W erkdruk maat schappelijk werker groter in Waddinxveen Kreater gaat het volgend weekend feestelijk open J h O n v Ol Meer geld Maatschappelijke dienstverlening Officiële opening na tijd van verbouwingen Flyers strijdend tenonder Minder mensen zonder werk Maria Wientjes van de VVD Groeneweg zoekt voetbalsters Programma Kreater Raad over leges voor gokkasten Bingo-avond Wh aS/v o Bjv *4 Vrijdag 26 april Zaterdag 27 april 11.00-12.00 uur - Koffieconcert door het Aurelia Saxofoonkwartet en limonadeconcert ’’Snaren met slagroom”. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden opent vrijdag avond 26 april om acht uur het nieuwe gebouw van het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat. De officiële ingebruik name na een seizoen van activiteiten wordt gevolgd door een receptie en een zaterdag 27 april van 11.00-17.00 uur met muziek (Aurelia saxofoon kwartet, Snaren met slagroom en Bolivia Canta) en theater (Koffer en Kik). Voorts zijn er exposities van gebruikte maskers en werken van Kreatercursisten. I) v»‘ ft T4 W':-' 1 sy Pagina 13 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 17 april 1991 WD-gemeenteraadslid Maria Wientjens-van der Velden. (Foto: Ton Bennemeer). Het subsidieverzoek 1991 voor deze vorm van hulpverlening bedraagt 4.681,- en kan gedekt worden uit het geen hiervoor in de gemeentebegroting 1991 is geraamd. bleek een maatje te groot voor de Flyers-dames. Terwijl de dames een overwinning nodig hadden om zich te kunnen handhaven in de eerste klas rayon. Meteen in de eerste helft stelde Argus orde op zaken en via 27-40 wer den de Flyers-dames op een nederlaag getrakteerd en dit betekende meteen degradatie naar de tweede klas rayon. Einduitslag 55-71. Heren 15 daarentegen blijft nog steeds winnen. Nu was het de beurt aan DAS 4 om de kracht van dit team te onder vinden. Rustig werden de aanvallen af gewerkt. Vooral door Peter Zwam- bom, die 27 punten maakte en via en kele tussensprintjes werd er een be moedigende voorsprong verkregen. De ruststand was 43-28. De tweede helft was een evenbeeld van de eerste. De einduitslag was 84-53. Meisjes-kadetten en jongens adspiran- Limonadeconcert "Snaren met slagroom" is een ander muzikaal onder deel van de opening van het centrum voor kunstzinnige vorming "Kreater”. WADDINXVEEN - De Vereniging Maatschappelijke Dienstverlening ’’Zuidplas”, die in Waddinxveen kantoor houdt in het Anne Frank-cen- trum, kan voor 1991 uit de Waddinxveense gemeentekas rekenen op een subsidiebijdrage van 220.145,-, inclusief de kosten van de uitbreiding van de activiteiten van de Zuidplas. WADDINXVEEN - In een alles of niets beslissende basketbalwedstrijd om de eerste plaats in de rayon eerste klasse heeft Flyers heren 1 het onder spit gedolven tegen BC Verkerk uit Zwijndrecht. De laatste wedstrijd van heren 1 werd een thriller doordat BC Verkerk afge lopen weekend onverwacht een neder laag opliep. Hierdoor kon Waddinx veen Flyers nog op gelijke hoogte ko men met de gasten als er gewonnen zou worden De hele wedstrijd echter liep Flyers achter de feiten aan. De start van BC Verkerk was beter, waardoor zij steeds het initiatief konden houden. De eerste helft werd afgesloten met een 29-38 achterstand. De tweede helft kwam Flyers beter uit de startblokken en in de vijfde minuut kwam men zelfs op voorsprong. Jam mer genoeg kon men dit niet volhou den. Uiteindelijk kon BC Verkerk de winst en het kampioenschap pakken. Het talrijke publiek (De Duikelaar was propvol) heeft wel kunnen genieten van een spannende en op hoog niveau staande wedstrijd. De einduitslag was 71-82. Dames 1 moest aantreden tegen Argus uit Den Haag. Deze tegenstander WADDINXVEEN - Bestuur en di rectie van het centrum voor kunst- zinnnige vorming Kreater aan de Kerkstraat nodigt alle Waddinxve- ners en streekgenoten uit tot het bij wonen van de festiviteiten ter ge legenheid van de officiële opening van het Kreatergebouw op vrijdag 26 en zaterdag 27 april. 20.00 uur - Onthulling gevelbord door burgemeester C.M. van der Linden en aansluitend receptie. 13.30-14.30 uur - Theater ’’Koffer en Kik” met Heksen. 14.30 uur - Expositie van in de voorstelling gebruikte heksenmas- kers. 14.45-15.45 uur - Theater ’’Koffer en Kik” met Tantes. 15.45 uur - grimeren voor kinderen. 16.00-17.00 uur - Optreden van de muziekgroep Bolivia Canta. In het gebouw zal van 26 t/m 28 april een uitgebreide expositie te bezichtigen zijn van werken van cursisten van Kreater. Voor de theatervoorstellingen en de concer ten kan men gratis kaarten reserve ren bij Kreater, Kerkstraat 13, Waddinxveen, tel. 01828-14422. Om 14.45 uur vervolgt theater Koffer en Kik met de voorstelling Tantes. Tantes is zowel een speelse als serieuze voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. Het gaat over Josje. Als haar tantes zich op een dag over zich op een dag over haar ontfermen is ze daar eigenlijk helemaal niet blij mee. Om toch haar eigen leven te kun nen leven, verzint ze een plan. Fantasie is een overlevingskracht en met zulke bemoeizuchtige tantes als Tante Be moei, Tante Trolly en Tante Miseef heb je daar een flinke portie van no dig.Ook bij deze voorstellingen is de toegang gratis. Men kan van te voren plaatsen reserveren bij Kreater of ze af halen bij de administratie in de Kerk straat 13. Op een aantal plaatsen in Waddinx veen zal op zaterdagmiddag de Boli viaanse muziekgroep Bolivia Canta op treden. De leden van deze muziek groep bespelen verschillende Zuida- merikaanse muziekinstrumenten, waarvan de grote trommel zonder twij fel zal verraden waar ze te vinden zijn. Om 16.00 uur zal deze groep de dag be sluiten met een concert in het gebouw van Kreater. Ook hiervoor is de toe gang gratis. Voorts verzoekt de vereniging Zuid plas om uitbreiding van het aantal for matieplaatsen met 0,4. De argumenten om tot uitbreiding over te gaan, zijn de volgende: - De gemiddelde werkdruk per maat schappelijk werker in Waddinxveen ligt hoger dan het landelijk gemiddel de; - Aan de hand van de door de VI VAM (het landelijk orgaan van het Alge meen Maatschappelijk Werk) opge stelde normering blijkt, dat het aantal formatieplaatsen voor Waddinxveen 2,4 zou moeten bedragen. Het werke lijke aantal bedraagt thans 2. - Gelet op de reeds voorhanden zijnde gegevens over 1990 wordt geconsta teerd, dat te weinig formatie-uren be schikbaar zijn om intensieve begelei ding aan te bieden aan personen met zware problemen. - De cliëntenstroom naar het Alge meen Maatschappelijk Werk groeit nog steeds. De dekking van de subsidie gebeurt uit de subsidie 1991 179.560,-), waarvan beschikbaar binnen de huidige begro ting 171.600,-. De hogere subsidie be draagt dus 7.950,- en is hoofdzakelijk een gevolg van de gestegen loonkosten in 1990. Voor de bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren (voorheen 7 x 24 uurs be reikbaarheidsdienst) is de gemeente door middel van de evaluatie-nota en een begeleidend schrijven verzocht het subsidiebedrag per inwoner te verho gen van 0,15 naar 0,1866. De oorzaken van de prijsstijging per in woner zijn gelegen in de verhoging van de personeelskosten, de kosten van werving, deskundigheidsbevordering, coördinatie en administratie. WADDINXVEEN - De verordening op de gemeentelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften gaat op voorstel van B. en W. gewijzigd wor den. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om te besluiten om de ad visering omtrent de behandeling van of de beslissing op bezwaarschriften, ge richt tegen beschikking van schooldi recteuren ingevolge de Leerplichtwet 1969, voor wat betreft de openbare scholen imperatief op te dragen aan de vaste commissie van advies voor de be zwaar- en beroepschriften en de direc teuren van de bijzondere scholen de (facultatieve) mogelijkheid te bieden om van de adviesfunctie van de com missie gebruik te maken. Bij wet van 29 september 1988, in wer king getreden per 1 januari 1989, is de ’’negatieve lijst”, vervat in de bijlage van de Wet Administratieve recht spraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob), gewijzigd. Tengevolge van deze wetswijziging is de Wet Arob ook van toepassing ge worden op beschikkingen ingevolge de Leerplichtwet 1969. Dit impliceert in het bijzonder dat sinds 1 januari 1989 tegen beslissingen van schooldirecteu ren omtrent beslissingen op verzoeken om de verlening van (extra) verlof voor 10 of minder dagen per schooljaar, een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het beschikkende orgaan. De Leer plichtwet bepaalt dat voor de verlening van verlof voor méér dan 10 dagen per jaar de goedkeuring van de leerplicht ambtenaar is vereist. Gelet op dit goedkeuringsvereiste kan tegen een weigering tot verlening van zodanig verlof geen bezwaarschrift worden ingediend. Tegen bedoelde be slissingen dient op grond van de Wet Arob direct beroep te worden ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. Gelet op het door B. en W. gevoerde beleid, dat een streven inhoudt naar meer uniformiteit c.q. eenduidigheid in de behandeling van bezwaar- en be roepschriften, achten zij het wenselijk dat de directeuren van de openbare scholen de bij hen ingediende bezwaar schriften, gericht tegen beschikkingen ingevolge de Leerplichtwet 1969, ter advisering voorleggen aan de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften. Zij stellen der halve voor om de verordening, rege lende de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, op dit punt aan te vullen. Ten aanzien van de bijzondere scholen kan het inwinnen van advies van de commissie uiteraard niet verplicht wor den voorgeschreven. Het is aan de di recteuren of de besturen van de bijzon dere scholen om te bepalen welke ge dragslijn terzake zal worden gevolgd. B. en W. achten het niettemin - even eens om redenen van uniformiteit en eenduidigheid - wenselijk om de direc teuren van de bijzondere scholen bij verordening de mogelijkheid te bieden om desgewenst van de diensten van de commissie gebruik te maken. Aurelia Saxofoonkwartet met Johan van der Linden (sopraansaxofoon) André Arends (altsaxofoon), Arno Bornkamp (tenorsaxofoon), Willem van Merwijk (baritonsaxofoon). (Foto: Ernesto Dupang). De verbouwde voormalige openbare Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat is al een tijdje in gebruik, maar de ver bouwing van de oude gymzaal en kleedkamers waren nog in volle gang. Dezer dagen wordt dan de nieuwe bal- letzaal annex uitvoeringsruimte opge leverd. Tevens is een ruimte gereali seerd die als bar en foyer gebruikt zal worden. Daarmee zal Kreater dan weer een nieuw stuk van haar doelstelling kun nen realiseren: het realiseren van acti viteiten op het gebied van dans en bal let en het bieden van mogelijkheden om uitvoeringen te geven en om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten, Ter gelegenheid van de opening zal burgemeester Van der Linden op vrij dagavond 26 april om 20.00 uur het (enorme) naambord op de gevel ont hullen, waarna er een receptie (met muzikale omlijsting) gehouden wordt in het nieuwe gedeelte van het gebouw. Voorts is er een expositie ingericht met werken van de cursussen tekenen/schil- deren, fotografie, beeldhouwen/boet- seren en bloemsierkunst. Deze grote expositie biedt een unieke mogelijk heid om eens te komen kijken naar wat er zoals gemaakt wordt in de cursussen. De expositie wordt ook geopend op vrijdagavond en is daarna te bezichti gen op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 27 april kan iedereen ’s morgens naar het Aurelia saxofoon kwartet luisteren. Dit wereldberoemde kwartet bestaan uit Johan van der Lin den, André Arends, Arno Bornkamp en Willem van Merwijk. Arno Bornkamp won onlangs de Ne derlandse Muziekprijs, een prijs die niet meer dan jaarlijks uitgereikt wordt aan de meest veelbelovende Neder landse musicus. Johan van der Linden ontving een bijzondere onderscheiding voor zijn arrangement van Gershwin’s ’’Rhapsody in Blue” op het TROS En semble Concours in 1985, waar het kwartet overigens de eerste prijs won. Een bijzonder aspect aan het Aurelia saxofoonkwartet is dat het naast de tra ditionele Franse en moderne Neder landse kwartetliteratuur regelmatig deze eigen bewerkingen ten gehore brengt. Behalve de ’’Rhapsody in Blue”, die zaterdag ook gespeeld zal worden, wer den bijvoorbeeld ook Moussorgksy’s Schilderijententoonstelling en strijk kwartetten van Ravel en Debussy be werkt. De Nederlandse muziekkritici waren unaniem enthousiast over de stijlvolle en meesterlijke bewerkingen, die ook verschenen op CD. C.M. VAN DER LINDEN Het concert is gratis toegankelijk. In verband met de te verwachten toeloop en de capaciteit van de zaal is het aan te bevelen om kaarten te reserveren (tel. 01828-14422) of ze alvast af te halen. Tegelijkertijd wordt er die zaterdag 27 april elders in het Kreatergebouw voor kinderen de voorstelling Snaren met slagroom gespeeld. Met eigen ge maakte instrumenten, improvisatie en andere muzikale hulpmiddelen wordt een uur lang met de kinderen op speelse wijze muziek gemaakt. ’s Middags worden twee solovoorstel lingen gespeeld in de nieuwe Kreater- zaaL Om 13.00 uur wordt Heksen ge speeld, een stuk gebaseerd op ”De Heksen” van Roald Dahl. Heksen is een vertelvoorstelling voor kinderen van 8 tot 88 jaar, vol gruwe lijkheden en sensatie. Om de verbeel dingskracht extra luister bij te zetten wordt er gebruik gemaakt van vernuf tig geconstrueerde maskers. Zij brengen de personages uit het ver haal tot leven. Direkt na de voorstel ling worden de maskers tentoongesteld zodat men een kijkje ’’achter de scher men” kan nemen. WADDINXVEEN - In het buurtcen trum De Boog aan de C. Huijgenslaan is er vrijdagavond 19 april weer een bingo-avond. De avond begint om 20.30 uur, zaal open om 19.45 uur. Gespeeld worden 11 ronden waarvan er één een koffie- ronde is. Voor een enkel boekje zijn de kosten 12,50. Voor een dubbel boekje zijn de kosten 17,50. Er zijn fraaie prijzen te winnen. Na af loop van de bingo is er nog gelegenheid voor een dansje. ten 1 konden het niet bolwerken tegen de kadetten van Grasshoppers uit Kat wijk en tegen Argus uit Den Haag. Beide teams zijn koploper in de compe titie. Meisjes-kadetten ging ten onder met 16-94. De jongens adspiranten bo den meer tegenstand. Maar het was niet genoeg voor een overwinning. Uit slag 44-62. Meisjes-adspiranten speelden een wed strijd tegen Zoebas uit Zoetermeer. De start van de Flyers-meisjes was uitste kend. Bij 16-0 werd er pas gescoord door de tegenstander. Uiteindelijk bleek de verkregen voorsprong in de eerste periode van beslissende aard. Via 22-2, 8-2, 8-8 en 10-10 werd de overwinning binnengehaald met 48-24. Jongens-adspiranten 2 moest aantre den tegen Blitz uit Voorschoten, Deze ploeg staat bovenaan in de competitie. Toch bleek er van een klasseverschil weinig sprake. Frank en vrij werd er door de Flyers tegenspel geboden. Uit eindelijk moest Flyers toch het onder spit delven, maar met opgeheven hoofd. Einduitslag 36-56. Vrijdagavond om 19.15 uur in De Dui kelaar speelt Flyers heren 2 tegen Lo- komotief. Bij winst kan heren 2 de kampioensvlag hijsen en is promotie naar de rayonklasse een feit. ZEVENHUIZEN - De damesvoetbal- vereniging Groeneweg kampt met een probleem. En waarschijnlijk zijn er meer dames-afdelingen binnen de re gio die met hetzelfde probleem kam pen, maar de Groeneweg-meiden wil len daar wat aan doen. In ieder geval willen zij dat er volgend jaar gewoon met een team in de regio- nale-klasse gevoetbald kan worden. Echter het probleem is dat er op het moment van dit schrijven voor volgend jaar nog maar 12 speelsters beschik baar zijn. En dat vinden zij te weinig. Dat moet minimaal naar 15 wil men in de loop van het seizo.en niet voor enorme problemen komen te staan, zo wel voor het team als voor de tegen standers. Vandaar dat de voetbalsters van Groe neweg zijn gestart met een ledenwerf campagne, aldus contactpersoon Con nie Baars-Baas, Weideplantsoen 35, Zevenhuizen (tel. 01802-2801). De damesafdeling van Groeneweg be staat al ruim 20 jaar. In die twintig jaar heeft welk team dan ook constant bo ven aan de top van het damesvoetbal meegedraaid. Verscheidene jaren zijn zij kampioen van de afdeling Gouda geweest en hebben ze de beker gewon nen. Daarna, toen de regionale-com- petitie werd ingesteld, hebben zij ook altijd bovenaan meegedraaid. Tevens is het zo dat ook dit jaar Groe- neweg-dames nr. 4 op de ranglijst staat van de regionale competitie. En omdat er volgend jaar een landelijke competi tie wordt gestart houdt deze 4e plaats automatische promotie is! Echter voor de 12 meiden die er voor volgend jaar over zijn is het kwantita tief niet haalbaar om in deze landelijke competitie mee te kunnen draaien. Vandaar dat daar hoogstwaarschijnlijk van afgezien wordt. grond van de (nieuwe) Algemene Sub sidieverordening Waddinxveen 1990 door de raad genomen te worden, aan gezien de vereniging is gerangschikt onder de zogenaamde ’’grote subsidie- ontvangers”. Vandaar dit voorstel aan de volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad. Op grond van de begroting 1991 kun nen de salariskosten per maatschappe lijk werker geraamd worden op 87.080,-. In Waddinxveen zijn twee maatschappelijk werkers werkzaam, zodat de subsidie 1991, vermeerderd met de directe huisvestingskosten van 5.400,- bepaald kan worden op 179.560,-. Uit gegevens van ’’Zuidplas” blijkt na melijk dat de gemiddelde werkdruk per maatschappelijk werker in Waddinx veen hoger ligt dan het landelijk gemid delde. Al in november vorig jaar had het be stuur van de Vereniging Maatschappe lijke Dienstverlening ’’Zuidplas” de begroting 1991 aan het college van B. en W. aangeboden. Waddinxveen sub sidieert alleen de in de begroting opge nomen onderdelen Algemeen Maat schappelijk Werk en de Bereikbaar heidsdienst buiten kantooruren. Daarenboven heeft het bestuur van de Vereniging Maatschappelijke Dienst verlening ’’Zuidplas” Waddinxveen verzocht het aantal formatieplaatsen van de maatschappelijk werkers voor Waddinxveen te mogen uitbreiden van 2 naar 2,4. De beslissing op deze subsidieverzoe ken dient met ingang van 1 januari op B. en W. stellen de gemeenteraad voor over te gaan tot uitbreiding van het aantal te subsidiëren formatieplaatsen met 0,4. De kosten van de uitbreiding bedragen 35.904,-. De dekking hier van kan gebeuren door een hogere sub sidie als gevolg van de uitbreiding van 2 naar 2,4 formatieplaatsen 35.904,-), terwijl er binnen de begroting 1991 20.000,- beschikbaar is. Er is dus extra 15.904,- benodigd. WADDINXVEEN - DE 47-jarige Maria Wientjens-van der Velden is voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie lid van de Waddinx veense gemeenteraad. Zij woont aan het Distelveld 18. Maria Wien tjens-van der Velden maakt sinds 1986 deel uit van de gemeenteraad. De Waddinxveense heeft diverse functies binnen het basis- en het voortgezet onderwijs bekleed. Bin nen de VVD-fractie nam ze ruim twee jaar geleden het fractievoor- zitterschap van ir. Karei Warmen hoven over. Maria Wientjens-van der Velden is getrouwd. Ze is in Waddinxveen lid van de gemeentelijke raadscom missie voor onderwijs en perso neelszaken en voor ruimtelijke or dening. WADDINXVEEN - Volgens het Ar beidsbureau in Gouda telde Waddinx veen in de afgelopen maand 513 geregi streerde mensen zonder werk. Een maand eerder waren dat er nog 536, dus 23 meer. De cijfers voor Boskoop zijn 277 (283 in februari) en voor Moer- huizen 104 (was Zevenhuizen 66 en Moerkapelle 42). De werkloosheid is in de gehele Goudse streek licht gedaald. Bij het Arbeidsbureau Gouda stonden in to taal 5.310 mensen zonder werk inge schreven, terwijl dat een maand eerder 5.480 mensen waren. Dat is een daling van drie procent. Ook in vergelijking met een j aar geleden zij n de cij fers gun stiger. Dan gaat het om een daling van vier procent. Uit de Goudse werkloos heidscijfers blijkt dat de werkgelegen heid zich in Waddinxveen het beste heeft ontwikkeld, want in dit Gouwe- dorp daalde de werkloosheid in een jaar tijd met acht procent. i Xt xj'i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 13