GEMEENTE WADDINXVEEN geldprijzen Luxe bussen voor Pullman Grootscheepse? autoshow met ft In 20 BOVAG-bedrijven Regiovoetbalfestijn met 50 teams (550 spelers) en Marlijn Krabbé als prijsuitreiker Van Tilburg BV in gebruik REUMA DESnilEPfJN. REUMABESTRIJDING MÓÉT DOORGAAN l INFO-A VOND BRUGWEG SPREEKUREN INZAMELINGS A CTIE LANDBO UWFOLIE GEMEENTE WADDINXVEEN NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES WIJZIGINGEN GROFVUIL- OPHAALDIENST BOUWVERGUNNINGEN VERGADERINGEN VOORBEREIDINGS- BESLUITEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN GIRO 30. ZEIST 01820-15767 01727-14044 01828-17613 01820-28011 06-11 12222 01820-24255 13000 13000 Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 22 mei 1991 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 Schaepmanhoeve 42 Abr. Kroesweg 22 Burg. Trooststraat 51 de beslissing Welke soorten mogen worden ingeleverd: Luilaktournooi in Boskoop verliep zonder één wanklank GEEF OM DE TOEKOMST. 1 NATIONAAL REUMAFONDS De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Buiten kan tooruren in overleg met de gemeentesecretaris. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De wethouder, J. Neele BOSKOOP - Het zesendertig ste Luilakvoetbaltoemooi is za terdag zonder één wanklank verlopen. De zeer tevreden or ganisatie kon na afloop melden dat er geen incidenten waren en geen ernstige blessures. Met 50 teams (550 spelers) mag dat opmerkelijk heten. Van re genval had men geen last, wel was het koud. Toen burgemeester Spros om 04.00 uur de aftrap nam waren de velden wit als gevolg van vorst aan de grond. En fris zou het blijven tot de prijsuitrei king, die redelijk op schema kon beginnen en zelfs redelijk op schema was afgelopen. U wordt verzocht het vuil pas op de ophaaldag aan de Reinigings dienst aan te bieden. en 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Open bare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1. De sleugels van deze Iveco A 45.10 werden door de heer M.J. Meiderwijk van Voskuilen Boskoop BV overhan digd aan de heer Schippers van Pull man Express BV, in het bijzijn van de constructeurs van CAB Voertuigen techniek NV uit Utrecht. Met deze twee nieuwe bussen richt Westnederland Pullman BV zich op be drijven en ook particulieren voor het besloten busvervoer. Men sluit een contract af voor het vervoer van werk nemers of voor groepreizen voor kor tere of langere termijn. - 24t/m28juni - 23 t/m 27 september - 25 t/m 29 november Wij rekenen erop dat u ook mee doet, verzamel het landbouwfolie en lever dit in. Het landbouwfolie kan dit j aar verder nog ingeleverd worden op de volgende data: Een nieuwe folder is: - ’’Wijs op reis, adviezen en tips voor reizigers naar het buiten land” Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur De sociaal raadsvrouw: elke werkdag van 9.00-12.30 uur en donderdagavond van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 WADDINXVEEN - Voor de eerste keer dit jaar organiseren vrijwel alle bij de Bovag aangesloten autobedrijven in Waddinxveen, Boskoop en Moerkapelle een gezamenlijke occasionshow. Deze show, die wordt ge houden op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 mei is in deze regio ze ker uniek te noemen. Commissie Openbare Werken en Verkeer Op dinsdag 28 mei 1991 wordt in het gemeentehuis (raadzaal) een voorlichtingsavond gegeven inzake de voorgenomen opknapbeurt van de Brugweg buiten de bebouwde kom. Aanvang 20.00 uur. Nadere informatie wordt desgevraagd graag verstrekt door de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak met de secre taresse. Vanaf maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei 1991 bestaat de mogelijk heid om landbouwfolie in te leveren op de gemeentewerf Noord- kade 48, tussen 08.00 -12.00 uur en van 13.00 -16.00 uur. In het gemeentehuis is een brochurewand in gebruik bij de balie van de sectie Burgerzaken van de afdeling Algemene Zaken. In de wand is een groot assortiment folders en brochures over uiteenlo pende onderwerpen aanwezig. Bijgaande foto’s geven een in druk van Luilakvoetbal 1991, waarin presentator Martijn Krabbé een centrale rol vervul de. Statenlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324. WADDINXVEEN - In het bedrijven park Coenecoop wordt de uit Gouda afkomstige drukkerij Van Tilburg BV volgende maand officieel in gebruik ge nomen. In het nieuwe pand werd vo rige week wel een bijeenkomst gehou den van het Genootschap Floris de Vijfde. Van dit Genootschap, dat sinds zijn oprichting in 1984 voor de Goudse gemeenschap driekwart miljoen gul den bijeen heeft gebracht, is de uit de Goudse Keizerstraat afkomstige druk kerij lid. Van Tilburg BV, welk bedrijf wordt geleid door directeur T. Duits, is naar Waddinxveen uitgeweken wegens forse groei en omzet van de werkzaam heden. Natuurlijk zijn alle te verkopen auto’s tot in de puntjes gecontroleerd en wor den verkocht met het Bovag-garantie- bewijs. De deelnemende Bovagbedrijven zijn Hooftman, Arbo, Boonstoppel BV, Van der Graaf, Baas, Boonstoppel jr, Van Velde, Noordegraaf, Van Leeu wen, Van Beynum, Donker, Kool, Van der Sluis, Nomen, Kok, De Pater, Marrewijk, Voskuilen, Van der Knijff en Jan van der Linden. Tijdens de occasionshow hebben de deelnemende bedrijven toestemming gekregen om op donderdag 23 en vrij dag 24 mei van 10.00 tot 21.00 uur ge opend te zijn. De openingstijd op za terdag 25 mei is van 10.00 tot 17.00 uur. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Vorige week dinsdag heeft Westneder land Pullman Express BV zijn wagenpark uitgebreid met twee zeer opval lende, speciale transportbussen voor besloten bus vervoer. Het grofvuil zal in de maand mei 1991 als volgt worden opgehaald: - donderdag 23 mei 1991: grofvuil van Wijk 3 (woensdagwijk); - donderdag 30 mei 1991grofvuil van Wijk 4 (vrijdagwijk). Laat het milieu ook uw zorg zijn en in het belang van een schoon mi lieu, lever het landbouwfolie in. Met de inzameling wordt een substantieel aandeel geleverd aan de recycling van afvalplastic. HATl/Cjj, O 0 Verleende bouwvergunningen BOUWPERCEEL: Koningin Wilhelminaplein 14 Koning Willem II- straat 14 Onderweg 43 en 45 niet toegestaan is: - folie dat als loopfolie is gebruikt in tuinbouwbedrijven in verband met de sterke verontreiniging met grond; - folie dat is gebruikt bij het ontsmetten van grond; - plastic voorwerpen zoals jerrycans en buismateriaal. Over de hele wereld wor den miljoenen dieren met de dood bedreigd. Oorzaak: de lichtzinnige manier waarop we met onze natuur omgaan. We mogen de dieren en onze kinderen niet het slacht offer laten worden van onze “welvaartshonger”. Doet u dus mee met die 340.000 andere Nederlanders? Doet u mee om onze aarde weer leefbaar te maken? Leefbaar voor onze dieren. Leefbaar voor onze kinderen. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden ge vraagd. toegestaan is: - folie dat is gebruikt als zogeheten kuilzeil; - kunstmest- c.q. veevoederzakken vervaardigd van folie (geen ge weven materiaal); - zogeheten schermfolie van tuinbouwbedrijven. WWF Het was de verdienste van TROS-presentator Martijn Krabbé die de traditionele af sluiting vlot aan elkaar babbel de, een persoonlijk woord had voor de aanvoerders. Teams die poulewinnaar waren ge wonnen even neerzette voor een foto en tussendoor een kwinkslag in voorrraad had. Toch hield Krabbé de gang er aardig in, informeerde eens bij Piet van den Nieuwendijk of het allemaal naar wens verliep en zelfs van die zijde klonk geen kritiek. Krabbé voorkwam daarmee - dat gebeurde in het verleden nogal eens - dat de prijsuitrei king teveel uitliep waardoor het slot van de ceremonie nog slechts voor een handjevol pu bliek plaatsvindt. Van de 50 teams, verdeeld over acht poules zijn de volgende teams poulewinnaar geworden: Wie wil er kleine Stefannetjes, Remspoor en z’n volgelingen, Feyenoord, Jong Oranje, lelie- kesex, Nee, geen lucifer na tuurlijk, De Bieltjes en Dolle Doppies. AARD VAN HETBOUWPLAN: het gedeeltelijk veranderen van een horecabedrijf het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning het plaatsen van twee dakkapellen op het voorgeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak het vernieuwen en vergroten van een garage/berging unureiding van dit speciale vervoer zal zeker in de toekomst plaats gaan vin den, met het oog op de maatregelen die de overheid gaat nemen om het woon- werk-verkeer terug te dringen. Tou- i ringcar reizen zijn ook mogelijk met I deze fraai ingerichte bussen. De Pullman Express heeft als basis de t Iveco A 45.10 Daily en is voorzien van I een orginele busuitvoeringopbouw die geconstrueerd is door CAB Voertui- gentechniek NV uit Utrecht. De bus i biedt plaats aan totaal 18 personen en is zeer luxe ingericht. Op korte termijn wordt een derde bus afgeleverd. I Gemeenteraad op woensdag 29 mei 1991, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Op de agenda o.a.: - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten be hoeve van de aanleg van provinciaal fietspadnr. 97. - Voorstel met betrekking tot verbetering van de Brugweg (buiten bebouwde kom). - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de start van een leerbedrijf voor de tuinbouw te Waddinxveen. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van aktie tankslag. - Voorstel tot het vaststellen van een regeling inzake borgstelling ten behoeve van schuldsaneringskredieten. - Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor voorzie ningen ten behoeve van de openbare basisscholen. - Voorstel tot verlening medewerking en beschikbaarstelling kre dieten ten behoeve van diverse aanschaffingen voor het bijzon der basisonderwijs (artikel 74 W.B.O.). - Voorstel inzake straatnaamgeving. - Voorstel tot onteigening van enkele percelen grond met opstal len gelegen aan de Zuidelijke Dwarsweg met betrekking tot de bestemmingsplannen ’’Landelijk Gebied West, derde herziening en ’’Bedrijvenpark Coenecoop II”. - Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van vervroegde aflossing van een geldlening. - Voorstel tot het garanderen van een geldlening ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw van een medisch kleuterdag verblijf in de wijk Zuidplas. - Voorstel tot verlenging van het verlagen van de VUT-leeftijd tot 591ó jaar. - Voorstel tot benoeming van leden in de commissie voor Kunst en Cultuur. - Voorstel naar aanleiding van de beslissing van Gedeputeerde Staten inzake het bestemmingsplan ’’Bedrijvenpark Coenecoop II”. - Voorstel tot vaststelling van een aantal begrotingswijzigingen. De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 24 april 1991 heeft besloten te verklaren, dat een herziening van het be stemmingsplan wordt voorbereid voor het Brugcentrumgebied (ged.). De datum van inwerkingtreding van het besluit is bepaald op don derdag 23 mei 1991. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening ligt voor een ieder ter inzage op werkdagen tussen 08.30 Alarmering Algemeen Alarmnummer Brandweer bgg. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) Nadere informatie kan worden verkregen bijude Dienst Openbare Werken, onder het telefoonnummer 14433 o?12926. Elk van de deelnemende bedrijven biedt in zijn eigen pand de occasions aan. Voor deze manier, in plaats van een gemeenschappelijke ruimte waar alle occasions staan opgesteld, is geko zen omdat de klanten via de prijzen van de occasions niet hoeven op te draaien voor de extra kosten van het huren van de ruimte of tent, waardoor de prijzen van de occasions op een normaal ni veau kunnen blijven. Voor een show- toeslag hoeft men dus niet bang te zijn. Tijdens het show-gebeuren hebben de kopers tal van voordelen. Zij kunnen nadat de koop gesloten is met een reuze dobbelsteen nog eens honderd tot zes honderd gulden korting behalen door gewoon maximaal tweemaal met deze steen te gaan gooien. Maar dat is nog niet alles. Iedere koper maakt tevens kans op een waardebon van Meubelstad Waddinxveen ter waarde van 1.000,-. Er worden maar liefst vijf van deze bonnen ter beschik king gesteld. Deze zijn te besteden bij Meubelspecialist Gebr. Bakker, Ber- kesteijn Meubeltoonzalen, Keuken centrum Waddinxveen, Hoogenboe- zem Meubelen en Meubelfabriek Mul- leman/Stylish furniture. <38$-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1991 | | pagina 3