Moerhuizen wacht grote veranderingen Zaterdag open huis op bedrijvenpark Coenecoop Tuinbouw en bedrijfsleven staan naast elkaar CAO voor Air Products Plantenmarkt De Gouwe Dames 2 Flyers kampioen EHBO-cursus in W’veen Planten markt Korbis Kringloop Bleiswijk Drukte op Lentefeest van Passage Dominee in koffiebar Oranjefeest WSE geslaagd ’’PRENTEN OVER 017 XTTIZ1VT n 017 IZ IT 1\T„ MINOLTA AF-ZOOM 65 Pilledoosjes Bezoek VOOR moeder Ma Pagina 25 TEVENS ACCESSOIRES, STEMMEN EN REPAREREN Geopend: Donderdag t/n zaterdag van 09.00-17.00 uur. j PIANOHANDEL MOS EN SPETTER St. VICTORPLEIN 2 WADDINXVEEN TEL. 01828-11697 NIEUWE EN GEBRUIKTE PIANO’S COMBi 9 '5 l 1 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 8 mei 1991 Sjaak Noteboom BV zette tijdens de Lentemarkt in de Passage kinderen gratis op de foto. (Foto: Sjaak Note- Vrijdag opening bedrijf Boonstoppel Truckservice necoop zal begeven. Directeur A. Boonstoppel jr. metéén van zijn 15 medewerkers voor het nieuwe bedrijfspand op Coenecoop. (Fo- r i i WADDINXVEEN - Zaterdag 11 mei organiseert de commissie Gouwe Plus van de zwem- en poloclub De Gouwe een plantenmarkt. De kraam is vanaf 9.00 uur geopend en staat op de Pas sage tegenover de supermarkt van Van Mourik. Naast diverse perkplanten zijn er ook struiken en boompjes te koop. Onder de leden van De Gouwe bevinden zich enkele kwekers, die garant staan voor de kwaliteit van de aangeboden waar, tegen een zeer scherpe prijs. Uiteraard speelt De Gouwe-Plus er op in dat het zondag Moederdag is. Het slagen van dergelijke acties is voor De Gouwe van levensbelang. Zonder deze inkomsten zou De Gouwe haar le den niet eens de nu toch al minimale trainingsfaciliteiten kunnen beden. ”Het is jammer, dat nu De Gouwe op sportief gebied zo goed presteert, de gemeente het De Gouwe eigenlijk steeds moeilijker maakt om haar hui dige prestatieniveau tenminste te kun nen continueren”, aldus De Gouwe. to: Sjaak Noteboom). bedrijfswagenoptocht plaats vinden, die zich naar het nieuwe pand in Coe- WADDINXVEEN - In de Openbare Bibliotheek aan de Van Mecklen burg Schwerinlaan in Waddinxveen wordt tot zondag 2 juni de expositie ’’Prenten voor prentenboeken” gehouden. De reizende tentoonstelling van Max Velthuijs is voorzien van docenteninformatie en een werkboekje voor kinderen. Volautomatische zoom compactcamera met o.a.: 38-65 mm motorzoomlens nauwkeurig Autofocussysteem automatische belichting i zelfdenkende flitser motor-transport 1 PASSAGE 47 WADDINXVEEN 01828-12477 boom). INCL 2J VERZEKEI EfJ GAPAf van f499.- nu bij Combi: 349 FOTO-VIOEO van alle moderne en efficiënte facilitei ten welke Boonstoppel Truckservice BV te bieden heeft. Op dezelfde zaterdag zal er om 10.30 uur vanaf de Oranjelaan een feestelijke WADDINXVEEN - Met ingang van 2 september start de plaatselijke EHBO- vereniging weer met een beginnerscur sus EHBO. De cursus wordt op maan dagavond van 20.00 tot 22.00 uur gege ven. De totale EHBO-cursus omvat 14 avonden van twee uur elk. Daaraan ge koppeld wordt twee avonden reanima- tieles gegeven. Voor beide cursussen wordt apart examen afgelegd, met dien verstande, dat alleen reanimatie-exa- men kan worden gedaan als men is ge slaagd voor het EHBO-examen. Wie interesse heeft of meer inlichtin gen wil, kan zich wenden tot W.M. Peek (tel. 01828-16943). Door het be perkte aantal cursusplaatsen, is het raadzaam snel te reageren. WADDINXVEEN - Vrijdag en zater dag 10 en 11 mei en vrijdag en zaterdag 17 en 18 mei - telkens van ’s morgens negen uur tot het einde van de middag - houdt Korbis-korfbal op het Koningin Wilhelminaplein haar haast traditio nele plantenmarkt. Gedurende een viertal dagen zal een keur van planten ter verkoop aangeboden worden. De kwaliteit van de planten is uitste kend omdat de planten rechtstreeks uit de kas worden geleverd door oud-Kor- bis-speler en kweker Jaap Noordam uit Maasland. En om de prijs hoeft niemand het te la ten, want hoewel de opbrengst be stemd zal worden voor het nieuwe club huis en de jeugd van Korbis, zullen de prijzen beslist meevallen. MOERKAPELLE/ZEVENHUIZEN - Burgemeester A.L.Lips van Moerhuizen vindt het ’’gunstig om tuinbouwondernemers in de gemeenté te hebben”. Hij zegt dat in Circulatie, het kwartaalmedium van de Stich ting Kring Promotie, dat actief is in het tuinbouwgebied Den Haag- Gouda-Rotterdam. In dit gebied liggen ook de pas gefuseerde veilingen van Bleiswijk en van Waddinxveen (Bredeweg). WADDINXVEEN - Boonstoppel Truckservice BV opent het nieuwe be drijfspand in bedrijvenpark Coenecoop officieel komende vrijdagmiddag 10 mei om half vier. Na de opening is er tot zeven uur ’s avonds een infor mele receptie. Het open huis is zaterdag 11 mei van 11.00-17.00 uur. omgeving. Lips vindt dit geen erg goed plan. ’’Moerhuizen moet niet een glazen stad worden zoals het Westland. Dat wil men hier zeer beslist niet. Moerkapelle heeft pas een uitbreiding van het glasa reaal met 42 hectare gehadBeter is om te kijken wat de mogelijkheden voor uitbreiding zijn in de specifieke tuin- bouwgemeenten. Dat heeft tot voor deel dat de tuinbouw geconcentreerd blijft. We willen hier ook rekening hou den met de recreatie. Het is niet wense lijk dat een glasgebied grenst aan de Rottemeren, de mensen die daar ko men recreëren zien liever een open landschap. ’’Zowel in Moerkapelle als in Zeven huizen staan tuinbouw en bedrijfsleven naast elkaar. Maar ook de recreatie neemt een belangrijke plaats in met het Rottermerengebied in Zevenhuizen”. De nota Parkstad, die in 1989 door Pro vinciale Staten werd uitgebracht, heeft onder meer een verplaatsing op het oog van ongeveer 600 hectare tuinbouwge bied van Pijnacker, Berkel en Roden rijs en Nootdorp naar Moerhuizen en Het samenvoegen van de twee gemeen ten Moerkapelle en Zevenhuizen tot het nieuwe Moerhuizen ging niet onge merkt voorbij. Het is even wennen aan de nieuwe omstandigheden. Ook bur gemeester Lips heeft zich even aan moeten passen. ”Ik kom nu zaken te gen waar ik in Moerkapelle niet of nau- welijks mee te maken had. Moerka pelle is natuurlijk veel kleiner dan Ze venhuizen, 3500 tegenover 6500 inwo ners”. Met de eenwording van de twee ge meenten is Moerhuizen gaan behoren tot de vijf belangrijkste tuinbouwge- meenten in gebied De Kring. Moerhui zen heeft 134 hectare glastuinbouw op haar grondgebied. In ongeveer twee derde daarvan worden bloemen gepro duceerd, de rest is groenteproduktie. Burgemeester Lips ziet de tuinbouw in zijn gemeente ais een gelijkwaardige economische poot met het bedrijfsle ven. Ook de afdeling banden van bestel- en/ of vrachtwagens is enorm van opzet. Het vakkundig opgeleid personeel is van alle markten thuis en zal iedereen dan ook graag in alles adviseren. Zaterdag 11 mei wordt er voor de real ties een open huis gehouden, waarbij men zich zelf op de hoogte kan stellen De bezoekers krijgen dus twee dagen de tijd om rond te kijken in het nieuwe, moderne bedrijfspand en activiteiten van Boonstoppel Truckservice op het gebied van onderhoud, 24-uursservice, onderdelenvoorziening, transport- en voertuigadvies, financiering en leasing. Tevens presenteert het van de Oranje laan afkomstige bedrijf het complete programma van bestelwagen (DAF 400-serie) tot en met de 50 ton truck (DAF95-serie). Deze week verhuist Boonstoppel Truckservice naar Waddinxveen-Zuid. Het Waddinxveense bedrijf presen teert zich daar als DAF-servicedealer voor Waddinxveen en is als kwaliteits- gerichte organisatie afgestemd op de verkoop van bedrijfswagens en op het verlenen van optimale bedrijfswagen service. Het moderne bedrijfspand is vóórzien van vele moderne faciliteiten en be schikt over een APK-teststraat met ta chograaf, uitlees-apparatuur, geavan ceerde gereedschappen, Shell-oliever- vers station, moderne brandstof station en ruime kantoren met receptie. De gemeente Moerhuizen beslaat een oppervlakte van 3.531 hectare, waar van 134 hectare in beslag wordt geno men door glastuinbouw. Sinds 1 ja nuari 1991 zijn Moerkapelle en Zeven huizen officieel samengevoegd tot één gemeente: Moerhuizen. In totaal heeft de nieuwe gemeente nu bijna 10.000 in woners. Burgemeester A.W. Lips stond vroeger aan het hoofd van de kleinste helft van Moerhuizen, Moer kapelle. Hoewel de visies in Parkstad en Vinex (rijksnota voor de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) wat betreft Moerhuizen nogal uiteenlopen, zal de gemeente zich moeten voorbereiden op een andere toekomst. De uitbrei ding zou plaats moeten vinden öf in het tuinbouwareaal (ongeveer 600 hectare erbij) öf in de woningbouw (5000 wo ningen extra). Beide plannen zullen ingrijpende ver anderingen voor Moerhuizen inhou den. Reden waarom zowel de ene als de andere nota met enige terughou dendheid is ontvangen. Hoewel de achtergronden van burge meester Arie Lips niet in de tuinbouw liggen, staat hij sympathiek tegenover deze sector. ”Het is gunstig om zulke ondernemers in de gemeente te heb ben. Moerhuizen zal haar kwekers dan ook graag helpen”, vertelt Lips. Maar de tuinbouw is niet het enige belang rijke in Moerhuizen. BLEISWIJK - Tuinbouwtoeleveran- cier Kringkoop in Bleiswijk heeft in 1990 goede resultaten geboekt. On danks een terughoudend investerings gedrag bij de kwekers werd een omzet stijging van 2 a 3 procent gerealiseerd. In totaal bedroeg de omzet van Kring- köop in 1990 ruim 77 miljoen gulden. Met name op het terrein van vloeibare meststoffen en milieuvriendelijke acti viteiten zoals biologische gewasbe schermingsmiddelen nam de omzet fors toe. Verder droeg de verkoop in de Welkoopwinkel in Pijnacker belang rijk bij aan de behaalde resultaten. Het netto-exploitatieresultaat over 1990 bedraagt bijna 1,4 miljoen gul den. Op de algemene ledenvergade ring, die 13 mei wordt gehouden, zal aan de leden-kwekers worden voorge steld een deel van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Het grootste gedeelte vloeit terug naar de leden zelf. Behalve een goedkeuring van de jaar rekening staan op 13 mei ook verkie zingen voor bestuur en Raad van Com missarissen op de agenda. WADDINXVEEN/ROTTERDAM - De onderhandelaars over een nieuwe CAO voor stik- en zuurstofproducent Air Products in Rotterdam en Wad dinxveen (Noordkade) hebben een ’’bevredigend resultaat” geboekt voor een tweejarig contract. Dit heeft woordvoerder van industriebond FNV tegenover het Rotterdams Dagblad meegedeeld. Er is onder meer overeenstemming be reikt over een salarisstijging van 3,75 procent per 1 april 1991 en nog eens 0.65 procent per 1 juli dit jaar. verder is een ’’feestdagenuitkering” van 300 gul den per jaar geboden. Ook zijn afspraken gemaakt over ar beidsduurverkorting voor alle werkne mers. De mensen in de volcontinue gaan, als deze CAO wordt afgesloten, per 1 januari 1992 drie dagen per jaar minder werken. Het personeel in de dagdienst en de twee- en drieploegen- dienst krijgt met onmiddellijke ingang een roostervrije dag erbij. Verder zijn resultaten geboekt inzake de consigna- tieregeling; zo kunnen werknemers van 55 jaar en ouder niet meer verplicht worden oproepdiensten te vervullen. Air Products levert stikstof en zuurstof voor de chemische industrie. Bij het bedrijf, dat onder meer vestigingen heeft in de Botlek en in Waddinxveen, werken 240 mensen. Wanneer de leden instemmen met het resultaat, zal voor de tweede keer een CAO bij het bedrijf worden afgesloten. Deze zal dan voor meer mensen gelden dan de huidige. Bijzonder is de grote truckwasstraat die in het bedrijf geïnstalleerd is en welke toegankelijk is voor bedrijfswa gens met een lengte van maar liefst 19 meter. Uniek hierbij is dat de was wachttijden minimaal zullen zijn door het gemak van computergestuurde wasprogramma’s. Bij de bouw van het nieuwe bedrijf is vanzelfsprekend terdege rekening ge houden met de gestelde milieu-eisen. Uitgebreide schoonmaak- en filtersys temen (incl. brandstofafscheiders en vloeistofdichte bestrating) zorgen voor een gegarandeerde minimale belasting van het milieu. Boonstoppel Truckser vice voldoet hiermee ruimschoots aan de wettelijk gestelde eisen op dit ge bied. De kunstenaar Max Velthuijs maakt al tientallen jaren prentenboeken. Van zijn werk heeft het Landelijk Onder steuningsinstituut Kunstzinnige Vor ming in samenwerking met het Neder lands Bibliotheek en Lektuur Centrum een reizende tentoonstelling gemaakt. Ieder exemplaar van een prentenboek is in wezen een origineel stuk grafiek. De maker heeft van meet af aan voor ogen dat zijn prenten in duizendvoud zullen worden gereproduceerd. Hoe goed de reproduktie ook wordt ge maakt, er blijft verschil tussen de prent die de kunstenaar maakt en de ge drukte versie ervan. Maar dit verlies aan nuance is bij prentenboeken inge calculeerd. De tentoonstelling van Max Velthuijs’ werk bevat 35 originelen. Er is werk te zien uit recente en oudere prentenboe ken, zodat Velthuijs’ beeldende ont wikkeling zichtbaar wordt. Twee schetsboeken en een werkblad geven een indruk van het proces van zoeken dat voorafgaat aan het schilderen van de eigenlijke prenten. Verder bevat de tentoonstelling repro- dukties van enkele schilderijen van kunstenaars die Velthuijs inspireer den. Tenslotte zijn op woensdagmid dag de tekenfilms met Klein Mannetje te zien, die Velthuijs maakte voor de VPRO. Naast de avonturen met Klein Mannetje kreeg Velthuijs bekendheid met ondermeer Olifant en Krokodil, Een taart voor Kleine Beer, en Kikker is verliefd. Bij de tentoonstelling zijn speciale werkboekje met kijkopdrachten voor kinderen gemaakt. Jonge bezoekers krijgen, zolang de voorraad strekt, een gratis exemplaar. Naar goede traditie is er ook in de WADDINXVEEN - De winkeliersver eniging de Passage heeft zaterdag een geslaagd Lentefeest gehouden. Op het plein voor de Kruiskerk was een plan tenmarkt, in het winkelcentrum waren allerlei kraampjes en er viel ook het no dige aan lekkere dingen te eten, zoals de barbecueprodukten van slager Smakman. Een speciale actie had Foto Film Sjaak Noteboom BV op touw ge zet. Bij hem konden kinderen tot en met twaalf jaar drie uur lang gratis op de foto. Vlak daarna konden de foto’s worden opgehaald. Uiteraard haakten de Passagewinkeliers volop in op de ko mende Moederdag met hun aanbiedin gen, presentaties, demonstraties en at tracties. De lokale omroep RTW ver zorgde ’s morgens en een deel van de middag rechtstreekse radiouitzendin- gen vanaf het winkelcentrum de Passa ge- Op uitnodiging van de Stichting Kring Promotie brachten enkele directeuren van gewestelijk Arbeidsbureaus in De Kring een bezoek aan hun werkgebied. Zij maakten kennis met de tuinbouw in het gebied door een excursie naar twee verschillende bedrijven. Na afloop van de rondleiding waren de conclusies eensluidend. De GAB-directeuren be sloten de samenwerking met het tuin- bouwbedrijfsleven verder te verster ken en meer aandacht te besteden aan het werken in de tuinbouw. De kwekerijen die werden bezocht wa ren het bedrijf van paprika-kweker Jac. Ammerlaan in Bleiswijk en potplan tenkwekerij Sjaloom in Waddinxveen. De GAB-directeuren waren onder de indruk van de substraatteelt, biologi sche gewasbescherming en het zoge naamde buis-railsysteem in de paprika- kwekerij. Bij Sjaloom wekte de sterk doorgevoerde mechanisering en auto matisering de belangstelling. WADDINXVEEN - Zaterdagavor speelde dames 2 van basketbalvereni- ging Flyers tegen het eigen dames 3. dat in dezelfde competitieklasse uitkomt, om de kampioenstitel. Na een uiterst spannende en geladen eerste helft die in de rust een gelijke stand opleverde, bewees dames 2 in de tweede helft we derom dat zij de sterkste in de competi tie is. Dames 2 begon enigszins gespannen aan de wedstrijd tegen het derde da mesteam, dat in de eerste competitie- helft maar met 5 punten verschil ver loor van dames 2. De stand ging gelijk op gedurende de eerste helft. Dames 3 gaf alles om een eventuele nederlaag tegen te gaan. Aan beide kanten werd zeer fanatiek spel geleverd wat zeker ook tot uiting kwam in het grote aantal persoonlijke fouten dat werd uitgedeeld. De rust werd ingegaan met een gelijke stand van 25-25. De tweede helft begon weer spannende maar al snel nam dames 2 de leiding. Met een goed stel schutters waaronder Gea Kok en Linda de Vries, en met een sterk spelende Nathalie Gielliet was de overwinning een feit. Eindstand 59-41. Topscoorsters dames 2: Gea Kok 16, Nathalie Gielliet 13 en Linda de Vries 11 punten. Topscoorsters dames 3: Ineke Kuypers 11, Wilma Romeyn 10 en Adriënne Raaphorst 9 punten. Openbare Bibliotheek ook weer een verzameling te bezichtigen. Mevr. J. van der Hoeven uit Waddinxveen laat een grote verscheidenheid aan pille-- doosjes zien. Beide tentoonstellingen zijn tijdens de openingsuren van de Openbare Biblio theek te bezichtigen. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse komt vrijdagavond 10 mei om half ne gen de Waddinxveense predikant ds. J.W. Goossen een praatje houden. Het praatje zal gaan over de ’’waarom vraag” in het leven. Waarom gebeurt dit, waarom dat. Met z’n allen wordt in De Schaapskooi geprobeerd hier een ’’antwoord” op te vinden. Iedereen is weer van harte welkom.-^ Vanaf kwart voor acht staan de deuren open. WADDINXVEEN - Voor de tweede, maal in haar bestaan vierde ook WSE- voetbal het Oranjefeest op haar com- sj plex. Meer dan 100 kinderen hadden gehoor gegeven aan de oproep om mee te doen aan de Oud-Hollandse volks- j spelen, zoals ringsteken, zaklopen,/ spijkerslaan, knikkeren, etc. De winnaars van de diverse leeftijdsca- tegoriën waren Aman Grebremarian j (t/m 7 jaar), Jeroen van Dorp (8 t/m 11 jaar) en Tie Wai Lam (12 t/m 14 jaar). Het spelprogramma werd onderbroken I om de kinderen hun dorst te laten les sen. Ook was er een ruilmarkt georga niseerd om allerlei voetbalspullen uit te wisselen. De middag werd afgesloten met het^ overgooien van eieren. De bedoeling bij dit spel is om per koppel de eieren over steeds grotere afstand over te gooien. Bij de jeugd eindigden drie'-<% koppels op de eerste plaats; Jeroen en I G. Koppenaal, Raymond van Swieten en G. Hey en het koppel Hisbee Ber-J bone en Biniam David. Laatstge-*' noemde koppel behaalde in de ”bara- ge” de eerste plaats. Bij de senioren was de deelname even eens groot aan het eierspektakel. De lokale radio was er zelfs om verslag te doen en nam zelf ook spontaan deel aan de eierwedstrijden, echter zonder succes. Winnaar werd het koppel Mar cel van Dijk en Patrick Rijnbeek. De nevenactiviteitencommissie kan ondanks het slechte weer terugzien op een geslaagde middag en zal zeer zeker volgend jaar worden herhaald.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 25