Het gaat hier om een baan van vier da gen per week, kantoorhoudend in Utrecht. Smallenbroek, oud-burge- meester van de gemeente Smallinger- land, volgt P. Berhout op die burge meester is van de gemeente Haps. Met ingang van 1 maart 1991 zal de heer S.H. KAPTEIN, medewerker bij de sectie Onderhoud Algemeen van de dienst Openbare Werken en Bedrij ven, de gemeentedienst verlaten van wege het gebruikmaken van de rege ling vrijwillig vervroegd uittreden. Vanwege dit feit zal in besloten kring op donderdag 28 februari van de heer en mevrouw Kaptein afscheid worden genomen. De heren H. DIJKSTRA, W. BRANDHORST EN R.S. OLSDER zijn benoemd tot aspirant-brandwacht bij de vrijwillige brandweer Waddinx veen. WADDINXVEEN - De bewoners van de Henegouwerweg 11-19 en vijf bedrijven bij de oostzijde van de hefbrug over de Gouwe (Gouwe Meu bel, Howa-Print, reclamebureau Teller BV, kwekerij Verloop, garagebe drijf J. Tromp) zijn tevergeefs naar de afdeling rechtspraak van de Raad van State in Den Haag gegaan om te bepleiten dat door de gemeente Waddinxveen direct wordt gestopt met de voorbereidende werkzaamhe den voor de noordelijke omleidingsweg van de Brugweg. In Boskoop komt de dependance van het Goudse verpleegtehuis Bloemendaal, waarvoor de gemeente Waddinxveen tevergeefs actie heeft gevoerd om het in dit Gouwedorp gebouwd te krijgen. Afgelopen week zijn in Boskoop de eerste voorbereidingen getroffen voor een renovatie van verzorgingstehuis Irene, waarbij tegelijkertijd de depen dance van Bloemendaal wordt aange bouwd. Dit zal 60 bedden gaan bevat ten en gaat in een leemte voorzien, door jarenlang het tekort aan ruimte in het verpleegtehuis tot schrijnende toe standen leidde. De ontwikkelingen worden derhalve als bijzonder positief gezien. Op dit moment bevinden de voorbereidingen zich nog in de ’papieren’ fase en liggen de plannen tot 22 februari in het Bos- koopse gemeentehuis ter inzage. Hiermee komt ook duidelijkheid voor wat betreft de toekomst van Irene. De bruidegom is nog altijd een actieve man. Hij schildert zijn huis en werkt geregeld in de tuin. vraagde schorsingsverzoek toe te wij zen. Wat hem betreft was er in Den Haag sprake van een schijnvertoning van wege de handelwijze van de gemeente Waddinxveen. Hij beoordeelde de gang van zaken aan het Raadhuisplein om te komen tot de aanleg van de om streden omleidingsweg voor de Brug weg-Noord als een genante vertoning. Een werkwijze die ook nog eens werd ontsierd door talloze besprekinkjes om zaken onderling te kunnen regelen. Mr. De Leeuw vond het gepast om de Bruweg-affaire te omschrijven als een griezelverhaal, dat veel overeenkom sten vertoont met spelletjes als Risk, Mens erger je niet, bridgen, pokeren en jokeren. ”De gemeente staat juris- disch zwak en voelt zich dat ook”. t)e toezegging van een forse provin ciale subsidie zag mr. De Leeuw als een ’’strakke blik van de gemeente op gou den bergen van de provincie”, jndien de bewoners en de bedrijven in het ge lijk zouden worden gesteld hoopte hij dat de Raad van State de gemeente Waddinxveen zou kunnen opleggen de door zijn cliënten gemaakte kosten te vergoeden. ”Ik kan me echter voorstellen dat de Raad van State zich niet laat gebrui ken. Waar wij vrede mee zouden heb ben is dat u uw oordeel opschort tot het moment waarop de gemeente heeft be paald wat zij eigenlijk wil”, aldus mr. De Leeuw. Zijn woorden werden door de twee andere juristen van de betrok ken bedrijven onderstreept. Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen meer nieuws over de Brugweg-af- faire. Haar man, ook afkomstig uit Stolwijk en houtbuiger van beroep, ontmoette ze in Berkenwoude. Het tweetal trouwde in 1931 en kreeg één zoon. Hét diamanten paar heeft nu drie klein kinderen en één achterkleinkind. Ge zamenlijk hebben ze in goede gezond heid het 60-jarig huwelijksfeest ge vierd. WADDINXVEEN - Burgemeeste C.M. van der Linden is vorige woens dag op bezoek gegaan bij Dirkje Cor nelia Terlouw-Koolwijk (86) en Jan Terlouw (89) in de Piet Heinstraat om hen te feliciteren met hun 60-jarig hu welijksfeest. Het diamanten paar was verrast door de komst van Waddinxveens eerste burger in hun woning in de Zeehelden buurt. Hij had namens het gemeente bestuur een geschenk meegenomen. De bruid, die tijdens haar huwelijk alle aandacht aan haar gezin besteedde, werd geboren in Stolwijk. Met ingang van 1 januari 1991 zijn bij de vrijwillige brandweer Waddinxveen enkele vrijwilligers bevorderd. De he ren A. SMIT, M. HILGERS en M. VAN VLIET werden bevorderd tot brandwacht le klas en de heer G.J. HUIZER tot adjunct-hoofdbrand- meester. Het Waddinxveense gemeentebestuur denkt dat uiterlijk op 1 april (”En dat is geen grap”, aldus ambtenaar mr. H.S. Weeda) met de wegaanleg begonnen WADDINXVEEN - De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) houdt dinsdagavond 26 februari om acht uur in Het Trefpunt aan de Stationsstraat een regionale forum-verkiezings- avond. Het motto van deze avond is ”De pro vincie Zuid-Holland in de negentiger jaren”. Over dit onderwerp zal spreken het Zuidhollandse SGP-statenlid en lijstaanvoerder van zijn partij voor de op woensdag 6 maart te houden verkie zingen voor de provinciale staten, ir. M. Houtman. Na de pauze is er een forumdiscussie met het statenlid H.E. J. Boon uit Gou da, gemeenteraadslid R. de Gooyer uit Moerkapelle, wethouder J. Neele uit Waddinxveen en gemeenteraadslid M. Uitbeijerse uit Moordrecht. De regionale forum-verkiezingsavond wordt gehouden op initiatief van de SGP-kiesverenigingen in Benthuizen, Boskoop, Gouda, Hazerswoude, Moerkapelle, Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen en Zevenhuizen. Het diamanten echtpaar D.C. Terlouw-Koolwijk (86) en J. Terlouw (89) van de Piet Heinstraat. (Sjaak Note- boom). WADDINXVEEN - Maandagavond 25 februari om 8.00 uur wordt in de to neelzaal van het Anne Frank-centrum weer een avond gehouden door de cul turele commissie voor alle Waddinx veense ouderen en mindervaliden. Deze keer is het geen toneelavond of iets dergelijks, maar geeft de culturele commissie er de voorkeur aan een avond die verzorgd wordt door de ei gen volksdansgroep Dans u Fit van het Anne Frank-centrum. Deze volksdansgroep telt niet alleen le den uit het Anne Frank-centrum, maar heeft ook leden die niet-in het Anne Frank-centrum wonen. De volksdansgroep is een actieve, en thousiaste groep en staat onder leiding van mevrouw Timmermans uit Utrecht. Het is een groep die met grote vaardigheid tal van volksdansen uit di verse landen weet te vertolken. Als attractie voor het aanwezige pu bliek kan er ook worden meegedanst door de aanwezigen, mits men dat zelf wil. Het is dus helemaal vrijwillig. Naast de volksdansen die worden ver toond zal mevrouw Timmermans een inleiding geven over volksdansmuziek- instrumenten. Deze instrumenten zijn al heel oud, omdat de volksdans al eeu wenlang een bestaan heeft. Bovendien zal zij laten zien hoe deze instrumenten worden bespeeld. Al met al belooft deze avond een zeer interessante en gezellige avond te wor den, maar ook een avond waar veel te leren valt. Degenen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kunnen dit kenbaar maken aan mevrouw R. van Drimmelen. Men moet dan nummer 15555 bellen. Tegen een vergoeding van 2,- worden zij dan gehaald en weer thuis gebracht. De entreeprijs voor het bijwonen van de avond is 2,- per persoon. Een in- troducee als begeleiding is geen enkel bezwaar. De commissie hoopt op een volle zaal. Laten de mensen niet het spreekwoord laten gelden dat een profeet niet in ei gen land wordt geëerd, maar laat men in grote getale naar het Anne Frank- centrum komen om de activiteiten van de Waddinxveense ouderen - en in dit geval dus volksdansen - gade te slaan. “Wï A Th

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1