GEMEENTE WADDINXVEEN President-directeur J. Baas van Baas Bedrijven is ontroerd: I VERGADERINGEN BO UWVERGUNNINGEN BOUWVERGUNNINGEN HINDERWET RENOVATIE C.A.I.-SYSTEEM DORPSTRAA TEN OMGEVING WIJZIGINGEN GROFVUILOPHAALDIENST SPREEKUREN Burgemeester Ondergronds COLLECTE VERGUNNING Kroon op werk TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN 1 4 I 01820-15767 01727-14044 01828-17613 01820-28011 Doorbreken aanhoudingsplicht i Prins Bernhard onthulde met behulp van een mini-kraan de gedenksteen in de hal van het nieuwe kantoorpand. Rechts president-directeur JBaas en links burgemeeser C.M. van der Linden. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Vier sprekers voerden dinsdagmiddag op het mid dendek van het luxueuze partyschip Mississippi Queen, een in 1987 na tuurgetrouw nagebouwde raderschip uit 1870, aangenaam kort het woord voordat prins Bernhard samen met president-directeur J. Baas van Baas Bedrijven BV het nieuwe kantoorpand aan de Wilhelminakade officieel zou openen. Dat gebeurde door de onthulling van een plaquette, die een vaste plaats in het complex zal krijgen. Even eerder had de heer Baas be toogd dat hij de aanwezigheid van Waddinxveens eerste gouden erebur ger uit Soestdijk zag als een kroon op zijn werk. Terinzagelegging aanvragen en stukken Foto: Sjaak Noteboom). 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 8 mei 1991 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 Milieudienst Midden-Holland, nrs. 3242/91. 1. Zuidkade210 4. Wilhelminakade21 De opbrengst van de collecte zal ter kennis van het gemeentebe stuur worden gebracht. - de directie van potplantenkwekerij Sjaloom B.V. ten behoeve van een potplantenkwekerij op het perceel Abr. Kroesweg 31. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Buiten kan tooruren in overleg met de gemeentesecretaris. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Commissie voor Kunst en Cultuur op maandag 13 mei 1991, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis. De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 10 mei 1991 gedu rende 14 dagen, tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, voor dat betreft ligt er voor Baas Bedrijven nog een toekomst vol mogelijkheden”, meende ing. Barth, die daarmee op het thema ondergronds transport kwam. ”De mogelijkheden voor de toekomst moeten optimaal benut worden, dus ook ondergronds. Investeren in dit transportnet zou een wezenlijke bij drage leveren aan het behouden van een vooraanstaande plaats van Neder land in Europa. Investeren betekent toekomst voor Nederland, toekomst voor de bouw en toekomst voor de Be- legbo-bedrijven. Met het nieuwe kan toor van Baas Bedrijven is alvast bewe zen, dat de zaken ook nu floreren”, be sloot ing. Barth, die het bedrijf met de nieuwe werkplek feliciteerde en veel succes in de toekomst wenste. BOUWPERCEEL: Van Mecklenburg Schwerinlaan 22 Vrijdag 10 mei wordt normaal het huisvuil van wijk 4 (Oranjewijk en Vondelwijk) en het bedrijfsvuil ingezameld. U wordt verzocht het vuil pas op de ophaaldag aan de Reinigings dienst aan te bieden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de Dienst Openbare Werken, onder het telefoonnummer 14433 of 12926. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 Op 6 mei 1991 is door J. Baas Telecommunicatie B.V. te Waddinx veen, in opdracht van de gemeente, begonnen met renovatiewerk - zaamheden aan de CAI Dorpstraat en Omgeving. De bestaande rijg- en aftaksysteem zullen worden vervangen door een mini-ster- systeem. Voor inlichtingen over de werkzaamheden kunt u zich wenden tot het Gemeenschappelijk Antenne Systeembedrijf-Wad- dinxveen: telefoon 01828-14433, toestel 237. In verband met komende Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei 1991, zullen wijzigingen plaatsvinden in het rooster van de maand mei Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak met de secre taresse. --■■■-WWW V-, Met een verwijzing naar het Groene Hart vond burgemeester C.M. van der Linden dat het hart bij de Baas Bedrij ven in ieder geval in een goed tempo klopt en op de goede plaats zit. Toen hem werd gevraagd of prins Bernhard als eerste gouden ereburger van Wad- een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuis plein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder schriftelijk bezwa ren worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Wad dinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken op dinsdag 14 mei 1991, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Jaarverslag vrijwillige brandweer. - Reorganisatie rijkspolitie. - Spreekrecht. ’’Komst prins Bernhard Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. Ten aanzien van eerstgenoemde aanvraag is besloten geen open bare zitting te houden. Indien u uw bezwaren mondeling naar voren wilt brengen, kunt u hiervoor tot 30 mei 1991 telefonisch een af spraak maken (telefoon 01828-14433, toestel 116, de heer W. Kaan dorp). De aanvraag en alle andere ter zaken zijnde stukken liggen vanaf 9 mei tot 9 juni 1991 ter inzage bij de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw in het gemeentehuis, alhier, elke werkdag vanaf 0830 tot 1230 uur enop verzoekop de maan dagavonden gedurende drie uren. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen die bezwaren hebben ingediend op de wijze als bovenomschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ont- werp-beschikkingen in te dienen. ’’Ondanks dat pijpleidingen alleen voor zeer specifieke produkten ge schikt zijn, vormen ze een ideaal ver voermiddel. Ze zijn buitengewoon vei lig, zeer milieuvriendelijk, continu be schikbaar, transporteren ongemerkt, hebben een zeer grote capaciteit, gaan zeer lang mee en het tracee blijft ook beschikbaar voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor recreatie en land bouw”, betoogde ing. Barth, die als AVBB-voorzitter het kabinet opriep deze nieuwe, betrouwbare en voorde lige mogelijkheden voor ondergronds vervoer te gaan onderzoeken. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet en na ontvangst van de benodigde ver klaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Straten van Zuid-Hol- land c.q. gebruikmaking van de zogeheten algemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bouw vergunningen te verlenen ten behoeve van de percelen: dinxveen benaderd kon worden voor het verrichten van de officiële ope ningshandeling van het nieuwe kan- tooorgebouw hoefde hij daarover niet lang na te denken. ”Als er één bedrijf is waarvoor het ge rechtvaardigd zou zijn een dergelijk verzoek tot prins Bernhard te verrich ten is/zijn dat de Baas Bedrijven, een van oorsprong - pur sang - Waddinx- veens bedrijf, kerngezond en met veel ambitie. Waddinxveen en Baas Bedrij ven zijn vereerd met de acceptatie van de uitnodiging”. Burgemeester Van der Linden zei er van overtuigd te zijn dat Baas Bedrij ven en haar werknemers in het bezoek van prins Bernhard een extra stimulans vinden om met dezelfde voortvarend heid en ondernemerszin op de ingesla gen weg voort te gaan. In het nieuwe kantoorpand bekeek prins Bernhard een aantal werkzaam- de Baas Bedrijven. Links algemeen directeur Piet de Jong Verleende bouwvergunningen AARD VAN HET BOUWPLAN: het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis Directeur Baas maakte van de gelegen heid gebruik in zijn korte toespraak ook een blik te werpen op de toekomst. ”Een toekomst, die onze onderneming met alle vertrouwen tegemoet kan zien", stelde hij. ”1992 Nadert met rasse schreden en ook in Europees ver band zie ik duidelijk kansen voor onze bedrijven. Met name door het totaal pakket dat wij bieden, waardoor wij complete projecten - turnkey - kunnen uitvoeren”, aldus Joop Baas, die de le den van zijn managementteam be dankte voor de inzet die zij hebben ge toond en waarvan hij verwacht dat zij op dezelfde weg zullen doorgaan. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aan vraag om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten of in werking hebben is ontvangen van: aanbieden. Hij deelde in zijn toespraakje ook nog een compliment uit aan het Waddinx- veense architectenbureau Stuurman Partners BV, waarvan architect Hans Peeters het kantoorpand ”aan de poort van Waddinxveen met een blik gericht op Gouda” ontwierp. ”Is het een voor tuitziende blik grapte de heer Van der Sprong. ’’Toen we het plan opvatten om nieuw te gaan bouwen, hadden we nog niet het vermoeden dat het zo mooi zou worden”, liet hij de aanwezigen nog weten. Aannemer SMT Bouw uit Veg hel werd gecomplimenteerd met de perfecte oplevering van dit fraaie ge bouw, waarvan de bouw voortreffelijk werd begeleid door algemeen directeur Piet de Jong van de Baas Bedrijven. Een derde spreker was Waddinxvener ing. H.P. Barth. Hij sprak vooral in zijn functie als landelijk voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) - waarvan de 50-jarige Ver eniging van Boorondememers en Bui zenleggers (Bolegbo) lid is -, maar ook vanuit zijn persoonlijke relatie met di recteur Joop Baas, die hij al dertig jaar zei te kennen. ”Als voorzitter van de bedrijfstak bouwnijverheid kan ik - op een enkele uitzondering na - niet ieder bedrijf ten dienste zijn bij feestelijke gelegenheden. Vanmiddag echter heb ik zo’n uitzondering gemaakt”. Het nieuwe kantoorpand van de Baas Bedrijven vond hij passend bij een be drijf met allure. Een bedrijf dat qua werkzaamheden de totale infrastruc tuur betreffende leidingen en kabels bestrijkt. Gas-, water-, elektra-, en rio- leringsnetten, centrale antenne inrich tingen, data- en telecommunicatie, ver- keerssignalering en stortgaswinning: eigenlijk te veel om op te noemen. ’’Bouwers zoeken het dus niet alleen hogerop, maar ook in de diepte”, stelde Hans Barth vast. Op de feestelijke middag vroeg hij toch nog even kort de aandacht voor de transport-infrastructuur van Neder land. Het investeringsniveau ten be hoeve van de transport-infrastructuur van circa 1 miljard gulden vindt hij na melijk structureel te laag. ”Wil Nederland in toekomstig Europa een vooraanstaande rol blijven spelen, dan zullen forse investeringen in de transport-infrastructuur noodzakelijk zijn. En dit behoeven niet alleen bo vengrondse investeringen te zijn. Wat In de week van 13 t/m 18 mei zal er gecollecteerd worden door het Nederlands Astma Fonds. Het collecteren dient te geschieden in verzegelde collectebussen waarop duidelijk de naam en/of het doel van de collecterende in stelling staat vermeld. De collectanten dienen te zijn voorzien van een legitimatiebewijs. van de grofvuilophaaldienst. Het grofvuil zal in de maand mei 1991 als volgt worden opgehaald: - donderdag 2 mei 1991: grofvuil van Wijk 1 (maandagwijk); - donderdag 9 mei 1991geen inzameling grofvuil (Hemelvaarts dag); - donderdag 16 mei 1991: grofvuil van Wijk 2 (dinsdagwijk); - donderdag 23 mei 1991grofvuil van Wijk 3 (woensdagwijk); - donderdag 30 mei 1991: grofvuil van Wijk 4 (vrijdagwijk). Tijdens genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schrif telijk bij hun college worden ingediend. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Het plaatsen van een dakkapel op het rechter zijgeveldakvlak. 2. Middelburgseweg 17Het oprichten van een kweekkas. 3. Zwarteweg2a Het gedeeltelijk veranderen vaneen woonhuis. Het gedeeltelij k veranderen en vernieuwen van een woonhuis (het aanbrengen van een extra funderingsbalk rondom). Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd. een degelijke plaats verworven in de Nederlandse aannemerswereld. Deze positie danken wij mede aan onze voor spoedige groei en wij zullen er alles aan doen om de groei door te zetten, mits dit geleidelijk kan gaan. Daarbij blijft een aantal zaken enorm belangrijk". ”Wij willen een nuchter bedrijf blij ven”, ging de heer Baas verder. ”Dat wil zeggen dat een werk van duizend gulden voor ons zeker zo belangrijk is als een werk van een paar miljoen gul den. Wij willen aanspreekbaar blijven en korte communicatielijnen, die wij thans in ons bedrijf kennen, handha ven. Daarnaast zullen wij als leiding moeten blijven beseffen dat al onze medewerkers, van hoog tot laag, stuk voor stuk zeer belangrijke schakels zijn in de uitvoering van onze werken. Vanaf deze plaats wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers te bedanken voor de ge toonde inzet”. heden van de Baas Bedrijven. Links algemeen directeur Piet de Jong en rechts president-directeur Joop Baas en burgemeester Kees van der Linden. De vierde en laatste spreker op het par tyschip Mississippi Queen was J. Baas, president-directeur van de Baas Be drijven. Hij vond het voor alle mede werkers van zijn onderneming en voor hem als directeur een bijzonder grote eer prins Bernhard te mogen ontvan gen. ”Ik zie het ook als kroon op mijn werk voor deze onderneming, waaraan ik nu al ruim 30 jaar leiding geef. Dat wij dit hebben kunnen bereiken danken wij vooral aan onze opdrachtgevers, die vaak al een jarenlange relatie met ons bedrijf onderhouden”, aldus de 50-ja- rige Joop Baas. De geboren en getogen Waddinxvener, die leiding geeft aan een bedrijf met 11 werkmaatschappijen en 850 medewer kers, was er zichtbaar trots op vele van zijn relaties op de boot en in het nieuwe kantoorpand te kunnen verwelkomen. Hij dankte de opdrachtgevers van Baas Bedrijven voor het gestelde vertrou wen en beloofde dit vertrouwen in de toekomst niet te zullen beschamen. ”Ons bedrijf heeft zo langzamerhand 'z ”Ons bedrijf is al meer dan negentig jaar oud en als het aan mij ligt gaan we door, op naar de honderd en verder”, waarbij de president-directeur van Baas Bedrijven niet verheelde ooit graag zijn bedrijf met het predikaat ko ninklijk te willen tooien. Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) Wanneer voor een perceel een voorbereidingsbesluit geldt of een bestemmingsplan in procedure is gebracht, bepaalt de Woningwet (artikel 50, lid 2) dat burgemeester en wethouders hun beslissing over bouwaanvragen moeten aanhouden tot de dag waarop dat voorbereidingsbesluit vervalt, of waarop het nieuwe plan van kracht wordt. Het is mogelijk deze aanhoudingsplicht te doorbre ken. Artikel 50, lid 8, van de Woningwet stelt als voorwaarde dat een bouwplan in overeenstemming moet zijn met zowel het gel dende bestemmingsplan als met het toekomstige plan. Aan die voorwaarde voldoen de bovenstaande bouwplannen. Commissaris B.D.N.M. van der Sprong van de Baas Bedrijven BV sprak als eerste van een buitengewoon bijzondere gebeurtenis, omdat prins Bernhard aanwezig wilde zijn. Hij her innerde eraan dat ”opa” Baas, zoals de grootvader van de huidige directeur Joop Baas in het Waddinxveense werd genoemd, de grondlegger was van dit in 1898 gestichte bedrijf. ’’Hier aan de Gouwe is hij begonnen, want zijn vervoer ging per trekschuit en dan was het gemakkelijk als je bedrijf aan het water stond. Dat nu zijn klein zoon hier een eindje verder dit prach tige kantoor aan de Gouwe zou neer zetten: Hij zou gezegd hebben: Goed gedaan jochie aldus Gouwenaar Bart van der Sprong. De commissaris van de Baas Bedrijven zei dat de veelheid van activiteiten die de Baas Bedrijven ondernemen en de plaats die deze bedrijven in de Neder landse maatschappij innemen bij ieder een wel bekend zijn. Niettemin ver dient het naar zijn oordeel aanbeveling de bedrijfspresentatie nog eens te be zien want het is werkelijk een uniek pakket van diensten dat de Waddinx veens onderneming in één hand kan Na de onthulling van de plaquette verliet het gezelschap in een lichte regen het nieuwe hoofdkantoor van Baas Bedrijven op weg naar het partyschip Mississippi Queen met in het midden links prins Bernhard en naast hem president-directeur J. Baas. (Foto: Sjaak Noteboom). is kroon op mijn werk”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 3