RTWnu in de ether Hoogste punt Unigro HEEFTUAUTOSCHADE? s. .s. &Ü/T S MENSEN= Bomenwijk 30 km-zone I 2 P. Dankert: Sjaloom uitstekend voorbeeld Gemeente werkt plannen uit r^v. «Minde Van voortschrijdende technologie in tuinbouwsector Speciaal Via 105.8 Mhz FM-band tournooi Woubrecht focwA Man (60) overlijdt na ongeluk Politie jaagt op dronken automobilist Nieuwsblad Onafhankelijk HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF Brommer RIOOL VERSTOPT? 01828-12624 J§ SCHOENEN i HAR WA” 1 BEL: DE NIEUWE ESCORT AL VANAF fl. 25.640,- ALS ZAKELIJK RIJDEN ’N PRIVÉKWESTIE IS, KETTINGFORMULIEREN bedrukken! Tel. 01828-17922 DRUKKERIJ WOLTERS Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: ^DIENSTVERLENING^ 24 UUR PER DAG HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ RIJOPLEIDING op VIDEO 1 jaar schnftelijke garantie IS PRIVE LEASING WEL ZO ZAKELIJK. - eekblad voor Waddinxveen Woensdag 10 april 1991 46e Jaargang - No. 2228 «^3^ 4 i AUTOMOBIELBEDRIJF Piasweg 16 Waddinxveen Te! 01828-21831 l, Rvcds ,anaff 46II.- (iiid. BTW’l per mauiul. 41 De heer R. VAN NIEUWKOOP is be noemd tot chauffeur/belader bij de ge meentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven. De Waddinxvener J.G.A. VAN NIE- KERK 31) is door het bestuur van de Orde Nederlands Instituut van Regis teraccountants ingeschreven in het ac- countantsregister. in het nieuws- Het gezinsvervangend tehuis ’’Wou brecht” is sinds 1989 in Waddinxveen gevestigd. De leiding van het tehuis doet er alles aan om de bewoners in Waddinxveen te integreren. Zij heb ben dit initiatief van enkele leden van de jeu de boulesvereniging dan ook met beide handen aangegrepen. In het tehuis wonen 14 bewoners waarvan en kelen al eerder met het jeu de boules- spel in aanraking kwamen. 250 mensen komen te werken, in ge bruik genomen kunnen worden. Op dat moment wordt het distributiecen trum in Schiedam gesloten. Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 •WWW. Doe-het-zel (materialen Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating L Tel 01828 12596 Moontetode 76a WatMkuveen f WADDINXVEEN - Om het doorgaande verkeer te weren en ter bevor dering van de verkeersveiligheid wil het gemeentebestuur de Bomenwijk tussen Petteplas, spoorlijn, Esdoornlaan en Sniepweg gaan inrichten als 30 km-zone. JE van het in aanbouw zijnde versdistribu tiecentrum achter de groenteveiling De Kring - Waddinxveen. Begin volgend jaar zal dit nieuwe pand, waar 200 tot LD O kunnen de te hoge rijsnelheden op deze weg drastisch terug worden gebracht. Het verkeer naar en van de Bomenwijk kan in de nieuwe opzet gebruik blijven maken van de Sniepweg, leplaan, Li- maweg en Puttelaan. Het autoverkeer maakt van de Puttelaan overigens nau welijks gebruik. Voor het (brom)fiets- verkeer ligt dat anders. Dit betekent dat de Puttelaan eigenlijk best in een fietspad veranderd zou kunnen wor den, maar B. en W. voelen hier niet zo veel voor, want ze vinden het onttrek ken van een weg aan het autoverkeer een te ingrijpende maatregel. programma volgt een toeristisch pro gramma. Iedere week belicht Kate Goudriaan een ander land of landstreek waarin het goed toeven is tijdens de vakanties. De laatste Boskoper in de ether is Menno Tamming, hij presen teert een sportprogramma. WADDINXVEEN - Op gebruikelijke wijze heeft Unigro NV aan de Brede- weg vorige week donderdag stil gestaan bij het bereiken van het hoogste punt Aan mevrouw E. WICHARD, werk zaam op de afdeling W.O.S./Welzijn van de gemeentesecretarie, is op eigen verzoek, per 1 september 1991, eervol ontslag verleend. Het kunnen realiseren van etheruitzen- dingen heeft een lange voorbereidings tijd gekend. De daarvoor te maken kosten en de benodigde gemeentelijke medewerking speelden daarbij een be langrijke rol. De RTW-radio meent dat er in de periode van de "kabelgebon- denheid” al een vaste kring van 2.500 luisteraars kon worden opgebouwd. Dit aantal moet door de etheruitzen- dingen alleen maar toe kunnen nemen. De programmamakers zijn van mening in de studio aan de Staringlaan pro gramma’s te maken die door de luiste raars zeer worden gewaardeerd. Het zou dan ook gaan om uitzendingen van gedegen kwaliteit, die gekenmerkt worden door professionalisme. Voorafgaande aan de ingebruikname van de etherfrequentie afgelopen za terdag had de RTW al een nieuwe pro grammering met meer radiozendtijd ingevoerdEr zij n nu van vrijdagavond tot en met zondagavond programma’s te beluisteren voor de gehele bevolking van Waddinxveen en omgeving. WADDINXVEEN - Staatssecretaris P. Dankert (PvdA) was vrijdagmid dag in Waddinxveen om in de futuristische yucca-potplantenkwekerij Sja- loom aan de Abraham Kroesweg de manifestatie ”Kom in de Kas” van een landelijke start te voorzien. ”Kom in de Kas”, waaraan zaterdag in Waddinxveen 17 bedrijven deelnamen, wordt jaarlijks in heel Nederland gehouden en om de twee jaar in dit Gouwedorp. De uitbreiding van het zenderbereik is voor de luisteraars niet ongemerkt voorbijgegaan. In speciale program ma’s met burgemeester C.M. van der Linden en de in Waddinxveen wo nende zanger George Baker (die aan een solocarrière is begonnen na het aan de kant doen van zijn Selection) werd ruchtbaarheid gegeven aan de uitbrei ding van de ontvangstmogelijkheden. De RTW meent dat pas nu goed ge werkt kan worden aan het verkrijgen van meer luisteraars, omdat in het weekeinde de programma’s nu ook bui tenshuis tijdens het wassen van de auto of het klussen in de tuin of op zolder be luisterd kunnen worden. De zen der kan met een bereik van ruim 30 kilometer nu een groot deel van het groene hart van Zuid-Holland bestrij ken. Men zendt ieder weekeinde uit vanaf vrijdagavond 20.00 uur. Het eerste pro gramma is voor de Turkse en Marok- kanse gemeenschap en duurt een uur. Daarna volgen verschillende program ma’s maar vooral veel muziek. Ook ’s nachts zendt RTW uit met non-stop muziek. Zaterdagmorgen is er een pro gramma met tips voor het weekeinde en de komende week. Hierin kan iedereen zijn informatie kwijt omtrent uitgaan, sportevenementen, enzovoorts. ’s Middags is er RTW Totaal. Hierin ac tuele onderwerpen en gebeurtenissen. De eindredactie en presentatie is in han den van Boskoper Ton van Bemmel. Ook de jeugd komt aan zijn trekken met muziek. Hieraan werkt onder an dere Claudia van Bemmel mee. De nacht van zaterdag op zondag wordt weer gevuld met muziek en rond negen uur volgt er een uitzending van de ker ken. Na een twee uur durend klassiek De werkzaamheden hiervoor zouden in de eerste helft van 1992 uitgevoerd kunnen worden, mits er gerekend kan worden op een behoorlijke financiële bijdrage van het rijk. Van dit geld moe ten verkeersdrempels en andere ver- keers- en snelheidsremmende maatre gelen betaald gaan worden. Aan het Raadhuisplein wordt met name nog bekeken in hoeverre de Sniepweg aangepast kan worden aan het 30 km-regiem omdat deze weg goed en comfortabel gebruikt moet kunnen blijven worden door de lijndienstbus- sen van Westnederland. Indien de bus- sen over de Dreef zouden gaan rijden kan de Sniepweg volledig worden be trokken bij de 30 km-zone van de Bo menwijk. Maar Westnederland is vooralsnog niet gecharmeerd van een omleiding van de busroute over de Dreef, waarvoor de Bomenwijkers dan een stuk verder zouden moeten lopen. De gemeente meent echter dat het maken van een bussluis ter hoogte van de Sniepweg/Li- maweg geen oplossing is, omdat daar door de toegankelijkheid van de Bo menwijk voor het overige verkeer slechter wordt. Dat betekent dat de Sniepweg dus niet verkeersdrempels en een bussluis zal krijgen. De mogelijkheid bestaat wel om het tracé te voorzien van asver springingen en versmallingen, bijvoor beeld door aan beide kanten parkeer plaatsen te realiseren. Op die manier N L EEUWEN7MB Toch zal de nieuwe 30 km-zone in de Bomenwijk het doorgaande verkeer te rug moeten gaan dringen. Een door de gemeente gehouden kentekenonder- zoek leert namelijk dat ongeveer 40 procent van het gemotoriseerde ver keer op de Sniepweg en de Limaweg deze wegen gebruikt als doorgaande route, terwijl daarvoor juist de Dreef is aangelegd. Oud-Waddinxvener en Gouwenaar G.P. KRAIJESTEIN, oud-gemeente- raadslid J.B. BORGER en MR. T. VAN DER TORREN maken geen deel meer uit van het bestuur van de af deling Waddinxveen van de Volkspar tij voor Vrijheid en Democratie (VVD). In hun plaatsen zijn gekozen mevrouw M. VAN DER VELDE- ENTHOVEN (Schielandweg 10), oud- bestuurslid T. VERVERS SR. (Beet hovenlaan 10) en H.G. VAN DEN BERG (Weidezoom 86). Het afde lingsbestuur bestaat thans uit voorzit ter J.A. LEEFLANG, penningmees ter H.D. VINK, secretaris H. J. BRUSSEL (herkozen), waarnemend voorzitter T.H.M. VAN DER KROGT (herkozen), M. VAN DER VELDE-ENTHOVEN, T. VER VERS SR. (contacten met ICW en KNOV) en H.G. VAN DEN BERG (propagandacommissie) WADDINXVEEN - De lokale radio-omroep RTW is sinds het afgelopen weekeinde ook via de ether te ontvangen. De frequentie daarvoor is 105.8 Mhz op de FM-band. De RTW blijft echter ook via de kabel te horen op 87.9 Mhz FM, maar ”we kunnen nu iedereen bereiken die we willen berei ken”, aldus RTW’s PR-functionaris Door Oremus. B. en W. vinden 4 van de 10 auto’s die eigenlijk niet op de Sniepweg en de Li maweg thuis horen te veel van het goe de. Voor dat doorgaande verkeer is er een goede alternatieve route beschik baar. De in de Bomenwijk uit te voeren maatregelen zullen er dan ook op ge richt zijn om het aantal verkeersbewe gingen in deze naoorlogse wijk een be langrijk stuk omlaag te brengen. De onderminister, net die ochtend te ruggekeerd van een driedaags bezoek aan Singapore met minister-president drs. R.F.M. Lubbers, werd onthaald door enkele honderden protesterende leden van de Voedingsbond FNV. Zij protesteerden tegen de naar hun me ning slecht betaalde werkzaamheden in de tuinbouw en het feit dat voor deze bedrijfstak nog geen CAO is afgeslo ten. De demonstranten kregen ook de gele genheid om in de kas, waar enkele sprekers de opening van "Kom in de Kas” luister bijzetten, hun spandoeken te ontvouwen. Hierbij was ook aanwe zig burgemeester C.M. van der Linden, maar Waddinxveens eerste burger be hoefde ditmaal zijn mond niet open te doen. Later op de middag stond voor de Voedingsbond FNV en de werkge vers in de tuinbouw de kantine van Sja- loom ter beschikking voor een geza menlijke persconferentie. Staatssecretaris Piet Dankert onder streepte in zijn rede het belang van de Nederlandse tuinbouw. Deze bedrijfs tak, zo stelde hij, is er in geslaagd zon der overheidssubsidie uit te groeien tot de belangrijkste tak van de Neder landse landbouw. Met een produktie-omvang van 11,6 miljard gulden verdrong de tuinbouw de traditionele koploper in de Neder landse landbouw - de rund-en melkvee houderij - van de eerste plaats. De ex portwaarde van de tuinbouwsector is door waardetoevoeging aan doorvoer- produkten nog hoger: 14,2 miljard gul den in 1990. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken constateerde dat computerge stuurde verzorging van kwekerij pro- dukten, uitgekiende grondsamenstel- ling, bemesting en verlichting in de tuinbouwsector geen vreemde zaken meer zijn. De plantenkwekerij Sja- loom noemde hij een uitstekend voor beeld van een professioneel en techno logisch geavanceerd bedrijf in een voor Nederland traditionele landbouwsec tor. ”En die technologische vooruitgang is hard nodig wil Nederland blijven con curreren met de overige EG-lidstaten. Wij hebben immers niet die gunstige klimaat-omstandigheden en evenmin een laag loonpeil waar de zuidelijke EG-lidstaten een voordeel aan kunnen ontlenen. De Nederlandse (glastuin bouw zal met inzet van zijn vakman schap en door toepassing van de be schikbare technologie en met gebruik making van onze uitstekende distribu- Hierbij gaat het niet alleen hit- en in formatieprogramma’s, maar ook klas sieke muziek en kerkelijke uitzendin gen. In voorbereiding is nog een Ne derlandstalig programma op woens dagavond en een programma voor ou deren op dinsdagmorgen. WADDINXVEEN - Zaterdag 13 april houdt de jeu de boulesvereniging Wad dinxveen het eerste Woubrechttour- nooi. Aan dit tournooi nemen de bewo ners van het gezinsvervangend tehuis "Woubrecht” (Woubrechterf) in Wad dinxveen deel. Zij zullen worden bege leid door leden van de jeu de boules vereniging Waddinxveen. tiefacihteiten de concurrentiestrijd aan moeten gaan”, stelde Piet Dankert. WADDINXVEEN/GOUDA - Aan de gevolgen van een eenzijdig verkeerson geval op de T-kruising van de Hene- gouwerweg met de verbindingsweg naar rijksweg A 12 is zaterdag een 60- jarige automobilist uit Rotterdam overleden. Zijn naast hem in de auto zittende echt genote raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde zaterdagmid dag. De Rotterdammer botste plotse ling tegen een lichtmast op de grens van Waddinxveen met Gouda. De man moest met ernstige verwondingen in het Goudse Bleuland Ziekenhuis wor den opgenomen. In de loop van de za- terdag overleed hij daar. WADDINXVEEN - In het weekeinde is de Waddinxveense rijkspolitie be trokken geweest bij een wilde achter volging van een 30-jarige automobilist uit Leidschendam. De man had te veel alcohol gedronken en joeg menige weggebruiker door zijn rijgedrag de schrik op het lijf. De Leid- schendammer kon uiteindelijk op de A 12 worden aangehouden. De politie werd rond middernacht door diverse weggebruikers op de hoogte ge bracht van de vreemdsoortig en gevaar lijk rijdende Leidschendammer. Aan vankelijk was de man bij Moordrecht rijksweg A 20 afgegaan en over de Bre- deweg naar de Beijerincklaan gereden. Menige automobilist deed hij op die binnenwegen haastig en verschrikt naar de berm uitwijken. Nadat hij rijksweg A 12 was opgegaan wist de de politie hem te lokaliseren. Omdat de man stoptekens negeerde en met hoge snelheid bleef rijden duurde het tot Voorburg/Den Haag eer hij te stoppen kon worden gedwongen. Daar werden zijn autosleuteltjes in beslag genomen. Ae'ÉF" Hoofdredacteur: B J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Staatssecretaris P. Dankert van Buitenlandse Zaken was vrijdagmiddag te gast van potplantenkwekerij Sjaloom aan de Abraham Kroesweg, waar hij werd ontvangen dog de organisatoren van de manifestatie "Kom in de Kas" en burgemeester C.M. van der Linden. (Foto: Sjaak Noteboom). -- --- W.F. DE BOER (Papaverveld 47) heeft bij de afdeling Waddinxveen van het Crhisten-Democratisch Appel (CDA) de voorzittershamer overgeno men van mevrouw T. VAN HOUTEN -WIJMA. Het in aanbouw zijnde versdistributiecentrum van Unigro NV aan de Bredeweg bereikte het hoogste punt. (Foto: Sjaak Noteboom). Volvo Prive Leasing is een nieuwe leasevonn. algesteind on depnve-auioberitier Waardoor pnve rijden nu ook zakelijK verantwoord is Bel Volvo Financiering, tel 033-651941 of informeer bij uw Volvo-dealer rnve Leasing \.4>.< 44i* l I _**4 l*1*1 i>i,l h I W Iwip 4a wil J.ahlaimc in*.li.|4i>.Ja<r I. U*,;.xixj> HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V., BEDRIJVENPARK COENECOOP 59, WADDINXVEEN TEL 01828-30555 tapijt gordijnen vinyl I zonwering 1 matrassen Bedtextiel Groensvoonie 12 Waddmxvwn Tel. 01828-16119 z Z - z' I NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1