Daphne van den Berg: schilderen, eigen baas b BURGER n HELP HELPEN AKKOORD, MAAK MIJN GELD GELUKKIG Sportief structuur plan trekt aandacht PCW-raadslid Jan van Wijk VERKIEZINGEN LEDEN ALGEMEEN BESTUUR Assurantiekantoor Derksen: 01828 - 19377 22.000 GIRO 6868 Tekenen van de eindtijd VOOR MOEDER Damstrijd blijft spannend W I n WATERSCHAP MEEREN WOUDE Diversen o o o o o q^/ bijvoorbeeld: f 25.000,- 6 maanden vast I PINKSTERARRANGEMENT VERHUUR VAN: p WADDINXVEEN DAMES 1 ZOEKT SPEELSTERS I KANTOORKASTEN BURO’S SCHRIJF- EN TELMACHINES COMPUTERSUPPLIES EN ALLES WAT U VOOR KANTOOR NODIG HEBT. I telefoonnummer: gewenst tijdstip: ZELF BELLEN MAG NATUURLIJK OOK!! MOGELIJKHEID I MOGELIJKHEID II MOGELIJKHEID III I lOo 1 UW ADVERTENTIE BEREIKT AANWIJZING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDE NADERE INFORMATIE Het 1e dames heeft wegens vertrek van diverse speelsters een zeer smalle basis en zijn dan ook op zoek naar AANVULLING. Ben je al 16 of ouder, heb je een beetje ervaring (of geen) in het voetballen en vindt je het niet erg om op zondag om 10 uur te voetballen, bel dan voor informatie naar Ria v/d Berge. Telefoon 01828-19407. V.V. WADDINXVEEN GEZINNEN AUTO- EN TRUCKVERHUUR A O A - Pagina 13 X f 0,00 •Wv- 7,80% per soort - per stuk 0.50 8,30% Adres Adres Woonplaats a Handtekening(en) naam: Reserveer tijdig... 1 I i Aan: waterschap Meeren Woude, Antwoordnr. 18150, 2700 VJ Zoetermeer Kiesgerechtigde Naam/namen DERKSEN MAAKT GELD GELUKKIG PCW-fractievoorzitter Jan van Wijk met zijn kinderen in zijn huis aan de Vijverlaan. (Foto: Ton Bennemeer). en bel mij voor specifieke nadere informatie over rente tarieven voor kort-termijn deposito's: Voor schriftelijke aanwijzingen als vorenbedoeld kan dienen het navolgende aan het waterschap toe te zenden formulier: Woonplaats wijst/wijzen aan ter uitoefening van het stemrecht de navolgende medegerech- tigde, maat, vennoot of vertegenwoordigingsbevoegde Naam De voorzitter van het waterschap Meer en Woude, A.J.M. Jacobs. l l I l l l l l l l l l l l l l l i i i l l l i l l l l Met ingang van de eerste dinsdag van september 1991 treedt het algemeen be stuur van het waterschap Meer en Woude in zijn geheel af. In verband hiermede dienen op 22 mei 1991 in de districten 12 en 4 verkiezingen van hoofdingelanden en hoofdingelanden-pfaatsvervanger te worden gehouden. Iedere kiesgerech tigde die bevoegd is aan de stemming deel te nemen heeft inmiddels van de voor zitter van het waterschap een oproepingskaart ontvangen. In verband hiermede wordt nogmaals het volgende onder uw aandacht gebracht. Ten aanzien van onroerende goederen die in het kadaster op naam zijn gesteld van meer dan één zakelijk gerechtigde of die op naam zijn gesteld van een N.V., B. V.maatschap of een vennootschap onder firma, berust de bevoegdheid tot het uitoefenen van het kiesrecht uitsluitend bij degene die daartoe schriftelijk is aan gewezen door respectievelijk de medegerechtigden, maten of mede-vennoten. Een schriftelijke aanwijzing of intrekking daarvan wordt aan het dagelijks bestuur gezonden en moet uiterlijk 15 mei bij het waterschap zijn ontvangen. Ten aanzien van onroerende goederen waarvan de zakelijk gerechtigde een rechtspersoon is, zoals bijvoorbeeld een stichting of vereniging kan het kiesrecht uitsluitend uitgeoefend worden door degene die tot vertegenwoordiging bevoegd is. Ook in dit geval moet een schriftelijke aanwijzing plaatsvinden die uiterlijk 15 mei bij het waterschap moet zijn ontvangen. Artikel 8 van het Kiesreglement voor het waterschap Meer en Woude luidt: "Ten aanzien van de in de huwelijkse gemeenschap vallende onroerende goederen, die in het kadaster op naam van één van de echtgenoten zijn gesteld, kan in diens plaats de andere echtgenoot het kiesgerecht uitoefenen. Ten aanzien van zodanige goederen, die op naam van beide echtgenoten zijn gesteld, zijn elk van beide echtgenoten bevoegd tot uitoefening van het kiesrecht, met dien ver stande dat slechts éénmaal stem wordt uitgebracht.” Bovenstaand formulier treft u eveneens aan in de bijsluiter, die bij de oproepings kaart is toegezonden. Speciale week- en maandtarieven. Lid Bovag - A.N.W.B. Want terwijl ik bezig ben, krijg ik steeds nieuwe ideeën. Je kunt daarbij niet alles in één obj eet stoppenj e moet ook iets voor het volgende schilderij bewaren”. WADDINXVEEN - In het Nationaal Sportmagazine, het tijdschrift voor de sportbestuurder, wordt aandacht ge schonken aan een uniek initiatief van de jeu de boulesvereniging Waddinx- veen, die voor veel sportverenigingen nuttig kan zijn. De jeu de boulesvereniging Waddinx- veen (95 leden) heeft een structuurplan opgesteld, waarin taken en bevoegdhe den van het bestuur, de commissie en hun leden zijn vastgelegd in aansluiting op de statuten. Gebleken is, dat een aanzienlijk aantal kiesgerechtigden dat een vertegenwoordi ger zou moeten aanwijzen om het kiesrecht te kunnen uitoefenen, dit nog niet heeft gedaan. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de secretarie van het water schap Meer en Woude, Aïdaschouw 1 te Zoetermeer, tel. 079-415231 HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG Of HET BMK/BIROIIUnifflER VM UW FWTSaUKt AFDEUH6 Personenauto’s vanaf 100,- 25,- verz. ex. BI brandstof met 1000 vrije km. (vanaf 17/5 t.e.m. 21/5 5 dagen) Personenauto’s - Personenbusjes - Bestelwagens - Trucks - Aanhangwagens - Bagagewagens. Ook: Kinderzitjes - Fietsrekken - Steekwagens - Dakkoffers etc. WADDINXVEEN - Jan van Wijk is de 44-jarige fractievoorzitter van de Protestantse Combinatie Wad- dinxveen (PCW) in de Waddinx- veense gemeenteraad. Het lid van de Hervormde Kiesvereniging ver enigt in deze combinatie de SGP, het GPV en de RPF. De aan de Vij verlaan wonende Waddinxvener is sinds 1986 lid van de gemeente raad. Hij werkte bij het ministerie van Justitie, de gemeentepolitie in Terneuzen en bij de Koninklijke Marine. Jan van Wijk is nu bij de T i i l l. I l l l i i i i i i i i l l l l l i i i i i l l l l l i ..i Div. soorten perkplanten 3 voor 1 rentewijzigingen voorbehouden bij hogere depositobedragen kan Derksen uw geld nog gelukkiger maken. Looptijden variërend van 1 tot 24 maanden. WADDINXVEEN - In het treintijdschrift ’’Rails” van mei komt de Wad- dinxveense Daphne van den Berg, dochter van Wingerd-bewoonster Lot tie van den Berg en oud-leerlinge van de Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan het woord als één van de vier eindexamenkandi daten van de afdeling tekenen en schilderen van de Koninklijke Acade mie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In enveloppe ZONDER POSTZEGEL opsturen naar: Assurantiekantoor Derksen ANTWOORDNUMMER 10204 - 2740 WB Waddinxveen In het gebouw De Schaapskooi (achter de Brugkerk) aan de Nesse gaan de deuren om 20.00 uur open. Iedereen is welkom. Als afsluiting van het Open Cirkel-sei- zoen is er op zaterdag 25 mei vanaf 13.00 uur een fietstocht. Inlichtingen bij mevrouw C. Willemse (tel. 16181). Diverse boeketten, groene- en bloeiende planten, diverse bloemstukjes en planten bakken. Oók zijn er weer volop perkplanten tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Let vooral op de onderstaande aanbie dingen: Biezen 145 - Boskoop. Tel. 01727-18263 Fax 16465. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Door een persoon lijke lening te sluiten krijgt u Voor het kopen Uw Televisiedokter S. At- droomwens, zoals een tema. 24 uur service, 3 maanden garantie. Tel. 01828-13500. Ook voor vi deo, radio, koelkast, enz. WIJ LEVEREN UIT VOORRAAD: KANTOORSTOELEN IN DIVERSE UITVOERINGEN. Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon 01828-12298 Werk van de Waddinxveense, die voor het tijdschrift wordt geïnterviewd door Dido Machielsen en gefotografeerd door Eileen van Essen, is ook te zien op de expositie met werkstukken van ein- dexamen-kandidaten in de Haagse Academie aan de Prinsessegracht en in de hal van het ministerie van Financiën aan de Korte Voorhout van 15-23 juni. Hoewel het mogelijk maken van een beoordeling het voornaamste doel is, zijn de afstudeertentoonstellingen van de Nederlandse kunstacademies inmid dels een evenement waar velen tijd voor vrijmaken. De gedoogzone achter het Haagse sta tion Hollands Spoor betekende voor de dagopleiding tekenen en schilderen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten de optimale werk situatie: de avondopleiding voelde niet zoveel voor het afgelegen terrein na zonsondergang en daardoor was er in het oude pakhuis ruimte voor een eigen atelier voor iedere dagstudent. Een luxe situatie waaraan helaas een einde komt zodra de gemeente met de tunnel onder het spoor begint. Maar Daphne van den Berg hoeft zich hier geen zorgen om te maken: zij stu deert dit jaar af en exposeert haar werk nog in het oude gebouw. Of ze ook slaagt is eind mei bekend. En dan? Aan zelfvertrouwen ontbreekt het haar niet. Een baantje in de beginperiode, om de materialen te bekostigen: des noods. Noodgedwongen met schilde ren ophouden: nooit. Daphne van den Berg is 23, tenger, en gefascineerd door machines en archi tectuur. ”Als ik naar buiten kijk en ik zie ze bouwen, dan denk ik: ha, ze zijn lekker aan het ordenen. Dat is wat ik zelf ook doe. Dat is wat ik zelf ook doe. Eerst de chaos maken met vormen en allerlei materialen, dan orde scheppen. Mijn schilderijen zitten tussen tweedi mensionaal werk en objecten in. De techniek komt voort uit collages. Ik be gin dingen te tekenen en uit te knippen, daarna ga ik de vlakken bepalen. Na drie weken zagen en lijmen begin ik met schilderen. Pas als ik weet: zo hoort het en het kan nietop een andere manier, houd ik op met ordenen. Ik ben een jaar geleden met deze vorm van werken begonnen, en door die aan pak schep ik veel meer vrijheid voor mezelf. De vlakken zijn ontzettend be langrijk voor me, met diepte en per spectief houd ik me niet bezig. Min of meer bij toeval ontstaat er iets ruimte lijks. Soms moet ik een werk een kwartslag draaien om er extra spanning aan toe te voegen. Maar de compositie blijft overeind. Ik maak bovendien het liefst twee of drie werken tegelijk die bij elkaar horen”. Hoe ze haar toekomst voor zich ziet: ”Als schilder, m’n eigen baas. Natuur lijk, als je eigen bedrijf hebt, moet je ook reclame voor jezelf maken. Men sen moeten je werk zien. Maar ik blijf ondertussen gewoon doorwerken. WADDINXVEEN - Woensdagavond 15 mei houdt de hervormde ontmoer tingskring De Open Cirkel haar laatste avond van dit seizoen. Het onderwerp is: Tekenen van de eindtijd. Ds. H. Abma uit Gouda houdt een inleiding over dit onderwerp. Voor geïnteresseerde verenigingen is het geheel uitgewerkt binnen het tekst- verwerkingspakket WP 4.2 en 5.0. De tekst kan naar omstandigheden aange past worden. De kostprijs hiervan is door het bestuur van de vereniging vastgesteld op 45,- inclusief verzend kosten. Eventuele baten zullen worden aange wend ter stimulering van de jeu de bou- les-sport voor de jeugd in een daartoe op te richten Jeugdfonds. In dit plan (overigens toepasbaar bin nen iedere sportvereniging) is geregeld hoe de verantwoordelijkheden zich ten opzichte van elkaar en de vereniging verhouden. Zo is voor ieder bestuurslid vastgelegd: - Een bij de functie behorende taak omschrijving, waarin beschreven is welke stukken opgeleverd dienen te worden voor gestructureerde vergade ringen, zoals Algemene leden- of be stuursvergaderingen - Welke aandachtsveld hij of zij heeft betreffende een commissie. Zo ook voor het bestuur als geheel en voor ie dere commissie. Hierdoor wordt voor komen dat zaken half- of in het geheel niet zijn of worden geregeld. Dit plan is inmiddels door de algemene ledenvergadering van de Waddinx veense vereniging aangenomen, waar door grote duidelijkheid ontstaan is voor ieder, die binnen de vereniging een taak heeft of krijgt. Tevens kan het plan door de algemene ledenvergade ring als toetsinstrument worden ge bruikt. contant geld in handen, van uw au to, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. wasmach., Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-12539. Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 8 mei 1991 WADDINXVEEN - Door damclub Excelsior werden de afgelopen week, naast de vijfde ronde, ook in de diverse finalepoules enkele inhaalwedstrijden uit de derde en de vierde ronde ge speeld. In de enige wedstrijd van de eerste poule werd enigszins klassiek gespeeld. Dick Dibbets kwam hierin tegen Dirk Heeren I beter uit de opening en for ceerde op positionele wijze schijfwinst en kon daarmee naar winst afwerken, Door dit resultaat kwam Dick evenals Jaap van der Eist op een score van 6 uit 4 en dat houdt in, dat beiden met nog één wedstrijd te spelen één punt ach terstand hebben op Cor Barelds. In de laatste ronde spelen Jaap van der Eist en Dick Dibbets tegen elkaar en moet Cor Barelds het opnemen tegen Dirk Heeren I. In de tweede poule is Ruud van Dijk dank zij een gelijkspel tegen Teun Twigt onbereikbaar geworden en werd daardoor ongeslagen poulewinnaar. ■Ruud en Teun bleken gedurende de ge hele partij aan elkaar gewaagd en de re mise was hier geheel op zijn plaats. Het treffen tussen Kees Blonk en Adriaan Blom tekende zich door leuk positiespel, afgewisseld door leuke dreigingen. In het eindspel vergalop peerde Adriaan zich. Óp een ver keerde voorwaartse ruil kon Kees op niet al te moeilijke wijze naar dam combineren en dat bracht meteen winst. Spanning tot de laatste wedstrijd blijft het kennelijk ook in de derde poule. Cor Stolker en Bertus van Eijk weten al jaren wat ze aan elkaar hebben. De partij ging gelijk op en het gelijkspel ■was geheel terecht. Jan Kramer kreeg in het middenspel jmeer grip op de stelling tegen Sjaak de Wit. Nadat hij doortocht had gefor ceerd, bewerkstelligde hij middels overmacht de volle winst. luchtvaartmaatschappij KLM werkzaam als plaatsvervangend hoofd van de Dienst Bedrijfsbevei- liging en als hoofd van de Afdeling Inspectie, Vluchtbeveiliging en Bij zondere Onderzoeken. Hij is ge trouwd en heeft drie kinderen. Zijn geboorteplaats is Goedereede. Als raadslid maakt Jan van Wijk deel uit van de raadscommissies voor al gemeen bestuurlijke zaken, econo mische zaken, recreatie en emanci- patiezaken en van volkshuisves ting. Geranium hang en staand - per stuk 2.50 Oostenrijkse hanggeraniums - per stuk 3 00 U bent van harte welkom in: HET HUISJE MET DE RODE KLOMPJES Dorpsweg 20 - Reeuwijk-dorp (naast de R.K.-kerk) tel. 01829-2653

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 13