Opknappen LUILEKKERLAND VOOR 20% J. la BIJ JAN KOK WASSEN ZE UW AUTO NOG MET DE HAND. EN HOE... i E 8 o RIJOPLEIDING op VIDEO /Pm. typten" S.IBL S. Brugweg VERBAKEL MODE en LA LINGERIE. ÉÉN DAG LANG e WAKKERE LUILAKKERS. Verbakel mode UITGESLAPEN of niet 18 ME? AS? van 7-9 uur volop MPASSAGE KOOPJES- 1 i Protest Burgemeester: ”Het lijkt hier Peyton Place wel. Daar pas ik voor" v.dl. linde Opbrengst collecte Reconstructie zonder fietspad tegen schilderij Nieuwsblad Onafhankelijk GERANIUM- MARKT 0P WINKELCENTRUM PASSAGE VOOR DE KRUISKERK HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN RIOOL VERSTOPT? A.S. ZATERDAG GROOTSE KHARWA" F tapijt gordijnen 01828-12624 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. Representatie TBremmer SCHOENEN Woensdag 15 mei 1991 Si DANSSCHOLEN 20 MEI 2e PINKSTERDAG GROTE SLOTAVOND MET ORKEST IN DE ROZENBURCHT. AANVANG: 20.30 UUR. ra» i V Ouderwets degelijk handwerk. Dat geeft glanzende lak en glimmend chroom. Klassewerk dus, van onder tot boven. Kijk maar eens naar dat vette richeltje onder het portier: brandschoon. En de radiateur, alle vliegen zijn weg. Bovendien zet Jan Kok uw auto ook nog eens stralend in de was als u dat wilt! U kunt kiezen uit drie tarieven; goed, beter en best! LUILAKKORTING OP ALLE DAMES-, HEREN-, KINDERMODE en LA LINGERIE WADDINXVEEN - In het gemeentehuis worden nieuwe plannen uitge werkt voor de reconstructie van de Brugweg binnen de bebouwde kom nu de noordelijke omleidingsweg niet doorgaat. De voorkeur gaat uit naar een 4,50 meter brede weg met grasbetontegels van een halve meter breedte aan weerszijden en geen fietspad. Voorts zullen er in de vorm van wegversmallingen extra snelheidsremmende maatregelen getroffen wor den. WADDINXVEEN - Voor de tweede maal binnen een week zijn Wad- dinxveense gemeenteraadsleden in ernstige botsing gekomen met burge meester Kees van der Linden over het nut en de noodzaak van de door hem en wethouder Paul van Schie (CDA) gemaakte studiereis naar Bar celona en Madrid voor het bekijken van winkelcomplexen. Vootde reis, die de gemeente ditmaal vijfduizend gulden kostte, moesten beide ge meentebestuurders de jaarlijkse Dodenherdenking op het Stationsplein laten schieten. HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ NIEUWENHUÜZEN Weekblad voor Waddinxveen 46e Jaargang - No. 2233 Reislust wekt rl INTERIEURVERZORGING i Goed nieuws voor Luilakkers die vast van plan zijn een gat in hun vrije zaterdag te gaan slapen...! Verbakel Mode en La Lingerie geven donderdag 16 mei één hele dag 20% korting op alle kollek- ties dames-, heren-, kindermode en La Lingerie. Wrijf even uw ogen uit, want u leest 't inderdaad goed: WADDINXVEEN - De in Waddinx veen gehouden collecte voor het Natio naal Fonds Sport Gehandicapten heeft 8.986,50 opgebracht. vinyl H zonwering matrassen •r Bedtextiel Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 DIENSTVERLENING^ 24 UUR PER DAG DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel. 01727-12110, Fax 01727-18161 Vnrbakel Mode en La Lingerie: Tientallen guldens voordeel voor uitgeslapen luilakkers!! r aan”. CDA-fractievoorzitter Jan Hielema trok in de heftige discussie de eerlijk heid van de vraag van Koos de Vogel in twijfel. Ook hij wees - evenals PvdA- fractievoorzitter Bep Vermeij - op de rond de meerdaagse reizen van het col lege gemaakte afspraken. ’’Kijk eens naar het zakenleven. Dit soort reizen zijn daar heel normaal. Dit stelt abso luut niets voor. Het nut valt niet altijd zo gemakkelijk vast te stellen, ’t Zit ook in de relatiesfeer”. VVD’er Koos de Vogel meende het echter volkomen terecht te vinden als er door raadsleden gevraagd wordt naar het rendement van dit soort activi teiten. Hoewel hij had geaarzeld over het ter sprake brengen van dit onder werp in de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken, mede gelet op de in het Weekblad voor Waddinx veen geplaatste ingezonden brieven, meende hij terugkoppeling door het college van B. en W. naar de raad vol komen normaal en terecht te vinden. Hij pleitte daar dan ook voor, maar kreeg de wind van voren. Een ontspannnen burgemeester C. M. van der Linden achter het bureau in zijn werkkamer op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Foto: Ton Bennemeer). B. en W. hebben aan de gemeenteraad inmiddels ook een grof inzicht gegeven in de representatiekosten van de ge meente in 1990. Deze beliepen vorig jaar/ 110.400,-. Uit de gemaakte lijsten blijkt onder an dere dat het afscheid van gemeentese cretaris J. Meuleman 26.800,- heeft gekost, dat met het afscheid van wet houder drs. M. Kraaijestein 7.500,- was gemoeid, dat de komst van WVC- secretaris-genefaal H.A. de Boer voor de opening van het Gouwebad 900,- heeft gekost, dat B. en W. 10.250,- aan etentjes ten laste van de gemeente kas hebben laten komen, dat het sa menzijn na de begrotingsvergadering van de gemeenteraad in Bibelot 8.400,- heeft gekost en dat er vorig jaar 17.000,- aan drankjes en hapjes (exclusief koffie en thee) in het ge meentehuis zijn uitgedeeld. Kijkend naar zijn aandeel in de repre sentatiekosten (onder andere 5.300,- aan etentjes) zei burgemeester Kees van der Linden: ”Er zijn met betrek king tot de bedrijfsontwikkeling in Waddinxveen heel goede zaken ge daan, zo geven vriend en vijand toe. Dat kostte erg veel vrije tijd en een beetje geld, maar daarvoor run je ook een onderneming zoals ook de ge meente er één is”. ’’Iedereen weet hoe het in het bedrijfs leven werkt. Je wordt door bedrijven gefêteerd en dan moet je wat terug doen. Ik wil niet altijd op kosten van de klant eten tot het je strot uitkomt, om het zo eens te zeggen. Bedrijven inte resseer je om te komen. Daar gaat geld in zitten. Ook deel je attenties uit. Het gaat niet om een Lockheedaffaire, maar bijvoorbeeld om cadeautjes als flessen wijn. In die richting moet je het zoeken”. ”De hoogte van de in Waddinxveen ge maakte representatiekosten vindt het Doe-het-zelfmateriaien Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tel 01828-12596 NoonMnde 76a WatKMuveer De raadsleden in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken drongen er bij het college van B. en W. wel op aan de alsmaar stijgende post re presentatiekosten beter te gaan be heersen. Er moet een vast budget ko men. Bij overschrijdingen daarvan moet gemotiveerd teruggekoppeld worden bij dé gemeenteraad. CDA- fractievoorzitter Jan Hielema vroeg met name om meer en beter inzicht in de uitgegeven bedragen. Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Het liefst zou er gekozen zijn voor een smallere (van 3,25 tot 4,50 meter bre de) Brugweg met 2,75 meter breed fietspad, omdat zo’n reconstructie op verkeerstechnische gronden een veili gere oplossing oplevert, maar gelet op de beschikbare tijd en de te nog tot eind volgend jaar te verwachten provinciale subsidie is deze aanpak echter nauwe lijks haalbaar. De reconstructie van de Brugweg is vanmiddag - woensdag 15 mei - bespro ken en toegelicht in een extra vergade ring van de raadscommissie voor open bare werken en sportzaken. De defini tieve besluitvorming wordt verwacht in de septembervergadering van de Wad- dinxveense gemeenteraad. Sinds het niet doorgaan van de noorde lijke omleidingsweg is er in de afgelo pen maanden diverse malen tussen de provincie Zuid-Holland, het inge nieursbureau Grontmij. NV en de ge meente Waddinxveen overlegd om met financiële steun van de provincie te ko men tot een verbetering van de ver keerssituatie op de bestaande Brugweg vóór 1 januari 1993. De werkzaamheden zouden met ge mak uitgevoerd kunnen worden binnen het ruime krediet van bijna zes en een half miljoen guldendat oorspronkelijk voor de aanleg van de noordelijke om leidingsweg beschikbaar is gesteld. Wel zullen de raadsleden nieuwe be sluiten moeten gaan nemen over de te maken openbare verlichting en de ver beteringsplannen voor de Brugweg buiten de bebouwde kom. De huidige Brugweg is 4,00 tot 5,50 meter breed, beschikt over zeer smalle bermen en maar slechts enkele uitwijk mogelijkheden. De weg binnen de be bouwde kom is vijf meter breed en voorzien van een parkeerstrook dan wel voetpad. Aan de oostzijde langs de Zwarteweg is een fietspad aangelegd. Op de Brugweg rijden elke dag zo’n 4.000 motorvoertuigen, waarvan 10% vrachtverkeer. De route wordt veel ge bruikt door fietsers en bromfietsers. Heel vaak gaat het ’s morgens en ’s middags om groepjes scholieren naar en van Gouda. Door de geringe weg- breedte en de verkeersdrukte is de kans op verkeersongelukken groot. Indien langs de Brugweg binnen de be bouwde kom een fietspad zou worden aangelegd zijn grondaankopen van aan wonenden onontbeerlijk. Als dat hier en daar nog niet zou lukken zou ter plaatse de weg versmald kunnen wor den Mits goed gemarkeerd en vormge geven is dit geen enkel probleem. Maar voor de aanleg van een fietspad wordt echter aan het Raadhuisplein niet meer gekozen. Vonden vorige week dinsdagavond aan het slot van de vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke orde ning, woningbouw en bedrijfsterreinen de kritische vragen stellende gemeen teraadsleden Jaap van den Berg (VVD) en Henk de Bas (PCW) een geirriteerde, gepikeerde en boze bur gemeester tegenover zich, gisteravond (dinsdag) moesten vooral VVD-frac- tievoorzitter Koos de Vogel en op nieuw PCW-raadslid Henk de Bas het in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken ontgelden toen met name de liberaal om terugkoppeling vroeg of de Spaanse trip eigenlijk wel het uitgegeven gemeentegeld waard was geweest. De burgemeester sprong bijkans uit zijn vel en verweet vooral de liberale volksvertegenwoordiger bij herhaling op ”een bedenkelijk niveau” bezig te zijn. ”Zo zoetjes aan versta ik de strek king van uw vragen niet meer. Dit punt was al aan de orde in de vergadering van de raadscommissie voor de ruimte lijke ordening, u brengt het nu in de raadscoinmisxu: voor algemeen be stuurlijke zaien ter sprake en komende donderdagavond moet er zeker ook weer over worden gesproken in de raadscommissie voor de financiën”, brieste Kees van der Linden. ”Het lijkt hier wei een soort Peyton Place. Daar pas ik voor. Ik neem uw vragen en opmerkingen ter bespreking mee naar het college van B.en W. Als u daar prijs op stelt krijgt u schriftelijk antwoord”, ging Waddinxveens burge meester door op de vraag van Koos de Vogel in hoeverre bezoeken aan Barce lona en Madrid werkelijk hadden bij gedragen aan de meningsvorming over een nieuw winkelhart in dit Gouwe- dorp. ”Wat was de toegevoegde waarde wilde de liberaal precies weten, die nog maar eens herhaalde dat Kees van der Linden een week geleden op eerdere vragen van Jaap van den Berg en Henk de Bas geprikkeld, boos en ontwijkend had gereageerd. ”Ja, inderdaad. Ze stelden zeurderige vragen”, vond Kees van der Linden. ”Er zijn afspraken gemaakt over het in lichten van de fractievoorzitters bij het maken van meerdaagse reizen door le den van het college van B. en W. Dat sommige raadsleden hiervan niets wis ten ligt niet aan ons. En dan wordt er ook nog eens ”4 mei” en dat gesnor bij gehaald. Dat soort prietpraat ben ik beu. Ik neem dat voor kennisgeving irritatie op bedrijfsleven zelf overigens een giller. Daar ligt die post veel en veel hoger. We willen hierin niet het bedrijfsleven volgen, maar B. en W. moeten wel de ruimte hebben als het zo uitpakt om te kunnen fêteren. Ik vraag begrip voor mijzelf en voor andere gemeentelijke vertegenwoordigers” ”Ik pas er namelijk voor altijd op kos ten van de ander in een zekere am biance zaken te doen. Je moet rekening houden met de rituelen van het be drijfsleven. Daar doen we een beetje aan mee, verder basta”, besloot burge meester Kees van der Linden. WADDINXVEEN - PCW-raadslid Henk de Bas heeft dinsdagavond in de raadscommissie voor algemeen be stuurlijke zaken bezwaar gemaakt te gen het uit gemeentebezit tentoonstel len van een schilderij met twee naakte vrouwen van de Waddinxveense kun stenares Anke Mensink. Hoewel zijn bezwaar zich niet direct richtte tegen de naaktheid van de beide vrouwen (’’Over smaak valt te twisten, maar wij zijn tenslotte allemaal mensen en de oude meesters portretteerden ook zo”) kon bij hem de titel van het schilderij beslist niet door de beugel. Anke Mensink laat haar werkstuk na melijk vergezeld gaan van de tekst: ’’When God created man, she was only joking”. Op persoonlijke titel vroeg hij burge meester Kees van der Linden over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van dit schilderij op de door gemeente secretaris C.A.P.M. Loose geopende expositie ’’Gemeentelijke kunstwer ken”, die nog tot volgende week in de raadzaal van het gemeentehuis duurt. Het PCW-raadslid voegde nog aan zijn verzoek toe, dat fractievoorzitter Jan van Wijk niet zover wilde gaan, maar hij achtte eveneens een protest vanuit zijn fractie wel op zijn plaats. Henk de Bas: ’’Schilderij en tekst zijn voor iedereen die zich christen voelt aanstootgevend. Die tekst kan echter helemaal niet door de beugel”. Burgemeester Kees van der Linden nam kennis van de gemaakte opmer kingen. Hij wees erop dat ”de dames” opgeslagen waren geweest in de kelder van het gemeentehuis, omdat het werk stuk niet uit te lenen viel en telkens overbleef. Zo’n voordeeltje wilt u toch niet mislopen? Wees er op tijd bij, want het gaat storm lopen bij Verbakel Mode en La Lingerie! U kunt bij ons terecht van 9.00 tot 21.00 uur (tussen 12.30-13.30 uur en 18.00-19.00 uur slui ten we een uurtje). Zuidkade 6 - Waddinxveen B Telefoon: 01828-14000 Donderdag koopavond - Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuieyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* VISSER Alleen op donderdag 16 mei a Kii

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1