Jongen (17) bekent vier woninginbraken De Boog was vol op 1 mei ff Op pad voor winkels (1) Op pad voor winkels (2) Kanttekening bij expositie NA PARIJS, NU SPAANSE ALLURES Tussen vier gemeenten, Schieland en de provincie ra Drive-in- show in Luilaknacht Meerjaren begroting van SSW Tournooien bij Be Fair Paddestoel- rommelmarkt op 25 mei Klaverjassen Ferry de Ruiter Winkeldiefstal Onder invloed Brand Onverzekerd Aanrijdingen Zonder rijbewijs Diefstal SUPER MERCADO ALHAMBRA I I 4 I* I Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Waddinxveen - qPOEps I LEIDER1 w II EUAS Pagina 21 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 8 mei 1991 i i van I I Schie (CDA) aan Madrid en Barcelona. (Tekening: Elias). De afgelopen week werden in de super markt aan de Passage enkele personen op heterdaad betrapt bij winkeldief stal. Een Boskoopse vrouw en een 65- jarige Hagenaar werden aangehouden en aan de politie overgegeven. Na ver hoor werden zij heengezonden. ANKE MENSINK Peppelhorst 110 J. OORTMAN Beethovenlaan 60 ROB A. DE MAN Graanakker 80 ■POLITIENIEUWS» De steeds hogere opkomst wordt toe geschreven aan de brede opzet van het comité en de gewijzigde doelstelling van de 1-mei-activiteiten. Zo is één van de hoofddoelen van de organisatoren jaarlijks activiteiten op te zetten waar dan ook zeer terecht om commentaar gevraagd aan de door ons gekozen ver tegenwoordigers. Dit commentaar blijkt zich echter te beperken tot: eigen verantwoordelijk heid Ben W geen commentaar of ”wil niet geciteerd worden” en ’’informatie is voor kennisgeving aangenomen”. Ik vraag U: Mogen wij als kiezers ver wachten, dat onze gekozen vertegen woordigers in de gemeenteraad, wat meer corrigerend optreden en hun (on ze) stem wat luider laten klinken! Mogen wij U, raadsleden, verzoeken de nu genoteerde nietszeggende, de voorman dekkende en onduidelijke uitspraken achterwege te laten? Raadsleden als het u belieft: Verdedig helder uw (ons) standpunt, wees cri- tisch, duidelijk en sturend, opdat een ieder weer wel geïnformeerd en gemo tiveerd betrokken is bij het wel en wee in onze gemeente! Samenwerking Zuidplaspolder WADDINXVEEN - De inbraken in woningen aan de Stationsstraat, de Sparrengaarde, de Van Mecklenburg Schwerinlaan en de Kerkweg-West zijn opgelost. In Gouda werd recentelijk een 17-jarige inwoner van Al phen aan den Rijn op heterdaad bij een inbraak betrapt. Bij verhoor be kende hij vele inbraken en diefstallen op zijn geweten te hebben. De in braken in Waddinxveen werden door hem gepleegd op dinsdag 26 maart, op maandag 8 en op maandag 22 april dit j aar. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De vorige week woensdag 1 mei gehou den viering van de Dag van de Arbeid in buurtcentrum De Boog in Wad dinxveen is wederom zeer succesvol geweest. De organisatoren kunnen zich ook dit j aar weer verheugen over een verder oplopend bezoekersaan tal. De zaal in De Boog bleek te klein voor alle belangstellenden. Velen moesten het programma vanuit de hal volgen. heden werden steeds weer opnieuw met dit soort op zich zelf staande plan nen geconfronteerd, zonder nu eens een eigen visie te kunnen ontwikkelen voor het gebied. Om dit te bereiken is door de gemeente Moordrecht als vervolg op het sympo sium ”150 jaar Zuidplaspolder” het ini- Open brief aan de burgemeester en loco-burgemeester van Waddinxveen. Het doet mij en vele mede-burgers van Waddinxveen deugd dat u zich zo inzet voor een nieuw winkelcentrum dat vol gens velen overbodig en achterhaald is en zeker jaren te laat komtDat u reeds studiereizen ondernam naar Parijs, Wenen, Budapest en dan nu weer Ma drid en Barcelona getuigt wel uw be reidheid om zich terdege te oriënteren. Gaarne wil ik u er op wijzen dat de win kelcentra in Tokyo, Melbourne, Athene en Kaapstad en niet te vergeten dat in San Francisco zeker het bezoe ken op gemeentekosten dubbel en dwars waard zijn. Dit zijn ook alle ste den die zich goed laten vergelijken met Waddinxveen, vooral op toeristisch vlak. Nee, dan bewonder ik uw inzicht dat u zich niet laat beïnvloeden door reeds gebouwde winkelcentra in deze regio zoals Alphen aan den Rijn, Nieuwer- kerk aan den IJssel of Zoetermeer. Deze centra zijn te kleinschalig voor ons werelddorp Waddinxveen. Wat ik mij afvraag is of u als bestuur ders wel heeft onderzocht of een win kelcentrum nog rendabel is. Of de pro jectontwikkelaar reeds opties heeft voor de bezetting van het winkelcen trum zonder gevaar te lopen op leeg stand in de andere centra in Waddinx veen. Sloop van de Passage is natuurlijk een kapitaalsvernietiging van de eerste or de. Leegstand in winkelcentra bete kent een verpaupering. Dit kunt u goed constateren in Vleuten waar door de bouw van een winkelcentrum in Maars- sen 40% van de winkels leegstaat en het hele winkelcentrum ten dode is opge schreven. Waddinxveen heeft een plaatselijke middenstand die uitblinkt in conserva tisme. En wel zodanig dat zelfs de lan- WADDINXVEEN - Be Fair-voetbal kijkt uit naar twee tournooien. Op Tweede Pinksterdag (maandag 20 mei) is er op het complex in het Wamaar- plantsoen het jaarlijkse Pinstertour- nooi voor streekclubs tussen 10.00 en 17.00 uur. Twee dagen daarvoor - op zaterdag 18 mei - houdt Be Fair-voetbal het vetera- nentoumooi met deelname van Be Fair, Capelle, Katwijk, Quick Boys, Venlose Boys en Zwart Wit ’28. Be Fair 3 maakt op de zaterdag na Pinkste- ren het jaarlijkse uitstapje naar het Belgische LutlommeL De poule-indeling voor het Pinstertou- nooi van Be Fair is: poule A: DSO, EBS, Floreant, Zevenhoven, Zwam- merdam, poule B: ARC, Lekvogels, Rohda, Soccer Boys, Waddinxveen, poule C: Aarlanderveen, Be Fair, Ber- kel, Spirit en WDS. De scheidsrechters zijn R. v.d. Bas, J. van Dooyewaard, J. Kok, J. Koole, R. Sinke en J. Starreveld. tiatief genomen om voor het gebied en vanuit het gebied te komen tot één plan waarin alle ruimtelijke claims tegen el kaar kunnen worden afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een samen werking tussen de gemeenten Meer huizen, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Waddinxveen, het Hoog heemraadschap van Schieland, de pro vincie Zuid-Holland en het Recreatie schap Rottemeren. Voorts wordt het project voor 50% ge subsidieerd door het ministerie van landbouw. Natuur en Visserij. Inmid dels is aan het bureau Heidemij de op dracht verstrekt om in nauwe samen werking met de betrokken ambtenaren en bestuurders te komen tot een ’’Landschapsstructuurplan voor de Zuidplaspolder en omgeving”. Het be treft hier een unieke samenwerking tussen overheden in een ruimtelijk zeer interessant gebied. Op woensdag 24 april werd een 42-ja- rige Waddinxvener onder invloed van alcohol rijdend aangetroffen. Hij werkte niet volledig mee aan de adema- nalyse-test. Wegens weigering is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. Te vens kreeg de man een rijverbod voor 24 uur opgelegd. Op donderdag 2 mei werd op de noor delijke baan van rijksweg A 12 een brandende vrachtauto gesignaleerd. Naar later bleek had de lading van een op een vrachtauto geplaatste container vlam gevat. Door snel te blussen kon erger worden voorkomen. Doorgereden Op maandag 29 april omstreeks 14.55 uur vond op de kruising Kanaalstraat/ Stationsstraat een ongeval plaats. Een op de Kanaalstraat rijdende fietser moest wachten voor het rode licht bij de kruising. Naast hem stond een vrachtauto van ’’The Lord”. Bij groen licht trokken beiden op, waarbij de vrachtauto naar rechts uitweek. De fietser kwam tengevolge hiervan ten val, waarbij deze letsel aan knie en en kel opliep. Hij moest zich onder medi sche behandeling stellen. De bestuur der is met de vrachtauto doorgereden. Eventuele getuigen - de aangereden sprak met een echtpaar, dat ter plaatse is geweest - wordt verzocht contact op te nemen met de politie. van wie in het kader van de BKR-rege- ling werk is aangekocht. Voor de gemeente betekende dat dat zij op buitengewone voordelige wijze in het bezit is gekomen van dit werk, aangezien slechts 5% van de aanschaf- - kosten voor rekening van de gemeente kwam. De rest (95%) kwam ten laste van ’s rijks kas. Daar komt bij dat an dere inkomsten van de kunstenaars werden afgetrokken van de betaling uit hoofde van de BKR, - zowel voor de aanschaf van mijn werk als voor dat van Theo den Boon (neem ik aan) - de zaak voordeliger maakte. In december 1987 werd een verkoopex- positie gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Waddinxveen, waar bij kunstwerken zijn aangeschaft van regionale en Waddinxveense kunste naars. Deze keer droeg de provinciale overheid bij voor 50%In plaats van de wat zure strekking die de woorden van de heer Loose hadden zou ik over deze situatie een uiting van blije tevreden heid beter op zijn plaats hebben gevon den. WADDINXVEEN - Voor de wijk- en speeltuinvereniging De Paddestoel (Lijsterbesstraat) is een groot deel van de activiteiten voor dit seizoen afgelo pen, echter met uitzondering van de meisjesclub op de maandagavond. Deze gaat nog door en wel op 13 mei en op 27 mei (de laatste avond). De jeugdinstuif op de woensdagmid dag gaat ook nog even door en wel op 8 mei, 15 mei en 29 mei (de laatste keer). Op 24 mei is er van 19.30 tot 21.00 uur disco voor jongeren en van 21.30 tot 24.00 uur stijldansen voor ouderen. Op 25 mei is er rommelmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Ook kinderen mogen dan komen om hun eigen speelgoed te ver kopen. Iedereen die spullen heeft en kwijt wil kan dit inleveren op maandag (iedere maandag) van 14.00 tot 15.00 uur in De Paddestoel en tijdens dit uur kan men ook bellen als de spullen even tueel opgehaald moeten worden bij ge brek aan vervoer (tel. 12276). Tijdens deze rommelmarkt is er ook ie mand aanwezig met allerlei spullen wat betreft creatief bezig zijn. De Paddes toel is namelijk van plan om in het nieuwe seizoen hier een cursus over te geven en iedereen die hier interesse in heeft kan op 25 mei komen kijken van 12.00 tot 14.00 uur. Inschrijven kan dan ook. Op dinsdag 30 april werd een vijf jaar oude personenautoFord Escort uit het verkeer gehaald en bij de politie ge stald. De bestuurder, een 26-jarige in woner van Dronten, bleek niet te zijn verzekerd. Tegen deze bestuurder is proces-verbaal opgemaakt. De afgelopen week werd een bromfiets voor technisch onderzoek uit het ver keer genomen. De bestuurder is onder meer geverbaliseerd wegens het onver zekerd met deze bromfiets rijden. delijke pers gehaald werd met haar standpunt aangaande de winkelslui tingswet. Men jaagt op de wekelijkse koopavond het publiek naar Gouda, Alphen en Boskoop daar in Waddinxveen 60% van de winkels haar poorten op don derdagavond sluit. Het lijkt mij niet dat er een ondememerssfeer aanwezig is die het groot winkelbedrijf of winkel- ketens enthousiast zal maken om in Waddinxveen een vestiging te starten. Mijn conclusie is dan ook dat de kosten voor uw reizen voor het prestige-pro ject Winkelcentrum Waddinxveen zeer onverantwoordelijk zijn. Zeker in een tijd dat bezuinigingen aan de orde van de dag zijn en de lasten voor de burgers - ons opgelegd door rijk, provincie en gemeente - steeds zwaarder gaan druk ken. Of zal later blijken dat dit winkelcen trum in het rijtje zal worden bijgeschre ven van ’’dure blunders van een burge meester”, zoals onze vorige burge meester ons opzadelde met een tennis hal. Heeft u het stadshart van Boskoop al eens bekeken en de plannen van het in aanbouw zijnde nieuwe winkelcen trum, of is dit centrum te dichtbij voor bezichtiging? Op maandag 29 april werd op de hoek Passage/Juliana van Stolberglaan geen voorrang verleend en dat betekende schade aan twee voertuigen. Persoon lijke ongelukken hebben zich hierbij niet voorgedaan. Ook op woensdag 1 mei werd geen voorrang verleend door een van de Apollolaan komende bestuurder. Aan een op de Kanaaldijk rijdende automo bilist werd geen voorrang verleend. Eén van de bestuurders is ter observa tie naar het Goudse St. Jozefziekenhuis overgebracht. Beide auto’s moesten worden afgesleept. De kentekenbewij zen zijn ingenomen. De hoek Groensvoorde/Beethoven- laan kende op donderdag 2 mei ook een geval van het niet verlenen van voor rang. Twee auto’s raakten licht bescha digd. Op vrijdag 3 mei reed uit een parkeer plaats een auto de rijbaan van de Sta tionsstraat op. Een aanrijding met een naderende auto volgde. Beide voertui gen raakten total loss en moesten wor den afgesleept. Ook op vrijdag 3 mei vond op de Mau- ritslaan een aanrijding plaats, waarbij een fietser en een automobilist waren betrokken. Achter een vrachtwagen kwam een meisje op een fiets vandaan. Toen zij om de vrachtauto wilde kijken of er eventueel verkeer naderde, reed een komende bestuurder over haar voorwiel. Op dinsdag 30 april werd een 15-jarige jongend rijdend in een auto aangetrof fen. Zijn vader, die hem liet rijden, werd proces-verbaal aangezegd. WADDINXVEEN - Komende vrij dagavond 10 mei om acht uur vindt bij WSE-voetbal aan de Willem de Rijke- laan al weer de laatste klaverjasavond plaats van dit seizoen. Tijdens deze slotavond, waarvoor uiteraard vele leuke prijzen beschikbaar zijn, zal de klaverjaskampioen van het seizoen 90/ 91 bekend worden gemaakt. De klaverjasavonden bij WSE kenmer ken zich door de gezelligheid en de on gedwongen sfeer. Wie zin heeft in een kaartje te leggen, schrome dan niet en neem eventueel vrienden, vriendin nen, familie of buren mee. Verrast en met plezier liep ik rond op de opening van de tentoonstelling ’’Ge meentelijke Kunstwerken” die van 2 tot en met 24 mei in de raadzaal van Waddinxveen wordt gehouden. Onder leiding van Lies van Straalen hebben de medewerkers van de afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente een zeer aan trekkelijk geheel weten samen te stel len uit een groot aantal kunstwerken. Als je geen enkele invloed hebt gehad op de wijze hoe je werk geëxposeerd wordt, doet het extra goed om te zien dat het resultaat als geheel zo harmo nisch is geworden. Wel zou ik een kanttekening willen plaatsen bij een opmerking van de heer C.A.P.M. Loose, die de opening van de expositie verrichtte. De heer Loose noemde namelijk een totaalbedrag van bijna vier ton 380.000,-) waarvoor de kunstwerken in het bezit van de ge meente Waddinxveen zijn gekomen. Hij liet daarbij echter onvermeld dat het overgrote deel van het gemeente lijk kunstbezit is ontstaan in de periode dat de Beeldende Kunstenaars Rege ling (BKR) nog bestond. Theo den Boon en ik zijn de enige twee kunste naars in de gemeente Waddinxveen Het Weekblad voor Waddinxveen is voor mij dé bron voor het wel en wee in onze gemeente en dus ook dat van ons gemeentebestuur! De afgelopen week was dit meer wee dan wel, waarvan hieronder enkele voorbeelden; - Burgemeester en wethouder (1) la ten 4 mei schieten voor een oriëntatie- bezoek aan winkelcentra in Madrid en Barcelona Dit gebeurt wel op uitnodi ging van de projectontwikkelaar, maar op kosten van de gemeente. - De representatie kosten van B. en W. zijn in een jaar verdubbeld(!). - Het college van B. en W. en het Ma nagementteam willen voor onderlinge informatie uitwisseling en motivatie een tweedaagse werkconferentie hou den. Geraamde kosten 10.000,-. - Het bezuinigingstijdperk voor Wad dinxveen is nu definitief aangebroken. De gemeente staat er financieel gezien heel somber voor. De inwoners van onze gemeente kunnen geen leuke din gen meer verwachten! Voorwaar, zaken waar men als raad wel wakker van moet liggenDoor het Weekblad voor Waddinxveen werd Tijdens deze bijeenkomsten zal na mens de samenwerkende overheden door de voorzitter van de stuurgroep, burgemeester A.F. Bonthuis, een inlei dende toelichting worden gegeven. Daarna zal de Consulent voor Bos- en Landschapsbouw van het ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Vis serij (LNV), de heer H.O. Faassen, en door de Heidemij een toelichting wor den gegeven op de betrokkenheid van het ministerie bij deze planvorm en op de bijzondere werkwijze die hier wor den gevolgd. De afgelopen jaren zijn er voor het ge bied van de Zuidplaspolder en omge ving heel veel ruimtelijke claims op ta fel gelegd. Zo wordt bijvoorbeeld ge dacht aan concentratie van glastuin bouw; grote lokaties voor woningen ten behoeve van Gouda en Rotterdam; een bos van 2.000 ha; berging van slib; regionale bedrijfsterreinen; een trans ferium en intensieve dagrecreatie. Dit is nog maar een kleine greep uit de veelheid van ideeën van de plannenma kers. De in het gebied werkzame over- WADDINXVEEN - De gemeenten in het ’’ruimtelijk zeer interessante gebied” van de Zuidplaspolder gaan meer samenwerken. De preciese plannen daarvoor worden volgende week dinsdagmiddag 14 mei op een persconferentie in de burgerzaal van het raadhuis van Moordrecht gepre senteerd. WADDINXVEEN - De woningbouw vereniging Samen Sociale Woning bouw (SSW) heeft de meerjarenbegro ting 1991-1995 gepresenteerd, waaraan in de laatste maanden van 1990 de laat ste hand is gelegd. Deze meerjarenbe groting is inmiddels door het bestuur en de raad van commissarissen van de SSW aanvaard en vastgesteld. Hierna is deze meerjarenbegroting aangeboden aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer en aan de ge meentebesturen van Waddinxveen en Moerhuizen. De leden-huurders van de woningbouwvereniging SSW zijn middels het laatste ’’Bewonersblad” uitgenodigd kennis te nemen van deze meerjarenbegroting en de leden niet- huurders zijn door middel van een per soonlijk schrijven ervan in kennis ge steld dat deze meerjarenbegroting op het SSW-kantoor aan de Mercuriusweg ter inzage ligt. De meerjarenbegroting valt in twee grote delen uiteen: het zuiver finan ciële gedeelte en een meerjarenprog nose van het te verwachten onderhoud. In de jaren negentig zal de rijksover heid zich meer en meer uit de volks huisvesting terugtrekken. Dit zal vooral tot uitdrukking komen op drie beleidsterreinen: decentralisatie, dere gulering en verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties. Dit is dan ook de essentie van de Nota ’’Volkshuisvesting in de jaren Negen tig” van staatssecretaris drs. E. Heer- ma. In deze nota heeft de rijksoverheid ook de aanzet gegeven tot het meer be heren dan bouwen van woningen door volkshuisvestingsorganisaties Daarom is het van groot belang de fi nanciële positie van de SSW op een lan gere termijn dan één jaar te kunnen be palen en daardoor te weten hoe lang de financiële polsstok is, immers er staan grote uitgaven voor de deur op het ge bied van onderhoud aan de complexen woningen in het algemeen en ook aan complexen woningen in het bijzonder. Ook zullen er grote uitgaven gedaan moeten worden om het woningbestand verhuurbaar te houden en aan de eisen van de tijd aan te passen. Voor het SSW-bestuur is de meerjarenbegroting een belangrijk hulpmiddel om in de ko mende jaren de juiste beleidsbeslissin gen te kunnen nemen. WADDINXVEEN - De Waddinx veense wielrenner Ferry de Ruiter heeft zich via top-tien-klassement in ”van stad tot stad”-wedstrijden ge plaatst voor het Nederlands kampioen schap in juni. progressieve maatschappelijke groepe ringen, vakbonden en politieke par tijen elkaar kunnen ontmoeten om de contacten met elkaar te verbreden. De Dag van de Arbeid is een zeer ge schikte dag voor het bereiken van deze doelstelling. Tijdens de 1-mei-avond hield oud- PvdA-wethouder drs. Martin Kraaije- stein (medewerker Erasmus-universi- teit) een prikkelende inleiding over so ciale vernieuwing. Voorts vonden er optredens plaats van een Eritrese muziek- en dansgroep en fanfare ”De Tegenwind” uit Utrecht. De Wereldwinkel verzorgde de ver koop van koffie en de Stichting Vluch telingenwerk Waddinxveen en omge ving zorgde voor de nodige exotische versnaperingen. Alhoewel het comité haar activiteiten zonder subsidie en zonder entree-gel- den ontplooit, bleek ook dit jaar weer een batig saldo. Dit saldo (ruim twee honderd gulden) komt deze keer ten goede aan de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen en vormt een bijdrage ter bestrijding van de in Peru uitgebroken cholera. Medewerkende organisaties waren on der meer Groen Links Boskoop-Wad- dinxveen, Rooie Vrouwen, Wereld winkel, Nivon, PvdA Boskoop-Wad- dinxveen, Industriebond FNV, Voe dingsbond FNV, Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking en de Stichting Vluchtelingenwerk. In 1992 zullen de 1 mei-activiteiten plaatsvinden in Bos koop. 7/ ik! WADDINXVEEN - In Waddinx veen zal de jaarlijkse Luilaknacht (van vrijdag 17 op zaterdag 18 mei) spectaculair gevierd gaan worden in de sporthal de Sniep (Sniepweg) in Waddinxveen. Het festijn met rap-, hardcore- en housemuziek duurt van 00.00 tot 05.00 uur en kost 10.- (met kaart) en 12,50 (zonder kaart). In de sporthal zal de grootste drive- in-show van de Benelux, Maxell Music, de luilakkers flink wakker schudden met house en new beat music, maar ook met video en licht shows. Na het voorprogramma zal er als klapper van de avond een gi gantisch optreden plaatsvinden van het meest populaire programma onderdeel "Twenty four K” (24K). Twenty four K is onder andere be kend geworden met hun hit ”No Enemy’s”. Ze zijn op dit moment bezig met hun tweede elpee. De groep bestaat uit drie man en twee dansers die samen een gigantische show teweeg brengen. Dit is voor de echte hip-hoppers en hard-core- fans een avond die ze echt niet mo gen missen. In Gouda, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen zullen kaarten wor den uitgedeeld waarop men 2,50 korting krijgt aan de zaal. Ook zul len deze kaarten op diverse scholen in Gouda, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen klaarliggen. De kaarten die aan de zaal gekocht worden bedragen 12,50. Tijdens de luilaknacht, die tot vroeg in de morgen duurt, zullen er tussen het publiek enkele surprise-acts wor den opgevoerd. Tekenaar Elias haakt in op het recente bezoek van burgemeester C. M. van der Linden en wethouder P. F.J. LEZERS schrijven In Waddinxveen zijn de volgende fiet sen ontvreemd: een perzikkleurige da mesfiets met zwarte lamp, een blauwe mountainbike, een grijze damesfiets (Excellent), een paars-zwarte heren fiets (City-bike), een goudkleurige da mesfiets (mandje voorop) en een he renfiets (merk Gazelle, type Impala). Gevonden werden een groene driewie ler (merk Kettler) en drie andere fiet sen, die aan de eigenaren konden wor den teruggegeven. Tussen zaterdag 27 en maandag 29 april werd ingebroken in vijf personenau to’s, die geparkeerd stonden aan de Koningin Wilhelminasingel, Tessel- schadelaan, Willem de Rijkelaan en de Vondellaan. In alle gevallen werd een ruit ingeslagen. Ontvreemd werden vier radio-cassetterecorders en een koffer. Op zondag 5 mei werd tussen 16.30 en 18.30 uur ingebroken in een woning aan de Zuidelijke Dwarsweg. Via braak is men binnen gekomen. Alle ka mers werden doorzocht en overhoop gehaald. Vooralsnog wordt 100,-ver mist. In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 mei werden uit een tuin achter een wo ning aan de Beethovenlaan drie heren blouses ontvreemd (groen-, bruin- en auberginekleurig)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 21