Prins Bernhard komt voor J. Baas naar Waddinxveen .s. s. i o o Protest bij installatie Ongemak bij stroomstoring to Op dinsdag 7 mei opening van nieuw kantoorpand aan de Wilhelminakade 5V2 uur geen licht v.d. linde 3CWT L Dia-avond Griekenland voor ouderen in AF-centrum WADDINXVEEN - Komende maan dagavond 22 april om acht uur wordt door de culturele commissie van de Stichting Welzijn Ouderen Waddinx veen in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum weer een avond ver zorgd voor alle ouderen en mindervali- den, die woonachtig zijn in Waddinx veen. GUIT Wijziging verordening voor bezwaren extra verlof Bestuur blij met G. Fahrner Raadsleden op de fiets door de wijk Zuidplas 11J5 ■teifaÉr Onafhankelijk Nieuwsblad HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN Brommer RIOOL VERSTOPT? 01828-12624 TEXEL...TOT...LUXEMBURG A ^Brommer SCHOENEN HAR WA” I J r - lil «Rh BEL: INTERIEURVERZORGING I ALS ZAKELIJK RIJDEN 'N PRIVÉKWESTIE IS, Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 ^DIENSTVERLENING^ 24 UUR PER DAG X DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: RIJOPLEIDING op VIDEO NU BEREIKBAAR VAN MET HET BENELUX TOESTEL. BINNEN 1 DAG INGEBOUWD EN DIRECT EEN NUMMER. BEL VOOR SPECIALE AANBIEDING: SCMH TEL. 01828-17552 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ F tapijt gordijnen vinyl H zonwering P matrassen -r Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddmxwen Tel. 01828-16119 IS PRIVE LEASING WEL ZO ZAKELIJK. 4/ JL- jL 6 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 17 april 1991 46e Jaargang - No. 2229 Nieuw kantoor Baas Beheer nieuwe directeur van Huize Souburgh. (Foto: Sjaak Noteboom). 'i Reed-» >unaf f ft.U.-fincl. BI W> per maand. HOOFTMAN AlTOBEDRUF B.V., BEDRIJVENPARK COENECOOP 59. WADDINXVEEN TEL 01828-30555 Hoofdredacteur: B J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 S£«VIC£ CENTRUM MIDDEN HOLLAND c 3 I Doe-het-zelfmatenalen I I Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel 01B26 12596 -- 76a «v h 1 Waddinxveen Dit keer wordt er een dia-avond gehou den. Deze wordt verzorgd door de heer A. Verwaal, leraar aan de Prof. Kohn- stammschool voor openbaar MAVO. De heer Verwaal zal dia::s vertonen over Griekenland die hij tijdens een reis naar dit land heeft gemaakt. Het is een land met een prachtige cultuur met vele oudheden in een mooi landschap. De heer Verwaal is een uitstekend ver teller en zijn dia-series worden met grootst mogelijke zorgvuldigheid ge maakt. Hij was al meer in het Anne Frank-centrum voor het verzorgen van een avond. Ook de eerste avond van dit seizoen werd door hem verzorgd en dat was een groot succes. Voor velen is Griekenland bekend, maar ook voor velen nog onbekend. Vooral de cultuur van dit land en de vele historische bouwwerken zal veel mensen interesseren. Om die reden is een avond over Griekenland uitge zócht. De avond is toegankelijk voor ieder een, dus voor alle ouderen, ongeacht waar zij in Waddinxveen wonen. Nie mand behoeft thuis te blijven omdat er vervoersproblemen zouden kunnen zijn. Een telefoontje naar nummer 15555 en men wordt tegen betaling van een vergoeding van 2,- thuis gehaald en na afloop weer teruggebracht. De toegangsprijs is 2,- per persoon. Een introducé is geen bezwaar. Ten aanzien van het te voeren beleid, is in februari een ambtelijk advies opge steld waarmee B. en W. hebben inge stemd. Het ambtelijk advies is uitvoerig be sproken in de commissie voor Alge meen Bestuurlijke Zaken, die aan het voorgestane beleid haar instemming betuigt. Eén van de elementen uit de hiervoor genoemde notitie betrof een voorstel aan de raad om de legesverordening op het punt van de speelautomaten zoda nig aan te passen, dat voor de afgifte van aanwezigheidsvergunningen de (wettelijk) maximum leges worden ge heven. Volvo Pnvc Lcasii algcMcind on dc nnve-aut. nu <x»k zakvlijK verantwoord Volvo Financiering, of informeer bij uw V van Houten. (Foto: Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN - De nieuwe en duurdere legesheffing voor speelauto maten in Waddinxveense horecabe drijven komt volgende week woens dagavond aan de orde in de gemeente- raads vergaderi ng In het beleidsprogramma van CDA, PCW en VVD voor de raadsperiode 199Ü-1994 is onder de rubriek "Open bare Orde" het voorgenomen beleid inzake speelautomaten in hoofdlijnen aangegeven. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De installatie van de Waddinxvener drs. M.T. Giesen van de Marga Klompéhoeve tot lid van de Proviniale Staten van Zuid-Holland voor de Centrumdemocraten (CD) gistermor gen in het Haagse Provinciehuis, heeft aanleiding gegeven tot verzet van een klein groepje anti-racisten. Zij protesteerden bij de ingang van het complex aan de Zuidhollandlaan. WADDINXVEEN - Prins Bernhard verricht dinsdag 7 mei de officiële opening van het nieuwe bedrijfspand van Baas Beheer BV aan de Wilhel- minade, met 850 medewerkers Waddinxveens grootste werkgever. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vorige week vrijdag meegedeeld. ven. Mitac Waddinxveen BV voert werkzaamheden in de milieu- techni sche sfeer uit. De 55-jarige zuster G. Fahrner-van Os uit Waddinxveen, per 1 meia.s. de Het is voor het door de Waddinxveense Noordkade-bewoner J. Baas een grote eer dat de echtgenoot van prinses Juliana én sinds 1961 ereburger van Waddinxveen begin volgende maand voor zijn bedrijf naar Waddinxveen komt. Aan het accepteren van de uit nodiging voor de openingshandeling heeft achter de schermen ook burge meester C.M. van der Linden het no dige bijgedragen. Baas Beheer BV is een bedrijf dat van oudsher is gespecialiseerd in de aanleg van kabels en leidingen voor eiectrici- teit en riolering en in data-en telecom municatie. Het concern beschikt over elf werkmaatschappijen. Prins Bernhard is sinds de jaren dat C.A. van der Hooft burgemeester van Waddinxveen was herhaaldeiijk in het Gouwedorp op bezoek geweest. Zo gaf hij in 1967 de aanzet tot de bouw van het eerste deel van het winkelcentrum de Passage, was hij in 1973 in Waddinx veen bij het van start gaan van de Bouwvoorlichting aan de Staringlaan en verrichtte de prins-gemaal op uitno diging van de toenmalige burgemeester mr. A.G. Smallenbroek in 1978de ope ning van het nieuwe raadhuis aan het Raadhuisplein. Baas Beheer, opgericht door Joop Baas’ grootvader H. Baas, bestaat 90 jaar. Het bloeiende bedrijf beschikt over nevenvestigingen in Dokkum en Haarlem. Rond de ingebruikname van het nieuwe kantoorpand wordt een groots feest gehouden voor medewer kers, genodigden en relaties. Baas Bedrijven BV heeft gezorgd voor een markant kantoorgebouw aan de Gouwe. Dat was ook een eis van het ge meentebestuur. Het ontwerp is van Stuurman Partners BV, terwijl de bouw in handen was van SMT in Veg hel. Het complex, met een vloeropper vlakte van 2.000 vierkante meter, kost drie miljoen gulden. De sterke groei van de Baas Bedrijven deed de vraag naar kantoorruimte zo toenemen dat een paar jaar geleden werd besloten een forse uitbreiding te gaan realiseren. Even heeft nog het idee gespeeld de huidige kantoorac- commodatie aan de Zuidelijke Dwars weg te vergroten, maar nieuwbouw bleek uiteindelijk de goedkoopste op lossing. Baas Bedrijven BV beschikt nu over dubbel zoveel kantoorruimte als tot voor kort het geval was. Een voorbeeld van de groei en bloei van het Waddinxveense bedrijf, dat ge leid wordt door president-directeur J. Baas en - sinds juli vorig jaar - door een managementteam van zes man (P.C.J. de Jong, N. Baas, R.G. Tournier, J.G.M. van Vliet, P.E.M. Verstege en C.W. van Harskamp)is de oprichting van Mitac Waddinxveen BV, de nieuw ste loot aan de stam van Maas Bedrij- Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlan den zal op dinsdag 7 mei te Wad dinxveen de opening verrichten van het nieuwe kantoorgebouw van Baas Beheer b.v. Baas Beheer b.v. is een onderneming die directie voert over elf werkmaat schappijen. Deze werkmaatschappijen kunnen de totale infrastructuur betref fende kabels en leidingen zelfstandig aannemen en uitvoeren met eigen per soneel en materieel. Hiertoe behoren alle voorkomende werkzaamheden voor onder meer gas-, water-, elektra- en rioleringsnetten. centrale antenne inrichtingen, data- en telecommunica tie, verkeerssignalering en stortgaswin ning. Op de wijze berichtte de Ne derlandse Staatscourant vorige week vrijdag over de komst van prins Bernhard naar Baas Be drijven aan de Wilhelminakade. (Bron: Nederlandse Staatscou rant). WADDINXVEEN - Over twee weken gaat - zoals bericht - de be noeming in van zuster G. Fahrner- van Os (55) tot directeur van het protestants-christelijke verzor gingshuis Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. Voorzitter J. Slinger en secretaris A. de Jong van het bestuur van de Protestants Christelijke Stichting Bejaardentehuis ’’Souburgh" heb ben de benoeming vorige week offi cieel meegedeeld en een foto van de per 1 mei a.s. benoemde Wad dinxveense verspreid. Het stichtingsbestuur zegt na intern overleg tot de benoeming van de di recteur te zijn overgegaan als op volger van de vorige, die niet bleek te functioneren. Mevrouw Fahr ner, die in 1992 veertig jaar in aller lei zorgfuncties werkzaam is (ze is gediplomeerd A-verpleegkundige met ’’Ooivaartje”, maakte haar Z- opleiding overigens niet af. werkte als kraamassistente, maar hielp in Waddinxveen ook bij bevallingen), is sinds 1967 bij Huize Souburgh in dienst. In het verzorgingstehuis aan de Prins Bernhardlaan, waar 91 hoog bejaarden verblijven, was ze vele jaren hoofd van de verzorging en huishouding en heeft ze meerdere malen tot volle tevredenheid ge functioneerd als adjunct-directeur. ”Ze heeft een schat aan ervaring en is zeer betrokken bij de verzorging en begeleiding van ouderen”, aldus het stichtingsbestuur, dat zegt veel vertrouwen te hebben in haar be leid en daarom zegt dankbaar ge bruik van haar te zullen maken bij het verder uitbouwen van het ver zorgingstehuis Souburgh. de publieke tribune uitbrak. De Wad dinxveense CD’er werd door de staten leden genegeerd. Niemand gaf hem een hand of keurde hem een blik waar dig. Zelf verklaarde drs. Giesen gekozen te zijn door 25.000 Zuidhollanders en dus rechtmatig zijn plaats te hebben inge nomen. Opnieuw geïnstalleerd werd ook het Waddinxveense CDA-statenlid -W. Waterreus, echtgenoot van het chris- ten-democratische raadslid Wil Water- reus-de Vries. In de nieuwe Provinciale Staten zitten leden van acht partijen. Ze zijn afkom stig uit het CDA (23), PvdA (18), VVD (15), D’66 (15), SGP (4), Groen Links (4), RPF/GPV(3) en CD (1). Het col lege van Gedeputeerde Staten wordt gevormd door PvdA, VVD en D’66. Het CDA levert geen gedeputeerden meer en beschouwt het nieuwe college als een verlies voor de democratie en hant er in het Provinciehuis een sfeer van politieke milieuverontreiniging. Bakkers konden niettemin in hun bak kerijen niet verder, winkels als Albert Heijn aan het Koningin Wilhelmina- plein rhoesten hun nachtelijke bevoor rading staken, tennissers op de banen van Be Fair aan de Sniepweg moesten op de tast het sportcomplex De Buiten hof verlaten, de spoorwegovergang bij het NS-station Waddinxveen moest korte tijd door de brandweer worden bewaakt en in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan (waar snel uitge putte noodaccu’s met lampen werden vervangen door andere lichtbronnen) staken bestuursleden, verzorgsters, brandweerlieden en rijkspolitiemensen de helpende hand uit. In de bejaarden woningen aan het Jan van Bijnenpad was er ook geen water. De demonstranten van de Goudse Stichting Provinciaal Platform Anti- Racisme riepen de passerende nieuwe leden van de Provinciale Staten in pam fletten en spandoeken op "ondubbel zinnig stelling te nemen tegen racisme” en vroegen hen een button met de tekst "geen racisme in PS” op te spelden. De installatievergadering had verder een betrekkelijk rustig, maar deels ge spannen verloop doordat er tumult op De nachtelijke stroomstoring, welke het Energiebedrijf Rijnland overigens honderdduizenden guldens aan scha declaims dreigt te gaan opleveren, bracht wel erg veel ongemak. Diverse bedrijven beschikten echter over nood- stroomvoorzieningen, zodat zich daar geen problemen voordeden. De koel en vriesvoorzieningen in winkels kun nen in de meeste gevallen een uitscha keling van enkele uren wel aan, dus ook daar ontstonden nauwelijks cala miteiten. >ing is een nieuwe leasevorm, itDoezilter. aardoorprive njden ld" ÓY)“t>5l93l rYOLX/o .dvo-deukr Pnve Leasing Wethouder J. Neele (PCW) met een toevallige fietser en achter hem PvdA-raadlid G.L. Torenbeek (links) en Openbare Werken-directeur ing. S. laan moet daarom beter in de praktijk worden gebracht. WADDINXVEEN - Leden van de raadscommissie voor openbare werken en bedrijven en verkeer hebben vorige week woensdagmiddag, voordat ze in het gemeentehuis gingen vergaderen, een fietstocht door de woonwijk Zuid plas gemaakt. De Waddinxveense volksvertegen woordigers Jaap van den Berg (VVD), Henk de Bas (PCW) en Wil Waterreus- de Vries (CDA) stelden zich op die ma nier onder aanvoering van wethouder J. Neele (PCW) en Openbare Werken- directeur ing. S. van Houten op de hoogte van de fietsveiligheid in de nu bijna complete woonwijk. Hun belang stelling ging voornamelijk uit naar ver schillende oversteeksituaties voor fiet sers. Wat de raadsleden opviel was dat veel voet- en wandelpaden door fiet sers en bromfietsers worden gebruikt, terwijl er een fietspadennet in de wijk en fietspaden langs de beide zijden van de Zuidplaslaan aanwezig zijn. Toch bleek niet dat omwonenden langs de Zuidplaslaan tegen overstekende fietsers op de voetpaden niet zoveel be zwaren hebben, als er ze maar kalm en rustig rijden. Maar de commissieleden lieten er geen twijfel over bestaan het fietsen op voet- en wandelpanden niet te willen tolereren .Het met de fiets vei lig kunnen oversteken van de Zuidplas- 1 llmbI ^>5^0. Burgemeester C. M. van der Linden kent ook prins Bernhard. In IWki be zocht hij met een Waddinxveense delegatie paleis Soestdijk ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Rechts oud-gemeenteamte- naarW.F. Meijer. (Foto: Archief). WADDINXVEEN - Heel Waddinxveen, maar ook omringende gemeen ten als Boskoop, Moerhuizen en Hazerswoude, hebben in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 april ruim vijf en een half uur zonder stroom ge zeten. De electriciteitsstoring, die zich volgens het Energiebedrijf Rijn land voordeed in een kapotte schakelaar in het hoogspanningsnet van het 50 kV-station bij de Jan Dorrekenskade-Oost/Alpherwetering, duurde van rond elf uur tot tegen half vijf in de ochtend. Voor de Waddinxveners die nog niet in bed lagen zat er niets anders op dan kaarsen in hun woningen aan te steken en het kijken naar de televisie of het luisteren naar de radio en andere ge luidsapparatuur te vervangen door een goed gesprek. Rond middernacht was menige woning in het volstrekt don kere Waddinxveen, waar natuurlijk ook de straatverlichting was uitgeval len en er alleen lampen van passerende auto’s te zien waren, verlicht door kaarslicht. Het verhelpen van de stroomstoring - waarnaar het onderzoek nog altijd voortduurt - door medewerkers van het Energiebedrijf Rijnland nam in de nacht van vrijdag op zaterdag de no dige tijd in beslag omdat de electriciteit moest worden omgeleid via diverse 10 kV-stations. Dat betekende op pad gaan naar de betreffende transforma- torhuisjes voor het verrichten van de nodige handelingen. Kort na de stroomstoring werd van sla gerij Van Tilburg aan het Koningin Wilhelminaplein de etalageruit inge gooid. Meteen daarna werden twee fonduestellen en een fles wijn ont vreemd. In de volstrekt duistere uren hebben zich geen bijzondere vernielin gen of inbraken voorgedaan. i 77^"//' iC; t K -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1