Informatiedag alternatieve HALT is succesvol Opgave Kindermarkt loopt zeer gesmeerd geneeswijze Het Trefpunt i i gL Wijziging Algemene Politie Verordening Weer subsidie van 20 mille WSE-jeugd in Dwingeloo Opnieuw titel bij Kwiek Ruilbeurs OPGAVE VOOR KINDERMARKT 1991 Wielerronde Z’huizen Zwemsucces van De Gouwe leen Michelle verbeterde op dit num mer haar PR (-0.4) haar clubgenootjes Cindela en Lydia den Drijver verbeter den hun persoonlijke records aanzien lijk, resp. -12.9 en -7.5 sec. Bouwen in Moerhuizen Kunstgras: Geen extra blessures hockeyers Bassie en Adriaan bij RTW CD House Party 30 Aprilconcert Jaap Niewenhuijse FXXasscheman Estafette Overbelasting Pagina 21 J dcfa ma GAAT U VERHUIZEN? WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat door met het in Waddinxveen succesvol gebleken Goudse HALT-project. De twee jaar geleden voor dit doel uitgetrokken 20.000 gulden blijken goed besteed te zijn, want HALT heeft in de twee jaar tijd ontegenzeglijk een positieve bijdrage geleverd aan het terugdringen van vernielingen en vandalisme. Het project krijgt opnieuw 20.000,-. WADDINXVEEN - De markt- en straathandel willen B. en W. in Wad- dinxvener beter in de hand gaan houden. De wildgroei loopt soms de spui gaten uit omdat de bestaande regelgeving tekort schiet. Daarom heeft het college de gemeenteraad een wijziging van de Algemene Politie Verorde ning voorgelegd om daar paal en perk aan te stellen. I -- KK0ÜE VRHUIZERS Wilt U informatie? 01828 - 18708 LAT WADDINXVEEN Venten meer Leeftijd: Adres: Ik kom alleen Ik kom samen met: L INSCHRIJFFORMULIER voor de Kindermarkt van de Lions Club Wad- dinxveen op dinsdag 30 april 1991 (Koninginnedag) van 10.00-12.30 uur. Ik doe graag mee aan de Kindermarkt 1991: Naam: (Ook voor- en achternamen van de andere kinderen invullen) (Het goede hokje zwart maken). neeswijzen in het algemeen. De entree voor de gehele dag is vijf gul den. Kinderen onder 14 jaar betalen geen entree. CJP- en PAS 65-houders betalen 2,50. WADDINXVEEN - Het negende se niorenteam van tafeltennisvereniging Kwiek is afgelopen week kampioen ge worden in de vierde klasse. Het team, bestaande uit Jan Dibbets, Nico kers en Herman Bronwasser, speelden een uit wedstrijd tegen het Goudse ISV 3. Winst was nodig om niet afhankelijk te zijn van opponent Reeuwijk 2. Het werd een gecontroleerde wedstrijd voor kwiek, dat via 0-2 uitliep naar 2-5, waarbij Herman Bronwasser in de achtste partij het zesde punt scoorde en het kampioenschap een feit was. Het werd tenslotte 2-8 voor Kwiek 9. Kwiek 1 won met 7-3 van het Goudse Vriendenschaar 5. Naast het dubbel spel was er twee keer winst voor Ro nald Verboon, Gerard van Dam en Wim van Wageningen. Bij de jeugd behaalde Kwiek 4 een klinkende 10-0 overwinning op het Haastrechtste Top 1. Stefan de Kogel, Dennis Pronk en Guido Kappe staan hiermee een punt achter op Bok 2 uit Bodegraven, war ze komende zaterdag in de laatste uitwedstrijd van moeten zien te winnen. Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chauffeur/verhuizer zelf-verhuizing met gebruik van verhuis auto. pakmatenalen en diverse hulp middelen WADDINXVEEN - Zaterdag 20 april is er in Het Trefpunt (Stationsstraat) weer een beurs met postzegels, prent briefkaarten en munten tussen 10.00 uur en 17.00 uur. De toegangsprijs is één gulden. Bij de estafettes ging de De Gouwe- zwemster Marion van Hooft als snelste startzwemster op de 4 x 100 m wissel slag met de Martin Dijkstra wisselbe- ker naar huis. Marion bleek met haar openingstijd van 1.09.2 op de rugslag door haar concurrentes niet te klop pen. Met deze snelle opening had de De Gouwe-ploeg, die verder bestond uit Ilse v.d. Dussen, Sandra Bercken- kamp en Yvette de Beer, een goede voorsprong opgebouwd die zij niet meer zouden afstaan waardoor zij als eerste eindigden in 4.50.5. De Gouwe- zwemmers zouden in totaal met ach tentwintig medaille plaatsen naar huis gaan. Oostpolderweg 9 - 2741 MD Waddinxveen dorpen. ’’Dergelijke aanmeldingen stellen wij op prijs, omdat een dergelijk initiatief flink wat mensen zal trekken”, aldus de Lions Club. Op de Beukenhof is 30 april als nieuwe attraktie aanwezig een popcornmachine met uiteraard een ’’beroepspopper” Het Rad van Avontuur belooft weer een grote trekker te worden door de grote spreekvaardigheid van een on vermoeibare raddrijver, maar ook door de aantrekkelijke prijzen en prijs jes die belangenloos beschikbaar zijn gesteld. Op zondag 14 april werd in het zwem bad De Zijl te Leiden weer gestreden om de Frans Harskamp wisselbeker. In WADDINXVEEN - De voorbereidin gen voor de jaarlijkse Kindermarkt, die door de Lions Club Waddinxveen op de ochtend van Koninginnedag (dinsdag 30 april) op de Beukenhof wordt gehouden voor de SOS Kinder dorpen, lopen gesmeerd. Deze week zijn er al meer dan 150 aanmeldingen, waarbij de aanmelding van de Scouting Groep Klimop er uitspringt. De club wil met een flink aantal jon gens en meisjes van de jongste speeltak deelnemen, deels ten bate van de eigen kas, die dringend aanvulling behoeft en deels ten bate van de S.O.S. Kinder- In de vergadering van 25 januari 1989 heeft de gemeenteraad besloten om toe te treden tot het Goudse HALT-pro- ject, voor een proefperiode van twee kalenderjaren (1989/1990) en hiervoor 20.000,- per jaar beschikbaar te stel len. Tegenover deze gemaximaliseerde bijdrage stond een verwachte bespa ring op herstel- en onderhoudswerk zaamheden ten gevolgde van vandalis me. Na afloop van de proefperiode, per 1 januari 1991, hebben B. en W. de resul taten van de deelname aan het HALT- project geëvalueerd om te bezien of een continuering van de deelname aan het project wenselijk is. Op grond van deze evaluatie kunnen zij constateren, dat de HALT-activiteiten ontegenzeg lijk een positieve bijdrage leveren aan de terugdringing van vernielingen en andere vandalistische gedragingen. Gelet op het aantal doorverwijzingen van Waddinxveense jongeren naar het bureau HALT in 1989 en 1990, welke overigens circa 25% uitmaakten van het totale aantal doorverwijzingen bin nen de HALT-regio, alsmede gelet op het zeer lage recidivecijfer, de posi tieve ervaringen van de bij de HALT- procedure betrokken partijen (waar onder de rijkspolitie te Waddinxveen) en de sedert vorig jaar verkregen ze kerheid omtrent de structurele toeken ning van financiële ondersteuning door het ministerie van Justitie, achten B. en W. het gerechtvaardigd en bovenal wenselijk om de deelname van Wad- De ambulante en straathandel is voor de gemeenten de laatste jaren steeds i meer een turbulente aangelegenheid geworden. Een grote hoeveelheid juri sprudentie laat zien, dat de belangen van marktkooplieden, standplaatshou ders en venters niet parallel lopen aan die, welke de gemeenten beogen te be schermen. De laatste tijd wordt ook de gemeente Waddinxveen in toenemende mate en met toenemende intensiteit geconfron teerd met deze tegenstrijdige belangen en het gegeven, dat de bestaande lo kale regelgeving, vervat in de ’’Alge mene Politieverordening Waddinx veen 1983” (APV), alsmede het tot op heden gehanteerde beleid, niet langer adequate middelen kunnen worden geacht om regelend en sturend op te treden. In verband hiermede is door de afde ling Algemene Zaken recentelijk de nota ’’Gemeente en Ambulante Han del” uitgebracht, waarin, naast een uit- voeringe toelichting op de onderwerpe- lijke materie, voorstellen zijn opgeno men voor een nieuw lokaal beleid. Voor de hantering van dit nieuwe be leid is een aanpassing vereist van de huidige bepalingen in de APV inzake aan banden Zo spoedig mogelijk dit inschrijfformulier - maar uiterlijk vrijdag 19 april 1991 - inleveren bij: - Th.G. Blom, J. Catslaan 1, Waddinxveen. - D.C. van Doom, Prins Bernhardlaan 65, Waddinxveen. de ambulante c.q. straathandel. Omdat B. en W. zich in het voorgestelde nieuwe beleid kunnen vinden en hier aan uitvoering wensen te geven, achten zij het wenselijk dat in de APV een nieuw hoofdstuk wordt opgenomen, inzake ’’Andere onderwerpen betref fende de huishouding van de gemeen te”. In dit nieuwe hoofdstuk wordt de am bulante handel nader geregeld, in over eenstemming met het door het college voorgestane nieuwe beleid en in grote lijnèn conform de terzake gestelde be palingen in de model- APV van de VNG. Door de ambulante en straathandel te regelen in het genoemde nieuwe hoofd- WADDINXVEEN - Op uitnodiging van de sportclub Meppel zijn 34 Dl-, D2- en meisjes-pupillen van WSE- voetbal in de streek van Dwingeloo ge weest om daar een tournooitje te spe len en er een paar leuke dagen aan vast te knopen. De reis verliep voorspoedig en zo ook de wedstrijden in Meppel. Dl werd on verslagen eerste, D2 werd derde en de meisjes speelden een wedstrijd tegen een club uit de omgeving. Na de maaltijd in het logeerhuis ”De Vogelsangh” bracht de groep een be zoek aan het Planetron, waar het een en ander te zien was over sterren en planeten. Helaas was de hemel te be wolkt om zelf met de grote kijker de sterren te zien. Na een voor een groot deel doorwaakte nacht, stond er na het ontbijt een le vend Stratego op het programma. De middag had de groep vrijaf en werd op eigen houtje het dorpje Dwingeloo ver kend. ’s Avonds werd gevoetbald tegen de plaatselijke jeugd van voetbalvereni ging Dwingeloo. Deze wedstrijdjes moeten de WSE-jongens maar snel vergeten. Ze verliepen, door toedoen van leiders, scheidsrechters en ouders langs de lijn, zeer onsportief. De meisjes hadden het beter getroffen. Dat was gelukkig wél een leuke wed strijd. Zij wonnen met 3-0 en hun leider Henk Smakman verloor zijn snor. De tweede nacht verliep wat rustiger, alhoewel leider Rocco Geers trachtte, door het uitdelen van fluitjes, de rust te verstoren. De meisjes probeerden het record ’’opblijven” te verbeteren. De ochtend van de derde dag werd doorgebracht met vier-tegen-vier op een grasveldje in de buurt. Een aantal ouders vertrok die dag weer uit Wad dinxveen voor de 178 kilometer lange reis om de WSE-groep weer op te halen en veilig thuis te brengen. Om de aard en de ernst van blessures op kunstgras te inventariseren en om inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder deze optreden, is in het sei zoen ’89-’9O informatie verzameld on der ruim 2000 hockeyers. Uit de informatie blijkt dat per jaar vier van de tien spelers tenminste een keer geblesseerd raken. Overbelasting is een van de belangrijkste oorzaken van blessures in de hockeysport. Daarnaast spelen verstappen en direct fysiek con tact een rol bij het ontstaan van blessu res. Opmerkelijk is dat een groot deel van de geblesseerden weer gaat sporten zonder helemaal hersteld te zij nDe re sultaten van dit onderzoek zullen wor den gebruikt in de door WVC onder steunde voorlichtingscampagne ’’Bles sure, blijf ze de baas” die in het najaar gericht zal zijn op het voorkomen van blessures in de hockeysport. dinxveen aan het HALT-project voor alsnog te continueren. In de begroting voor 1991 heeft de raad reeds - in afwachting van de evaluatie door het college en de nadere besluit vorming in dezen - op voorhand reke ning gehouden met een ongewijzigde bijdrage van de deelname aan het HALT-project, door hiervoor, over eenkomstig het besluit van 25 januari 1989, een bedrag van 20.000,- be schikbaar te stellen. Gelet op het vorenstaande stellen Ben W. de raad thans voor om formaal te besluiten tot een voorlopige continue ring van de deelname aan het HALT- project. Uit het vorenstaande blijkt, dat geen nadere begrotingstechnische verwerking meer behoefte plaats te vinden. ZEVENHUIZEN - In het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat in Zeven huizen houdt koffiebar ’t Praathuis vrijdagavond 19 april om acht uur een CD House Party. Op deze avond is er gelegenheid om allerlei soorten gospel muziek te beluisteren. Van hardrock tot hip hop. Van country tot disco. Van blues tot luistermuziek. ZEVENHUIZEN - Evenals in voor gaande jaren organiseerde Tourclub Zevenhuizen ’80 ook dit jaar op Konin ginnedag (30 april) de traditionele wie lerronde. Het zal ook dit jaar weer een spectaculair gebeuren worden. Alle inwoners van Moerhuizen en alle leden van de TC Zevenhuizen ’80 kun nen hieraan deelnemen. Niet-leden uit Moerhuizen kunnen zich aanmelden op het telefoonnummer 01802-2737. De wielerronde bestaat uit drie ver schillende onderdelen: - Voor de jeugd uit Zevenhuizen van 8 tot 12 jaar is er een fietswedstrijd met hindernissen. Deze wedstrijd is ge schikt voor alle fietsen. De aanmelding vindt plaats op Koninginnedag en alle deelnemer moeten uiterlijk om 10.00 uur aan de start klaarstaan. - Hierna volgt een wielerwedstrijd voor de jeugdleden van TC Zevenhui zen ’80. - Als laatste de traditionele wielerron de, hierin zal weer veel strijd geleverd worden. De wielerronde zal starten om 10.00 uur. stuk wordt bereikt, dat aanvragen om vent- of standplaatsvergunningen niet langer ’’primair” dienen te worden ge toetst aan belangen van openbare orde en/of verkeersveiligheid. Ook aan andere toetsingscriteria, zoals welstand, volksgezondheid en econo mische overwegingen, kan doormiddel van de voorgestelde wijziging van de APV, een zelfde ’’gewicht” worden toegekend. Dit impliceert een verbete ring van de bestuurlijke beheersbaar heid van het fenomeen ambulante en straathandel, temeer omdat de voorge stelde wijzigingen bepalingen inhou den op grond waarvan wij nadere re gels kunnen stellen. Voor een nadere inhoudelijke toelich ting op de voorgestane wijzigingen in de APV verwijzen B. en W. u naar de nota ’’Gemeente en Ambulante Han del”, waaromtrent overigens overleg is gepleegd met de lokale afdeling van het KNOV en enkele lokale ambulante handelaren. WADDINXVEEN - Zaterdag 13 april hebben de jongste zwemmertjes van De Gouwe deelgenomen aan de ze vende ronde van het landelijke Speedo-toumooi. De Gouwe-zwem- mertjes hebben in deze ronde een aan tal bijzonder goede prestaties weten te behalen. In een sterk bezet startveld, met vijftien verenigingen uit de regio, wisten zij beslag te leggen op vijf me- dailleplaatsen en werden er zeventien nieuwe persoonlijke records gezwom men, wat duidelijk maakt dat de pupil len van trainster Trudy Vermeulen nog steeds in een groeiende vorm zijn. Al direct in het eerste programma num mer ging het er bijzonder spannend aan toe. Door een wat ongelukkige serie in deling kwam zwemster Patricia van He- mert, op de 100 m vlinderslag bij de meisjes ’79, weliswaar als eerste van haar serie aan in 1.25.3 een nieuw PR - 6.1, maar zij miste echter op een haar na de bronzen medaille in het eindklas sement waarin zij op de vierde plaats uitkwam. Op de 100 m schoolslag bij de jongens ’80 was Harry de Bruijn niet snel ge noeg om in de prijzen te vallen. In een tijd van 1.40.0 werd hij derde (PR - 2.5). Nog beter verging het Michelle Nahon die op de 100 m vrije slag bij de meisjes ’81 zeer goed op dreef was en als tweede finishte in 1.22.1. Niet al- Het brons op de 200 m wisselslag bij de jongens ’79 ging dit keer naar «De Gouwe-zwemmer Arno v.d. Dussen. In 2.51.8 werd hij derde op dit num mer. Het beste resultaat van deze ronde was voor Inge v.d. Schier die op de 400 m vrije slag (’80) alle tegenstandsters te snel af wasMet een eindtij d van 5202 werd zij eerste. Ook haar clubge nootjes Maaike Hunink en Claudia van Harskamp stelden hun PR’s met resp. - 14.8 en -13.0 scherper. De 400 m vrije slag bij de jongens ’80 leverde voor Harry de Bruijn een zilveren medaille op in 5.46.1. Pascal Holleman zou met 5.55.4 (PR -15.9) net buiten de prijzen vallen en als vierde aantikken. deze wedstrijden kwamen de De Gouwe-zwemmers tot goede presta ties, wat uiteindelijk de derde plaats in het eindklassement opleverde, achter de ploegen van LZ1886 en De Zijl LGB. Op de individuele sprintnum- mers vielen o.a. de prestaties bij de jongste zwemmertjes op. Onder de 10 jaar won bij de meisjes Michelle Nahon tweemaal goud op de 50 m vrije slag en 100 m wisselslag in 0.37.7 en 1.34.3. Bij de jongens werd Robin van Lienden op de 50 m vrije slag tweede in 0.36.2 en Viktor Terlaky derde in 0.37.2. Op de 100 m wisselslag was Viktor eerste in 1.31.9 en Robin tweede in 1.33.5. WADDINXVEEN - In het Trefpunt aan de Stationsstraat in Waddinxveen wordt zaterdag 27 april tussen 10.00 en 17.00 uur een regionale informatiedag en gezondheidsbeurs gehouden over alternatieve geneeswijzen, methodes en cursussen. Initiatiefnemer van deze dag is Speyertherapeut John van Goo ien uit Waddinxveen. De bedoeling van deze dag is om be langstellenden op een uitgebreide schaal kennis te laten maken met vor men van behandelingen/therapiën op het gebied van de alternatieve genees wijzen. De dag is voortgekomen uit de nog steeds groeiende vraag naar alter natieve geneeswijzen, echter in de praktijk blijken dat er nog vele vragen en/of onduidelijkheden bestaan over de ’’vele” mogelijkheden, dit zowel op het algemene als op het persoonlijke vlak. Informatie over de mogelijkheden zal mondeling en schriftelijk gegeven wor den, door de desbetreffende deelne mer^). Tevens lenen een groot aantal methodes/therapiën/behandelingen zich goed voor kleine demonstraties en mini-consulten, zodat men enig inzicht en gevoel krijgt over de behandeling/ therapie. Te denken valt bijvoorbeeld aan diverse massage-vormen, iriscopie en handlijnkunde. Aanwezig zijn ook materialen en stof fen welke gebruikt worden bij diverse behandelingen, bijvoorbeeld bachre- medies, homeopathie, kruiden en esentrische oliën. De aanwezige deelnemers zijn allen praktizerend in de regio, zodat er een grote bereikbaarheid gegarandeerd wordt. Deelnemers en organisatie ho pen op deze manier positief te kunnen bijdragen tot een duidelijker en per soonlijker beeld van de alternatieve ge- MOORDRECHT - Door de Waddinx- vener Jaap Niewenhuijse zal op dins dagmiddag 30 april om drie uur het al 'bijna traditioneel geworden Koningin- neconcert weer gegeven worden op het orgel van de Nederlands hervormde Kerk te Moordrecht. Naast veel samenzang van bekende va derlandse liederen zullen werken ge speeld worden van Joh. Seb. Bach (praeludium en Fuga in G), Samuel Wesley (Prelude, air en Gavotte), Charles Marie Widor (March pontifi cale uit de eerste Symphonic), Max Re ger (fantasie over de melodie van het Engelse volkslied) en Willen Mudde (Variaties en fuga over een oud neder- lands lied). Het concert vindt plaats in de kerk aan het Kerkplein. Het barok-orgel uit 1773 zal zich ook het komende jaar weer van zijn beste kant laten horen. De toegang bedraagt 4,-. Kinderen en CJP-ers 2,50. ZEVENHUIZEN - In Moerhuizen wordt aan de Knibbelweg 11 in Zeven huizen een tuinbouwkas uitgebreid. Dat gebeurt in opdracht van J. van de Knaap te Zevenhuizen. Het ontwerp is van Agro Partners Holland BV te Pij- nacker, die ook de bouw uitvoert. In Moerhuizen wordt een timmerwerk plaats herbouwd aan de Bierhoogtweg in Zevenhuizen. Opdrachtgever is L. Neeleman te Zevenhuizen. De heer Neeleman maakte het ontwerp en voert de bouw uit. Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 17 april 1991 WADDINXVEEN/DEN HAAG - Hockey op kunstgras, zoals in Wad dinxveen in praktijk gebracht door de hockeyclub Waddinxveen aan de Dreef/Sniepweg, is op zich niet gevaar lijker dan op natuurgras. Tussen de ei genschappen van kunstgras en de bles- surerisico’s bestaat geen verband, zo blijkt uit het rapport ’’Oriënterend on derzoek naar sportblessures bij (veld)hockey”, dat aan minister drs. H. d’Ancona van WVC is aangeboden. Het ministerie heeft het optreden van blessures bij veldhockey op kunstgras laten onderzoeken op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Hockey bond. Bij de bond bestond al jaren het vermoeden dat kunstgras meer en wel licht ernstiger blessures veroorzaakt dan natuurgras. Het onderzoek is uit gevoerd door het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg TNO te Leiden. De belangrijkste risicofactor bij hoc key op kunstgras blijkt de speeltijd te zijn. Omdat kunstgras minder gevoelig is voor weersomstandigheden, kunnen er meer speeluren worden gemaakt. Dat vergroot de kans op blessures. Vooral top-hockeyers die meer trainen en spelen, zijn hier het slachtoffer van. Er bestaat dus geen verband tussen de eigenschappen van kunstgras en bles- surerisico:“;s, zoals verondersteld werd. Het clownsduo Bassie (van Toor, rechts) en Adriaan (van Toor) te gast bij RTW-presentatrice Door Oremus. (Foto: Ton Bennemeer) WADDINXVEEN - Na hun optre den voor duizend kinderen in Bos koop vond het clownsduo Bassie en Adriaan zaterdagmiddag nog gele genheid om even langs te komen bij de RTW-radio in de studio aan de Staringlaan waar presentatrice Door Oremus een gesprekje met het bekende tweetal voerde. Van hun deelname aan het radiopro gramma maakte vooral Bassie een act. De Musicshop speelde hier direct op in door op alle Bassie en Adriaan-artikelen 10 procent kor ting te geven tot en met 20 april. Hierbij zijn enkele gesigneerde bandjes of CD’s. Naast Bassie en Adriaan waren er ook nog andere gasten bij in RTW Aktueel zoals Joka Maas van to neelvereniging Toi-Toi, mevrouw Spaargaren van het Rode Kruis Donorcentrum, Anneke Bakker over de mentaliteit van de automo bilisten, fietsers en voetgangers ten opzichte van de (moeder)briga- diers en ’’Waddinxvener van de week” Olaf Boezelein, groepslei der van het gezinsvervangend te huis Woubrecht. De RTW heeft voor iedereen pro gramma’s. Veel muziek zoals klas siek op vrijdagavond en vroeg in de middag op zondag, Gouwe Ouwe, Hitherinneringen, Cabaret, Hits van nu en ’s nachts Non Stop. Kha- bar oua Nagham (muziek en infor matie) voor anderstaligen, ”D’r uit” met Teunissen (uitgaanstips), sportuitslagen op zaterdagmiddag, sportcafé op zondagmiddag, ’’Trendy” voor jongeren en Ker- kuitzendingen op zondagmorgen zijn andere programma’s. Het weekend van 26 april wordt een héél lang weekend voor de RTW-radio. Vanaf vrijdagavond 20.00 uur zal de RTW uitzenden tot en met 30 april 24.00 uur. Met op maandag en dinsdag dezelfde pro grammering als op zaterdag. Op dinsdag wordt natuurlijk erg veel aandacht beschonken aan de Wad dinxveense Koninginnedag-activi- teiten. Neem kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden en prijzen VERVOER VERHUIZINGEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 21