BEWONERS CIRKELFLAT TEVREDEN Prins Bernhard bleef IVi uur in Waddinxveen GUIT <S SIENSEN= Bree.d in service iVo/KUILEn BOf KOOP Bv HEEFT UAUTOSCHADE? F ”Het gaat goed met Waddinxveen 0 Burgemeester tegen ereburger prins Bernhard: Avond voor ouderen met Goudse Operette Ajaxspelers bij opening Massa Sport Bodegraven FORD SERVICE Onafhankelijk v. dl. linde 9? GERANIUM- MARKT FOCWfl Nieuwsblad lp Bremmer Woonomgeving WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF f Bremmer SCHOENEN k HAR WA" HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN -X- J p p 46e Jaargang - No. 2232 INTERIEURVERZORGING TL i De service is wel breed, u voelt zich er thuis. Verkoop van personen- en bedrijfswagens. Shell pompstation met bediening Direct service en olieverversen, klaar terwijl u wacht. personen- en bedrijfswagens WADDINXVEEN - De Vrouwen Advies Commissie voor de woning bouw (VAC-Waddinxveen) heeft een woongeriefonderzoek gehouden in de 50 driekamerwoningen aan het Floriserf (2e cirkelflat) van woning bouwvereniging SSW. Uit dit onderzoek bleek dat de ergernissen die naar voren kwamen uit een eerder onderzoek in de eerste cirkelflat ontbraken. In grote lijnen was men zeer tevreden over de woning, het gebouw en de woonomgeving. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Joop Boere Motorrijles GEEN WACHTLIJST Zijde 450 Boskoop Telefoon 01727-12538 GROOTSE IN WINKELCENTRUM ”DE ZUIDPLAS” BIJ HET RIJOPLEIDING op VIDEO 1 jaar schriftelijke garantie HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ rechts ing. H.P. Barth, Waddinxvener en landelijk voorzitter van de Woensdag 8 mei 1991 WeekhBad voor Waddinxveen NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL. 01828-10170 Piasweg 16 Waddinxveen Tel. 01828-21831 Een cheque AUTOMOBIELBEDRIJF in het nieuws Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 KETTINGFORMULIEREN bedrukken! Tel. 01828-17922 DRUKKERIJ WOLTERS Gouda 01820-19939 Waddinxveen 01828-16494 Tel 01828 12596 Koordeinde 76a Waddinxveen M<mdluu>Hoemen en/dan/en ”Een complexe materie die inzet van alle kennis, kracht en (bestuurlijke) vaardigheden vereist. Het Groene Hart mag geen openluchtmuseum voor de stedeling worden. Daarmee wordt aan de belangen in dit gebied geen recht gedaan”, besloot de eerste bur ger. WADDINXVEEN - Dinsdagmiddag heeft prins Bernhard tijdens een an derhalf uur durend verblijf in Waddinxveen de officiële opening verricht van het nieuwe kantoorpand van Baas Beheer BV aan de.Wilhelmina- kade in Waddinxveen. Met behulp van een mini-kraan onthulde de prins een gedenksteen in de hal van het nieuwe gebouw. WADDINXVEEN - ”Het gaat goed met Waddinxveen”. Dat zei Wad- dinxveens burgemeester C.M. van der Linden op het luxueuze partyschip Mississippi Queen dinsdagmiddag in een korte toespraak tegen Waddinx- veens eerste en in 1961 benoemde gouden ereburger prins Bernhard, die naar ’’zijn” Gouwedorp was gekomen voor de officiële opening van het nieuwe kantoorpand van de Baas Bedrijven BV aan de Wilhelminakade. ”Met uw komst wordt wederom gestalte gegeven aan de bijzondere band met Waddinxveen en het Koningshuis”. bij menigeen een glimlach op de mond hoeken tovert”. Burgemeester Van der Linden zei te gen prins Bernhard dat er sinds zijn laatste bezoek veel is gebeurd in Wad dinxveen. ”U heeft dat tijdens uw korte rit hier naar toe wellicht al be merkt”, veronderstelde hij. ”Het gaat goed met Waddinxveen. Het inwonertal is daarvan een indicatie. In 1978 bijna 21.000 inwoners, nu ruim 25.000. Op het gebied van de bedrijvig heid en de woningbouw ontwikkelt onze gemeente zich tegen de verdruk- Er is volgens de bewoners aan het Flo riserf voldoende straatverlichting en parkeerruimte. De winkels zijn evenals de medische voorzieningen, het post kantoor en de brievenbus goed bereik baar. De telefooncel niet. Volgens de brandweer is het gebouw van buitenaf niet betreedbaar. Er zou dus een sleutelkluis moeten komen. De SSW gaat dit na. De benedenbewoners hebben last van zwerfvuil, maar ook van andere bewo ners. De begroeiing verwildert naar hun mening. Volgens de VAC kan men het niet ie dereen op alle punten naar de zin ma ken, maar de meeste ondervraagde cir- kelflatbewonerszijn zeer tevreden. Ze vinden hun flat een mooi gebouw met sfeervolle hal. De vaste vloerbedek king daar wordt gewaardeerd. Het zijn fijne woningen voor één per soon. Voor twee mensen is er wat wei nig kastruimte. Met één kind erbij wordt het moeilijk. Men mist dan de kleine slaapkamer voor andere doel einden. Er zijn ook wel wat wensen, zoals het Oud-predikant DS. L. ROETMAN in Ermelo heeft er bij stil gestaan dat hij 40 jaar is getrouwd en 40 jaar dominee is, zo meldt de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen. Lamber- tus Roetman werd 23 mei 1923 in Ge- nemuiden geboren. Hij bezocht het ge reformeerd gymnasium in Kampen en studeerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Op 29 april 1951 werd ds.' Roetman in Muiden in het ambt beves tigd. Vandaar vertrok hij in 1955 naar Wierden. Hij werd in 1961 predikant in Gouda, vanwaar hij in 1969 naar Er melo vertrok. Van 12 maart 1978 tot aan zijn emiraat, op 1 juni 1986, was hij verbonden aan de gemeente Waddinx veen. Ds. Roetman was onder meer lid van de generale synode en hij was voor zitter van de Hervormde Gerefor meerde Jeugdbond. WADDINXVEEN - De Goudse Ope rette verzorgt komende maandag avond 13 mei om acht uur voor de cul turele commissie van de Stichting Wel zijn Ouderen Waddinxveen in het Anne Frank-centrum de slotavond van de reeks uitgaansavonden voor Wad- dinxveense ouderen en mindervaliden in het seizoen 1990/1991. Het is een succesvol seizoen geweest met een groot aantal bezoekers. Daarom verwacht de culturele commis sie dat deze slotavond dé avond van het seizoen zal worden en dus een over- volle zaal. Tijdens de slotavond geeft de Goudse Operette een concert met koor en solis ten van operette- en musicalmelo- dieën. Het programma bevat een schat aan bekende melodieën die bij de meesten goed in het gehoor zullen lig gen. Over de kwaliteit van de Goudse Ope rette behoeft niets te worden vermeld. Het is overbekend dat de Goudse Ope rette hoogstaande muziek ten gehore brengt met uitstekende solisten. Het programma is erg afwisselend met daarin ook modernere melodieën, het Weens café ontbreekt deze avond niet. De avonden van de culturele commis sie zijn voor alle Waddinxveense oude ren. Mochten er mensen zijn die om wat voor reden ook niet op eigen gele genheid kunnen komen dan wordt men door de hand- en spandiensten thuis af gehaald en na afloop weer terugge bracht. Men moet dan wel nummer 15555 bellen. De kosten hiervan zijn ƒ2,-. De avond begint om 8.0Ü uur. De zaal gaat open om 7.15 uur. De entree bë- draagt 2,- per persoon. Mochten er mensen zijn die zich willen doen bege leiden door een introducé dan is dat geen enkel bezwaar. c o a Ên Q Z O Een cheque van f 20.000,- overhandigde president-directeur J. Baas (rechts) aan prins Bernhard. Het geld is bestemd voor het Wereldnatuur- fonds. (Foto- Sjaak Noteboom). Een dergelijk onderzoek wordt telkens gehouden als de woningen zo’n twee jaar bewoond worden. Met de uitkom sten van dat onderzoek wordt getracht fouten in de toekomst te voorkomen. De bewoners wordt dan gevraagd een lijst in te vullen met vragen over hun woning en de woonomgeving. De ant woorden worden met de woningbouw vereniging besproken. f/IZl /V L EEUWEN 7HH Pi Natuurfonds (WNF). De officiële handeling en de bijeen komst op de boot met vier sprekers was een plezierig, ongedwongen en gezellig evenement met in totaal meer dan 600 gasten aan het begin en tijdens de re ceptie daarna. Baas Beheer BV is een onderneming die directie voert over elf werkmaat schappijen. Deze werkmaatschappijen kunnen de totale infrastructuur betref fende kabels en leidingen zelfstandig aannemen en uitvoeren met eigen per soneel en materieel. Hiertoe behoren alle voorkomende werkzaamheden voor onder meer gas-, water-, elektra- en rioleringsnetten, centrale antenne- inrichtingen, data- en telecommunica tie, verkeerssignalering en stortgaswin- ning. geleid. Naast het regelmatig bijscholen van de eigen medewerkers wordt ge werkt aan het opleiden van jonge vak mensen voor de branche. Daartoe zijn de Baas Bedrijven onder meer actief in de Stichting Praktijkopleidingen grond-, water-, spoor- en wegenbouw. y.111 WADDINXVEEN/BODEGRAVEN - Massa Sport, met een vestiging aan de Nesse in Waddinxveen, opent woens dagavond 8 mei - vandaag - aan de Kerkstraat in Bodegraven een derde vestiging. Dat gebeurt om acht uur door TROS- tv-presentator Jack van Gelder en de Ajaxspelers Jan Wouters, Dennis Bergkamp, Aron Winter en wellicht ook Brian Roy. Massa Sport is in Midden-Holland een snelgroeiende wirikelorganisatie op het gebied van sport- en vrijetijdsmode. In elk van de drie winkels is een zeer uit gebreide collectie van alle toonaange vende merken aanwezig. Ter gelegen heid van de opening van de derde zaak zijn er voor de kinderen gratis strand ballen en voor de eerste honderd ko pers ligt er een leuke attentie klaar. I Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating raam in de kleine slaapkamer zou ver der open moeten kunnen en een extra stopcontact in de douche voor föhn en scheerapparaat. De deurdrangers moe ten wat beter afgesteld worden en de ramen moet de SSW wat vaker laten wassen. Er zou een schakelaar voor het licht moeten zitten aan de kant van de slaap kamer in de kamer. Nu moet men de hele kamer door. Een stopcontact in de berging is echter niet mogelijk daar de stroomvoorziening via de algemene verlichting gaat en niet per woning. Daardoor zijn de kosten niet door’te berekenen. DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 De volgende maand 80 jaar wordende prins Bernhard onthulde in het kan toorpand een derde plaquette die blij vend herinneren aan de prinselijke be zoeken aan Waddinxveen. ”Met een knipoog naar de toekomst hopen wij u weer te mogen begroeten als er zich in Waddinxveen een goede mogelijkheid voordoet u uit te nodigen voor een be zoek. Vandaag bent u in ieder geval in ons midden, en daar zijn wij blij mee Waddinxveens eerste burger zei dat het hem goed deed dat prins Bernhard na ruim twaalf jaar weer in Waddinxveen was. ”Het heeft lang, wellicht te lang, geduurd sinds uw laatste bezoek toen u het gemeentehuis officieel opende op 18 mei 1978. Dat lag uiteraard aan Waddinxveen. Er moet immers - vin den wij een goede reden zijn om u te benaderen voor een komst aan onze ge meente”. Burgemeester Van der Linden stond erbij stil dat Waddinxveen in de roem ruchte jaren van oud-burgemeester Cor van der Hooft verwend is geweest. ”U was regelmatig een graaggeziene gast in onze gemeente. Dat ging letter lijk en figuurlijk met vuurwerk ge paard, soms alleen met een doffe knal en veel stof, rook en glasgerinkel, ter wijl de krotten die voor de uitbreiding van de Passage gesloopt moesten wor den onwrikbaar bleven staan. De ou dere Waddinxvener herinnert zich dat zeker. ”Krotje-roer-me-niet” is sinds dien een gezegde in Waddinxveen dat De Baas Bedrijven zijn in staat om pro jecten geheel in eigen beheer te ver richten, van hoofdleiding tot huisaan- sluiting, inclusief bestrating en groen voorziening, het heien van damwan- den, het verrichten van boringen en persingen en de constructie van kunst werken. In het nieuwe, drie verdiepingen hoge pand, hebben de directie en een aantal centrale diensten hun intrek genomen, Het totale kantooroppervlak bedraagt 1900 m2. Het bedrijf is aan het eind van de vorige eeuw opgericht door de heer H. Baas, de grootvader van de huidige president-directeur en eigenaar, J. Baas. De organisatie heeft 850 mede werkers in dienst en is daarmee de grootste werkgever van de gemeente Waddinxveen. Dank zij vestigingen in Haarlem en Dokkum kunnen projec ten door heel Nederland worden aan genomen. De werkmaatschappijen hebben een grote mate van zelfstandigheid. Baas Beheer zorgt voor de coördinatie van onder meer gecombineerde werken en grote projecten. Hieruit worden ook onderzoeks- en opleidingsprojecten king in. Daarbij passende voorzienin gen zijn gerealiseerd. De Groene Hart- problematiek maakt het ons niet ge makkelijk. Aan de oplossing van die problematiek draagt Waddinxveen graag - u zult dat begrijpen - zijn steen tje bij. Door in ieder geval in de eigen woningbehoefte te voorzien, door te zorgen voor een goed voorzieningenni veau alsook door de automobiliteit en de uitstroom naar de ’’harde” Rand stad terug te dringen, met het stimule ren van bedrijvigheid in de eigen re gio”, stelde Waddinxveens burgemees ter. Vanaf het partyschip Mississippi Queen, dat voor het pand was afge meerd, konden de genodigden via tele visieschermen de openingshandeling volgen. Namens het bedrijf overhan digde de heer J. Baas, de president-di recteur van Baas Beheer, na afloop een cheque ter waarde van 20.000 gulden aan Waddinxveens ereburger prins Bernhard, ten behoeve van het Wereld Een gezellig onderonsje in het nieuwe kantoorpand van Baas bedrijven aan de Wilhelminakade met in het midden prins Bernhard, rechts burge meester C.M. van der Linden, links president-directeur J. Baas en uiterst Voor officiële opening van kantoorpand Baas Bedrijven AVBB. (Foto: Sjaak Noteboom).. tapijt gordijnen vinyl zonwering matrassen Bedtextiel Groenevoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 rl P

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1