PvdA zet zich fel Waarschuwing voor zand =MENSEN= af tegen B. en W re Van A.F. van Weele jr. v.d. linde Weer koop bedrijfs- grond aan Z. Dwarsweg FORD SERVICE Rommelmarkt Moerkapelle Noordkade dicht voor Gouweloop Internationale Vrouwendag in De Vlieger Open dagen Groene Zijde in Boskoop Predikant bedankt voor Oudewater ICW naar feesttent Uitdelen containers vertraagd Jeugddienst Zevenhuizen ’.Behoudend conservatief beleid’ Nieuwsblad Onafhankelijk STUNT- AANBIEDING WIJ REINIGEN UW LEDEREN BANKSTEL, VETTEN HEM IN, EN MAKEN HEM ZELFS VLEK- EN WATERAFSTOTEND. AANBIEDINGSPRIJS: ƒ35,- PER ZITPLAATS INCL. GRATIS ONDERHOUDSMIDDEL IB Coenecoopbrug op afstand open w* HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN I Vijf voorbeelden Niet-stemmers SCHOENEN I I f MJIh I ÏHARWA” Woensdag 27 februari 1991 46e Jaargang - No. 2222 RIOOL l^VERSTOPT? ^b£s. _X^^ENSTVERLENINtf''>- 01828-12624 I 24 UUR PER DAG I PRO Fl AUTOMOBIELBEDRIJF Uw televisiedokter S. ATTEMA Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 KETTINGFORMULIEREN bedrukken! Tel. 01828-17922 DRUKKERIJ WOLTERS INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: DER 2 RIJOPLEIDING op VIDEO foto is een gemeentelijke uitdeelploeg druk aan WADDINXVEEN - Volgende week woensdag gaan ook de Waddinxve ners naar de stembus voor het kiezen van een nieuw provinciaal bestuur van Zuid-Holland. Op enkele bijeenkomsten en hier en daar wat affiches na is van een stembusstrijd nog weinig te merken. De Golfoorlog is daar van wellicht één van de oorzaken, doch traditioneel vormen de verkiezin gen voor de Provinciale Staten voor een slechte opkomst. i HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ I i 1 1 rjrjRai eekblad voor addinxveen y 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL 01828-10170 -in het nieuws- A.J.M. GEERDINK, bedrijfsleider van het gemeentelijk Gouwe-zwembad is per 5 maart 1991 in vaste dienst be noemd. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* WADDINXVEEN - Het gemeentebe stuur gaat weer een perceel grond ko pen aan de Zuidelijke Dwarsweg. B. en W. hebben daartoe een voorstel aan de gemeenteraad gedaan. Zoals bekend worden door de ge meente reeds geruime tijd onderhan- delingen gevoerd met de eigenaren van de gronden, gelegen in het gebied van het bestemmingsplan Coenecoop II, over de aankoop van de darin gelegen gronden. Hier en daar in en om het gemeente huis groeit echter de gedachte om voor de aanleg van de omleidingsweg toch weer te kiezen voor een zandlichaam, ondanks de meerkosten en overeen komstig de conclusies van het ge vraagde Rotterdamse rapport dat in feite zand propageert. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. MOERKAPELLE - Zaterdag 2 maart wordt door het Moerkapelle comité van Woord en Daad een boekenmarkt georganiseerd in een zaal van de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle. De verkoop vindt plaats van 10.00 tot ca. 16.00 uur. Naast honderden nieuwe boeken af komstig van restanten van diverse uit gevers worden ook tweedehands boe ken verkocht. De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor kinder- bijbelboekjes voor schoolkinderen op Haïti. Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Gespecialiseerd in onzichtbare lederreparaties, bijkleuren, verven, ontvlekken en interieurverzorging. MIDDELBURGSEWEG 78 2811 PN REEUWIJK TEL. 01727-13805 c o CD Q Z O I Doo-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01826 12596 h IWaMaxnJ6*/ Wegens benoeming elders is aan P.J. BLIEK, chef sectie Plantsoenen bij de dienst Openbare Werken, op zijn ver zoek met ingang van 1 april 1991 eervol ontslag verleend. In een poging de Waddinxveners meer te betrekken bij de verkiezingen van volgende week heeft de Partij van de Arbeid voor de Waddinxveense kiesge rechtigden het pamflet ’’Rood is troef” gemaakt waarin aangegeven wordt wat het vorig jaar maart heeft betekend toen er in Waddinxveen gemeente raadsverkiezingen werden gehouden. ”Dus wie niet stemt telt echt niet mee De kiezers zetten de sociaal-democra- ten een jaar geleden op verlies, mede waardoor de PvdA ook buiten het col lege van B. en W. kwam te staan. Sinds 1 mei 1990 bestaat het Waddinxveense college van B. en W. uit PCW (”dat wil zeggen SGP, RPF, GPV en HKV”), CDA en VVD. ”D’66 en de PvdA zitten in de ’’opposi tie”. Hoewel het nieuwe college nog weinig prestaties heeft verricht is de te neur duidelijk: men voert een behou dend conservatief beleid”, zo schrijven de sociaal-democraten in hun nieuws brief ter gelegenheid van de verkiezin gen voor een nieuw Zuidhollands be stuur. 'i 4 ICW-voorztfter A.W. Brand. In een vijftal punten wordt in het pam flet door de PvdA-fractie aan de hand van een aantal recente en actuele voor beelden uit de gemeenteraad aangege ven wat het betekent als de sociaal-de mocraten geen deel uit kunnen maken van het dagelijks bestuur. Daarbij gaat het om deze voorbeelden: De afvalstoffenheffing wordt met 42% verhoogd (zie energierekening in mei). De PvdA heeft naar eigen zeggen met goede argumenten en alternatie ven gepleit de verhoging 7% minder te laten zijn. Ook vinden de sociaal-de mocraten dat alleenstaanden (veel ou deren) een lager tarief moeten betalen, immers hun afval is veel geringer. De PvdA heeft zich uitgesproken voor uitbreiding van de "zondagactivi- teiten” in Waddinxveen. Het college van B. en W. is volgens de sociaal-de mocraten nog in beraad, ’’maar uitla tingen van CDA en PCW zijn niet hoopgevend”. Het college van B. en W. wil volgens de PvdA tegen beter weten in (’’pres tige de Brugweg-Noord aanleggen, hoewel de kosten uit de pan rijzen ("1 miljoen-affaire”). Bewoners en PvdA, aldus de sociaal-democraten, hebben goed beargumenteerde bezwaren naar voren gebracht. Zo zegt de PvdA voor goede maatregelen voor de verkeers veiligheid te zijn’’maar dit project van ongeveer 7 miljoen gulden kan uit groeien tot de Waddinxveense Stiope- ra”. CDA, PCW en VVD wilden volgens de PvdA de jeugd voor de bibliotheek laten betalen. De PvdA heeft zich daar fel tegen verzet. ’’Gelukkig is het plan nu (voorlopig) van de baan”. Naar de mening van de PvdA worden de burgers van Waddinxveen onvol doende geïnformeerd, omdat de ac tieve openbaarheid veel te wensen over laat. Daarom zegt de PvdA recentelijk (”en met succes”) te hebben gepleit voor een hoorzitting over het nieuwe winkelcentrum. De sociaal-democraten brengen in het pamflet ’’Rood is troef” ook een aantal provinciale zaken naar voren aan de hand van uitspraken van PvdA-gede- puteerde Peter van Heemst, PvdA-ge- deputeerde George Brouwer en PvdA- fractieleider Albertjan Peters. Maar de helft van de beschikbare ruimte is ingeruimd voor gemeente lijke informatie. Zo brengt de plaatse lijke PvdA nog in herinnering dat in maart vorig jaar 39% van de stemge rechtigde Waddinxveners niet ging stemmen. Omgerekend gaat het hierbij om acht raadszetels. Resultaat volgens de PvdA: ’’Hoewel het college van B. en W. op democrati sche wijze is gekozen heeft een minder heid van diegenen die mochten stem men hun keuze laten vallen op de com binatie CDA, PCW en VVD”. WADDINXVEEN - Komende zater dag 2 maart zal voor de drieëntwintig ste keer de Langs de Gouwe-loop geor ganiseerd worden door de atletiekver eniging Antilope. Door de gemeentebesturen van Wad dinxveen en Boskoop is besloten dat ten behoeve van de veiligheid de Noordkade voor alle verkeer zal zijn afgesloten tussen 12.30 en 16.00 uur. Een uitzondering wordt gemaakt voor de bussen van Westnederland. De start is bij de atletiekbaan aan de Alberdingk Thijmlaan. Het parcours loopt langs het Wilgenlaantje naar Bos koop, van waar de lopers ’’Langs de Gouwe” terugkeren naar Waddinx veen en via de Staringlaan en de Bos boom Toussaintsingel weer bij het ver trekpunt aankomen. Gezien het te verwachten aantal wed strijd- en trimlopers zal er naast de kleedgelegenheid van Antilope ook ge bruik gemaakt worden van door de Schuttersvereniging ter beschikking gestelde ruimte. Om 13.00 uur wordt gestart met de wedstrijdioop voor dames en heren KNAU-leden. Om 14.00 uur valt het startschot voor de jeugd-prestatieloop over 1,8 km en om 14.15 uur start de prestatieloop. De afstanden die gelo pen kunnen worden zijn 3,6 km - 6,8 km -10 km -13,2 km -16,4 km. Bij de prestatielopen zal door middel van een verloting 1 op de 10 deelne mers in het bezit komen van een paar fraaie ASICS-sportsokken. Door de Koninklijke Nederlandse At letiek Unie is deze trimloop wederom benoemd tot TARVO sterrenloop. Elke deelnemer kan na voltooiing van de loop een stempel op zijn of haar deelnemerskaart krijgen. Wanneer men aan drie TARVO-sterrenlopen en een briljantloop heeft deelgenomen komt men in aanmerking voor een gra tis stopwatch- Omdat C.A.P.M. LOOSE is benoemd tot gemeentesecretaris zal hij zijn werkzaamheden als secretaris van de commissie voor de bezwaar- en be roepschriften per 1 maart 1991 beëindi gen. In zijn plaats is thans benoemd H.J.B.C. MAAS, chef van de afdeling Algemene Zaken. WADDINXVEEN - De Coenecoop brug over de Gouwe wordt al enige tijd op afstand bediend door de brugwach ters van de Waddinxveense hefbrug over de Gouwe. Automobilisten wor den hiervan door middel van oranje borden op de hoogte gebracht. Het gaat hier om een bezuinigings maatregel van de provinciale dienst Verkeer en Vevoer. Tussen de Coene coopbrug en de hefbrug is een kabel ge legd, zodat camera’s het verkeer en de brug in de gaten houden. WADDINXVEEN - In het Vrouwen raadhuis De Vlieger aan de Staringlaan wordt zaterdagmiddag 9 maart de In ternationale Vrouwendag gehouden. Het thema van deze dag, die om één uur begint, is ’’Vrouwen en vrijwilli gerswerk”. Na een openingswoord van Vrouwen- raad-voorziter Yvonne de Jong vertel len vier vrijwilligers iets over hun werk. Namens het Waddinxveense logeer huis voor geestelijk gehandicapten De Waalschuit spreekt Janny van Huizen, namens de RTW-radio Peter Teunisse, namens de Stichting De Gouwebloem mevrouw R. Kooyman en namens de Stichting Sportweekcomité Eef Over dam. Na de pauze is er een inleiding over het thema ’’Vrouwen en vrijwilligerswerk” door projectleider Corrie Horvers van de Stichting jVelzijn te Gouda. BOSKOOP - De christelijke agrarische school ”De Groene Zijde” houdt op donderdag 28 februari, vrijdag 1 en za terdag 2 maart haar open dagen. Tijdens de open dagen kunnen ouders en leerlingen kennis maken met het agrarisch onderwijs zoals dat op ”De Groene Zijde” gegeven wordt. In de diverse lokalen zijn leerlingen ac tief om een zo eerlijk mogelijk beeld te geven van de diverse vakken. Naast het algemeen vormend onderwijs (talen, wis- en natuurkunde, informatica met computers) komen ook de praktijk vakken zoals techniek, bloemen- en plantenteelt, verwerking agrarische produkten dierenhouderij en aanleg en onderhoud van tuinen aan bod. Er is een informatiestand aanwezig waar over de niveau’s en toekomstmo gelijkheden het een en ander zal wor den uitgelegd. Kenmerkend voor de school is dat de leerlingen bij vrijwel alle vakken prak tisch bezig zijn, en in de loop van de studie een keuze kunnen maken uit B-, C- of D-nivo. Voor leerlingen die nog examen moe ten doen voor LBO, MAVO of HAVO is er aan de school een Vakschool voor Boomteelt en Aanleg en Onderhoud verbonden. Hier kan men een studie volgen die bestaat uit: 1 dag per week les op school en 4 dagen werken in een bedrijf. WADDINXVEEN - Ds. H. Schipaan- boord van de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen heeft be dankt voor het op hem uitgebrachte be roep van de Hervormde Gemeente van Oudewater. De predikant, die aan de Sniepweg woont, is in het Gouwedorp actief bin nen de wijk West (De Hoeksteen aan de Esdoornlaan) van zijn kerk. Ds. Schipaanboord heeft de gemeente leden laten wetendat er geen vrijmoe digheid was om het beroep uit Oude water aan te nemen. ”Er is vrede in ons over de genomen beslissing”, zo schreef hij in het Hervormd Kerkblad. WADDINXVEEN - Na een feestelijke receptie en een bijzondere jaarverga dering gaat de 25-jarige ondernemers- kring Industrieel Contact Waddinx veen (ICW) de zilveren jubileumfesti viteiten afsluiten. Dat gebeurt op don derdagavond 18 april in een feesttent. Het gaat om een avond vol verrassin gen, die voor de ICW-leden om zes uur begint. Het programma is opgesteld door een speciale feestcommissie. De leden ervan garanderen een werve lende avond met een zeer apart enter tainment. WADDINXVEEN - De Waddinxvener en Woubrechterfbewoner A.F. van Weele jr mede-directeur van het Goudse adviesbureau voor funde- ringsconstructies Ifco dat wordt geleid door de Stolwijker en oud-Wad dinxvener prof.ir. A.F. van Weele sr waarschuwt krachtig voor het ge bruik van zand voor de omleidingsweg voor de Brugweg. Hij deed dat dinsdagavond in een telefoongesprek met het Weekblad voor Waddinx veen. passing van schuimbeton stond het ad viesbureau Grontmij NV, dat een bere- keningsfout van één miljoen gulden maakte, aanvankelijk aarzelend, maar gezamenlijk maakten ze toch een rap port dat uitging van een Brugweg- Noord op schuimbeton. Thans is overeenstemming bereikt met deheerH.vanderStarre,eigenaarvan het boomkwekerijbedrijf gelegen aan de Zuidelijke Dwarsweg 9a te Wad dinxveen over de aankoop van zijn 10.670 m2 omvattende bedrijf door de gemeente. Verkoper zal een nieuw boomkweke rijbedrijf starten in Boskoop. De koop overeenkomst en het taxatierapport liggen voor de raadsleden vertrouwe lijk ter inzage bij de gemeentesecreta ris. De commissie voor de financiën is over deze aankoop geïnformeerd. Naar zijn mening is het uitermate on verstandig en onnodig kostbaar als de gemeente Waddinxveen zou besluiten af te stappen van de eventuele toepas sing van schuimbeton om toch - op ba sis van een oppervlakkig rapport van de gemeente Rotterdam - te kiezen voor een zandlichaam in de polder Bloe- mendaal. ’’Vergeten wordt dan namelijk voor het zeer belangrijke onderhoudsas- pect. Bovendien is er geen aannemer die bereid is bij toepassing van zand het hele werk tegen een van te voren vast gestelde prijs te doen. Zand blijft zak ken, zodat er telkens nieuw zand moet worden gestort en daarom is schuimbe ton aanmerkelijk goedkoper”, weet de Waddinxvener wiens adviesbureau een groot voorstander is van de toepassing van schuimbeton voor de Brugweg- Noord. ’’Indien de gemeente Waddinxveen toch voor een zandlichaam .zou kiezen dan zal ik als inwoner wellicht van mij laten horen, gewoon omdat er dan heel verkeerd met overheidsgeld wordt om gesprongen”. ’’Eigenlijk is er nog iets dat mij als Waddinxvener tegen de borst stuit. De noordelijke omleidings weg voor de Brugweg wordt een weg van zes meter breed en die sluit aan op een drie meter brede Middelburgse- weg. Dat kan toch niet, maar ja, zo wil de gemeente het nu eenmaal”. Ifco is een groot voorstander van de toepassing van schuimbeton en zegt daarmee allerlei goede ervaringen te hebben opgedaan. Tegenover de toe- WADDINXVEEN - Het winterweer heeft gedurende de eerste dagen van het uitreiken van de mini-containers enige vertraging opgeleverd. Op het ogenblik wordt er hard gewerkt om deze achterstand in te halen. Ook op zaterdag wordt er gewerkt. Het is mogelijk dat de uitzetploeg ook in week 10, de week van maandag 4 maart, nog containers zal uitreiken. Als dat het geval is, dan zal dat zijn in wijk 4. Wijk 4 bestaat uit Oranjewijk en Vondelwijk. De ophaaldag van wijk 4 is volgens de nieuwe huisvuilregeling op de vrijdag. Naar verwachting is men ruimschoots voor vrijdag 8 maart, de eerste ophaal dag in betreffende wijk, gereed met het uitzetten van de containers. Het gescheiden inzamelen gaat zoals gepland in op maandag 4 maart ZEVENHUIZEN - Zondagavond 4 maart is er weer een jeugddienst in de Hervormde Kerk van Zevenhuizen. Het thema van de dienst, die om 19.00 uur begint, luidt: ”Ons lichaam een tempel”. De voorganger is ds. C. Baas uit Fij- naart. De muzikale medewerking wordt verleend door het koor Cele brate uit Rotterdam en de organist Adr. Verhoef uit Zevenhuizen. IN verband met de benoeming per 1 fe bruari 1991 van DR. R. NEIJ tot direc teur van WOS (Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken), zijn per diezelfde da tum de H. NENTJES en J.H. ELING aangewezen tot chef van de respectie velijke secties Onderwijs en Welzijn in het gemeentehuis. Er wordt in Waddinxveen druk gewerkt om alle laagbouwwoningen te voorzien van twee mini-containers. Op de de slag. (Foto: Sjaak Noteboom). tapijt gordijnen vinyl zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 1 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1