Themadag effectieve school Afrikanen in de boot Dirk Westerduin (57) overleden Verbakel mode 2 HALEN=1 BETALEN! HEEFT U AUTOSCHADE? -egam Simon Pille 70 jaar lid Oud-raadslid CDA v.d. linde Focw/i GUIT F F Directie wisseling Berkesteijn Meubeltoonzalen Bakstenen weg uit negen zuilen Troonrede van Beatrix Kerngroep ontving buitenlanders Nieuwsblad Onafhankelijk van vakbond g v hr HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN EN MOERHUIZEN FW Brommer l'HARWA" WIJ HELPEN U ER SNEL EN VAKKUNDIG VANAF Schoolleiding TBremmer SCHOENEN RIOOL LverstopttJ 01828-12624 n .i TL - L 5TflffÉl DONDERDAG 23, VRIJDAG 24 en ZATERDAG 25 MEI A.S.: (De duurste wordt afgerekend!) Alleen geldig op de afdeling Dameskonfektie KETTINGFORMULIEREN bedrukken! Tel. 01828-17922 DRUKKERIJ WOLTERS Joop Boere Motorrijles GEEN WACHTLIJST Gouda 01820-19939 Waddinxveen 01828-16494 1 (aar scfiriftehjke garantie Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Zuidkade 6 - Waddinxveen - Tel: 01828-14000 - Donderdag koopavond INTERIEURVERZORGING DEALER VAN: BESOUW TAPIJT PLOEGSTOFFEN KENDIXSTOFFEN SLAAPGILDE LUXAFLEX ZONWERING /h j j 31») I Iqs. F p X<*AIAX 5 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT SCHOENMAKERIJ ^^^JIENSTVERLENING^^ I 24 UUR PER DAG J J te OU - F >1 eekblad voor Waddinxveen T ■'K Bennekom en Tineke Burger met de na- h, eg-91-am piasweg ’6 Waddinxveen Tei 01828-21831 J H Ml ROKKEN 1 '/jl Het overleden oud-CDA-ge- meenteraadslid D. Westerduin. tel. 01820-13955 tel. 03480-14216 Simon Pille werd in 1921 lid van de Bouwarbeidersbond. In 1923 werd hij daarvan secretaris, welke functie hij tot in 1948 zou bekleden. Van 1923 tot 1959 was hij ook vice-voorzitter en voorzitter van de NVV-Bestuurders- bond. Na de oorlog, toen alle in 1940 beëin digde vakbondsactiviteiten weer be gonnen, nam Simon Pille de draad als voorzitter van de Bestuurdersbond weer op. In die tijd had hij zich ook in gezet voor de bestrijding van werkloos heid onder jongeren en het oprichten van volkstuintjes bij de Tweede Bloks- weg/Sniepweg. In al die zeventig jaren is Simon Pille een trouw lid van zijn vakbond geble ven. Hij is al in het bezit van de gouden FNV-speld met briljant. Dat wordt er nu één met robijn. 3-DAAGSE WADDINXVEEN - Oud-CDA-gemeenteraadslid Dirk Westerduin van de Boezemweg is vorige week dinsdag 14 mei op 57-jarige leeftijd overle den. De na een kortstondige ziekte overleden Waddinxvener is zaterdag bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. F tapijt F gordijnen vinyl to zonwering matrassen Bedtextiel Groensvoonfs 12 WskünxvMR Tal. 01828-18119 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - Tel. 01828-12373 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-12544 Woensdag 22 mei 1991 c o 2 cn n z o o bv Jaargang - No. 2234 Ooe-het-zelfmaienalen Keukens Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating K Te, 01826 12896 modaal 7<a «•Mem» t Tenminste, dat dachten ze want het bleek haar ”stand-in” Janny Baay uit Zoetermeer te zijn. Op het feest las ze voor de verbaasde aanwezigen een troonrede voor, die helemaal sloeg op Huib van Bennekom en Tineke van Bennekom-Burger. '7 WADDINXVEEN - Berkesteijn Meu beltoonzalen BV aan de Noordringdijk in Waddinxveen, -Ogericht door H.A. van Berkesteijn (1921-1970), krijgt een nieuwe directie. Tijdens een feestelijke receptie in res taurant Bibelot aan de Limaweg op vrijdagmiddag 31 mei van 15.30-18.30 uur zullen de directeuren G.Th.B. Mulleman (1951-1991), J.W.A. van Berkesteijn (1951-1991) en J.P.L. van Berkesteijn (1957-1991) het vaandel gaan overdragen aan H.A. van Berke steijn. ’’Voor de tweede maal in ons 70-jarig bestaan is het tijd voor een wisseling van de wacht”, aldus de drie schei dende directieleden. Uw Mercedes-Benz r— dealer voor I Nr personen- en I L bedrijfswagens zit dichterbij dan u denkt. Gouda Hanzeweg 1 Woerden: Rietdekkers weg 2 De Waddinxveense ereburger (sinds '1970), die in 1924 penningmeester van de SDAP werd, in 1933 gemeente raadslid en in 1958 wethouder, werd in 1947 penningmeester van de toen opge richte afdeling Waddinxveen van de al gemene Metaalbedrijfsbond NVV, de voorloper van de Industriebond FNV, die ontstond door een fusie van de vak bonden NKV en NVV. WADDINXVEEN - Oud-PvdA-wet- houder S. Pille (90) van het Jan van Bij- nenpad is 70 jaar lid van de vakbond FNV. Het bestuur van de plaatselijke afdeling kwam hem daarvoor dezer da gen een geschenk overhandigen. Op de dit najaar te houden ledenvergadering zal extra aandacht aan dit bijzonder lange lidmaatschap worden geschon ken. WADDINXVEEN - Het CDA-ge- meenteraadslid Wil Waterreus-de Vries heeft wethouder Joop Neele (PCW) erop attent gemaakt dat er di verse bakstenen zijn losgeraakt en ver dwenen aan de bovenkant van één van de negen zuilen op de hoek Dreef/ Zuidplaslaan. Het christen-democratische raadslid zei dat tijdens de rondvraag van de laatst gehouden vergadering van de raadscommissie voor openbare werken en verkeer. De wethouder betoogde dat nog niet gezien te hebben en zal zijn dienst vragen het kunstwerk weer in orde te brengen. Het kunstwerk ’’negen zuilen” van de Amsterdammer Herman Makkink vormt een ruimtelijk geheel met de twee getordeerde torens (’’wokkels”) aan de Dreef/Beijerincklaan. Beide kunstwerken dateren uit 1987. In reparatie is het uit 1968 stammende natuurstenen monument van Koningin Wilhelmina aan het Koningin Wilhel- minaplein. De middelste zuil, met daarop de bronzen kop van de toenma lige koningin, is onlangs met grof ge weld omver getrokken. Van de daders ontbreekt nog altijd elk spoor. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788* De effectieve school staat al geruime tijd in Nederland in de belangstelling. Er is sprake van een effectieve school als de leerlingen op een school beter presteren dan leerlingen van een an dere gelijksoortige school. Op grond van onderzoekingen is ko men vast te staan dat effectieve scholen een aantal overeenkomstige kenmer ken vertonen. Zo Oeeft het team van een effectieve school hoge verwachtin gen van de prestaties van de leerlingen Een dergelijke school is ordelijk en leergericht, waarbij de vorderingen van de leerlingen gemeten en vastge legd worden. Al in een vroeg stadium kunnen dan stoornissen in de ontwik keling gesignaleerd worden. Dat het team van een effectieve school goed om kan gaan met verschillen binnen de school of de groeg is ook een gegeven. De schoolleiding van een effectieve school speelt een belangrijke rol. Zij stimuleert, houdt toezicht op afspra ken, heeft hoge verwachtingen naar de collega’s en heeft zelf behoorlijke ken nis van zaken en inzicht. Regelmatig vindt inhoudelijk overleg met collega’s plaats, waarbij ideeën en suggesties worden uitgewisseld. De commissie voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (BOVÓ- commissie) heeft als doel aanbevelin gen te doen voor een zo optimaal mo- De rondvaartboot van rederij ”Het Groene Hart” was daarvoor beschik baar gesteld door het Goudse oud- Kemgroeplid Boude wijn Ligterink en voer maandagmorgen na de inscheping aan de Nesse naar de Braassemermeer. Aan boord werd de lunch gebruikt. Het gezelschap was op uitnodiging van de Nederlandse ontwikkelingsorgani satie NOVIB voor overleg in Neder land. Het bezoek aan Waddinxveen gelijke aansluiting van het basisonder wijs naar het voortgezet onderwijs. In dit kader houdt de BOVO-commis- sie jaarlijks een themamiddag. In het verleden zijn onderwerpen belicht als zorgverbreding, Engels in het basison derwijs, eindtermen in het gasisonder- wijs en basisvorming in het voortgezet- onderwijs, jeugdliteratuur in het alge meen en de vraag hoe 12.-13-jarigen tot goede lezers opgevoed kunnen wor den. De themamiddag van afgelopen woensdag is afgesloten door de heer Van de Vijver van de Schoolbegelei dingsdienst Klidden-Holland en Rijn streek net het volgende rijmpje: Bloempjes verwelken, scheepjes vergaan, Lig niet te melken, maar doe er wat aan. Dirk Westerduin, die een gewaardeerd medewerker was van het Haagse kan toor van Moret Ernst Young, viel op door zijn innemende persoonlijkheid en een onconventionele eigen persoon lijke wijze van werken. Zo was hij bij voorbeeld als lid van de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen op zondag ook sociaal-cultureel actief voor buitenlandse Waddinxveners in De Bonkelaar. Dirk Westerduin was bestuurslid en penningmeester van de Stichting Wel zijn Ouderen Waddinxveen en be stuurslid, secretaris en koorlid van het Christelijk Waddinxveens Mannen koor De Gouwestem. Het lidmaatschap van de gemeente raad van Waddinxveen moest de in 1986 gekozen vijfde man van het Chris- ten-Democratisch Appel halverwege de vorige periode 1986-1990 afbreken wegens gezondheidsredenen. In de plaats van Dirk Westerduin kwam toen Wil Waterreus-de Vries. Het pasgetrouwde paar Huib van maak-koningin. De boot met de Afrikaanse gasten van de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen op de Gouwe in Waddinxveen op weg naar de Braassemermeer. (Foto: Ton Bennemeer). WADDINXVEEN - Even leek het er op dat het huwelijk van Huib van Ben nekom uit Zeist en Tineke Burger uit Waddinxveen - beiden zijn werkzaam bij de meubelfabriek Artilux - een ko ninklijk tintje zou krijgen. Na de huwelijksplechtigheden in het gemeentehuis en in de hervormde lm- 'Janny Baay doet dit werk niet alleen omdat ze het leuk vindt en zoveel op koningin Beatrix lijkt, maar ook om geld in te zamelen voor het leukemie- fonds in Leiden. Haar zoon is op jonge leeftijd aan deze ziekte overleden. MMM— manuëlkerk met ds. A. A. van Houwe- lingen kreeg het tweetal, dat op de Mo- lenring is gaan wonen, tijdens het brui loftsfeest in Motel Bijhorst in Wasse naar ’’koningin Beatrix” op bezoek. WADDINXVEEN - Vorige week woensdag is op de protestants-christe- lijke scholengemeenschap ”De Wadde” aan de Sniepweg een themamid dag gehouden voor leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten Waddinxveen, Moerhuizen, Reeuwijk, Boskoop en Rijne- veld. Het thema van deze middag was ”de effectieve school”. WADDINXVEEN - De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad dinxveen heeft op Tweede Pinksterdag een twaalftal Afrikanen uit Zaïre en Rwanda letterlijk in de boot genomen. werd”op het programma gezet als ken nismaking met plaatselijke activiteiten op het gebied van bewustwording. Op die manier konden de Afrikanen kennis nemen van het lokale Derde Wereld-werk en contact hebben met de mensen, die hieraan voor de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen uitvoering geven. Er werd voor de buitenlandse gasten een speciaal dagprogramma opgezet, waar bij het ontspannende en informatieve beiden een plaats kregen. Later in de middag werd nog met el kaar gesproken in het theehuis ’t Praat huis in ’t Weegje en kwam er een einde aan het eendaagse bezoek, waarvoor ook diverse Kerngroepleden zich in tensief hadden ingespannen. De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen nam op Tweede Pinksterdag een groep Afrikanen in de boot van oud-Kerngroeplid Boudewijn Ligterink vooreen vaartochtje naar de Braassemermeer. Op de foto rechts Kerngroepsecretaris Emka Krösschell- Koopman. (Foto: Ton Bennemeer). M «tl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 1