Waddinxveen wil Samen 55 jaar spuitgast BRUGWEG AFGEBLAZEN Acht extra asielzoekers =MENSENi5 SCHARREL- VARKENSVLEES. HEEFT UAUTOSCHADE? golfcourse in bos Financiële risico’s te groot In totaal worden het er 50 y.d.Unde Voorstel in brief aan Rijksplanologische Dienst C. de Bas adviseur Pasjes voor Be Fair-tennis Open huis bij VVD en PvdA W.C. Boeren (30 jaar) en G.J. Huizer (25 jaar) ’’Reeuwijk en Omstreken” Nieuwsblad Onafhankelijk SMAKMAN STUNT- AANBIEDING ƒ35,- l arf SCHOENEN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN i'HARWA" RIOOL ^verstopttJ ^Jb£s. ^^^JIENSTVERLENINC^^ 01828-12624 flremmer de verzekering voor uw opstallen, inboedel WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF SAMEN 1 0,' I 24 UUR PER DAG ONDERLINGE BRANDVERZEKERING P R 0 F I Albert Heijn, Kon. Wilhelminaplein 41, Waddinxveen. A 1 CONTROLE en dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat is onze garantie! een verzekering zonder winstoogmerk! verzekert tegen brand, inbraak, diefstal, storm- en waterschade PROFITEER NU!! HEEL KILO SCHOUDER- KARBONADE HEEL KILO KIPPEPOTEN Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 P SHOW Zie pag. 22 Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-18119 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING AMBACHTELIJKE SLAGER LEDER WIJ REINIGEN UW LEDEREN BANKSTEL, VETTEN HEM IN, EN MAKEN HEM ZELFS VLEK-EN WATERAFSTOTEND. AANB1EDINGSPRIJS: PER ZITPLAATS INCL. GRATIS ONDERHOUDSMIDDEL 1 jaar schnftelijke -7 garantie fj KANAALSTRAAT 2 WADDINXVEEN HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ Naast gewoon varkensvlees verkopen we nu ook scharrel-varkensvlees. Sch’arrelvarkens hebben een dierwaardiger bestaan onder diervriendelijker omstandigheden.Ze hebben voldoende lichten loop- ruimte. Dit wordt punctueel gecontroleerd. Al deze zorg betekent wel dat u voor scharrelvlees ietsje meer betaalt. U vindt dit scharrelvlees, dat u herkent aan het hier af- geheelde vignet, in onze zelfbedieningsafdeling. 5 RIJOPLEIDING op VIDEO iWr..' W* Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 6 maart 1991 Brandweeronderscheidingen van burgemeester C.M. van der Linden voor de Waddinxveense brandweerlieden rl o Piasweg 16 Waddinxveen Tel. 01828-21831 v n 46e Jaargang - No. 2223 -in het nieuws- Aan de Rijksuniversiteit Leiden is HE- LEEN A. ZANDEE geslaagd voor het doctoraal examen Nederlands recht. WADDINXVEEN - Het tennisseizoen is weer in aantocht. Dat betekent onder andere ook dat de pasjes voor alle le den van de tennisvereniging Be Fair ge reed zijn. Het bestuur van Be Fair-tennis reikt deze pasjes uit tijdens speciale zittin gen op woensdagavond 13 maart van zeven tot tien uur en zaterdag 16 maart van tien tot drie uur in het cluhuis van de vereniging op het tennispark De Buitenhof aan de Sniepweg. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder telefoon: 03487 - 1633 WADDINXVEEN - Van de trouwe brandweerlieden die zaterdagavond in restaurant Bibelot aan de Limaweg werden gehuldigd waren W.C. Boeren en de pas benoemde adjunct-hoofd- brandmeester GJ. Huizer de belang rijkste. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen zal aan het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) gaan meedelen dat er in het Gouwedorp nog acht asielzoekers extra gehuisvest kunnen worden. Er kunnen al 42 asielzoekers in deze gemeente in het kader van de Rege ling Opvang Asielzoekers worden opgevangen. En dat zullen er dus 50 worden. k Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* f IN MAART: BERGOSS TAPIJT- Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Gespecialiseerd in onzichtbare lederreparaties, bijkleuren, verven, ontvlekken en interieurverzorging. MIDDELBURGSEWEG 78 2811 PN REEUWIJK TEL. 01727-13805 De heer Boeren ontving de verzilverde gesp met bijbehorende oorkonde voor 30 jaar brandweerdienst en de heer Huizer werd onderscheiden met het zil veren brandweerkruis met bijbeho rende oorkonde voor 25 jaar brand weerdienst. Oud-Waddinxvener en burgemeester van Driebergen-Rijsenburg W. JON- GENEEL maakt van de mogelijkheid gebruik vervroegd uit te treden. In zijn plaats is als opvolger benoemd de 54- jarige drs. R.A. Ridder van Rappard (CDA), de huidige eerste burger van Zelhem. Op 1 maart was de heer A. VAN NIE- LEN, medewerker bij de sectie Onder houd Algemeen van de dienst Open bare Werken en Bedrijven, 25 jaar in gemeentedienst werkzaam. Vanwege dit feit zal de heer en mevrouw Van Nielen op maandag 18 maart in de raadzaal van het gemeentehuis een re ceptie worden aangeboden. De recep tie zal om 16.00 uur aanvragen en om 17.00 uur worden beëindigd. De recep tie is voor iedereen toegankelijk. Inwoners van de gemeente Waddinx veen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te geraken, kunnen op twee middagen in de week, en wel op dins dag en donderdag van 13.00-17.00 uur voor schuldhulpverlening terecht bij de sectie Bijstandsmaatschappelijk Werk van de afdeling Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken. De sectie wordt bijge staan door de budgetconsulente van de Stichting Consument en Huishouding, mevrouw A. SMETS-WILMS. Bij de schuldhulpverlening ligt de nadruk op het wegnemen van de oorzaak, die meestal ligt bij overbesteding van het inkomen. De budgetconsulente geeft adviezen over bestedingspatronen, maar ook over organisatie en planning van het huishouden. Voor het maken van een afspraak kan men contact op nemen met mevrouw Smets, telefoon 14433, toestel 122. G.J. Huizer (midden) en W.C. Boeren. (Foto: Sjaak Noteboom). leeuwe/v /W !i czrascuAüeïSS Over de opvang van de extra asielzoe kers zijn door B. en W. afspraken ge maakt met de Stichting Vluchtelingen werk Waddinxveen en de woning bouwverenigingen. De corporaties me nen wel dat wanneer het aantal van 50 asielzoekers is bereikt gesteld kan wor den dat Waddinxveen in voldoende mate is tegemoet gekomen aan de ver zoeken van WVC. De acht extra asielplaatsen is het Wad dinxveense antwoord op verzoeken van WVC om nieuwe huisvestingsmo- gelijkheden te bieden aan asielzoekers. Het bieden van woonruimte aan 42 asielzoekers werd al in 1987 afgespro ken. Van dit aantal zijn er op dit mo ment daadwerkelijk 39 in Waddinx veen woonachtig. Het aantal van 50 kan direct na de zo mer zijn bereikt. Als dat het geval is dan beschikt Waddinxveen over één asielzoeker per 500 inwoners. De door het ministerie gewenste 2 promille- norm wordt daarmee behaald. Hoewel de woningverenigingen bereid zijn mee te werken aan de op vang van een extra aantal asielzoekers hebben overigens de inspanningen bij particu liere verhuurders om woonruimtê be schikbaar te stellen geen resultaat op geleverd. Waar Waddinxveen geen problemen mee heeft is de doorstroming van ex- asielzoekers. Dat zijn mensen die een beheer. Ben W. zeggen tegenover het ontwik kelen van een nieuw bos, voor zover geprojecteerd op Waddinxveens grondgebied, positief te staan. ’’Wel licht is één en ander te combineren met de aanleg van een golfcourse”, aldus het college, die hieraan nog wel toe voegt dat het als vanzelf moet spreken dat dit alles natuurlijk niet de zelfstan dige ontwikkeling van Waddinxveen mag frustreren. De golfcourse staat genoemd in de brief die burgemeester C.M. van der Linden en gemeentesecretaris C.A.P.M. Loose namens B. en W. hebben gestuurd aan de Rijksplanolo gische Dienst. Het schrijven is een reactie op de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra Vinex) en de concept- notA Nadere Uitwerking Groene Hart van het ministerie van Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu- Met dit standpunt kwamen Ben W. op één lijn met de raadsfracties van PvdA en D’66, die zich vrijwel van het begin af aan hardnekkig hebben verzet tegen de Brugweg-Noord. De daarbij ge bruikte argumenten - een te groot fi nancieel avontuur mede als gevolg van een heel moeilijke bodem in het gebied - werden uiteindelijk door het college overgenomen. Voor de raadsfracties van CDA, PCW en WD zat er niets anders meer op dan zich zonder enige weerstand neer te leggen bij het afblazen van de Brug- weg-Noord. ”Wij zijn weer terug bij af, hebben veel ervaring opgedaan en zijn een hoop geld kwijt”, vatte VVD-frac- tievoorzitter Koos de Vogel de situatie kemachtig samen. Dat gebeurde vo rige week donderdagavond in een extra commissievergadering, waar ingegaan werd op alle achtergronden van het mislukte streven. Vijftien jaar denken en werken aan een verkeersveilige Brugweg - door middel van een noordelijke omleidingsweg - betekende vooral de laatste jaren de uitgave van zo’n twee a drie ton voor al lerlei plannen en haalbaarheidsonder zoeken. Daarbij kwam recent nog on geveer een miljoen gulden voor de aan koop van de benodigde agrarische grond. Het gemeentebestuur weet nog niet wat met deze grote stukken grond moet gaan gebeuren nu de asfaltmachines niet in de Polder Bloémendaal aan de slag zullen gaan. Niet bekend is ge maakt of de grondaankopen met ont bindende voorwaarden tot stand zijn gekomen. Als dat niet het geval is kun nen de percelen misschien weer wor den terugverkocht aan de vorige eige naren of anders worden doorverkocht aan andere agrariërs. Het moet uitge sloten worden geacht dat op de betref fende grond woningen gebouwd zullen mogen worden. Hoewel de tegenstanders van de omlei dingsweg voor de Brugweg blij waren met het nu breed gegroeide inzicht dat een dergelijke weg onaanvaardbare fi nanciële risico’s met zich bracht, de voorstanders hebben in de afgelopen week nauwelijks geprobeerd hun ge zicht te redden. Jammer en verdrietig vonden ze het allemaal wel dat de Brugweg-Noord niet doorgaat, maar uiteindelijk is toch de juiste beslissing genomen, zo vonden alle betrokkenen. Te meer toen bleek dat het aantal te genvallers alleen maar groeide en er van meevallers - in vervolg op de toege zegde provinciale bijdrage van 75% in WADDINXVEEN - De aanleg van een noordelijke omleidingsweg voor de Brugweg gaat niet door. Dat nieuws werd vorige week woensdag door B. en W. bekend gemaakt. Het college had na uitvoerig beraad vastge steld dat het toch een te groot financieel avontuur zou worden als de weg, waarvan de totale aanlegkosten al op ruim zeven miljoen gulden waren uitgekomen, toch zou worden aangelegd. het belangrijkste deel van de aanleg kosten als de weg er maar voor 1 ja nuari 1993 zou zijn - geen sprake kon zijn begon er langzaam maar zeker een heel onaangename situatie ie ontstaan. Uiteindelijk deed de ’’onvergeeflijke” berekeningsfout van het ingenieursbu reau Grontmij. NV aan de Limaweg van één miljoen gulden de deur dicht. Bewoners van de Henegouwerweg en bedrijyen langs de Brugweg en Hene gouwerweg hebben dit en vorig jaar volop actie gevoerd om de omleidings weg niet aangelegd te krijgen en om de daaraan gekoppelde afsluiting van de Brugweg bij de hefbrug over de Gouwe voor het doorgaande verkeer ongedaan te maken. Het bleek dat lang niet alle geuite be zwaren enige grond misten. Bovendien bekroop bij menigeen het gevóel dat de hele procedure de schoonheidsprijs niet kon verdienen. Wat blijft is dat dat de huidige Brugweg een verkeersveiliger karakter moet krijgen, met name voor de fietsers. Slootdemping voor de aanleg van een fietspad lijkt vanwege het karakteris tieke en landschappëlijke karakter van de weg nog altijd niet voor de hand te liggen, zodat andere beschermende verkeersmaatregelen nodig zijn. De gemeente denkt wat dit betreft aan extra snelheidsremmende maatregelen en de aanleg van uitwijkplaatsen. Voor dergelijke verbeteringen hebben B. en W. al anderhalf miljoen gulden in kas. Dit geld was gereserveerd voor de Brugweg-Noord, maar kan dus nu voor een verkeersveiliger Brugweg worden aangewend. Maar daarover moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Over het niet doorgaan van de Brug weg-Noord wordt elders in dit Week blad voor Waddinxveen meer informa tie gegeven. Daarbij wordt ingegaan op de brief die B. en W. aan de gemeente raad hebben geschreven over het niet doorgaan van de aanleg van de omlei dingsweg, terwijl intussen ook de zeven schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Charles Wijnen over dezelfde materie zijn beantwoord. WADDINXVEEN - De actie ’’Word je eigen werkgever” voor startende on dernemers, een initiatief van het VNO dat overgenomen is door de Goudse Kamer van Koophandel en Fabrieken, heeft een nieuwe adviseur. De Waddinxvener C. de Bas heeft het adviseurschap overgenomen van de heer A. Kamphuis die er op 1 augustus jongstleden mee is gestopt. De heer De Bas is afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf. Hij heeft bijna veertig jaar lang een eigen aanne mersbedrijf voor timmer- en metsel werk gerund. WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van de vandaag - woensdag 6 maart - te houden verkiezingen voor de Provin ciale Staten van Zuid-Holland houden VVD en PvdA operthuis. De VVD-Waddinxveen zal vanavond de verkiezingsuitslag met een drankje en een hapje doorpraten in De Dia mond aan de Passage. De PvdA-Wad dinxveen komt bijeen in buurtcentrum De Boog (C. Huijgenslaan). De Waddinxveners konden vandaag hun stem uitbrengen op een reeks van kandidaten van dertien partijen. Er waren vier Waddinxveense kandida ten: W. Waterreus (CDA), K. Senne- ker (RPF en GPV), A. Molenaar-van Rooijen (RPF en GPV) en drs. M.T. Giesen (CD). Beide onderscheidingen werden door burgemeester C.M. van der Linden uit gereikt tijdens de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van de brandweervereni ging ’’Jan van der Heijden”. Meer over deze bijeenkomst elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. Waddinxveen heeft op de landelijke plannen voor het behoud van het Groene Hart gereageerd in vervolg op de specifieke reacties van het interge meentelijk samenwerkingsorgaan Mid- den-Holland en de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland. ”De regio Midden-Holland is een sterke regio; een regio met economi sche potenties; een regio die recht heeft op zelfstandig woonrecht; een regio die zich binnen bestaand en restrictief be leid heeft kunnen ontwikkelen tot een dynamische regio in diverse onderde len van zorg en openbaar bestuur”, al dus B. en W. ”Het zal duidelijk zijn, dat ook wij het Groene Hart respecteren, doch een be leidsvoornemen, dat gericht is op het volledig stoppen van welke verstedelij king dan ook in het Groene Hart en op de opvang van onze eigen regionale woonbehoefte elders in de Randstad, vinden wij bepaald niet van realisme getuigen. Uitvoering van het rijksbe leid zal leiden tot een verstoring van in gang gezette ontwikkelingen, waarbij vooral de sectoren wonen, werken en het voorzieningenniveau het zullen ontgelden”. ’’Uitvoering van uw beleid”, zo gaat het college verder, ”zal (op korte ter mijn) leiden tot - verdere - aantasting van de financiële positie van de ge meente^) en de bestuurbaarheid aan tasten en in gevaar brengen. Uitvoe ring van uw beleid is, gelet op deze con sequenties, voor ons dan ook niet ac ceptabel en niet aanvaardbaar. Naar onze mening behoeft dit geen nader be toog”. Bekend is dat de druk op het Groene Hart groot is, met name op de Goudse Regio. Circa 40 nota’s vanuit alle gele dingen hebben betrekking op de Goudse regio. Voor (een êeel) van het gebied van de Goudse regio (Gouda, Waddinxveen, Moordrecht) is momen teel een ontwikkelingsstudie in voorbe reiding. B. en W. :”Zolang de studie binnen de Goudse regio nog niet is afgerond spre ken wij ons op dit moment niet uit ovei voorkeurlokaties binnen de regio vooi wonen, werken etc. Wel attenderen wij u er reeds op dat binnen de studie ge sproken is over de ontwikkeling van een transport en distributiecentrum aan de Bredeweg/lokatie veilingter- rein”. ”Dit gebied oriënteert zich sterk op de rijkswegen A12 en A20 en leent zich zeer goed voor een dergelijke ontwik keling. Voorts attenderen wij u erop dat binnen niet kwetsbare gebieden van de Goudse regio nieuwe woon- en werklokaties gecreëerd kunnen wor den voor de opvang van eigen en regio nale behoefte. Lokaties, die tevens ma ximaal te ontsluiten zijn via het open baar vervoer, één en ander van belang met het oog op het terugdringen van de automobiliteit”. status hebben gekregen en op zoek kunnen gaan naar andere huisvesting. Van de 48 ex-asielzoekers wonen er nog maar 4 in Waddinxveen. Huisves tingsproblemen op dit gebied zijn in het Gouwedorp dus niet aanwezig. I Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating L Tel 01828 12596 MoortHnde 76a aa wi h. Wadflnxwi C O 2 cn O X o WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen ziet een reële mogelijkheid om bij het Gouwedorp een golfcourse aan te leggen. De golfers zouden een plaats kunnen krijgen in het ’’Regionaal bos Zuid- plas-Zoetermeer”, een grootschalig multifunctioneel bosgebied van on geveer 2.000 hectare, dat als stimuleringsproject is voorgesteld door de Stuurgroep Groene Hart. Xr V iXt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1