Braderie Dorpstraat Richtlijnen extra verlof VERLOOPv^L Beide ziekenhuizen ondertekenen concept-intentiev er klaring Leerlingen openbaar onderwijs Slotavond Peru-project Rehobothschool Statenlid Waterman op VVD-avond Sieraden Mexico in Wereldwinkel Bouwen in Moerhuizen 11e Willem van Es- tournooi amateur- toneeljaar Op zaterdag 1 juni ISRAËLISCH BEZOEK Vergadering VOO-W’veen Schrijven Amnesty Siervishandel Speciaalzaak voor zoet- en zeewateraquaria Kerkcollecte Identiteit Locatie Verrassings- avond NCVB Het springkussen-kasteel is één Maandagmorgen en woensdagmorgen gesloten. Vrijdagavond koopavond. VIJVERFOLIE en VIJVERS POMPEN, SPROEIERS, FILTERS e.d. LECTUUR over VIJVERS PLANTEN, AARDE, MANDEN e.d. Noordeinde 349 2771 WR Boskoop Tel. 01727-15569 WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn door het gemeentebestuur de richtlijnen voor extra verlof voor leerlingen van het openbaar onderwijs vastgesteld en tot gemeentelijk beleid verklaard. Dat hebben B. en W. meegedeeld. De aangescherpte richtlijnen zijn gemaakt door de secre- tarieafdeling Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken. Groot assortiment VIJVERVIS goudvis, goudwinde, karper enz. Middelen voor WATERVERBETERING algbestrijding, waterverzachten GOUDA/WADDINXVEEN - De Goudse ziekenhuizen St. Jozef en Bleuland, waarop ook heel wat Waddinxveners en andere streekgenoten een beroep doen voor medische hulp, gaan fuseren en vervolgens probe ren het oude St. Jozef Ziekenhuis onder te brengen in het uit te breiden Bleuland Ziekenhuis. 99/ I Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 8 mei 1991 Pagina 17 Fusie St. Jozef- en Bleuland ziekenhuis WADDINXVEEN/GOUDA De zendingscommissie van de Centrale Hervormde Gemeente, die wordt voorgezeten door ds. H. Schipaan- boord, zal de pinkstercollecte van zon dag 19 mei als bestemming ’’Peru” ge ven. Ook de middagdienst in de Reho bothschool op zondag 12 mei zal in het teken van de zending staan. Het springkussen-kasteel is één van de attracties op de zaterdag 1 juni te houden jaarlijkse braderie in de Dorpstraat. NIEUWERKERK AAN DEN IJS- SEL - Op initiatief van de WD-onder- centrale Gouda (waartoe onder andere de VVD-afdelingen Boskoop, Wad dinxveen en Zevenhuizen/Moerka- pelle behoren) spreekt dinsdagavond 14 mei om kwart over acht de heer RE Waterman in Nieuwerkerk aan den IJs- sel in ”de Bron” (IJslandmos/Ring- vaartlaan). De heer Waterman is voor de WD lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland en bekend van het plan ’’Wa terman” voor een kustlokatie. Dit plan wordt momenteel in 16 landen bestu deerd. De Japanse regering heeft de heer Waterman uitgenodigd om te on derzoeken wat de mogelijkheden zijn bij de havenplaats Yokohama. Onderwerpen voor deze WD-avond zijn de kustlokatie, ruimtelijke orde ning en milieu. Ook niet-VVD leden zijn van harte welkom om deze enthou siaste spreker te beluisteren. WD-Statenlid R.E. Waterman: ’’Mijn oorspronkelijk plan voor het aanleggen van natuurlijk gevormde schiereilanden in zee, inclusief een vliegveld, dateert al vanaf 1980. En wel voor de kusten van Hoek van Holland en Scheveningen. Door de nieuwbouw- plannen van Schiphol en Zestienhoven is het vliegveldplan voorlopig niet op portuun. Met het aanleggen van het slufterdamproject bij de Maasvlakte is een deel van mijn plan als eerste fase reeds uitgevoerd. Het streven is nu te komen tot multifunctionele schierei landen in zee waarop infrastructuren kunnen komen voor het bedrijfsleven en recreatiedoeleinden. WADDINXVEEN - De hervormde Rehobothschool aan de Sperwerhoek houdt in de eerste helft van deze maand een zendingsproject over Peru. Omdat volgens de school zending gaat over helpen vertellen wordt er verteld over de opdracht van Jezus om uit te gaan en de Blijde Boodschap door te geven, maar wordt ook geld ingezameld voor Peru door karweitjes te doen (de klus- kaart), een half uur hard te lopen (de sponsorkaart) en de slotavond. Naast de kinderen en de ouders van de school worden alle belangstellenden uitgenodigd om op donderdagavond 16 mei van 18.00- 20.00 uur de slotavond bij te wonen. In de Rehobothschool zijn dan de werkstukken van de kinderen te be zichtigen, zijn er allerlei spelletjes te doen en kan men bloemen, boeken en koffie met cake kopen. In de nieuwe ziekenhuisorganisatie zul len patiënten en medewerkers van alle levensbeschouwingen welkom zijn. Pa tiënten zal een zorgverlening worden aangeboden die zo veel mogelijk aan sluit bij hun persoonlijke levensover tuiging. De geestelijke verzorging zal geïnte greerd worden in het totaal van de zorgverlening, waarbij de samenstel ling van deze dienst zoveel mogelijk in overeenstemming zal zijn met de be hoefte aan geestelijke verzorging van uit de diverse levensbeschouwingen. Voldoende invloed op het beleid van de nieuwe ziekenhuisorganisatie voor de diverse levens- en wereldbeschou wingen, aanwezig in de regio, kan wor den gegarandeerd via de drie in de raad van toezicht vertegenwoordigde ex- ploitatiestichtingen Het streven zal er op gericht zijn het huidige aantal arbeidsplaatsen ook in de gefuseerde organisatie te behouden en gedwongen ontslagen te voorko men Als gexolg van het fusieproces zullen in eerste instantie een aantal functieplaat- sen vervallen door samenvoeging van diensten en afdelingen. Op termijn zal door functie-uitbouw en door nieuwe activiteiten een groei van het aantal ar beidsplaatsen mogelijk zijn. Er zal een sociaal plan voor het fusie-proces wor den opgesteld, gebaseerd op de CAO Sociale Begeleiding. Hierbij zullen de volgende uitgangs punten van toepassing zijn: - Uitgaande van de continuïteit van de zorgverlening zal de werkgever de so ciale, organisatorische en economische factoren voortdurend tegen elkaar af wegen. De werkgever zal daarbij zo veel mogelijk streven naar het behoud van de werkgelegenheid voor de werk nemers. - De werknemer heeft recht op de voor hem relevante informatie. - De werknemersorganisatie hebben recht op relevante informatie. Tot aan de realisering van de fusie zal gezamenlijk overleg van de beide on dernemingsraden, ook met de geza menlijke directies, zoveel mogelijk worden bevorderd. Gezien het door Gedeputeerde Staten plan voor de medewekers aan de orde. De intentie voor de ziekenhuissamen werking is gebaseerd op de visie en er varing dat goede en doelmatige samen werking met integratie van zorgverle ning, zoals door beide ziekenhuizen wordt nagestreefd, het beste bereikt kan worden door fusie van beide zie kenhuizen. De regio Midden-Holland is de kleinste gezondsheidsregio van Nederland en wordt omgeven door een aantal grotere gezondsheidsregio’s met academische en bovenregionaal werkende zieken huizen. De uitstroom van patiënten uit de regio voor ziekenhuisopnames is momenteel 25%, hetgeen niet past bij de gewenste regio-functie van de Goudse ziekenhuizen. Door bundeling van krachten ontstaat een groter draagvlak voor al de aanwe- en nu nog ontbrekende gezond heidszorgvoorzieningen. Ook kan aan de toenemende eisen bij kwaliteit en decontinuïteit van zorg, waaronder be grepen goede samenwerking met de eerste lijn en overige instellingen in de gezondheidszorg, beter worden vol daan, indien sprake is van één zieken huisorganisatie. De beoogde samenwerking zal moeten leiden tot één rechtspersoon (een stich ting) met één raad van toezicht en één raad van bestuur (directie). De nieuwe rechtspersoon zal de statutaire be voegdheden en verplichtingen overne men van de bestaande stichtingen. Het streven is er op gericht de raad van toezicht van de nieuwe stichting op zo danige wijze samen te stellen dat deze een goede afspiegeling zal vormen van de diverse levens- en wereldbeschou wingen van de regionale bevolking èn in staat zal zijn de voor een dergelijke raad vereiste bestuurlijke deskundig heden te garanderen. Dit kan bereikt worden door de raad van toezicht van de nieuwe stichting te laten bestaan uit een evenredige verte genwoordiging vanuit de drie oor- spronkelij ke exploitatiestichti ngen Diaconessenhuis De Wijk, stichting Van Iterson Ziekenhuis en stichting St. Jozef Ziekenhuis. De nieuwe raad van bestuur zal bestaan uit een nog nader vast te stellen aantal van de zittende directieleden in de beide ziekenhuizen op basis van een nog te ontwikkelen voorstel over de sa menstelling en portefeuilleverdeling voor de nieuwe raad van bestuur. De bestuurlijke integratie zal vooraf gaan aan een functionele en bouwkun dige integratie. Tot aan de realisering van de fusie zal de bestaande Raad van Advies van de Goudse ziekenhuizen fungeren als fusiebegeleidingscommis- sie. Op termijn is het doel één organisatie op één locatie, waardoor het beste de voordelen van samenwerking bereikt kunnen worden. Na een definitief besluit tot fusie zal vooralsnog sprake zijn van één organi satie op twee locaties. Op korte termijn zal getracht worden, in overleg met het ministerie van WVC, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda en de ziektekostenverzekeraars, duide lijkheid te verkrijgen over de mogelijk heid de gewenste optimale integratie van zorgverlening te verwezenlijken middels bouwkundige integratie op één locatie. De noodzaak het huidige ge- bouwcomplex van het St. Jozef Zieken van Zuid-Holland voorgestelde func- tie-pakket voor de regio in 1995 is het te verwachten dat alle aanwezige medi sche specialisten ook toegelaten zullen worden tot de nieuwe ziekenhuisorga nisatie. Wel zullen de consequenties van de EVI-beslissing over het St. Jozef Zie kenhuis nog nader beoordeeld moeten worden in relatie tot het functiepakket van de nieuwe ziekenhuisorganisatie. Na de fusie zal er sprake zijn van één medische staf. De vorming van over koepelende maatschappen zal zo spoe dig mogelijk na de fusie worden bevor derd, ook in de fase dat er nog sprake is van één organisatie op twee locaties. De toelating van specialisten zal zich in principe en in eerste instantie tot die lo catie beperken waar zij nu ook werk zaam zijn in de fase dat er nog geen sprake is van een overkoepelende maatschap voor dat specialisme. BLEISWIJK - Vorige week woensdag 1 mei bracht de Israëlische minister van Landbouw R. Eitan, een bezoek aan tuinbouwgebied De Kring. Op groen teveiling De Kring in Bleiswijk - die één geheel vormt met de groenteveiling De Kring - Waddinxveen, liet de be windsman zich uitvoerig informeren over de manier waarop de Nederlandse groentetelers hun produkten afzetten via het veilingsysteem. WADDINXVEEN - Met het oog op Moederdag raadt de Wereldwinkel bij het Koningin Wilhelminaplein aan ook eens een sieraad van de zilverwerkers uit Mexico te geven of te vragen. Het collectief zilverwerkers in Taxco (Mexico), waarvan de Wereldwinkel sieraden betrekt, heeft hulp gekregen uit Nederland om een goed produkt te leveren. Op uitnodiging van SOS Wereldhandel toog de Utrechtse zilversmid Willem Noyons naar Mexico om de groep te as sisteren bij het verbeteren van de kwa liteit van de sieraden. Het resultaat mag er zijn en is te be wonderen in de Wereldwinkel. Men koopt de sieraden rechtstreeks van de zilversmeden uit Taxco en zij krijgen een betere prijs betaald dan de andere sieradenmakers in de zilverstad Taxco. Dona Jesus is de enige vrouwelijke leerling en de enige vrouwelijke siera denmaker in Taxco. Zij doet dit werk naast het huishouden, samen met haar twee dochters, om te kunnen overle ven. De eerste keer dat Willem Noyens Taxco bezocht werkte iedereen nog thuis buiten in de schaduw onder een boom, maar ”zo kunnen jullie niet werken” zei Willem. ”Als jullie willen dat ik les geef, moet er als ik hier terug ben een gebouw staan”. Het gebouw was er toen hij terug kwam. Eigenhandig gemaakt. Er wa ren genoeg tafels en er was gereed schap. Nog aangevuld met het gereed schap dat Willem meebracht, kon de cursus van start. Met veel inzet en met de dag creatiever werd er gewerkt naar zelfstandigheid. Naast de mooie sieraden uit Mexico zijn er ook sieraden uit Sri Lanka en van de Filippijnen in de Wereldwinkel De nieuwe richtlijnen zijn behalve aan de directeuren van het openbaar on derwijs tevens aangeboden aan de be sturen en directeuren van het bijzonder onderwijs van alle scholen in Waddinx veen. Hen is geadviseerd overeenkom stig te handelen. Met grote regelmaat worden scholen WADDINXVEEN - Op dinsdagavond 14 mei houdt de afdeling Waddinxveen van de Vereniging voor Openbaar On derwijs (VOO) haar jaarvergadering in de Leon van Gelderschool aan de Es- sengaarde 3. Het huishoudelijk deel begint om 20.00 uur. Om ongeveer 20.30 uur wordt er een inleiding gehouden over het thema ”Zin of onzin van werkweken, project en kennismakingsreizen, enz”. Daarna is er volop gelegenheid voor discussie. WADDINXVEEN - De winkeliersvereniging Dorpstraat houdt zaterdag 1 juni weer Waddinxveens bekendste, beroemdste en enige braderie, waar voor de winkelstraat die dag en delen van de Kerkweg-West en het Noord einde voor het doorgaande verkeer zal worden afgesloten. De braderie in de Dorpstraat is elk jaar gezellig, druk en uniek. De ko mende braderie echter moet alle voorgaande overtreffen. Er is door de winkeliers gezocht naar nieuwe evenementen. Eén daarvan bestaat uit een levensgroot ’’piratenschip”. Deze unieke attractie, die al leen in grote pretparken zoals De Efteling en Ponypark Slagharen te zien is, komt op 1 juni naar de Dorpstraat in Waddinxveen. MOERKAPELLE/ZEVENHUIZEN - Een bedrijfsgebouw voor de tuin bouw, een uitbreiding van een pluim veeslachterij en de bouw van zeven so ciale huurwoningen zijn enkele nieuwe bouwactiviteiten in de gemeente Moer huizen. Uit Moerhuizen wordt aan de Zuide lijke Dwarsweg 11 te Zevenhuizen een bedrijfsgebouw voor de tuinbouw uit gebreid. Opdrachtgever is H. Hoogen- doorn te Zevenhuizen. Het ontwerp is van C. Koornwinder te Capelle a.d. IJssel. D.A. de Groot te Nieuwerkerk voert het werk uit. In Moerhuizen, aan de Bermweg 26 te Zevenhuizen, wordt een pluimvee slachterij uitgebreid. Opdrachtgever is Markus BV te Zevenhuizen. A.P. v.d. Knaap te Zevenhuizen voert het werk uit. In Moerhuizen worden aan de Akker- weg (uitbreidingsplan Wilde Venen) zeven sociale huurwoningen gebouwd. Opdrachtgever is het gemeentebestuur van Moerhuizen, het ontwerp is van Visser en Wijtman te Waddinxveen. D. de Graaf BV voert het werk uit. huis te vervangen staat niet ter discus sie. In eerdere besprekingen hebben het ministerie van WVC, de provincie Zuid-Holland en de ziektekostenverze keraars al de bereidheid uitgesproken tot overleg over de planmatige en bouwkundige consequenties van de fu sie. Voorgesteld wordt de toegewezen EVI-investeringsruimte voor de ver vanging van het St. Jozef Ziekenhuis te benutten voor goede functionele en bouwkundige integratie op de locatie Bleulandweg onderzocht worden. Het fusieproces kent de volgende fa sen. Allereerst zal, in het voorjaar van 1991, overleg plaatsvinden met werk nemersorganisaties en zullen de beide ondernemingsraden en medische sta ven uitgenodigd worden advies uit te brengen over deze intentieverklaring. Na positieve advisering zullen in de tweede fase de directies een fusie- over eenkomst voorbereiden. In deze over eenkomst zal inzicht worden gegeven in de volgende aspecten: - De concept-statuten en de naamge ving van de nieuwe organisatie; - De bestuurlijke en organisatorische vormgeving; - De beleidsuitgangspunten, incl. functionele en bouwkundige doelstel lingen; - Het sociaal plan; - De organisatie van de medische staf en de relatie van de individuele leden van de medische staf tot de nieuwe or ganisatie; - De financieel-economische aspecten van de fusie; - De uitgangspunten voor de integra- tie-fase. In de derde fase zal de concept fusie- overeenkomst ter advisering worden voorgelegd aan de beide onderne mingsraden en medische staven, waarna formalisering van het fusie-be- sluit op het niveau van de raad van toe zicht resp. bestuur zal plaatsvinden. Na goedkeuring van de fusie-overeen- komst zal in de vierde fase gestreefd worden naar spoedige realisatie van de nieuwe organisatie. Als streefdatum geldt 1 januari 1992. In de vijfde fase, na effectuering van de fusie, zal er sprake zijn van een interim- fase. waarbij uitgaande van de twee lo caties een integratieproces van start zal gaan met als doel functie-concentraties en -verdeling, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening en de doelmatigheid te vergroten mèt behoud van kwaliteit van zorg op beide locaties. Naar verwachting zal de interim-fase een aangepaste organisatiestructuur kennen welke zal bestaan tot aan de realisatie van de bouwkundige integra tie, hetgeen zeker een aantal jaren in beslag zal nemen. De definitieve integratie op één locatie zal afhankelijk zijn van toestemmings procedures in het kader van de WZV, waarbij er van uitgegaan wordt dat het ministerie van WVC medewerking zal verlenen aan het spoedig realiseren van bouwkundige integratie. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) vergadert woensdagavond 15 mei om 19.45 uur, in ”De Hoeksteen” aan de Esdoorn- laan. Deze avond wordt de jaarverga dering gehouden met een verrassings- programma verzorgd door eigen leden. en oesturen van scholen geconfron teerd met verzoeken om extra verlof. De Leerplichtwet 1969 schrijft voor wat wel en niet mag. De bevoegdheid tot het verlenen van extra verlof wegens bijzondere omstan digheden voor maximaal 10 dagen per schooljaar, ligt uitsluitend bij de direc teur. Bij aanvragen voor een periode die deze 10 dagen te boven gaan, is de goedkeuring nodig van de ambtenaar leerplicht van de gemeente op het be sluit van de directeur. In alle gevallen kan de directeur desge wenst overleg plegen met de ambte naar leerplicht. De precieze richtlijnen en het formulier dat nodig is om de aan vraag te doen, zijn verkrijgbaar bij de directeur of bij de ambtenaar leer plicht. Een verzoek om direct voorafgaande aan de zomervakantie extra verlof te verlenen zal alleen in zeer dringende gevallen worden toegestaan. Uiteraard zal elk verzoek individueel worden beoordeeld. Op grond van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (AROB) kan bezwaar worden ge maakt, dan wel beroep worden inge steld tegen de afwijzing van een ver zoek om extra verlof. De wijze waarop dit kan worden gedaan, wordt tegelij kertijd met de eventuele afwijzing van het verzoek meegedeeld. Ouders die een kind zonder de vereiste toestemming toch op vakantie meene men, maken zich, volgens de Leer plichtwet 1969, schuldig aan een over treding. Na melding van dit ongeoor loofd schoolverzuim kan de ambtenaar leerplicht een proces verbaal opmaken De richtlijnen zijn goedgekeurd door de Officier van Justitie. Vervolgens zijn zij in het overleg van het Interge meentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland vastgesteld. WADDINXVEEN - Zaterdagl8 mei van 10.00-17.00 uur houdt de zaterdagafdeling van Waddinx- veen-voetbal het He Willem van Es-toernooi, welk toernooi vorig jaar moest worden afgeiast wegens een grondige renovatie van het sportcomplex aan de Sniepweg. De laatste bekerwinnaar was Die Haghe uit Den Haag. Waddinx veen won dit toernooi sinds 1979 maar eenmaal en wel in 1988. Op het le Willem van Es-toernooi zullen tien verenigingen acte de presence geven. Het toernooi, dat mede tot stand kon komen met be hulp van een aantal sponsors (cafe taria Peet van Zanten, eethuis Het Ouwe Dorp, groente en fruit Jan van Tol, Deka-sportprijzen en NKF-Kabel) wordt gespeeld op het vernieuwde voetbalcomplex. In poule 1 strijden naast gastheer Waddinxveen-za Schoonhoven-za, Moerkapelle -za, Gouda-za en FC Zoetermeer. In poule 2 strijden naast bokaalhouder Die Haghe Aalsmeer, Dinteloord, Quick Steps en het Benthuizense DSC. De voetballiefhebber mag de 18e mei niet missen. Naast een sterk be zet toernooi kan eveneens kennis gemaakt worden met het vrijwel geheel vernieuwde complex van Waddinxveen-voetbal. aan de Groendalseweg in Bleiswijk. Deze weg wordt ook wel de ’’Kalver- straat” van de Nederlandse tuinbouw genoemd, vanwege de ultramoderne tuinbouwbedrijven die langs deze weg zijn gelegen. Aandachtig luisterde de landbouwmi nister naar de gedetailleerde uitleg over de teelt van tomaten. Vol bewon dering bekeek hij ook de inzet van hommels voor de bestuiving en de toe passing van biologische bestrijding in de groenteteelt waarbij de schadelijke insekten worden bestreden met hun na tuurlijke vijanden. WADDINXVEEN - De werkgroep Waddinxveen van Amnesty Internatio nal heeft deze maand mei de volgende gelegenheden om te schrijven: - Maandagmiddag 13 mei vanaf 13.30 uur bij Ineke de Wolff, (Peuleyen 174, tel. 15376), - Maandagavond 13 mei vanaf 20.00 uur bij Anja Dijkhuizen, (Klaverveld 23, tel. 17640), - Dinsdagmiddag 14 mei bij Astrid v.d. Berg (Molenring 63, tel. 16229), - Woensdagavond 8 mei van 20.00- 21.00 uur bij Hannie Okkes, (Chopin- laan 26, tel. 16078), - Maandagavond 27 mei van 19.00- 20.00 uur bij Marijke de Groot, (Kie- vitdreef 19, tel. 10082). Er kan geschreven worden voor Ken neth Matiba (een 58-jarige zakenman in Kenia, die zonder vorm van proces gevangen zit wegens zijn steun aan de beweging voor een meerpartijenstel- sel), Ma Theingee (een schilderes en kunstdocente in Myanmar (voormalig Birma), die secretaresse van de leider van de Nationale Liga voor Democra tie is; de NLD won bij de verkiezingen voor het nationaal parlement vorig jaar 80% van de zetels, maar de militaire re gering heeft de Nationale Vergadering nog niet in werking gesteld) en Leoni das Tsaousis (een scheikundestudent en dienstweigeraar in Griekenland, die een gevangenisstraf van 4 jaar uitzit). Na een korte rondleiding door de vei linghallen werd Kwekerij Veenburg bezocht. Deze tuinderij is gevestigd De Israëlische delegatie liet zich uitvoerig informeren over de Neder- te koop en nog veel meer mooie Moe- landse tuinbouw. derdag-geschenken. De werkgroep Amateur Toneel Promotie- plan (ATP) - waarvan de Waddinx- veense Trudy Stadhouders van de Van Mecklenburg Schwerinlaan secreta resse is - organiseert ook dit jaar weer, ter afsluiting van het amateur-toneel- seizoen, in Gouda haar jaarlijkse slot avond van het seizoen 1990-1991 Evenals twee jaar geleden is de Glou cester Operatic and Dramatic Society (GODS) uit Gouda’s zusterstad Glou cester een weekend lang weer gast. Op vrijdagavond 24 mei 1991 vinden in de Schouwburg te Gouda en de daar bijbehorende foyer enkele evenemen ten plaats die de moeite waard zijn om aandacht aan te schenken. Allereerst wordt er de eenacter Het Weldadigheidsfeest van Alan Ayck bourn door een Goudse cast op de planken gebracht, waarna dezelfde eenacter door leden van GODS zal worden gespeeld, uiteraard in het En gels. Op deze manier kan men een indruk krijgen van de Hollandse, misschien zakelijke, aanpak van het stuk en van de typisch Engelse benadering van deze eenacter. Na afloop van het to- neelgebeuren in de Schouwburg kan er, onder het genot van een hapje en een drankje, tot in de late uurtjes in de foyer nog worden gedanst op de mu ziek van een tweetal bands. Wie interesse heeft om deze avond bij te wonen kan telefonisch kaarten a 7,50 bestellen bij het secretariaat van het ATP, telefoon 01828-14013. De nieuwe samenwerking is gericht op behoud van het huidige aantal arbeids plaatsen, al zullen wel enkele dubbele functies moeten verdwijnen, zo blijkt uit een maandag gepubliceerde con- cept-intentieverklaring van de beide ziekenhuisdirecties, goedgekeurd door de Raad van Toezicht van het Bleu- landziekenhuis en het bestuur van het Sint Jozef Ziekenhuis. In de verklaring worden de intenties en de uitgangspunten voor de fusie tussen de bekende Goudse ziekenhuizen aan de orde gesteld. Dinsdag zijn alle zie kenhuismedewerkers ingelicht over het streven naar één ziekenhuisorganisatie voor de regio Midden-Holland, zodat een zo breed mogelijk kwalitatief ver antwoord functiepakket voor de bevol king in dit gebied mogelijk wordt. Voordat de gebouwelijke integratie een feit zal kunnen zij n is er vooralsnog z’8e sprake van één ziekenhuisvoorziening op twee lokaties. Dat de bouwkundige situatie van het Sint Jozef Ziekenhuis om vervanging vraagt wordt door ie dereen onderstreept. De nieuwe ziekenhuiscombinatie, waarvoor de naam ’’Catharina Gast huis” al de ronde doet, moet er op 1 ja nuari 1992 zijn. Het Sint Jozef Zieken huis en het Bleulandziekenhuis hebben samen 600 bedden en 1.800 medewer kers. In de komende tijd moeten de on dernemingsraden en de medische sta ven de samenwerking bekrachtigen. Ook is de opstelling van een sociaal WW// wfflfyty, fa. w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 17