ORDERVAN 50 MILJOEN VOOR NKF Verkiezingen voor Waterschap GUIT S lEjIK Sluiting blijft onafwendbaar v. d. linde Eind dit jaar bijzondere expositie in Waddinxveen Op 30 april weer SOS- Kindermarkt OPHEFFINGS UITVERKOOP v.d. Pluym Modeschoenen ALLEEN VANDAAG BOOTSCHOENEN Nieuwsblad Onafhankelijk I HOGE LINNEN PAAS- ARRANGEMENTEN... HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Bremmer KHARWA" 1 April Tweede Paasdag DANSAVOND ^Bremmer SCHOENEN RIOOL CverstopttJ ^^^ÏIENSTVERLENING^^ 01828-12624 24 UUR PER DAG Uw televisiedokter S. ATTEMA INTERIEURVERZORGING A zie adv. op pagina 6 DANSSCHOLEN I VAN 39,95 NU 15,00 -- Loef schoenhandel Burg. Colijnstraat 10 Boskoop Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 KETTINGFORMULIEREN bedrukken! Tel. 01828-17922 DRUKKERIJ WOLTERS T«i. 01828-16119 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING R.A.C.S. BOSKOOP B.V. J IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR RIJOPLEIDING op VIDEO tri i I 'w, WEEKMARKT WADDINXVEEN VAN 20,00 NU 6,00 HEREN SLIPPERS (ZWART) VAN f 29,95 NU 15,00 VANAF 1 OO.- plus 25 - verz. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ 1 - eekblad voor addinxveen 7" Woensdag 27 maart 1991 46e Jaargang - No. 2226 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 dichter Theo den Boon in zijn atelier aan de Dorpstraat. (Foto: Ton Bennemeer). en THEO DEN BOON I IN APRIL 50 JAAR I T 4 I BOSKOOP - Onlangs kregen alle inge landen van het Waterschap Meer en Woude een infokrant in de bus met uitleg over de waterschapsverkiezingen. Het is de eerste keer dat dergelijke ver kiezingen op deze wijze worden gehou den. Bebouwd of onbebouwd Enige uitleg van de heer Sonneveld van het Waterschap Meer en Woude over het doel van de verkiezingen. ’’Mede door de wijziging in de kieswet van het waterschap kan iedereen zich kandidaat stellen voor Hoofdingeland. Daarbij dient men tenminste 18 jaar of ouder te zijn, tenminste tien aanbevelingsbrieven meebrengen, niet uit het kiesrecht zijn ontzet en men moet tevens een plaats vervanger aanmelden. Hoewel iedereen het recht heeft zich aan te melden beslist het waterschapsbestuur wel over de kandidaatstelling”, aldus Sonneveld. "We willen graag de juiste man op de juiste plaats hebben. Veelal zijn dit mensen die zich al ergens hebben bewe zen en het vertrouwen genieten van de ingelanden.” Sonneveld geeft toe dat het voor een achttienjarige moeilijk is om direct een plaatsje te veroveren. Hij/zij heeft im mers nog geen carrière waarop hij kan bouwen. We) kan zo iemand actief mee gaan denken als ingelande en de ver gaderingen bezoeken. Degenen die jaarlijks een aanslag ont vangen van het waterschap, betalen over twee delen, namelijk bebouwd en onbebouwd. Als zodanig wordt ook het bestuur gekozen. Voor elk zijn er drie Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 zetels beschikbaar. Wanneer moet er nu gestemd worden? Tot 2 april is er de mogelijkheid voor kandidaten zich aan te melden. Voor de sector onbebouwd, boeren en tuinders, zijn reeds drie kandidaten naar voren geschoven. Over deze personen vindt verder geen stemming plaats. Voor de sector bebouwd hebben zich meer dan drie kandidaten aangemeld. Hierbij heeft zich ook de eerste vrouwelijke kandidaat aangemeld. Sonneveld is hier blij mee. ’’Tegenwoordig worden steeds meer polders onsloten voor woning bouw. Het blijft echter wel noodzaak dat het waterschap het polderpeil op de juiste hoogte houdt. Vertegenwoordi gers uit de bewoners zijn dus een wel kome aanvulling in ons bestuur. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. F tapijt r gordijnen vinyl te zonwering matrassen Bedtextiel Groemvoorde 12 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Aanbevelend. Biezen 145, 2771 Cv Boskoop -9 Tel 01727 18263 Sf ju Fax 01727 16465 jg' RAGS BOSKOOP AUTO- EN TRUCKVERHUUR S o r u5 o X o I Doe-Det-zelfmatefialen 1 Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828-12596 -- HMidibili 7ta l aa *i h Waddteuveen Theo den Boon, dezer dagen in het nieuws met zijn plannen om zijn atelier aan de Dorpstraat te kunnen uitbrei den om het maken van grote kunstwer ken te kunnen realiseren en vanwege de expositie van Koos en Truus Stam in de Gouda Art Gallery aan de Oostha- ven met moderne abstracte olieverf schilderijen van zijn hand, is een be kende Waddinxvener. Werken van hem zijn ook aangekocht door Granzo Granzo Graphiques d’Art uit Italië. Het gaat hier om de kleurrijke stukken A way of going” en ’’Out of the blue”. Ze worden samen met werkstukken van de Belg Eddy Hoet en de Italiaan Guiseppe Granzo in een beperkte oplage van originele materische acrylieke zeefdrukken via een indrukwekkende catalogus in Eu ropa aangeboden. Een Europese doorbraak voor de Wad dinxvener, die speciaal naar Italië toog om zijn zeefdrukken te signeren en te nummeren. Een onderneming waar hij nog met plezier aan terug denkt want Theo den Boon werd daar op alle mo gelijke manieren in de watten gelegd en met de égards die hij als kunstenaar verdient te krijgen omgeven. De man met het Zappa-uiterlijk is een Zoals het er nu uitziet zullen er op 22 mei alleen verkiezingen worden gehou den voor de sector bebouwd. Op 9 april zullen de kandidaten bekend worden gemaakt die door de ingelanden zijn aangedragen. Indien er kandidaten te weinig zijn worden ze aangevuld uit het zittende bestuur dat volgens de regle menten geheel aftredend en herkiesbaar is.” ”Per onroerend goed eigendom mag ëën stem worden uitgebracht. Wie dus in het bezit is van een woonhuis met tuin kan onderling uitmaken wie gerechtigd is om te stemmen. Dit geldt ook voor bedrijven, vennootschappen en maat schappen. In tegenstelling tot vroeger heeft de grootste landeigenaar niet auto matisch de meeste stemmen. Iedereen heeft ëën stem.” Sonneveld verwacht een laag opkomst percentage. In voorgande jaren was dit tussen de 5 en 10 procent. ”We hopen dat de opkomst nu groter is want ten slotte heeft iedereen met het waterschap te maken. Wij zorgen onder andere er voor dat de mensen droge voeten hou den.” Wie meer wil weten over de verkiezin gen bij het waterschap Meer en Woude kan bellen met 079-415231. De order is een gevolg van de vorig jaar den door er alleen speciale kabels te la- aangegane succesvolle samenwerking tussen NKF en de Finse multinational Nokia. Nokia verwierf in 1990 de meer derheid van het aandelenkapitaal van NKF Holding NV. WADDINXVEEN - Jamaica Telephone Company heeft NKF Kabel BV aan de Noordkade een opdracht gegeven ter waarde van vijftig miljoen gulden. Voor dit geld moeten kabels voor plaatselijke telefoonnetten en lange-afstandsverbindingen worden geleverd. Voor het zeer waarschijn lijke vertrek van NKF BV uit Waddinxveen naar Delfzijl in 1992 en daarna maakt deze miljoenenorder overigens niets uit. De bijna 50-jarige Waddinxveense kunstschilder 29 maart - t.e.m. 2 apnl 1991 (5 dagen). excl. BTW met 1.000 vrije km. Vroeger waren het de boeren en de tuin ders die het meeste belang hadden bij een goede waterhuishouding en daar door ook het meeste te zeggen hadden. Via de standsorganisaties werden ver tegenwoordigers aangewezen voor het waterschapsbestuur. Een waterschap is de oudste democratische vorm die ons land kent. In 1255 werd het waterschap Rijnland opgericht. WADDINXVEEN - Koninginnedag (dinsdag 30 april) nadert en dus ook de SOS Kindermarkt, welke die dag op de Beukenhof wordt georganiseerd door de Lions Club in Waddinxveen. Op dinsdagmorgen 30 april zullen weer veel kinderen de kramen en tafels be mannen en zullen nog veel meer ouders en belangstellenden naar het gezellige feest toekomen. In het Weekblad van Waddinxveen van 3 april staat weer de eerste aanmel dingsbon voor de deelnemende jonge ren afgedrukt. ’’Schilderen is als een droom in een in nerlijke poëtische wereld”, heeft de Waddinxveense kunstschilder eens ge zegd. Wanneer hij schildert voegt Theo den Boon aan zijn werken een krach tige kleur en figuratieve accenten toe. Voor het overige laat hij alleen zijn composities op papier of op linnen op natuurlijke wijze ontstaan. "Het ene werk komt uit het andere voort. Ik word vooral geleid door ge voelens en intuïtie”, zegt hij. Wat in ie- Niet zeker is dat de telecommunicatie- systeemkabels voor het Caraïbisch ook in Waddinxveen gemaakt zullen gaan worden. Dit heeft te maken met het feit dat de produktie aan de Noordkade volgens plan geleidelijk zal worden overgeheveld naar de NKF-vestiging in het noorden van ons land. In Delfzijl wordt namelijk de bulkpro- duktie van kabels geconcentreerd. Aanvankelijk is geprobeerd de ’’zetel Waddinxveen” van NKF open te hou ten produceren, maar hiervoor zouden onvoldoende toekomstmogelijkheden bestaan. Gesprekken met geïnteresseerde be drijven om NKF Kabel BV in Wad dinxveen over te nemen hebben tot nu toe tot niets geleid. Indien daartoe ge komen zou kunnen worden bestaat de mogelijkheid dat de vestiging geopend blijft voor de produktie van speciale kabels. geboren en getogen Gouwenaar, die al sinds 1962 in Waddinxveen woont en werkt. Hij studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Den Haag en Rotterdam. Sinds 1968 stelt Theo den Boon zijn werken ten toon. De eerste expositie was bij boekhandelaar Annie Veldwijk in het winkelcentrum ”de Passage”. Theo den Boon exposeerde in Neder land. België en Duitsland. Dit jaar werd hij in Italië uitgenodigd om een verzameling materische zeefdrukken te maken bij Granzo Granzo in Vene tië. Volgens de Italianen wordt de aan wezigheid van Theo den Boon, die de grootste erkenning krijgt, steeds meer opgemerkt op Europees niveau. der geval opvalt is het kleurrijke ritme in al zijn werken, dat levendig is en de licaat fragiel van vorm. De kleureq zijn zeer transparant en zeer diep. Theo den Boon vangt de blik van de kijker met lichte kleurvlekken. Zo wordt de waarnemer afwisselend ge confronteerd met de artistieke signalen op witte achtergronden, met kleuren zoals geel, rood en blauw die aan de compositie orde lijken te geven. De nu bijna 50-jarige Theo den Boon slaagt er in door zijn werken emotie en mysterie over te brengen. Hij is de schilder van de droom en van het licht. X. GROEIBRILJANT - WADDINXVEEN - De Waddinxveense kunstschilder en dichter Theo den Boon gaat een bijzonder jaar meemaken. Volgende maand (zondag 21 april) wordt hij 50 jaar en ter gelegenheid daarvan stelt hij een soort reizende expositie met 50 van zijn mooiste schilderwerken samen, die eind dit jaar in de raadzaal van Waddinxveen van start gaat. NIEUWENHUIJZEN VISSER UjHy c/cri PASSAGE 234 WADDINXVEEN TEL 01828 17868

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1