Roel Dreschler Sportweek Waddinxveen hoofdingeland? begonnen Hoge schulden voor Peru t Praathuis in Z’venhuizen De Sperwer Meeting in Boskoop Rommelmarkt De Paddestoel ICW eens met bedrijfsleven Programma De Waddinxveense kandidaat-hoofdingeland R. £)reschler van de Heg- gewinde. WADDINXVEEN/GOUDA - Het Industrieel Contact Waddinxveen (ICW) is medeondertekenaar van een brief van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden-Holland aan het college van Gedepu teerde Staten tegen de mogelijke stort van verontreinigd slib uit de Hol- landsche IJssel in de Zuidplaspolder tussen ’t Weegje in Waddinxveen- Zuid en Moordrecht. °p 't IhMóve. Vrijdag 31 mei :“’’55S55SS' WADDINXVEEN/BOSKOOP - Tot vanavond (woensdag 22 mei) zeven uur worden voor Waddinxveners en Boskopers in het stembureau aan de Puttelaan in Boskoop verkiezingen gehouden voor een nieuw algemeen bestuur van het Waterschap Meer en Woude. Het nieuwe bestuur zal be staan uit 24 leden, in waterschapskringen ’’hoofdingelanden” genoemd. WADDINXVEEN - De 46e Sportweek Waddinxveen, die weer wordt gehouden op initiatief van de Stichting Sportweekcomité Waddinxveen, is dinsdagavond 21 mei op het sportcomplex van WSE-voetbal in de Oran- jewijk officieel van start gegaan met de eerste ronde van het traditionele bedrij fsvoetbaltournooi L'.l i Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 22 mei 1991 Pagina 17 Geen slib bij ’t Weegje Lunapark, Sniepweg/ Zaterdag 1 juni 8.00 uur - Finale Schoolvoetbaltour- nooi, WSE-complex. 18.30 uur - Finale Sportweek voetbal, WSE-complex. Zaterdag 25 mei 9.00 uur - Fietstocht voor het gehele ge zin van de Stichting De Gouwebloem, Tollenslaan (start en finish). Inschrij ven van 8.45-12.00 uur. Kosten f 4,- per deelnemer, kinderen tot 13 jaar f 2,-. De start is tussen 9.00-12.00 uur. De finish is open tot 16.00 uur. De af standen zijn 30 en 40 kilometer. 18.30 uur - Vijfde ronde Sportweek- voetbal, WSE-complex. Maandag 27 mei 18.30 uur - Zesde ronde Sportweek- voetbal, WSE-complex. 20.00 uur - Bingo voor 60-plussers, Anne Frank-centrum. Woensdag 29 mei 13.30 uur - Eerste ronde Schoolvoet- baltournooi, WSE-complex. 18.30 uur - Achtste ronde Sportweek- voetbal, WSE-complex. Woensdag 22 mei 18.30 uur - Tweede ronde Sportweek- voetbal, WSE-complex. Vrijdag 24 mei 18.30 uur - Vierde ronde Sportweek- voetbal, WSE-complex. 18.30 uur - Wandeltochten over 8 en 12 kilometer. Inschrijving in de WSE- kantine vanaf 18.00 uur. Kosten f 2,50 per deelnemer. De start is tussen 18.30- 20.00 uur. Elke deelnemer die de af stand volbrengt ontvangt een medaille. Voor de uit maximaal 12 personen be staande en als zodanig herkenbare groepen, die door een deskundige jury worden beoordeeld, zijn er bekers be schikbaar. Dinsdag 28 mei 18.30 uur - Zevende ronde Sportweek- voetbal, WSE-complex. Donderdag 23 mei 18.30 uur - Derde ronde Sportweek- voetbal, WSE-complex. Donderdag 6 juni 19.00 uur - Sportontmoeting Hockey, hockeyclub Waddinxveen, Dreef. 19.00 uur - Sportontmoeting Waterpo lo, zwem- en waterpoloclub De Gou we, Gouwebad de Sniep. 19.00 uur - Prestatielopen van sport club Antilope, Alberdingk Thijmlaan/ Gouwebos. Start 2 km. om 19.00 uur en start 5, 10 en 15 km. om 19.20 uur. In schrijving vanaf 18.30 uur. Kosten/ 3,- per deelnemer. ’s Avonds Dreef. Het volledige programmaoverzicht van de 46e Sportweek Waddinxveen ziet er zo uit: ZEVENHUIZEN - In het Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat in Zeven huizen is er vrijdagavond 24 mei om acht uur de koffiebar ’t Praathuis met de Gospel Drive Inn Show ”Flex” uit Alphen aan den Rijn. "Flex” staat voor een avond goede go spelmuziek waarbij men kan dansen en waarnaar en kan luisteren. Het reper toire is van hip-hop tot country en van hardrock tot blues. De bekende gospelartiesten worden in ieder geval gedraaid, zoals Whiteheart, Amy Grant, Darrel Mansfiels en DC Talk. De laatste vrijdagavond van de koffiebar in dit seizoen mag niemand missen. 18.00 uur - Tweede ronde Schoolvoet- baltournooi, WSE-complex. 20.00 uur - Klaverjassen, schuttersver eniging Waddinxveen, Alberdingk Thijmlaan. Inschrijving voor dit tradi tionele evenement voor Waddinx veense klaverjassers vanaf 19.30 uur. Kosten f 5,- per deelnemer(ster). Zaterdag 8 juni 14.00 uur - Vliegeren, Gouwebos (in gang Noordeinde). Inschrijving vanaf 13.00 uur. Geen inschrijfkosten. Het gaat om mooie zelfgemaakte vliegers, die ook goed in de lucht blijven staan. Er zijn prijzen voor de grootste vlieger, voor de mooiste vlieger en voor de pechvogel. 15.00 uur - Visconcours om het hengel- kampioenschap van Waddinxveen van de hengelsportvereniging Waddinx veen (HSW) in de Gouwe aan de Zuid- kade. Er wordt gevist tot 18.00 uur. Maximum-aantal deelnemers 100 (in- dividuelen en groepen tot maximaal vijf personen). Inschrijving tot zater dag 1 juni bij M. Reichard, Wingerd 7 (tel. 01828-17119). Kosten 10,- per deelnemer. ’s Middags en ’s avonds - Lunapark, Sniepweg/Dreef. WADDINXVEEN - De Waddinx veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Chantilly. Weersgesteldheid: kalme n.w. wind. Afstand 354 km. In con cours 520 duiven. Gelost om 9.00 uur. Aankomst eerste duif 13.45 uur. Laat ste duif 14.00 uur. Snelheid eerste duif 1240 m.p.m. Uitslagen: J. Verbakel 1-5-10-13-15- 16-19-21 -24-37-46-48-51-53- 67-71 -80- 83-86-88-106-109-113-119-120-1 24. D. Boere 2-12-17- 29-30-39-45-49-57-78- 82-84-90. P. Steenland 3-73-89-127. J. Toot 4-14-18-31-41 -50-68-72-76-111- 112-114. R.A. van der Made 6-7-9- 11- 36-81-85-99. H. Metselaar 8-25-28-33- 42-44-55-70-104-117. D. Griffioen 20- 38-52-60-74-102. J. Troost 22-54-58-59- 100-122. N. van Tol 23-61. D. Heeren 26-27-32. N. Hoogerdijk 34-43-79-126. J. Jansen Zn. 35-103-105-107. C.G. Hofman 40-110-129. W. Breedijk 47- 87-92. A.H. Kivits 56. AHofman 62- 63-75-97-123. E. van Beek 64-65-94. M. Tollenaar 66-91-118-125. Comb. Wibo 69-95-116. F. Rip 77-96.M. Ver beek 93-98-128. J.H. Vugts 101. C.J. Smit 108-115. W. Hofman 121. C.A. Bode 130. Donderdag 30 mei 18.30 uur - Negende ronde Sportweek- voetbal, WSE-complex. 20.00 uur - Prestatiezwemmen, Gou webad de Sniep. Inschrijving voor dit door de Waddinxveense Reddings Bri gade opgezette evenement (terug na twee jaar afwezigheid) tussen 20.00- 21.45 uur. De afstanden zijn 300 en 600 meter. De zwemslag is vrij. Voor ie dere deelnemer(ster) die het prestatie zwemmen volbrengt is een fraaie herin nering beschikbaar. Kosten f 2,50 per deelnemer. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Ko mende zondagmiddag 26 mei om vijf uur is er in de Gereformeerde Kerk te Boskoop de sluitingszondag van het jeugdwerk. Ter gelegenheid daarvan treedt op het Interkerkelijk Jeugdkoor Meeting uit Waddinxveen, o.l.v. Hed- zer van der Giezen. Zij brengen de musical ”in de voetspo ren van Paulus” ten gehore. De dienst begint om 17.00 uur in de Gerefor meerde Kerk aan de Zijde te Boskoop, is ds. J.C.W. van ’t Hoff. WADDINXVEEN - Zaterdag 25 mei is er van 10.00-16.00 uur weer de jaar lijkse rommelmarkt in het wijkgebouw De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat van de gelijknamige wijk- en speeltuin vereniging. Uiteraard worden er aller lei spulletjes verkocht, maar ook is er een enveloppenkraam waarbij leuke prijzen te winnen zijn. De grabbelton zal niet ontbreken. Van 12.00 uur tot 14.00 uur zal er ie mand aanwezig zijn die laat zien hoe leuk het is om creatief bezig te zijn met sieraden maken. Het is overigens niet alleen sieraden maken want op dit ge bied is er veel te maken. De avond hier aan voorafgaand is er de laatste jeugddisco van 19.30 tot 21.00 uur en dansen voor ouderen van 21.30 tot 24.00 uur. Woensdag5 juni 18.15 uur - Schoolzwemmen voor 3-8- jarige meisjes en jongens (drie catego rieën), buitenbad Gouwebad de Sniep. Dit evenement is terug na twee jaar af wezigheid. De wedstrijden bestaan per leeftijdsgroep uit estafettes, namelijk 3 x 60 meter wisselslag, bestaande uit rugslag, schoolslag en vrije slag. Voor de deelnemers van de snelste drie esta fetteploegen zijn per leeftijdsgroep medailles beschikbaar. Voor de beste schoolresultaten zijn vijf bekers be schikbaar. 20.00 uur - Sportontmoeting Badmin ton, badmintonvereniging Florida, sporthal de Sniep. 20.00 uur - Sportontmoeting Schieten, schuttersvereniging Waddinxveen, Al berdingk Thijmlaan. 20.00 uur - Bridgen met bridgeclub Waddinxveen, Het Trefpunt, Stations straat. Inschrijving via de telefoon nummers 01828-13718 (L.C. Ebens- van Gelder), 01828-12398 (W. Moons), 01828-16648 (H. van As) en 01828- 14717 (J.G.M. Straver). Kosten 15,- per paar. In elke lijn van acht paren worden drie prijzen beschikbaar ge steld. ’s Middags en ’s avonds - Lunapark, Sniepweg/Dreef. wordt zal het veilingterrein tot een vol waardig regionaal transport- en distri butiecentrum uit kunnen groeien. HeL gebied rond de veiling biedt hiertoe uit stekende mogelijkheden. Het is gele gen tussen twee rijkswegen, de A 12 en de A 20, en de verkeersafwikkeling ge schiedt geheel buiten de bebouwde kom. Bij de gemeente Waddinxveen heeft zich reeds een groot aantal gega digden aangemeld voor vestiging op het veilingterrein. Voor een uitvoerige en met kaartmate riaal geïllustreerde beschrijving van de (gewenste) ontwikkelingen in de Zuid plaspolder wordt verwezen naar de ruimtelijk-economische toekomstvisie, die op dit moment in opdracht van de Kamer van Koophandel voor Midden- Holland wordt opgesteld door dr. H. van der Cammen van de Universiteit 1 van Amsterdam, met inschakeling van externe deskundigheid van Bureau AB Onderzoek uit Delft, de Grontmij en Villanova ut Rotterdam. Deze toe uitvoeren - reeds aangemerkt als moge- komstvisie komt 12 juni beschikbaar. niwiri i Tctorroïnlnl/ntm tt x 1 .1 i h i i r Dinsdag 4 juni 19.00 uur - Sportontmoeting Korfbal, korfbalvereniging Korbis, Dreef. 20.00 uur - Sportontmoeting Volleybal volleybalvereniging Be Fair, sportzaal Groenswaard. ’s Avonds - Lunapark Sniepweg/Dreef. Deze 24 hoofdingelanden zijn afkom stig uit vier kiesdistricten. District 1 be slaat het gebied Waddinxveen, Bos koop en Hazerswoude. In dit district moeten zes hoofdingelanden worden gekozen, drie voor de categorie ’’ge bouwd” en drie voor de categorie ’’on gebouwd”. Voor de categorie ’’gebouwd” hebben zich acht personen kandidaat gesteld. Eén van de kandidaatbestuursleden is de 35-jarige Roel Dreschler uit Wad dinxveen. (Heggewinde) ”Een bestuur van een waterschap wordt niet gefor meerd door mensen uit politieke partij en. Dat betekent dat je er zelf voor moet zorgen dat mensen weten wie je bent zodat ze op jou gaan stemmen. Bij andere verkiezingen, zoals de gemeen teraad of de provincie is het de poli tieke partij waarop mensen hun stem uitbrengen. Dat is bij een waterschap anders. De bestuursleden van een wa- terschap vertegenwoordigen een cate gorie. Dat kan zijn de categorie ’’ge bouwd” of de categorie ’’ongebouwd”. Ik heb me kandidaat gesteld voor de ca- ”In de Zuidplaspolder zijn tal van toe komstige ontwikkelingen geprojec teerd. Het zou te betreuren zijn indien deze, voor de regio zo belangrijke ont wikkelingen, bij voorbaat voor een zeer groot aantal jaren geblokkeerd zouden zijn”, aldus de Middenhol- landse reactie op de Startnotitie MER/ Principebesluit Hollandsche IJssel van het ministerie van verkeer en Water staat. De Middenhollandsche kritiek zich in het bijzonder op de mogelijke lokaties voor de stortplaats voor het slib uit de Hollandsche IJssel. In de Zuidplaspol der, waar de mogelijke stortlokaties zijn gesitueerd, zijn tal van toekom stige ontwikkelingen geprojecteerd, zowel vanuit het bedrijfsleven als van uit de diverse overheden. ”Het zou te betreuren zijn indien deze, voor de regio zo belangrijke ontwikke lingen, bij voorbaat voor een zeer groot aantal jaren geblokkeerd zouden zijn”, aldus de brief, die de belangrijkste za ken die spelen ten aanzien van de Zuid plaspolder opsomt. De regio Midden-Holland maakt al ja ren een gunstige economische ontwik keling door. Om de groei van de eigen bedrijvigheid, de autonome groei, ook in de toekomst doorgang te kunnen la ten vinden, is het noodzakelijk om over voldoende bedrijfsterrein te kunnen beschikken. In 1990 is in opdracht van de gemeente Gouda en Waddinxveen, provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koop handel voor Midden-Holland, onder Vanavond (woensdag 22 mei), mor genavond (donderdag 23 mei), vrijdag avond 24 mei, zaterdagavond 25 mei, maandagavond 27 mei, dinsdagavond 28 mei en woensdagavond 29 mei wordt dit traditionele Sportweekvoetbal voortgezet. Alle wedstrijden beginnen om half zeven. Andere programmapunten in de eerste week van deze tot en met zaterdag 8 juni durende Sportweek zijn de wan deltochten over 8 en 12 kilometer op vrijdagavond 24 mei om half zeven, de fietstocht van De Gouwebloem op za terdagmorgen 25 mei om negen uur, de bingo-avond voor 60-plussers in het Anne Frank-centrum op maandag avond 27 mei om acht uur en het schoolvoetbaltournooi op het WSE- complex op woensdagmiddag 29 mei om half twee. De 46e Sportweek is opgezet door de Stichting Sportweekcomité Waddinx veen, dat bestaat uit voorzitter E. Overdam, secretaris E. Manusiwa, penningmeester P. van Gelooven, R. Monster, C. Tijsterman, C,. van Koo- ten en H. Groen. Het Middenhollandse bedrijfsleven dringt er sterk op aan deze toekomstvi sie te betrekken bij de beoordeling van de diverse mogelijke stortlokaties voor slib uit de Hollandsche IJssel, teneinde de gezonde economische ontwikkeling in Midden-Holland ook in de toekomst doorgang te kunnen laten vinden. auspiciën van het Regionaal Econo misch Overleg Midden-Holland, een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke bedrijfsterreinlokaties in het woon- werkgebied Gouda/Waddinxveen/ Moordrecht door BRO Adviseurs uit Vught. Het voorkeursmodel dat in het onderzoeksrapport ’’Lokatie-onder- zoek Bedrijventerrein Gouda/Wad dinxveen” naar voren komt, gaat uit van de ontwikkeling van het gebied be grensd door recreatiegebied ’t Weegje, rijksweg 12, rijksweg 20 en de spoorlijn Den Haag-Gouda tot bedrijfsterrein. Het noordelijke deel van dit gebied staat in het Streekplan Zuid-Holland Oost - dat de provincie onverkort wil varing uit mijn dagelijks werk (bij een waterschap) nuttig te kunnen gebrui ken voor het uitoefenen van bestuur lijke verantwoordelijkheid bij een an der waterschap. Ik wil op deze wijze in vloed uitoefenen op onder andere: het optimaal benutten van de diverse ge bruiksmogelijkheden van het water in woongebieden, bijvoorbeeld vol doende waterdiepte voor visstand en waterrecreatie, het verantwoord ge bruik van milieuvriendelijk beschoei- ingsmateriaal, de wijze warop toede ling van de kosten aan de verschillende belangencategorieën geregeld moet worden en een technische en juridische regeling van de problematiek van (te hoog) grondwater in kruipruimten van woningen. Dit is voor wat betreft de verantwoordelijkheden nu nog niet goed geregeld”. De stemlokalen voor de verkiezingen van het algemeen bestuur van Water schap Meer en Woude zijn morgen tus sen 8.00 en 19.00 uur open. Begin mei zijn de verkiezingsbiljetten per post aan de stemgerechtigden verzonden. Om een stem op Roel Dreschler en an deren uit te brengen moet men naar het stembureau aan de Puttelaan in Bos koop. Wie niet zelf kan gaan, kan ie mand anders uit hetzelfde kiesdistrict machtigen zijn stem voor hem uit te brengen. Roel Dreschler zegt ongeveer honderd stemmen nodig te hebben om verkozen te worden. Dat lijkt niet veel, maar de opkomst bij waterschapsverkiezingen is doorgaans niet hoog. ”Dat geeft ook een beetje aan dat de mensen tot nu toe niet zo erg betrokken zijn bij de taken van een waterschap. En dat vooral vind ik erg jammer. Taken en bevoegdhe den van waterschappen zijn erg belang rijk. Zeker in dit deel van Nederland. Ik wil er me graag voor inzetten die ta ken en bevoegdheden op verant woorde wijze om te gaan. Ons gebied is dat alleszinds waard!” Bij waterschapsverkiezingen wordt de trits: Belang/betaling/zeggenschap ge hanteerd. Dit wil zeggen dat degene die belang heeft bij de taak van het water schap hiervoor moet betalen en als lo gisch gevolg daarvan ook zeggenschap heeft. Het zeggenschap wordt vertaald in ac tief kiesrecht. Actief kiesrecht wil zeg gen het recht om te kiezen. Dit hebben personen die omslag betalen. De om slag is een belasting die aan eigenaren en andere zakelijk gerechtigden van onroerend goed, gelegen in het water schap, opgelegd wordt. Tot voor kort was het bij waterschap pen gebruikelijk dat de grootte (opper vlakte) van het onroerend goed bepa lend was voor de ’’zwaarte” van de uit te brengen stemmen. Het kon voorko men dat een stem van een kiesgerech tigde wel voor tien stemmen telde. Sinds enige tijd is er echter een ontwik keling gaande om de verkiezing van waterschappen in overeenstemming te brengen met bepalingen zoals deze zijn omschreven in de Kieswet. Bij de morgen te houden verkiezingen voor hoofdingelanden voor het Water schap Meer en Woude zal voor de eer ste keer het nieuwe kiesreglement van toepassing zijn. Dit nieuwe kiesregle ment sluit weliswaar nauw aan bij de Kieswet maar is toegesneden op het specifieke karakter van een water schap. Een van de meest opvallende verande ringen bij hantering van het nieuwe kiesreglement is dat iedere uitgebracht stem even zwaar weegt. De grootte van het onroerend goed speelt dus geen en kele rol meer. In het kiesreglement is dit principe aangeduid als enkelvoudig kiesrecht maar wellicht is de Ameri kaanse terminologie ’’one man, one vo te” een meer bekend begrip. Maandag 3 juni 14.00 uur - Klaverjassen voor 60-plus- sers, Anne Frank-centrum. 19.00 uur - Sportontmoeting Voetbal, voetbalvereniging WSE, WSE-com plex. De sportontmoetingen op deze en in de komende dagen zijn bedoeld om sporters(sters) in een bijzonder gezel lige sfeer te laten kennis maken met an dere sporten en hun krachten in de an dere sporten op sportieve wijze te me ten. 20.00 uur - Sportontmoeting Basket bal, basketbalvereniging Flyers, sport zaal De Duikelaar, Zuidplaslaan. ’s Avonds - Lunapark, Sniepweg/ Dreef. Vrijdag 7 juni 19.00 uur - Sportontmoeting Tafelten nis, tafeltennisvereniging Kwiek, J.W. Frisoweg. 19.00 uur - Sportontmoeting Handbal, handbalvereniging Rowah, sportzaal De Duikelaar, Zuidplaslaan. ’s Avonds - Lunapark, Sniepweg/ Dreef. In 't Weegje is Het Praathuis, een theehuis waar meer gedronken kan worde» dan thee alleen en waar roeiboten gehuurd kunnen worden. Daar zijn ook dagvisvergunningen verkrijgbaar. (Foto: Archief). 1 tegorie ’’gebouwd”, aldus de pr-be- wuste Waddinxvener. ”In het algemeen bestaat er een ver keerd beeld van de waterschapsverkie zingen. Men denkt dat bestuurskandi- daten een bepaalde politieke partij ver tegenwoordigen Waterschapsverkie- zingen hebben echter niets met politiek te maken. Bij de verkiezingen morgen wordt gestemd op een persoon. Dan is het zaak dat je die persoon kent, of in ieder geval weet wat hij voor j ouw cate gorie kan betekenen in het algemeen bestuur”. Roel Dreschler, geboren in de Haar- lemmermeerpolder, sinds enige jaren woonachtig in Waddinxveen en als hoofd van de afdeling peilbeheer werk zaam bij het hoogheemraadschap van Schieland, geeft twee belangrijke rede nen aan waarom hij zich kandidaat stelde voor het bestuur van Waterschap Meer en Woude. ”Op de eerste plaats is dat mijn grote affiniteit met het waterschapsgebeuren in het algemeen, niet alleen door mijn vak waarvoor ik duidelijk heb gekozen maar ook omdat het vanaf mijn jeugd mijn grote interesse heeft gehad. Met het handhaven van een juist polderpeil heb ik dagelijks te maken, maar even zeer gaat mijn affiniteit uit naar de agrarische sector. Ik ben getrouwd met de dochter van een veehouder en in mijn studietijd heb ik jarenlang loon werk verricht bij een landbouwbe drijf’. Door deze achtergronden is Roel Dreschler nauw betrokken bij de cate gorie ’’ongebouwd”. Bij een eventuele verkiezing in het algemeen bestuur zal hij dan ook tevens rekening houden met de belangen van de agrarische sec tor. Na basisschool en voortgezet onderwijs volgde Roel Dreschler een technische opleiding weg- en waterbouwkunde. Via schriftelijke studie bekwaamde hij zich op het gebied van cultuurtechniek. Deze laatste opleiding op HBO-niveau is speciaal bedoeld voor waterschap- pers of mensen die werkzaam zijn bij een waterschap. Roel Dreschler: ’’Soms vragen mensen mij wat ik voor hen zou kunnen beteke nen als ze op mij stemmen. In het alge meen kan ik dan antwoorden dat we hier in dit laaggelegen gedeelte van de Randstad dankzij een goede taakuitoe fening van het waterschap kunnen wo nen, werken en leven. Laten we zorgen dat dat ook in de toekomst mogelijk blijft!”. In een rondschrijven van hemzelf aan ’’buren, vrienden en kennissen” om schrijft de heer Dreschler zijn achter grond van het waarom van zijn kandi daatstelling: ”Ik meen de kennis en er lijke bedrij fsterreinlokatie. Door het gebied ten westen van ’t Weegje te kop pelen met een mogelijk transferium zal een zogenaamde B-lokatie ontstaan, een bedrijfslokatie mede ontsloten via hoogwaardig openbaar vervoer. Rond het transferium zal een concentratie van hoogwaardig bedrij vigheid/zake- lijke dienstverlening kunnen ontstaan. Een transferium is een station waar au tomobilisten snel en met een hoge fre quentie over kunnen stappen op de trein die hen naar de grote centra brengt. In het Tweede Structuur schema Verkeer en Vervoer wordt Moordrecht aangegeven als één van de mogelijke lokaties voor de aanleg van een transferium. Aanleg van een transferium bij de split sing van de spoorlijnen Gouda-Den Haag en Gouda-Rotterdam, direct voor de plek waar de ochtendfiles be ginnen, biedt goede overstapmogelijk heden op de trein voor de automobilist die via de A 12 en de A 20 op weg is naar een van deze twee grote steden. Gemeente Gouda heeft in zijn deel- nota ’’Grenzen aan de gemeente” aan gegeven in de Zuidplaspolder een woonwijk van circa 5.000 woningen te willen realiseren, teneinde in de auto nome woningbehoefte te kunnen voor zien. De mogelijkheid van een voor- stadhalte van de spoorwegen heeft hierbij ook een rol gespeeld. Aan de Bredeweg te Waddinxveen be vindt zich de Goudse Veiling. Rond deze veiling hebben zich diverse groot schalige transport- en distributiebedrij ven gevestigd. Op dit moment geldt formeel ten aanzien van de vestiging van bedrijven op het veilingterrein als voorwaarde (nog) een verwantheid met de Goudse Veiling. Wanneer deze formaliteit losgelaten WADDINXVEEN - Volgens de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen is de buitenlandse schuld van Peru hoog. De overheid van Peru moet daarom bezuinigen en dat heeft directe gevolgen voor de armste bevol kingsgroepen. Voedsel wordt duurder en de koopkracht daalt. Door de noodzakelijke aflossingen van de buitenlandse schuld is er geen geld voor aansluitingen op water, riolering en electriciteit. Hierdoor-komt de kwa liteit van de gezondheidszorg in het ge drang. Door het schuldenprobleem heeft de cholera in Peru de kans gekre gen zo om zich heen te grijpen. Getekend door Daan Meskers voor de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen. s \^f 'ff Z JMM :->z gi 0 6

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 17