Zoeken naar Discussie over werkzoekenden guitaS SMENSENs ■ba uitgaans- complex '100% SERVICE GEVEN WE NATUURLIJK TOT IN DE PUNTJES',ZEI JAN. Bij Apollolaan en Mercuriusweg v. d. linde In sportpark de Sniep” HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN Nieuwsblad Onafhankelijk EN MOERHUIZEN Bremmer de verzekering voor uw opstallen, inboedel 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. i Bouwplan SCHOENEN Collecte voor Kinderbescherming Dr. ir. C. Roos bij Open Cirkel INTERIEURVERZORGING RIOOL I^verstopttJ ^^^)IENSTVERLENING^^ 01828-12624 24 UUR PER DAG verzekert tegen brand, inbraak, diefstal, storm- en waterschade 8 APRIL BEGINT ONZE CURSUS THEORIE OP VIDEO VRAAG INLICHTINGEN OF GEEF JE OP Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING en dat tegen de laagste premie! en een snelle schadebetaling, dat is onze garantie! een verzekering zonder winstoogmerk! iHARWA" SB**'. 4 Kijk naar Jan en je weet wahie er mee bedoelt. Service verlenen is voor hem geen 9 tot 5 baan. 24 Uur per dag staat Jan voor u klaar. Om 2 uur 's nachts mag u hem uit z'n bed bellen. Slapen? Dat doet Jan wel als-ie gepensioneerd is. Goede service daar gaat het om. Of niet Jan? Ehh.. Jan, Jan... wakker worden! x ONDERLINGE BRANDVERZEKERING ^9^ ’’Reeuwijk en Omstreken” HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ 'J M I 11 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 3 april 1991 46e Jaargang - No. 2227 Zandstorten is begonnen WIM DE WIT (D’66) 'I 4 1CW-voorzitter A. W. Brand. Y AUTORUSCMOOC -in het nieuws- zodat ook andere exploitanten niet staan te dringen voor een dergelijk bouwproject. Bij de Apollolaan /Mercuriusweg is een begin gemaakt met het storten van zand voor de bouw van 95 woningen door het Woerdense bouwbedrijf Van der Heijden BV. (Foto: Intercolor/De Rooij). WADDINXVEEN - Bij de Apollolaan, Zuidkade, Maarten Schouten straat en Mercuriusweg is begonnen met het storten van zand voor de bouw van een nieuw woonwijkje met in totaal 95 huizen. De woningen zullen worden neergezet door de Woerdense Verenigde Bouwbedrijven Van der Heijden BV, welk bedrijf ook verantwoordelijk is voor het bouwrijpmaken van het gebied en de aanleg van straten en andere open bare voorzieningen. Binnen het plan worden verschillende soorten woningen gebouwd. De in to- De aan de Berkengaarde wonende Waddinxvener T.H. LAMMERTSE is benoemd tot lid van de Raad van Be roep te Rotterdam. De benoeming op voordracht van de minister van Justitie eindigt op 15 mei 1993. Theus Lam- mertse is vorige maand 60 jaar gewor den en geboren en getogen in Wad- dinxveen. met vrachtauto’s via de Zuidelijke Dwarsweg, de Kanaaldijk, de Apollo laan en de Mercuriusweg worden ge transporteerd naar het bouwterrein. Voor de bouw van de 95 woningen die nen nog de benodigde planologische procedures gevoerd te worden, zo heeft de gemeente laten weten. De overeenkomst met Van der Heij den BV voorziet ook in de verkoop van de niet-openbare grond voor een to taalbedrag van 1.300.000,- (exclusief BTW). Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Doe-bei-zeifmatenaien Keukens - Kasten j Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tel 01828-12596 ItoonkM 7ta •adbuw Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161. De laatste woningen zullen naar ver wachting begin 1993 gereed zijn. FRANK VAN DEN BERG, tennisle raar bij de tennisvereniging Waddinx veen, is in het gemeentehuis van Wad dinxveen getrouwd met MARJA VAN DUCK. In Bibelot aan de Limaweg werd een receptie gehouden. voor informatie: secretaris-administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder telefoon: 03487 - 1633 tapijt gordijnen vinyl zonwering P matrassen Bedtextiel Groensvoorda 12 Waddinxveen Tai. 01828-16119; Aangezien de bevoegdheid tot verkoop van grond, waarvan de verkoopprijs niet meer bedraagt dan 100.000,-, reeds is gedelegeerd aan het college is Bij de Apollolaan /Mercuriusweg is een begin gemaakt met het storten menwerking met het Arbeidsbureau, uitzendbureaus en het gemeentebe stuur te komen tot een gezamenlijke en effectieve aanpak van de werkloos- heidsproblematiek. Op de VVD-avond maakte directeur Daeter van het Arbeidsbureau duide lijk dat wat hem betreft spoedig een po sitief antwoord te verwachten valt op het Wadinxveense initiatief tot het dit najaar aanstellen van een arbeidsbe middelaar voor langdurig werklozen. Arbeidsbureau en gemeente steken in dit project samen 72.000,-. Directeur Daeter brak bij het bedrijfs leven een lans voor het in dienst nemen van herintredende vrouwen, gedeelte lijk arbeidsongeschikten (die dus ook gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn) en hier wonende buitenlanders. ’’Bewan del eens andere wegen om aan perso neel te komen”, was zijn suggestie. ICW-voorzitter A.W. Brand verheelde niet te stellen dat er op korte termijn gestreefd zou moeten worden naar een kwalitatief beter en efficinter operend Arbeidsbureau, dat een voldoende ruime blik biedt op het aanbod van werkzoekenden in Waddinxveen en omgeving. Het Gouwedorp telt zo'n 525 mensen (meer vrouwen dan mannen) zonder werk en er zij n 125 geregistreerde vaca tures. Van de Waddinxeense werkzoekenden is 62% 30 jaar en ouder en 40% 40 jaar en ouder. Van hen heeft 34% alleen la ger onderwijs genoten. In heel Mid- den-Holland zijn 5.550 mensen zonder werk. Voor de realisering van het bouwplan heeft de gemeente drie bedrijven uitge nodigd om in competitieverband een voorstel te doen aan de gemeente. Uit- eindelijk is het werk gegund aan de Verenigde Bouwbedrijven Van der Heijden BV. De verkoop van de niet-openbare grond zal plaatsvinden bij nader te slui ten overeenkomsten na het voeren van de benodigde planologische procedu res. In verband met de voortgang van deze verkoop en de snelle afdoening is de raad gevraagd de bevoegdheid tot verkoop van deze grond te delegeren aan het college, zulks met inachtne ming van de bepalingen van genoemde overeenkomst. Het terrein zal eerst worden opge hoogd met zand. Dit zand wordt met schepen aangevoerd aan de loswal aan de Wilhelminakade. Vandaar zal het Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* WADDINXVEEN - Van 7-13 april wordt voor de 31e keer de landelijke nationale collecte gehouden voor het Nationaal Fonds Kinderbescherming. Dit fonds beschermt niets of niemand. Het biedt hulp aan ongeveer 30.000 kansarme kinderen’in Nederland, die het om wat voor reden dan ook niet zo goed getroffen hebben en in de regel niet meer thuis (kunnen) wonen. Ongeveer 30.000 collectanten gaan op pad om zoveel mogelijk in te zamelen voor deze kansarme kinderen, die in hoofdzaak ondergebracht zijn in inter naten, kindertehuizen en gezinsver vangende tehuizen. Met de opbrengst van deze ene collec teweek moeten deze 30.000 kinderen dus 51 weken uit de voeten kunnen. Het geld dat op deze manier wordt op gehaald is hard nodig. Door de terug tredende overheid wordt steeds meer en intensiever een beroep op het NFK gedaan voor de bekostiging van zaken die eigenlijk heel normaal en gewoon zijn, maar die niet betaald kunnen wor den uit de subsidie, zoals gebitsregula- tie, aanschaf van kleding voor kinderen die echt niets meer hebben, een weekje zomerkamp, bijles, geld voor het afma ken van een studie, het lidmaatschap van een voetbalclub, de aanschaf van een muziekinstrument en behandeling van constitutioneel exceem in een kuu roord. WADDINXVEEN - De hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel houdt op woensdagavond 3 april een avond over traditie en Gods woord. Dr. ir. C. Roos zal diverse aspecten van de traditie van vroeger en nu belichten. DE traditie is namelijk steeds in ont wikkeling. En naast de positieve in vloed van de traditie bestaat er het ge vaar dat de traditie elementen gaat be vatten die vreemd zijn aan het konink rijk van God. Iedereen is van harte wel kom. De avond, die gehouden wordt in De Schaapskooi aan de Nesse (achter de Brugkerk), begint om 20.00 uur met koffie en thee. Duidelijk was al dat een discotheek al leen geen bestaansrecht meer had. Het complex moest dan ook worden uitge breid niet een caf en zaalaccommodatie voor vergaderingen en partijen om nog enigszins te kunnen spreken over een geslaagde horecavoorziening. De ma nier waarop Droog Beheer BV heeft afgehaakt leidde nog tot kritiek in de gemeenteraad. VVD-raadslid Maria Wientjens-van der Velden nam wat dit betreft geen blad voor de mond en om schreef de gang van zaken na het afge ven van de bouwvergunning en het ge nomen raadsbesluit tot grondverkoop als ongebruikelijk en niet netjes. Hoewel de komst van een discotheek vorig jaar maart - aan de vooravond van de vierjaarlijkse gemeenteraads verkiezingen - al heel duidelijk op losse schroeven stond wilde toen nog niet ie dereen eraan. PvdA-lijstaanvoeder Bep Vermeij betoogde destijds op een politiek forum zelfs dat de disco er ze ker zou komen. CDA-lijstaanvoeder Paul van Schie plaatste echter de no dige kanttekeningen. taal 95 woningen bestaan uit 16 wonin gen in de sociale huursector, waarvan minimaal 4 zogenaamde seniorwonin- gen, 21 premie-A woningen, 15 pre- mie-C woningen, 18 zogenaamde se- niorwoningen in de vrije sector, 24 twee-onder-een-kap woningen in de vrije sector en 1 hoekwoning in de vrije sector. Het bouwplan wordt gerealiseerd voor rekening en voor risico van de Ver enigde Bouwbedrijven Van der Heij den BV. Het bouwbedrijf zal zelf het terrein bouw- en woonrijp maken, dat wil zeggen vanaf de ophoging met zand tot en met de aanleg van openbare we gen en plantsoenen. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de moed nog niet opgegeven om bij de hoek Sniepweg/Dreef toch een passend amusementsbedrijf gevestigd te krij gen. Dat bleek uit de woorden van wet houder Karei van Soest (VVD) in de gemeenteraadsvergadering van vorige week woensdagavond, waar met te leurstelling en ook wel met ongenoe gen is kennis genomen van de beslissing van Droog Beheer BV in Naaldwijk om in het sportpark ”de Sniep” geen ”dis- co”-complex te gaan bouwen. B. en W. hadden "tot hun spijt” de raadsleden moeten schrijven dat het bestuur van Administratiekantoor Droog, de holding-maatschappij van Droog Beheer BV, geen gebruik wen ste te maken van de ontbindende voor waarde in het koopcontract. In de raadsvergadering van 27 februari had de gemeenteraad namelijk besloten om aan de Dreef een perceel grond aan Droog Beheer BV in Naaldwijk te ver kopen, alsmede een optie te verlenen voor een aangrenzend stuk grond, voor de bouw van een multifunctionele ho- reca-accommodatie De overeenkomst werd echter gesloten met een ontbindende voorwaarde, waarvan nu dus gebruik is gemaakt. Dat gebeurde volgens het gemeentebe stuur, omdat na uitgebreid ’’cijfer- werk” van de Naaldwijkse ondernemer gebleken is, dat er*onvoldoende kans bestaat op een redelijk rendement. Inmiddels zouden de bestuurders aan het Raadhuisplein in contact zijn geko men met andere geïnteresseerde on dernemers voor een vermaakcentrum op de hoek Sniepweg/Dreef. De raads leden wachten geïnteresseerd nadere mededelingen af, omdat concrete in formatie vooralsnog is uitgebleven. In de gemeenteraad gaf D’66-fractie- voorzitter Wim de Wit te kennen dat Waddinxveen met het voortijdige ver trek van Droog Beheer BV de laatste kans op een discotheek kwijt is ge raakt. ’’Jammer voor de Waddinx- veense jeugd, maar wij zijn nu weer bij af”, aldus de democraat. Volgens hem hebben discotheken al een poosje aan populariteit ingeboet, i WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de VVD hield vorige week dinsdagavond in restuarant Bibelot aan de Limaweg een drukbe zochte discussieavond over de discrepante tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Waddinxveen en in de Goudse streek. De gedachtenwis seling nam enkele uren in beslag en had een zeer informatief karakter. jn aanwezigheid van burgemeester •C.M. van der Linden, de wethouders Paul van Schie (CDA) en Karei van Soest (VVD) en een aantal KNOV-be- stuurders discussieerden onder leiding van de Waddinxveense journalist Bert Woudenberg met elkaar en de zaal di recteur J.G.M. Daeter van het Ar beidsbureau in Gouda, de heer A.W. Brand, voorzitter van de ondernemers- kring Industrieel Contact Waddinx veen (ICW) en gemeenteambtenaar mevrouw M. van der Wouw. Het werd een soms zeer boeiende dis cussie over de taken en de verantwoor delijkheden op de arbeidsmarkt van het Arbeidsbureu, het bedrijfsleven, uitzendbureaus en de gemeente. Na een aantal - door de heer Daeter gepa reerde - aanvallen op de werkwijze en de betekenis van het Arbeidsbureau kwam de gedachtenwisseling in een wat rustiger vaarwater. Uit de discussie werd in ieder geval dui delijk dat binnenkort van het georgani seerde bedrijfsleven initiatieven te ver wachten zijn om op lokaal niveau in sa- Rond halt maart start het bedrijf met het ophogen van het terrein. Met de bouw start men rond eind 1991, na de nog te voeren bouwplanprocedures. bepaald, dat alleen de bevoegdheid tot verkoop van de grond, waarvan de ver koopprijs meer bedraagt dan 100.000,-, wordt gedelegeerd. In Bibelot was er op initiatief van de VVD een levendige werkgelegen- heidsdiscussie met van links naar rechts Arbeidsbureau- directeur J.G.M. Daeter, Bert Woudenberg (forunileider), ICW-voorzitter A.W. Brand en gemeente-ambtenaar Marije van der Wouw. (Foto: Intercolor!De Rooij). Pc woningen worden neergezet in het zogenoemde A3-gebied, omdat eens door de rijksoverheid was bedacht een nieuwe rijksweg tussen "Rotterdam en Amsterdam vlak langs de St. Victor- wijk te laten lopen. Het storten van het zand doet denken aan de start van de Oostpolderwijk in de tweede helft van de jaren zeventig. Ook daar werd zo begonnen alvorens de woningbouw een aanvang kon ne men. Het begin daarvoor bestond uit het officieel tekenen van het contract in het gemeentehuis en de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van vorige week woensdagavond.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1