VOOR BOSKOOP EN OMGEVING van der linde 3,98 B BURGER GROENTE FRUIT rauwkost specialist 11 KWALITEIT VLOTTE BEDIENING AMBACHTELIJK SLAGER SMAKMAN VERKIEZINGEN LEDEN ALGEMEEN BESTUUR ^LAGE PRIJZEN 2 SLA EN 2 KOMKOMMERS EN 2 BOSSEN RADIJS EN EEN HOLL. BLOEMKOOL SAMEN HEEEEEEL KILO WITLOF Snackkiosk 7 Stekkie HOLLANDSE IJSBERGSLA 1,49 1,49 Kilo SOEPTOMATEN 1,98 1,39 2 Kilo ELSTAR 3,98 Kilo SPINAZIE 0,98 2,50 3 KOMKOMMERS 1,98 1,98 1,49 Kilo RABARBER 1,49 1,49 ZATERDAGMORGENVOORDEEL VAN 8.30 TOT 10.30 UUR Diversen 1I1UYEM GELD LENEN? 01828-14133 HORECA- MEDEWERKSTER (WERKER) 2 Kilo KLEINE ZACHT-ZURE LOMBARTS 1,98 5,00 3KiloSt.REMY (ROODSTOVERS) 3,95 6,00 Doos HOLL AARDBEIEN 3 Dozen voor Verzekeringen AFWAS- KEUKENHULP Bos KASCHRYSANTEN 2 BOSSEN 2 Bosjes NARCISSEN ZONDER BLAD Kilo WITLOF 1,98 2 Bossen RADIJS 'r^r V V 250 Gram CHAMPIGNONS MIDDELMAAT HOLLANDSE BLOEMKOOL g Tw" Ai I 0,98 1,69 2,98 (PRIJSWIJZIGINGEN EN UITVERKOCHT VOORBEHOUDEN) IN 3 PLOEGEN DIENST 5 HAMBURGERS 4,75 l 6 DAGEN PER WEEK GEOPEND MM KANAALSTRAAT 2 - WADDINXVEEN - TELEFOON 01828-13287 ZONDAG TRECO auping WATERSCHAP MEER ENWOUDE HEB JE INTERESSE:BEL DAN VOOR EEN SOLLICITATIE GESPREK 01828-12103 (NA 18.00 UUR) TRANSPORT BEDRIJF DOELEMAN DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG MET VOORDELIGE WEEKE N D-A AN BIE Dl N G E N MAANDAG/ DINSDAG KILO SAUCIJZEN 7,98 PAARDEBIEFLAPPEN PER KILO 10,00 KILO RIBLAPPEN 13,98 Het juiste slaapsysteem kiezen is een serieuze zaak. En dat kunt u niet zonder een vakkundig advies, Slaapgilde dealer Van der Linde geeft u de juiste voorlichting en informatie zodat u samen tot een goede keuze komt. 0,98 1,98 3,98 0,69 1,98 0,98 0,79 0,79 1,98 3,98 1,98 TE KOOP GEVRAAGD: LOOP-EN SLOOP AUTO’S, OUD IJZER EN METALEN TEL. 01824-2689 PRINTER- EN SCHRIJFMACHINE- LINTEN TIENTALLEN MODELLEN DISKETTES TDK MAXWELL 3M INL.ZUIDPLASLAAN 2-64 TELEFOON 01828-30462 Meubelfabriek J. Vermey VOOR DE SPITSUREN ZOEKEN WIJ EEN VLOTTE MEDEWERKSTER 1 SlaaPF77 slaapgildedealer Meubelfabriek J. Vermey ZOEKT JONGE MEDEWERKER DIE OPGELEID WIL WORDEN TOT MEUBELMAKER OF MACHINAAL HOUTBEWERKER INZAGE OPGAVEN KANDIDATEN INZAGE PROCESSEN-VERBAAL INZAKE ONDERZOEK EN BESLISSING GELDIGHEID KANDIDAATOPGAVEN STEMMINGEN MACHTIGING TOT STEMMEN DOOR OVERDRACHT OPROEPINGSKAART SCHRIFTELIJKE AANVRAAG OM BIJ VOLMACHT TE STEMMEN NADERE INFORMATIE WAARDEBON MAANDAG MORGEN OP KANAALSTRAAT PERSSINAASAPPELS NU EXTRA VOORDELIG 18 VOOR VRAAGT CHAUFFEUR VOOR 20 UUR PER WEEK Hotel - Café - Restaurant - Zalen - „De Unie” WIJ HEBBEN PLAATS VOOR: MAANDAG 22 APRIL Kilo ANDIJVIE 500 Gram PANKLARE ANDIJVIE 2 Kilo KLEINE LOMBARTS 500 Gram GEK. BIETEN 15 PERSSINAASAPPELS 2 Kilo ROODK. St. REMY 5 Kilo EIGENHEIMERS DINSDAG 23 APRIL Kilo PREI KiloCOMICEHANDPEREN 12 GROTE NAVELS 2 Kilo UIEN 5 Kilo BINTEN Kilo WITLOF Kilo SPINAZIE 0,98 0,98 3,98 1,49 0,98 COMPUTERPAPIER DIVERSE MATEN EN UITVOERINGEN AMBACHTELIJKE VLEESWAREN 250 Gram Hausmacher2,49 150 Gram Grillworst1,98 150 Gram Pekelvlees2,25 100 Gram Paarderookvlees2,49 Al deze eigen producten div. malen met goud bekroond WOENSDAG 24 APRIL 2 SLA 2 Kilo GROTE LOMBARTS 500 Gram GESCHRAPTE WORTELS 3 KOMKOMMERS 15 CUBA PERSSINAS Kilo TOMATEN A Pagina 16 j I Kiesgerechtigde Naam: Adres: Woonplaats:..... Kiesdistrict: Naam: Adres: Woonplaats: Handtekening 3,50 SLAAPGILDESPECIAALZAAK 2 P Zijde 3 Boskoop 01727-12544 ZB Van der Linde Interieur biedt u komplete slaapkamers, kasten, toiletmeubelen, ledikanten met komfort hoogte, bedbodems, boxsprings, waterbedden, schuifdeurkasten op maat. IA SW1SSWL8I f EVENSLAPER I l I Wijst aan om het stemrecht uit te oefenen de medegerechtigde, maat, mede vennoot of vertegenwoordigingsbevoegde. leontien zoekt vakantiewerk. Waddinxveen: Kerkweg-Oost 151B, Tel. 01828-19679 K.W.-Plein 53, Tel. 01828-13306 Boskoop: Dorpstraat 6, Tel. 01727-17056 Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur; Dinsdag en woensdag 8.30-12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur Donderdag 8.30-18.00 uur-Vrijdag 8.30-18.00 uur en Zaterdag 8.30-16.00 uur Donderdagavond koopavond op K.W.-Plein - Vrijdag koopavond in Boskoop Maandagmorgen ook geopend op de Kanaalstraat 250 GRAM BIEFSTUK 5,95 I. Gevraagd: Een hulp voor 2 ochtenden per week. Tel. 01828-14629. Sollicitaties: Zuidkade 94-95 - 2741 JE Waddinxveen Telefoon 01828-12244 Met ingang van de eerste dinsdag van september 1991 treedt het algemeen bestuur van het waterschap Meer en Woude in zijn geheel af. In verband hier mede zullen voorafgaand en wel op 22 mei 1991verkiezingen van hoofdinge landen en hoofdingelanden-plaatsvervanger voor het ongebouwd en ge bouwd onroerend goed worden gehouden. Deze verkiezingen vinden dis- trictsgewijze plaats en wel zoals aangegeven onder STEMMINGEN. Op 2 april jongstleden heeft overeenkomstig eerdere publicatie de kandidaat stelling voor deze verkiezingen plaatsgevonden en heeft het hoofdstembu reau de desbetreffende opgaven onderzocht. Op 5 april daarop volgend heeft het hoofdstembureau over de geldigheid van de opgaven beslist. In kiesdistrict 3 bleken voor de categorie gebouwd minder kandidaten gesteld dan het aantal vacante plaatsen bedraagt. In verband hiermede heeft het da gelijks bestuur van het waterschap in zijn vergadering van 9 april 1991 een kandidaat gesteld, nodig om in alle vacante plaatsen te voorzien. In de kiesdistricten 2 en 3 bleken voor de categorie ongebouwd evenveel kan didaten gesteld als het aantal vacante plaatsen bedraagt. In verband hier mede worden voor genoemde kiesdistricten in deze categorie alle kandidaten als gekozen aangemerkt. De opgaven en het besluit tot aanvullende kandidaatstelling liggen voor een ieder ter inzage ter secretarie van het waterschap, Aïdaschouw 1 te Zoeter- meer (wijk 27). Van de zittingen van het hoofdstembureau tot onderzoek van de opgaven van kandidaten op 2 april jongstleden en tot beslissing over de geldigheid van die opgaven op 5 april daarop volgend is proces-verbaal opgemaakt. De processen-verbaal liggen voor een ieder ter inzage ter secretarie van het waterschap, Aïdaschouw 1 te Zoetermeer (wijk 27). In kiesdistrict 1 in de categorieën ongebouwd en gebouwd; in kiesdistrict 2 in de categorie gebouwd en in kiesdistrict 4 in de categorieën ongebouwd en ge bouwd bleken meer kandidaten te zijn gesteld dan het aantal vacante plaat sen bedraagt. Ook deze opgaven liggen ter inzage bij het waterschap. In ver band hiermee zullen tussen deze kandidaten stemmingen worden gehouden. Ten minste veertien dagen voorde stemming zal elke kiesgerechtigde, die be voegd is aan de stemming deel te nemen, van de voorzitter van het water schap een oproepingskaart ontvangen. De stemmingen vinden plaats op 22 mei 1991 tussen 08.00 en 19.00 uur in stembureaus, waarvan de vestigingsplaats op de oproepingskaarten zal wor den aangegeven. Ten aanzien van onroerende goederen die in het kadaster op naam zijn gesteld van meer dan één zakelijk gerechtigde of die op naam zijn gesteld van een maatschap of een vennootschap onder firma berust de bevoegdheid tot het uit oefenen van het kiesrecht alleen bij degene die daartoe schriftelijk is aange wezen door respectievelijk de medegerechtigden, maten of mede-vennoten. Een schriftelijke aanwijzing of een wijziging of intrekking daarvan wordt aan het dagelijks bestuur gezonden en heeft alleen rechtskracht als deze uiterlijk 15 mei bij het waterschap is ontvangen. Ten aanzien van onroerende goederen waarvan de zakelijk gerechtigde een rechtspersoon is kan het kiesrecht uitgeoefend worden door degenen die tot vertegenwoordiging bevoegd zijn. Ook in dit geval moet een schriftelijke aan wijzing plaatsvinden die rechtskracht heeft een week na de dag van ontvangst. Voor de aanwijzing kunt u gebruik maken van het hieronder afgedrukte formu lier, dat in een ongefrankeerde envelop moet worden gezonden aan: Waterschap Meer en Woude, Antwoordnummer 18150, 2700 VJ Zoetermeer. Zuidplaslaan 19 Waddinxveen 01727 16167^ gg-. De kiesgerechtigde kan een andere kiesgerechtigde, die op 2 april jongstleden in hetzelfde stemdistrict als hij staat ingeschreven, eenvoudig via de uiterlijk 8 mei 1991 ontvangen oproepingskaart machtigen in het stembureau van dat stemdistrict voor hem te stemmen door ondertekening van een formulier op de oproepingskaart. Ook is stemming bij volmacht mogelijk. Daartoe kan met een ter secretarie van het waterschap kosteloos verkrijgbaar formulier tot uiterlijk op 8 mei 1991 een met redenen omkleed verzoekschrift bij de voorzitter worden ingediend. In het verzoekschrift moet een gemachtigde worden aangewezen, die in dit geval niet zelf kiesgerechtigd behoeft te zijn. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de secretaris van het water schap Meer en Woude, Aïdaschouw 1, 2726 JZ Zoetermeer, tel. nr. 079- 415231. 4B tv KERKSTRAAT 19 - 2742 BG WADDINXVEEN TELEFOON 01828-11949 Taakomschrijving: Het vervoer 's nachts van rolcontainers. Werktijden: Op maandag, woensdag en donderdag vanaf 22.30 tot 05.00 uur. Sollicitaties: Na telefonische afspraak aan bovengenoemd adres. 4 'O o /a G A. Versloot - Kerkweg Oost 226 - Waddinxveen Telefoon (01828)-12103-16965 - Fax 16649 Zoetermeer, 17 april 1991 Dagvoorzitter van het waterschap Meer en Woude, A.J.M. Jacobs. I Sle«3eb;k gebied Wolertchops kontoor Gemool Greni woterschop - - - - Oren» bemolngkgebied Grent «on nel k»4dnlriel Grens von het Uemdistrict E L K E 0 0 N D E R D A G ■■■■■■I 2,50 Al phen od^Rijn' Dorpstraat 39 Waddinxveen Telefoon 01828-12298 *3 O <2 Hot er twoud e teorp i 1B Illlllllllllllllllllll 3,98 0,98 Woensdag 17 april 1991 3,50 p A A B 0 E \ILEE-s 500 GAN* 9,98 B\Ef- 500 5,98 paaboP' I 9\M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 16